• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1141
  • จำนวนผู้ชม : 1118609
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2083 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2559
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 3758 , 15:32:25 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน วิชญธรรม , สยามรพี และอีก 5 คนโหวตเรื่องนี้

  

น้อมถวายเป็น...พุทธบูชา ธรรมบูชา  สังฆบูชา

ธรรมคือสิ่งทั้งปวง เป็นอนัตตา 

  

อนัตตา คือ ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวใช่ตน, หรือไม่มีตัวตน อย่างเป็นแก่นแกนหรือแก่นสาระแท้จริง 

ตัวตนเป็นเพียงกลุ่มก้อนคือมวลรวม(ฆนะ)จนเป็นมายาของเหล่าเหตุที่มาเป็นปัจจัยประชุมปรุงแต่งกัน 

จึงล้วนไม่ใช่ตัวตนแท้จริง  ตัวตนนั้นๆจึงเป็นเพียงสมมติสัจจะ  

จึงล้วนไม่ใช่เป็นของตัวของตน หรือของใครๆได้อย่างแท้จริง

 

หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็ได้ว่า มีตัวตน  คือตัวตนแม้มีอยู่

แต่ตัวตนนั้นไม่มีแก่นแกนอย่างถาวรอย่างแท้จริง 

ตัวตนที่เห็น หรือความรู้สึกว่าเป็นตัวตนที่ผัสสะได้ด้วยอายตนะใดๆก็ตามทีนั้น

ล้วนเป็นเพียงกลุ่มก้อนหรือมวลรวมหรือก้อน(ฆนะ)ของเหล่าเหตุต่างๆที่มาเป็นปัจจัยกัน

กล่าวคือมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นนั่นเอง 

ตัวตนนั้นๆจึงล้วนอิงหรือขึ้นอยู่กับเหตุที่มาเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นมานั้นๆ

อันเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบันธรรม

กล่าวคือ เป็นไปตามธรรมที่ว่า ธรรมใดล้วนเกิดแต่มาแต่เหตุนั่นเอง  หรือขึ้นตรงต่อเหตุนั่นเอง 

จึงล้วนไม่ได้อิงหรือขึ้นกับใครๆหรือตัวตนที่หมายถึง"ของเราเอง,ของตนเอง" 

เพราะโดยปรมัตถ์แล้วย่อมไม่มีใครสามารถไปเป็นเจ้าของในสิ่งที่ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงได้   

เมื่อไม่ใช่ตน ของตน หรือของเราเองอย่างแท้จริง

เราเองจึงย่อมควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้อย่างแท้จริงอีกด้วย 

เป็นหนึ่งในพระไตรลักษณ์ หรือสามัญญลักษณะ ที่อกาลิโกยิ่งนัก คือไม่จำกัดกาลคือไม่ขึ้นต่อกาลเวลา

กล่าวคือเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นอยู่ทุกกาลสมัย ตลอดกาลนาน

 

อนัตตาเป็นธรรมที่มีการถกเถียงเป็นที่วิจิกิจฉากันอยู่เนืองๆตลอดมาทุกยุคทุกสมัย

ในความที่ว่ามีตัวตน หรือไม่มีตัวตน 

เป็นเหตุให้การเจริญวิปัสสนาให้เข้าใจในธรรมอันคืออนัตตาเป็นไปอย่างถึงแก่นถึงแกนได้ยาก, 

บ้างก็กล่าวกันว่า มีตัวมีตน จักไม่มีตัวตนได้อย่างไร?

ก็ตัวตนของตนบัดนี้ก็ทั้งเห็นๆ ทั้งสัมผัสกันอยู่  อีกทั้งสั่งอะไรในตนเช่นหันหน้าก็หันไปตามเราสั่ง ฯ., 

บ้างก็กล่าวอ้างสอนกันผิดๆไปว่า นิพพานเป็นอัตตาก็ยังมี, 

บ้างก็กล่าวอ้างว่ากันตามครูบาอาจารย์หรือตำรา,ยกพุทธพจน์หรือแม้พระสูตรก็มีไปว่า ไม่มีตัวไม่มีตน  

แต่ทั้งปวงก็มักล้วนเป็นการยึดมั่นยึดถือตามคำบอกกล่าว หรือตามตำราหรือคัมภีร์ ที่สืบทอดกันต่อๆมา

กล่าวคือ ไม่เคยเจริญวิปัสสนาโดยการโยนิโสมนสิการอย่างจริงจังและยิ่งยวดในพระอนัตตา

ให้เข้าใจแจ้งชัดหรือแจ่มแจ้งด้วยตนเองตามหลักกาลมสูตรของพระองค์ท่านเลย 

หรือกล่าวได้ว่า ยังไม่เคยเกิดธรรมสามัคคีในพระไตรลักษณ์หรือพระอนัตตา

 

บัดนี้ จักเป็นการกล่าวถึงพระอนัตตา

ที่เป็นการจำแนกแตกธรรมกันอย่างถึงแก่นถึงแกน อย่างถึงที่สุดกันจริงๆ

ให้เห็นอนัตตา ที่ไม่ใช่ตัวใช่ตน ไม่ใช่ของตัวของตน หรือไม่มีตัวมีตน

ทั้งๆที่อาจผัสสะหรือแลเห็นตัวตนนั้นๆอยู่

อันจักเป็นการแลเห็นได้ด้วยปัญญาจักขุเท่านั้น

ว่าตัวตนหรือแม้ธรรมทั้งมวล  ล้วนเป็นเพียงตัวตนของเหล่าเหตุ ที่มาเป็นปัจจัยกัน  

จึงต่างล้วนไม่ใช่ตัวใช่ตนที่หมายถึงเรา,หรือของเราอย่างแท้จริง

ธรรมหรือสิ่งทั้งปวงนั่น  จึงล้วนไม่ใช่เรา  เราจึงไม่ใช่นั่น  นั่นจึงไม่ตัวใช่ตนของเราอย่างแท้จริงได้

 

อันย่อมพึงมีสมถกรรมฐาน คือมีสมาธิเป็นเหตุปัจจัยเครื่องสนับสนุนในการพิจารณาธรรม

จึงพึงตั้งสติ วางทิฏฐิความเชื่อความเข้าใจที่อาจไม่ตรงหรือลงรอยกันบ้างลงไปเสียก่อนสักชั่วขณะ

ทําจิตทำใจให้สงบ สบาย ในระดับขณิกสมาธิ หรือใช้วิปัสสนาสมาธินั่นเอง

ด้วยอาการของการสงบ ไม่ซัดส่าย ไม่สอดแส่ไม่ส่งออกไปปรุงแต่งต่อสิ่งภายนอกต่างๆ

ให้เกิดการผัสสะให้เกิดเวทนาต่างๆจนว้าวุ่นใจ จึงขาดกำลัง 

แล้วพึงตั้งใจมั่นในการดำเนินการพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างใช้ความคิด อย่างมีเหตุเป็นผล 

ก็อาจพึงแลเห็นพระอนัตตา

อันเป็นธรรมที่เห็นหรือเข้าใจให้ประจักษ์ชัดได้ด้วยตนเองได้ยากยิ่งนัก 

และพึงอย่าได้น้อมเชื่อด้วยอธิโมกข์ ด้วยเชื่อถือในข้อเขียน

หรือแม้จากการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ หรืออีกทั้งพระคัมภีร์ทั้งพระไตรปิฎกที่ล้วนจารึกกล่าวขาน 

แต่พีงพิจารณาโดยแยบคายแบบมีเหตุมีผลด้วยตนเอง 

จึงจักบังเกิดผลให้เห็น(เข้าใจ)เป็นอัศจรรย์เมื่อเกิดธรรมสามัคคี

หรือจนถึงระดับมรรคสามัคคคีได้เป็นอัศจรรย์

 

ความจริงแล้วแก่นของพระอนัตตาอาจกล่าวได้ว่า

ความสำคัญอยู่ที่ความไม่มีหรือไม่เป็นแก่นแกนอย่างแท้จริง

กล่าวคือ ไม่มีตัวตนแท้จริง หรือไม่ใช่ตัวใช่ตนอย่างแท้จริง นั่นเอง 

สามารถกล่าวได้ว่า สภาพที่มีตัวตนนั้น ไม่ใช่สภาพหรือสภาวะที่เป็นแก่นแกนแท้จริง 

ดังนั้นจึงเป็นที่กล่าวโดยสรุปโดยย่อโดยปรมัตถ์อย่างถึงที่สุดกันโดยทั่วๆไปว่า

ไม่มีตัวไม่มีตน  หรือ ไม่ใช่ตัวใช่ตนของเรา 

ก็เพราะแม้ในสภาวะที่มีตัวตนหรือแสดงราวกับว่า"เป็นตัวตน"อยู่นั้น

ก็ล้วนเป็นเพียงสภาวะของ ฆนะกล่าวคือเป็นเพียงภาพเป็นมายา

ของความเป็นกลุ่ม เป็นก้อน เป็นมวลเดียวกัน เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นชิ้นเดียวเท่านั้นเอง

กล่าวคือ จึงทำให้มองไม่เห็นความเกิดขึ้นมาแต่การที่มีเหตุ

หรือสิ่งต่างๆนาๆ ที่มาประชุมปรุงแต่งประกอบกันหรือเป็นปัจจัยกันขึ้นนั่นเอง

ที่ทำให้เกิดการรวมเป็นกลุ่ม เป็นก้อน เป็นตัว เป็นตน แต่ล้วนเป็นมายากล่าวคือ

เป็นไปได้เพียงชั่วขณะหนึ่งๆเท่านั้น  ซึ่งเพียงแลดูประหนึ่งว่าเป็นมวลรวม หรือสิ่งๆเดียวอย่างแท้จริง

แต่ในตามความเป็นจริงอย่างยิ่งหรือระดับปรมัตถ์นั้น

ยังคงล้วนเป็นเพียงก้อนกลุ่มที่เกิดมาแต่เหตุปัจจัยประกอบกันขึ้นเพียงชั่วขณะระยะหนึ่งๆเท่านั้น 

จึงไม่ใช่ตัวตนกลุ่มก้อนแท้จริงถาวร ยังเป็นตัวตนที่เป็นเพียงโดยสมมติ หรือที่เรียกกันว่าโดยสมมติสัจจะ

ดังเช่น ตัวตนของผู้เขียนนี้, ตัวตนร่างกายของท่าน

ที่เป็นเพียงกลุ่มก้อนร่างกายหรือตัวตนให้แลเห็นกันอยู่นี้

ต่างล้วนเกิดแต่การประกอบกันหรือก็คือเกิดจากเหตุปัจจัยของธาตุ ๔ 

หรือแม้แต่ชีวิตของท่านทั้งหลาย ณ บัดนี้

ก็เป็นเพียงกลุ่มก้อนของเหตุปัจจัยของเบญจขันธ์หรือขันธ์ทั้ง ๕

ที่ได้มาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นในชั่วขณะเพียงระยะหนึ่งๆเท่านั้นเอง 

จึงไม่ใช่มวลหรือสิ่งๆเดียวกันอย่างแท้จริงถาวรอีกด้วย 

แต่เกิดแรงบีบเค้นบางประการปรุงแต่งกันขึ้นมา แต่เมื่อแรงเหล่านั้นหมดกำลังลงในที่สุด

สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็พยายามคืนสู่สภาพเดิมๆของมันโดยธรรมหรือธรรมชาติ

 

ตัวตนของตนนั้น  ไม่ใช่ตัวใช่ตนแท้จริง

เป็นเพียงการประชุมปรุงแต่งกันชั่วคราวของเหตุปัจจัยต่างๆ

 

คัดลอกมาจาก

http://www.nkgen.com/735.htm

 

ขอบพระคุณ

ท่านผู้เขียน  ท่านเจ้าของลิงค์  ท่านเจ้าของภาพทางอินเตอร์เนต

ภาพ-คำ  จากอาโป เวลาสวัสดิ์ ก้อนหินยิ้ม

และ

อาโป...ที่กรุณาส่งลิงค์นี้มาให้
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 18/11/2017 เวลา : 16.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

😇😇😇

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 05/06/2016 เวลา : 22.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 9 (0)
chailasalle วันที่ : 31/05/2016 เวลา : 02.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน พวกเราถูกครอบ ด้วยการเกิดแก่เจ็บตาย โศกรำพัน ทุกข์และความเสียใจ เป็นผู้มีทุกข์อยู่เบื้องหน้า จงทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นเถิด...

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 23/05/2016 เวลา : 22.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ความจริง..
มากมายต่างวนวิ่งแสวงหา
ผ่านนิยามบัญญัติโลกมายา
จริงที่แท้--เพียงลืมตามองตามจริง

มอง รู้ ดู ตามจริง ตามที่เห็น
ไม่ต้องเต้นตามปรุง ฟุ้ง วนวิ่ง
ทุกสิ่งเห็น - แท้ทุกข์ไม่สุขจริง
ดู รู้ เห็น ให้ยิ่ง -- ทิ้งตัวตนความคิดเห็นที่ 7 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 23/05/2016 เวลา : 11.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อ้างคิด***ความคิดเห็นที่ 5
.
.
ติดตามอ่านเรื่องราว
จากบ้านคุณni_gulบ่อยครั้งค่ะ
^_^

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 23/05/2016 เวลา : 11.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อ้างอิง***ความคิดเห็นที่ 4

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
สาธุ
อนุโมทนาสาธุค่ะ
_/\_

ความคิดเห็นที่ 5 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ni_gul วันที่ : 23/05/2016 เวลา : 08.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc
"ทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกัน ทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆ โดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ทะเลาะกัน. แค่นี้ก็พอ ขอแค่นี้" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๔ ธ.ค. ๒๕๓๗) สาธุ! คนไทยทำได้แล้วค่ะ - สมานมหัศจรรย์ | ๐สมาน มือไทยเทศทั้ง_โลกา, สมาน มิตรใส่ใจพา_ช่วยได้, สมาน แผลใส่ยาทา_ยังชั่ว, สมาน ชาติเสียสละไซร้_เพื่อเกื้อมหัศจรรย์ http://oknation.nationtv.tv/blog/mettapc/2018/07/17/entry-2 

ตามมาฟังธรรม ประสาเต่า นะเจ้าคะ

ความคิดเห็นที่ 4 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
feng_shui วันที่ : 22/05/2016 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ธรรมะสวัสดีขะ
จะใช้รูปธรรมจักร ก็ยินดีขะ

ความคิดเห็นที่ 3 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 20/05/2016 เวลา : 21.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


งดงาม..

ความคิดเห็นที่ 2 อักษราภรณ์ , ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (2)
bepran from mobile วันที่ : 20/05/2016 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

ธรรม สิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวง ธรรม
สาธุ
จากfacebook page สยัมภู ปุ๋ยอินทรีย์

ความคิดเห็นที่ 1 ni_gul , ..เวลาสวัสดิ์.. และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
อาโป วันที่ : 20/05/2016 เวลา : 17.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2016 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]