• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1141
  • จำนวนผู้ชม : 1120874
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2089 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 2646 , 19:51:43 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน february26 , chailasalle และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

 

อัฏฐมีบูชา

แรม ๘ ค่ำ  เดือน ๖

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

พุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา

ธรรมคือสิ่งทั้งปวง เป็นอนัตตา

โยนิโสมนสิการ

ขอยกตัวอย่างในเรื่องฝน มาพิจารณาโดยละเอียดหรือโยนิโสมนสิการกัน  

ฝนนั้นย่อมเป็นธรรมอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน  เพราะดังที่กล่าวแล้วว่า

ธรรมนั้นครอบคลุมทุกๆสรรพสิ่งโดยบริบูรณ์ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น 

โยนิโสมนสิการหรือพิจารณาโดยแยบคายจะพบความจริงอีกต่อไปว่า

ฝนที่กำลังตกอยู่นั้นมีสภาพเป็นธรรมชนิดสังขตธรรมหรือสังขาร  

ที่ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเช่นสังขารทั้งปวงอื่นๆ 

แต่เมื่อพิจารณาลงลึกโดยแยบคายเข้าไปอีก

คือเมื่อกล่าวถึงฝนโดยปรมัตถ์หรือโดยถึงที่สุดกันจริงๆแล้ว

ก็จะพบว่า ฝนนั้นมีสภาวะอีกสภาวะหนึ่งที่แอบแฝงอยู่ด้วย

คือกล่าวได้ว่าฝนนั้นมีทั้งสองสภาวธรรม

กล่าวคือ มีทั้งสภาวะสังขตธรรมหรือสังขาร  และสภาวะอสังขตธรรม!!!

 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=48470

ฝนในสภาพหรือสภาวะสังขตธรรมหรือสังขาร นั้นหมายถึง

ฝนในสภาวะหรือสภาพที่มีเหตุต่างๆ ปรุงแต่งกันขึ้น

จนเป็นตัวเป็นตนชั่วขณะหนึ่งๆ คือเป็นเม็ดฝนเกิดขึ้น แล้วตกลงมาสู่พื้นโลก

ที่เราท่านทั้งหลายสามารถสัมผัสคือผัสสะตัวตนของฝนกันได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้งเห็นด้วยตา ทั้งดื่มทั้งอาบด้วยกาย ทั้งใช้ประโยชน์ต่างๆ 

เหล่านั้นคือฝนในสภาพที่เป็น "สังขาร" อันถูกปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัยต่างๆจนเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง

จนเป็นตัว เป็นตน เป็นเม็ดฝนตกลงมา 

เหตุหรือสิ่งที่มาเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นมานั้นก็มีมากมาย

อาทิเช่น นํ้าจากแหล่งต่างๆ๑  พระอาทิตย์๑  ความร้อน๑  การระเหย๑  ฝุ่นละออง๑ 

การรวมตัวกัน๑  ความแตกต่างของอุณหภูมิ๑  การควบกลั่น๑  แรงดึงดูดของโลก๑ ฯลฯ. 

 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44811

ฝนจึงมีสภาพเป็น "สังขาร"

กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ถูกเหตุหรือสิ่งต่างๆมาเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นมา

หรือเป็นสังขตธรรมหรือสังขารอย่างหนึ่งนั่นเอง 

ดังนั้นย่อมต้องอยู่ภายใต้ธรรมนิยามหรือกฎพระไตรลักษณ์

ที่พระองค์ท่านได้กล่าวไว้ว่า

"สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง  

สังขารทั้งปวงเป็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ จึงดับไป  

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นแก่นแกนแท้จริง"

ครอบคลุมทั้ง ๓ ข้อของพระไตรลักษณ์ 

 

เมื่อโยนิโสมนสิการโดยแยบคายต่อไป ก็จะพบความเป็นจริงยิ่งในพระไตรลักษณ์

ย่อมเห็นสังขารธรรมของฝนเหล่านี้ว่า

เมื่อได้ตกลงมาแล้วย่อมไม่เที่ยง(อนิจจัง)แปรปรวนไปมา

กล่าวคือ เมื่อสังขารปรุงแต่งนี้คือฝนได้ตกลงมาแล้ว

สังขารปรุงแต่งฝนนี้ย่อมมีอาการแปรปรวนของความไม่เที่ยง

ตกหนักบ้าง เบาบ้าง แล้วในที่สุดก็หยุดตกหรือดับไปเป็นธรรมดาหรือทุกขัง

ไม่สามารถตกหรือคงทนอยู่ได้ตลอดไป

ในสังขารที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาในแต่ละคราครั้งหนึ่ง หรือชั่วขณะหนึ่งๆ 

ดังนั้นตัวตนของฝนที่ตกลงมา ที่ใครก็ว่าเป็นฝน

ที่เห็นได้ด้วยตา ที่สัมผัสได้ด้วยกาย ที่เมื่อโดนสิ่งใดก็เปียก ที่ใช้ดื่มที่ใช้กินได้ ฯ. เหล่านั้น

ย่อมทุกขังคงทนอยู่ไม่ได้ จึงต้องหยุดตกหรือหายไปและแห้งไปในที่สุด

หรือที่เรียกกันภาษาธรรมโดยทั่วไปว่าความดับไปนั่นเอง 

ไม่มีความเป็นตัวตนหรือสังขารนั้นที่เป็นแก่นแกนคงเหลือแสดงให้เห็นได้อีกต่อไปในที่สุด 

เหล่านี้จึงแสดงสภาวะอนัตตาของสังขาร

คือ สภาพที่มีตัวตนนั้นแม้มีอยู่แต่ไม่เที่ยงแท้  ทนอยู่ไม่ได้  ควบคุมบังคับไม่ได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้นในที่สุดจึงไม่มีแก่นแกนแสดงตัวตนคงเหลืออีกต่อไป 

การแปรปรวนหรือดับสูญขึ้นอยู่หรืออิงอยู่กับเหล่าเหตุปัจจัยนั่นเอง 

เหล่านี้จึงแสดงสภาพอนัตตาของสังขารทั้งหลายทั้งปวง

ที่แม้มีตัวตน แต่ตัวตนไม่เป็นแก่นแกนแท้จริง

เพียงแต่มีตัวมีตนอยู่ได้ชั่วขณะระยะหนึ่งเท่านั้น

แต่ก็ไม่ใช่แก่นแกนถาวรอย่างแท้จริง ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้อย่างแน่นอนแท้จริง 

จึงย่อมดับสูญไปในที่สุดเป็นธรรมดา  

สังขารทั้งหลายทั้งปวง จึงอิงอยู่กับเหตุปัจจัย เป็นไปในลักษณาการนี้เช่นกันทั้งหมดทั้งสิ้น

ส่วนฝนในอีกสภาวะหนึ่ง ที่จะกล่าวต่อไปนี้นั้น  เป็นฝนในสภาวะ อสังขตธรรม

คือธรรมหรือสิ่งที่ไม่ได้เกิดแต่เหตุปัจจัย จึงหมายถึงกระบวนธรรมหรือสภาวธรรมล้วนๆ

หรือธรรมชาติของการจะเกิดขึ้นแห่งฝน กล่าวคือ ยังไม่มีการสังขาร

หรือก็คือ ยังไม่มีเหตุมาปรุงแต่งกัน ให้เกิดสภาวะของสังขารนั้นๆขึ้นนั่นเอง 

กล่าวคือ ยังไม่เกิดเป็นปรากฎการณ์ขึ้น เป็นตัวเป็นตน เป็นเม็ดฝนตกลงมา 

ยังคงเป็นเพียงกระแสธรรมหรือสภาวธรรมชาติล้วน ที่ยังไม่มีการปรุงแต่งกันแต่อย่างใด 

หรือจะเรียกแบบทางโลกว่ายังเป็นเพียง ทฤษฎี ก็ได้  

จึงเป็นธรรมล้วนๆ จึงเป็นของสูญอยู่ ยังไม่มีตัวตนอันเกิดจากการปรุงแต่งขึ้น  

อสังขตธรรมทั้งปวง

จึงอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์หรือธรรมนิยามเพียงข้อเดียว

คืออนัตตาเท่านั้น  

เพราะอสังขตธรรมเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังความไม่เที่ยง

กล่าวคือ คงเป็นไปดังนี้ตามธรรมชาติ

กล่าวคือ ยังคงเกิดสภาวธรรมของการเกิดฝน คงมีสภาวธรรมเยี่ยงนี้เป็นธรรมดา

และไม่มีใครไปควบคุมบังคับบัญชาได้อย่างแท้จริงแน่นอน  

อสังขตธรรมเหล่านี้ไม่เป็นทุกขังที่หมายถึงสภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้

จึงเป็นทุกข์เพราะความไปอยากไปยึด 

เหตุเพราะไม่ได้เกิดการปรุงแต่งขึ้น จึงย่อมยังไม่มีการดับไปเป็นธรรมดา  

เป็นเพียงสภาวธรรม 

สภาพนี้จึงคงทนอยู่ได้ทุกกาล   เพราะความเป็นธรรมหรือธรรมชาตินั่นเอง 

นั่นคือ ย่อมไม่สามารถดับ อสังขตธรรม ของฝนหรือ ธรรมชาติของการเกิดขึ้นและเป็นไปของฝน

กล่าวคือ จะไม่ให้เกิดสภาวะ สังขารของฝน ที่ตกลงมาอีกต่อไป ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

ไม่มีผู้ใดมีอำนาจไปควบคุมบังคับเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างแท้จริงและแน่นอน

กล่าวคือ ยังคงมีสภาวธรรมหรือกระแสธรรมหรือธรรมชาติ

ของการจะเกิดขึ้นของฝนเยี่ยงนี้ อยู่อย่างเที่ยงตรง และคงทนอยู่ตลอดไป 

ตราบใดที่ยังมีเหตุเป็นปัจจัยกันดังนั้น

จึงกล่าวสรุปได้ดังนี้ว่า

 สังขารหรือสังขตธรรม 

เป็นสิ่งที่เกิดแต่เหตุปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้น 

ที่ถ้าแม้มีตัวมีตน ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนที่เป็นแก่นแกนอย่างแท้จริง

เพราะความเป็นสูญ หรือดับสูญสลายไปเป็นที่สุด


 อสังขตธรรม 

เป็นกระบวนการ หรือสภาวธรรม หรือธรรมชาติที่เป็นไปเยี่ยงนี้เอง

แต่ยังไม่ได้ปรุงแต่งกันขึ้น จึงย่อมไม่มีตัวไม่มีตน

หรือมีสภาวะเป็นสูญโดยสภาวะของมันอยู่แล้ว

 

จึงสรุปโดยปรมัตถ์ว่า

ธรรมคือสิ่งทั้งปวง ล้วนอนัตตา

คัดลอกมาจาก

http://www.nkgen.com/735.htm 

 

ขอบพระคุณ

ท่านผู้เขียน  ท่านเจ้าของลิงค์  ท่านเจ้าของภาพทางอินเตอร์เนต

ท่านเจ้าของคลิปเพลง

ภาพ-คำ  จากอาโป เวลาสวัสดิ์ ก้อนหินยิ้ม

และ

อาโป...ที่กรุณาส่งลิงค์นี้มาให้

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 15/06/2016 เวลา : 13.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 7 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 10/06/2016 เวลา : 23.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 6 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 09/06/2016 เวลา : 01.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 5 (0)
chailasalle วันที่ : 31/05/2016 เวลา : 02.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

ผมพิจรณาทุกเช้าตอน สวดมนต์ทำวัตร สัพเพ ธรรมา อะนัตตาติ ได้ฟัง เทศน์ หลวงปู่หล้า ฯ ภูจ้อก้อ ท่านเทศน์ ตรงจุดนี้ กระจ่างดีมากเลยครับ ...…………^^

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 31/05/2016 เวลา : 00.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

มาฟังเพลงค่ะ ย่าฯ

ความคิดเห็นที่ 3 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 28/05/2016 เวลา : 22.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


_/\_ +/\ + _/\_

งดงาม ไพเราะ เสนาะกมล
พระพุทธะดุลอุบลคลายหม่นหมอง
ธรรมบารมีแผ่อนันต์--มรรครรลอง
คลายตรวนคล้องใจส่ำสัตว์--อนัตตลักษณาธรรมฯ

ความคิดเห็นที่ 2 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 27/05/2016 เวลา : 23.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 1 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 27/05/2016 เวลา : 23.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2016 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]