• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1141
  • จำนวนผู้ชม : 1120874
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2089 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2559
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 2625 , 17:11:44 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน chailasalle , bepran และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

 

อัฏฐมีบูชา 

แรม ๘ ค่ำ  เดือน ๖ 

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

พุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา

ธรรมคือสิ่งทั้งปวง เป็นอนัตตา

หรือดังเงา ที่กล่าวแสดงไว้ในเรื่อง"จิตคืออะไร? อยู่ที่ไหน?" 

ถ้าถามว่ามีเงาไหม ก็ต้องตอบกันว่ามี ก็เพราะเห็นกันได้อยู่อย่างตำตาจนตำใจ 

ซึ่งถึงจะมีก็จริงอยู่ แต่ก็อยู่ในสภาวะอนัตตาที่ไม่มีตัวตน ไม่มีตัว ไม่มีตน

ไม่เป็นแก่นแกนอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่ง ที่แม้สามารถผัสสะได้ด้วยตา

แต่ย่อมไม่สามารถผัสสะได้ด้วยหู แต่ก็เป็นไปตามกฏพระไตรลักษณ์ อีกนั่นเอง 

เพราะเงาทั้งปวงล้วนเกิดขึ้นมาแต่เหตุต่างๆมาเป็นปัจจัยกัน

หรือเป็นไปตามปฏิจจสมุปบันธรรม

กล่าวคือเมื่อมีเหตุมาเป็นปัจจัยกันก็เกิดขึ้น เมื่อเหตุดับไปเงาก็ดับไป  ดังนี้

เงา นั้นก็ไม่มีใน วัตถุทึบแสง         

เงา นั้นก็ไม่มีใน แสงหรือแสงแดด  

เงา นั้นก็ไม่มีใน พื้นที่รับแสง       

แต่เมื่อเหตุทั้ง ๓ มาเป็นปัจจัยแก่กันและกัน

กล่าวคือเมื่อ วัตถุทึบแสง >> มาบังกั้น >> แสง >> ที่ตกกระทบบน >> พื้นที่รับแสง

ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิด สังขาร - สิ่งที่ถูกเหตุดังกล่าวปรุงแต่งขึ้น ที่เราเรียกกันว่า เงา ขึ้น 

อันย่อมต้องเกิดขึ้นและเป็นไปตามธรรมหรือธรรมชาติเช่นนี้เองเป็นธรรมดา

กล่าวคือเมื่อมีเหตุปัจจัยกันแล้ว จะไปห้ามไม่ให้เกิดไม่ให้มีก็ไม่ได้

  

โยนิโสมนสิการโดยแยบคายต่อไปก็จะพบว่า

เมื่อเหตุต่างๆอันคือวัตถุทึบแสง, แสง, พื้นที่รับแสง

ที่เป็นเหตุมาเป็นปัจจัยแก่กันและกันชั่วขณะหรือในระยะหนึ่งเหล่านั้น

ที่เมื่อเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีอาการแปรปรวนอันใด หรือดับหรือสูญไป

เช่น แสง หรือวัตถุทึบแสง หรือพื้นที่รับแสงก็ตามที 

เงาที่เกิดขึ้นมานั้น ย่อมต้องเกิดอาการไม่เที่ยงแปรปรวน หรือดับไปตามเหตุนั้นๆด้วย 

อันเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบันธรรม 

เงาอันเป็นผลเกิดการปรุงแต่งเป็นสังขาร จึงย่อมต้องมีการแปรปรวน

หรือแม้แต่การเกิดดับๆๆๆ...เป็นไปตามเหตุปัจจัยดังกล่าว

ภายใต้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแปรปรวน จึงทนอยู่ไม่ได้จึงต้องดับไปเป็นที่สุด

ไม่มีตัวตนแท้จริง ทั้งๆที่เห็นตัวตนอยู่ 

สังขารทั้งหลายก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน

จึงก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ไปอยากในสังขารด้วยตัณหา

หรือผู้ไปไปยึดในสังขารว่าเป็นของตัวของตนด้วยอุปาทาน

เมื่อเห็นเงา พึงนำเงามาพิจารณาโดยแยบคายเสมอๆว่า

เป็นสังขารสิ่งที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นชนิดหนึ่งดังกล่าวข้างต้น  

จึงย่อมต้องเป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์

เกิดแต่เหตุมาเป็นปัจจัย มาเนื่องสัมพันธ์กัน ชั่วขณะหรือระยะหนึ่งเท่านั้น

กล่าวคือ เมื่อมีเหตุมาเป็นปัจจัยกันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดา 

จึงมีความไม่เที่ยง คงทนอยู่ไม่ได้ ต้องดับไปเป็นที่สุด 

และเป็นอนัตตาไม่เป็นแก่นไม่เป็นแกนอย่างแท้จริง

เพราะคงทนอยู่ไม่ได้ และควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ตามใจปรารถนา 

ล้วนเกิดขึ้นและเป็นไปตามหลักเหตุและผลอิทัปปัจจยตา หรือหลักปฏิจจสมุปบันธรรม

สังขารทั้งปวงจึงเป็นก่อทุกข์ถ้าไปอยากหรือไม่อยากด้วยตัณหา

หรือยึดไว้ว่าเป็นของตนด้วยอุปาทาน

ก็เนื่องมาจากการเสื่อม การแปรเป็นอื่น การสูญเสีย 

ตลอดความอาลัย ความอาวรณ์ ความคำนึงถึงต่างๆ ฯ.

อันเป็นอาสวะกิเลส ดั่งนี้นี่เอง

เมื่อมากล่าวถึงเงาในฐานะอสังขตธรรม

กล่าวคือ สภาวธรรมหรือธรรมหรือธรรมชาติของการเกิดขึ้นของเงา

กล่าวคือ ถ้าเมื่อใดที่มีสภาวะของเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้นขึ้น

ย่อมต้องเกิดสังขารสิ่งปรุงแต่งของเงาขึ้นเป็นธรรมดา ไม่เป็นอื่นไปได้ 

กล่าวได้ว่า เที่ยงอย่างยิ่งหรือเป็นจริงเป็นอย่างยิ่ง 

สภาวธรรมนี้คงทนเยี่ยงนี้อยู่ในทุกกาล(อกาลิโก)  แต่ก็เป็นอนัตตา

กล่าวคือ เป็นเพียงธรรมหรือสภาวธรรม

อันยังไม่ได้เกิดปรากฎการณ์ของความเป็นเหตุปัจจัยจนเป็นตัวตนขึ้น

โยนิโสมนสิการโดยแยบคาย ก็จะได้ความรู้ความเข้าใจต่อไปว่า

สังขตธรรม(สังขาร) 

จึงแสดงสภาพที่มีตัวมีตน และสภาพที่ไม่มีตัวมีตน 

แต่ก็ต่างล้วนเป็นอนัตตา คือความที่ไม่เป็นแก่นไม่เป็นแกนหรือสาระอย่างแท้จริง 

เพราะแม้ในสภาวะที่มีตัวตนนั้นก็เป็นไปแบบไม่ถาวรนั่นเอง

มีแค่ขณะที่เหตุปัจจัยยังประชุมหรือเป็นปัจจัยกันอยู่ 

ดังนั้นเมื่อกล่าวอย่างปรมัตถ์ตามเป็นจริงอย่างที่สุด

จึงต้องกล่าวว่า ไม่มีตัวไม่มีตนแท้จริง

 

ในสภาพที่มีตัวตนก็ดังฝนหรือเงาดังที่กล่าวข้างต้น

กล่าวคือ ฝน สามารถสัมผัสรู้ได้ด้วยตา(อายตนะ ๕) ด้วยกาย จึงรู้ได้ด้วยใจ 

เงานั้นที่กล่าวว่าตำตาตำใจ คือ สามารถสัมผัสรู้ได้ด้วยตา จึงรู้ได้ด้วยใจ 

สรรพสิ่งๆต่างทั้งหมดทั้งสิ้น ตั้งแต่อะตอม โต๊ะ เก้าอี้ เพชร พลอย วัตถุ สิ่งของ ฯลฯ,

ส่วนในสภาพที่เป็นสังขารเกิดแต่เหตุปัจจัย แต่ไม่มีตัวตน เพียงรู้ได้ด้วยใจ

ดังเช่น จิต เวทนา สัญญา สังขารขันธ์ วิญญาณ ฯลฯ 

เป็นเฉกเช่นดังเงาที่มีสภาวะของการเกิดดับ...เกิดดับๆ...

ดังเช่น เงาที่เกิดแต่เหตุปัจจัยครบองค์ จึงเกิดขึ้น

แล้วก็ดับไปเมื่อเหตุปัจจัยมีอาการแปรปรวนหรือดับไปนั่นเอง

จึงอยู่ในสภาพดังที่กล่าวว่า เกิดดับๆๆ....  แต่ไม่มีตัวตนเป็นแก่นแกนรูปร่างอย่างแท้จริงเลย

ส่วนอสังขตธรรมนั้น

เป็นเพียงสภาวะ หรือสภาวธรรม หรือธรรม หรือธรรมชาติ

จึงเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วโดยธรรมหรือธรรมชาติอยู่แล้ว

แต่มีความเที่ยง และคงทนต่อทุกกาล

ดังเช่น ธรรมชาติของความตาย, สภาวธรรมของเงาคือธรรมชาติของเงา  แม้แต่พระนิพพานธรรม 

ด้วยเหตุดังนี้นี่เอง อสังขตธรรมจึงเป็นธรรมดังเช่นคำกล่าวที่ว่า อกาลิโก เช่นกัน

ในเรื่องของสภาวธรรมของความตายนั้นเป็นอสังขตธรรม

จึงมีความเที่ยง คงทนต่อทุกกาล(อกาลิโก) 

เพียงแต่เมื่อกล่าวถึงสภาวะที่เป็น"สังขาร"กล่าวคือ

เมื่อเป็นปัจจัยปรุงแต่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว เช่น ความตายของผู้เขียน(webmaster)ดังนี้

ความตายของผู้เขียนเองย่อมอยู่ในสภาวะของสังขารที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจากขันธ์ทั้ง ๕

จึงย่อมมีความไม่เที่ยง ความตายเกิดขึ้นเมื่อใดก็ไม่รู้ได้ ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้อย่างแท้จริง

จึงคงทนอยู่ไม่ได้จึงต้องดับไปที่หมายถึงเกิดการตายขึ้นเป็นที่สุด 

จึงแสดงความเป็นอนัตตาเป็นที่สุด

 

คัดลอกมาจาก

http://www.nkgen.com/735.htm

 

ขอบพระคุณ

ท่านผู้เขียน  ท่านเจ้าของลิงค์  ท่านเจ้าของภาพทางอินเตอร์เนต

ท่านเจ้าของคลิปเพลง

ภาพ-คำ  จากอาโป เวลาสวัสดิ์ ก้อนหินยิ้ม

และ

อาโป...ที่กรุณาส่งลิงค์นี้มาให้
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 09/06/2016 เวลา : 00.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 9 (0)
bepran from mobile วันที่ : 05/06/2016 เวลา : 15.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

สาธุ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
bepran from mobile วันที่ : 05/06/2016 เวลา : 14.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

สาธุ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
bepran from mobile วันที่ : 05/06/2016 เวลา : 14.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bepran

สาธุ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 04/06/2016 เวลา : 23.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 5 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 04/06/2016 เวลา : 23.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 4 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 04/06/2016 เวลา : 23.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


_/\_

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 04/06/2016 เวลา : 23.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

ภาพ -- แรกสุดของเอ็นทรี นี้ -- งามจริงค่ะ ย่าฯ

เกรี้ยวกราด..สาด..โถมถาอวิชชาเชื้อ
กระพือโหม..ล้อมล่อเหยื่อ โลภ โกรธ หลง
สงบ นิ่ง -- นัยน้อมสัจจ์ รินหยาดลง
ธารโสรจสรง--นำประจักษ์ พระปาริสุทธิ์คุณ.

_/\_ _/\_ _/\_

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 04/06/2016 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


_/\_ _/\_ _/\_

ขอบพระคุณ ค่ะ ย่าฯ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 04/06/2016 เวลา : 22.43 น.

สวัสดีครับ
สาธุ
ขอบคุณครับ เรื่องดีๆ สำหรับชีวิตนี้...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2016 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]