• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1141
  • จำนวนผู้ชม : 1118602
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2083 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 2219 , 13:55:17 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน chailasalle , bepran และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

 

 น้อมถวายเป็น...พุทธบูชา ธรรมบูชา  สังฆบูชา

 

ธรรมคือสิ่งทั้งปวง เป็นอนัตตา

ธรรม ทั้งปวงเป็นอนัตตา 

คำว่าธรรมในพระไตรลักษณ์(หรือธรรมนิยาม)นี้มีความหมายถึง

ธรรมหรือธรรมชาติทั้งปวง หรือพูดอย่างง่ายๆว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนสิ้น

โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปธรรม  นามธรรม  โลกุตระธรรม โลกียะธรรม 

สังขาร  ขันธ์ ๕  ธรรม  จิต  วัตถุ  สิ่งของ  บุญ บาป  ดี ชั่ว  แม้แต่พระนิพพาน ฯลฯ.

จึงครอบคลุมทุกๆสรรพสิ่งโดยบริบูรณ์ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นทั้งปวง

  

สามารถจำแนกได้เป็น ๒ ขันธ์หรือกองด้วยกัน คือ สังขตธรรม และ อสังขตธรรม 

อันมีรายละเอียดที่ควรรู้อย่างยิ่งดังนี้

๑.     สังขตธรรม 

คือ เป็นธรรมชาติหรือธรรม(สิ่ง)ที่เกิดขึ้นมาจากมีเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งกันเกิดขึ้น

หรือเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งกันโดยทั่วไปว่าสังขารนั่นเอง

เช่น รูปขันธ์หรือตัวตน  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  จิต 

ความคิด  การพูด  การกระทำ  สิ่งของ วัตถุ ธาตุต่างๆ 

ที่แม้แต่อะตอมๆหนึ่งของวัตถุธาตุทุกชนิด

เพราะต่างล้วนเกิดขึ้นมาแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่งของเหล่าอิเลคตรอน

ที่ล้วนต้องมีอาการแปรปรวนแสดงความไม่เที่ยง

ด้วยอาการการวิ่งวนเวียนไปโดยรอบๆตัวเอง

และเหล่าโปรตอนและนิวตรอน โดยไม่เคยหยุดหย่อน ฯลฯ.  

ดังนั้นสังขตธรรมหรือสังขาร

จึงครอบคลุมทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่มีเหตุหรือสิ่งต่างๆมาเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรูปธรรม หรือนามธรรม, ไม่ว่าดีชั่ว, ไม่ว่าบุญบาป,

ไม่ว่าโลกิยะหรือโลกุตตร ก็ตามที 

ทั้งที่เป็น อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั้งภายในและภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต

ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ ทั้งหมดนั้น ฯลฯ.ที่ได้ปรุงแต่งกันขึ้น 

จึงพึงมีข้อยกเว้นแต่เพียงอสังขตธรรม

อันคือธรรม(สิ่ง)ที่ไม่ได้เกิดแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นเอง

คือ บรรดาสภาวธรรม ดังเช่น พระนิพพาน ฯ.

ดังเช่น  รูปขันธ์หรือร่างกายหรือตัวตน จึงเป็นสังขาร

เพราะเกิดขึ้นมาแต่เหตุปัจจัยของมหาภูตรูป หรือธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ดังที่ได้กล่าวไว้โดยละเอียดในเรื่องพระไตรลักษณ์

เวทนา

ก็เกิดแต่เหตุ มาเป็นปัจจัยกัน จึงจักเกิดเวทนาขึ้นมาได้  

มีเหตุจึงเกิดขึ้น ไม่มีเหตุก็ไม่เกิด  เป็นไปดังกระบวนธรรมต่อไปนี้

 เวทนา

จึงเป็นสังขาร อันเกิดแต่เหตุเหล่านี้ มาเป็นปัจจัยกันดังนี้...........

อายตนะภายนอก   อายตนะภายใน   วิญญาณ๖  ผัสสะ  เวทนา

อะตอม แม้เพียงหนึ่งอะตอม

ก็เป็นสังขาร เพราะเกิดแต่การปรุงแต่งของเหตุปัจจัยเช่นกัน

ดังเช่น อิเลคตรอน โปรตอน นิวตรอน ตลอดจนพลังงานในรูปต่างๆ ฯ.

โมเลกุล แม้เพียงหนึ่ง

ก็เกิดแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่งของอะตอมต่างๆ

ดังเช่น โมเลกุลของน้ำ ก็เกิดแต่อะตอมของไฮโดรเจน ๒ อะตอม

เป็นเหตุเป็นปัจจัยร่วมกับอะตอมของออกซิเจนเป็นต้น ฯ. 

และแต่ละอะตอมนั้น ก็ล้วนเป็นสังขารอันไม่เที่ยงอยู่แล้วนั่นเอง

ข้าวผัด ก็เป็นสังขาร

เกิดแต่เหตุอันมี ข้าว น้ำมัน เนื้อต่างๆ ไข่ กระเทียม กรรมหรือผู้ลงมือกระทำ ฯลฯ.

มาเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นนั่นเอง

เก้าอี้ ก็เป็นสังขาร

เพราะเกิดแต่การปรุงแต่งขึ้นของเหตุปัจจัย

ดังเช่น ไม้ ตะปู กาว ผู้กระทำ เลื่อย สิ่ว ฆ้อน ฯ. ดังนี้เป็นต้น 

และถ้าพิจารณาโดยแยบคายก็จะเห็นอีกว่า เหตุต่างๆที่มาประชุมกันเหล่านี้

เช่น ไม้ ตะปู กาว เลื่อย สิ่ว ฯลฯ. เหล่านี้ทั้งปวงก็ล้วนเป็นสังขารอีกด้วยเช่นกัน

ดังนั้นสิ่งต่างๆที่เราผัสสะโดยอายตนะทางใดทางหนึ่งก็ตามที

ไม่ว่าจักโดย ตา หู จมูก ลิ้น กาย แม้ใจ คนร่ำรวย-คนยากจน  เงินทอง 

ดี-ชั่ว  สุข-ทุกข์  โกรธ-เกลียด  ชอบ-ชัง  บาป-บุญ  สวย-อัปลักษณ์  หอม-เหม็น  ฯลฯ.

ก็ล้วนเป็นสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นทั้งสิ้น

๒.     อสังขตธรรม 

คือ เป็นธรรมหรือธรรมชาติ ชนิดที่ยังไม่ได้มีการปรุงแต่งกันขึ้น

จึงหมายถึง กระบวนธรรมหรือสภาวธรรมของเหล่าธรรมชาติที่ยังไม่ได้ถูกปรุงแต่งขึ้นนั่นเอง

เช่น นิพพานธรรม  สภาวธรรมของฝน  สภาวธรรมของโลก 

สภาวธรรมของพระอาทิตย์  สภาวธรรมของชีวิต.....ฯลฯ. 

กล่าวคือ สภาวธรรมหรือธรรมชาติล้วนๆทั้งหลายทั้งปวงที่ยังไม่เกิดปรากฏการณ์ขึ้นนั่นเอง 

จึงไม่ใช่แต่พระนิพพานเท่านั้น 

ดังจักมีรายละเอียดจำแนกแตกธรรมแสดงในลำดับต่อไป

คัดลอกมาจาก

http://www.nkgen.com/735.htm

ขอบพระคุณ

ท่านผู้เขียน  ท่านเจ้าของลิงค์  ท่านเจ้าของภาพทางอินเตอร์เนต

ภาพพระธรรมจักร : คุณfeng_shui  http://www.oknation.net/blog/buzz 

ภาพ-คำ  จากอาโป เวลาสวัสดิ์ ก้อนหินยิ้ม

และ

อาโป...ที่กรุณาส่งลิงค์นี้มาให้
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 05/06/2016 เวลา : 23.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


เพลงเพราะค่ะ ย่าฯ

_/\_

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 05/06/2016 เวลา : 23.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

เกิดมาแต่ที่ใด--ก็ไม่รู้
แถมจะอยู่นานแค่ไหน--ก็ไม่เห็น
จะไปสู่ที่ใด--สุดกะเกณฑ์
อยู่กับรู้ งามเด่น ทอนเข็ญใจ
.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 05/06/2016 เวลา : 22.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 3 (0)
chailasalle วันที่ : 31/05/2016 เวลา : 02.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

เริ่มจากจุด จากต่อม

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 25/05/2016 เวลา : 22.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ธรรมชาติหรือธรรม(สิ่ง)ที่เกิดขึ้นมาจากมีเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งกันเกิดขึ้น

หรือเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งกันโดยทั่วไปว่าสังขารนั่นเอง

เช่น รูปขันธ์หรือตัวตน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จิต

ความคิด การพูด การกระทำ สิ่งของ วัตถุ ธาตุต่างๆ

ที่แม้แต่อะตอมๆหนึ่งของวัตถุธาตุทุกชนิด

เพราะต่างล้วนเกิดขึ้นมาแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่งของเหล่าอิเลคตรอน

ที่ล้วนต้องมีอาการแปรปรวนแสดงความไม่เที่ยง

ด้วยอาการการวิ่งวนเวียนไปโดยรอบๆตัวเอง

และเหล่าโปรตอนและนิวตรอน โดยไม่เคยหยุดหย่อน ฯลฯ

_/\_

ถ้วนอณูสั่นสะเทือนเคลื่อนไหว
สืบต่อเหตุปัจจัยอยู่เช่นนั้น
คือกลไกธรรมธาตุเผยจำนรรจ์
ทุกสิ่งสรรพ์..เคลื่อน..ไหล..ไร้ผู้ครอง

_/\_

ความคิดเห็นที่ 1 ..เวลาสวัสดิ์.. , อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
อาโป วันที่ : 25/05/2016 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


http://www.oknation.net/blog/print.php?id=293032


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2016 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]