• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1141
  • จำนวนผู้ชม : 1118612
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2083 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 2836 , 20:16:21 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน สยามรพี , chailasalle และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

 

 พุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา

ธรรมคือสิ่งทั้งปวง เป็นอนัตตา

อนัตตา โดยปรมัตถ์

ธรรม กล่าวคือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้น 

ล้วนเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวใช่ตน อย่างแท้จริง จึงไม่ใช่ตัวตนของเรา  

เพราะความจริงเป็นตัวตนที่เกิดมาแต่เหตุปัจจัยที่ประชุมกันขึ้นมานั่นเอง

สังขตธรรม หรือ สังขาร

"จึงไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นแกนแท้จริง" 

หรืออาจกล่าวอีกนัยยะหนึ่งได้ว่า

"มีตัวตน แต่ก็ไม่เป็นแก่นแท้จริงเพราะล้วนเกิดแต่เหตุปัจจัย  จึงควบคุมบังคับไม่ได้ตามปรารถนา

เพราะย่อมต้องแปรปรวนไปตามเหล่าเหตุ

อันคือเหล่าเหตุปัจจัยที่มาประชุมกันในขณะนั้นๆนั่นเอง

จนต้องดับหรือถึงสภาวะไม่มีตัวไม่มีตนเป็นที่สุดเช่นกัน" 

กล่าวคือ อยู่ภายใต้อนิจจังไม่เที่ยง และทุกขังสภาพที่ทนอยู่ได้ยาก จึงดับไปในที่สุด

ตัวตนจึงไม่มีเป็นที่สุดนั่นเอง

อสังขตธรรม หรือธรรมอันไม่ได้เกิดแต่เหตุปัจจัย

เป็นสภาวะ หรือสภาวธรรม หรือธรรมชาติ   "ย่อมไม่มีตัวตนอยู่แล้วอย่างแน่นอน  

จึงย่อมไปควบคุมบังคับบัญชาสิ่งที่ไม่มีให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้"

ข้อพึงปฏิบัติในอนัตตานุปัสสนา

อนัตตานุปัสสนา คือ การพิจารณาเห็นในสภาพที่เป็นอนัตตา

คือหาตัวตนเป็นแก่นสารมิได้  จึงมิใช่ตัวตน หรือของตัวตน หรือของใครๆ

หมั่นพิจารณา รูป-สังขารร่างกาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ตลอดจนสังขารต่างๆที่กระทบผัสสะทางอายตนะทั้ง๖ 

คือผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจใดๆก็ได้ อยู่เนืองๆเสมอๆว่า 

ล้วนเกิดแต่เหตุต่างๆมาเป็นปัจจัย 

จึงอนิจจังไม่เที่ยง 

ทุกขังคงสภาพหรือคงทนอยู่ไม่ได้จึงคงอยู่ได้ยากจึงเป็นทุกข์ถ้าไปอยากหรือไปยึด 

อนัตตาไม่มีแก่นแกนตัวตนแท้จริง 

กล่าวคือ พิจารณาโดยแยบคายว่า

สังขารทั้งปวงเป็นไปภายใต้กฎพระไตรลักษณ์ดังนั้น จริงหรือไม่? 

เป็นจริงโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ จริงหรือไม่? 

เมื่อพิจารณาอย่างประจำสมํ่าเสมอหรือบ่อยๆย่อมยังให้เห็นความจริงผุดขึ้นได้

อันจักยังให้เกิดนิพพิทาญาณ อันเป็นญาณหรือปัญญาที่ทำให้พ้นทุกข์

เนื่องจากการแลเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นมายา

ไม่ใช่ตัวใช่ตนแท้จริง หรือไม่มีตัวตนแท้จริง จึงไม่ควรไปยึดไปหลงให้เป็นทุกข์

 

อนัตตา มีความหมายว่า

ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ตัวตนบ้าง, ไม่ใช่ของตัวของตน ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบ้าง 

ความจริงต่างล้วนถูกต้องดีงาม มีความหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ด้วยเนื่องสัมพันธ์กัน  กล่าวคือ

อนัตตา ที่มีความหมายว่า ไม่มีตัวตน

เพราะตัวตนหรือมวลรวมหรือฆนะคือกลุ่มก้อนที่เห็นหรือผัสสะได้ด้วยอายตนะใดๆก็ตามที

ล้วนเป็นเพียงกลุ่มก้อนหรือมวลรวมของเหตุ(สิ่ง)ต่างๆที่มาปรุงแต่งเป็นปัจจัยกัน

คือมาประชุมรวมกันเป็นกลุ่มก้อนคือฆนะ ชั่วระยะหนึ่งๆเท่านั้น  จึงไม่มีตัวตนของตนอย่างแท้จริง 

ดังนั้นเมื่อไม่มีตัวตนที่แท้จริงแล้ว จึงย่อมไม่เป็นของใคร หรืออะไรใดๆได้อย่างแท้จริง 

จึงย่อมส่งผลให้ ไม่ใช่ของตัวของตน  แม้แต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในที่สุด

 

อนัตตลักษณะ : ลักษณะที่แสดงความเป็นอนัตตา

ลักษณะที่ชี้แสดงว่าให้เห็นว่าเป็นของมิใช่ตัวตน หรือไม่มีตัวตน โดยอรรถต่างๆ

๑.เป็นของสูญ

ในความหมายของสังขาร(สังขตธรรม)

ก็เพราะว่า เป็นเพียงการประชุมเข้าขององค์ประกอบที่เป็นส่วนย่อยๆทั้งหลาย 

เพราะเกิดขึ้นมาจากการที่มีเหตุต่างๆมาเป็นปัจจัยประชุมรวมกันขึ้น

จึงเพียงแต่แลดูประหนึ่งว่าเป็น สิ่งๆเดียวกัน เป็นมวลเดียวกัน, เป็นชิ้นเดียวกันจริงๆ ด้วยฆนะ,

แต่ความจริงอย่างยิ่งหรืออย่างปรมัตถ์แล้วก็ยังเป็นเพียงการประชุมเข้ากันของส่วนย่อยๆดังกล่าว

โดยแท้จริงจึงว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา นาย ก. นาย ข.

หรือการสมมติเป็นต่างๆ(สมมติสัจจะ)

เป็นของสูญ ในความหมายของอสังขตธรรมเช่นกัน

ก็เพราะว่า เป็นเพียงสภาวธรรมหรือธรรมชาติเท่านั้น

กล่าวคือ เป็นเพียงธรรมหรือสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดการปรุงแต่งกันขึ้น

กล่าวคือยังไม่เกิดปรากฏการณ์ขึ้นเป็นสังขารอันเป็นฆนะกลุ่มก้อน

ของการที่มีเหตุต่างๆได้มาเป็นปัจจัยปรุงแต่งกัน

๒.เป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ ไม่เป็นของใครจริง 

แต่มักไปหลงผิด ไปหลงยึดหรือมัวเมากันด้วยกิเลสว่า

เป็นตัวตน เป็นของตัวของตน หรือของใครอย่างจริงแท้

๓.ไม่อยู่ในอำนาจ 

ไม่เป็นไปตามความปรารถนา 

ไม่ขึ้นต่อการบังคับบัญชาของใครๆอย่างแท้จริง 

เพราะสภาวะของสังขารเองก็มีแรงแต่ภายใน ตลอดจนแรงจากภายนอก

มาบีบคั้นให้คืนสู่สภาพเดิมๆเป็นที่สุด

โดยไม่ยอมขึ้นต่อการบังคับบัญชาของใครอย่างแท้จริง 

แต่เพราะอาจมีการควบคุมบังคับได้บ้างบางส่วนและได้อย่างเป็นครั้งคราว

จึงมักพากันไปหลงผิดหลงยึดหรือมัวเมากันโดยไม่รู้ตัวหรืออวิชชาไปว่า

สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้อย่างแท้จริงตามความปรารถนา

๔.เป็นสภาวธรรมที่ดำรงอยู่

หรือเป็นตามธรรมดาของมันเช่นนั้นเองในธรรมที่เป็นสังขตธรรมคือสังขาร

ซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย

จึงขึ้นต่อเหตุปัจจัย จึงไม่มีอยู่โดยลำพังตัว

จึงเป็นไปโดยสัมพันธ์ อิงอาศัยกันอยู่กับสิ่งอื่นๆคือเหล่าเหตุนั่นเอง

๕.โดยสภาวะของมันเองก็แย้งหรือค้านต่อความเป็นอัตตา

มีแต่ภาวะที่ตรงข้ามกับความเป็นอัตตา  (แสดงรายละเอียดของอัตตาในขันธ์ ๕ ว่ามีจริงหรือไม่)

ลักษณะหรืออาการเหล่านี้จึงก่อให้เกิดทุกข์ 

เมื่อธรรมหรือสิ่งทั้งหลายที่ไปอยากหรือไม่อยากด้วยตัณหา

หรือไปยึดมั่นด้วยกิเลส(อุปาทาน)ว่าเป็นของตัวตน

ด้วยทั้งความไม่รู้(อวิชชา)และไม่รู้เท่าทัน(สติ)เหล่านั้นว่า

ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนา

 

คัดลอกมาจาก

http://www.nkgen.com/735.htm

ขอบพระคุณ

ท่านผู้เขียน  ท่านเจ้าของลิงค์  ท่านเจ้าของภาพทางอินเตอร์เนต

ท่านเจ้าของคลิปเพลง

ภาพ-คำ  จากอาโป เวลาสวัสดิ์ ก้อนหินยิ้ม

และ

อาโป...ที่กรุณาส่งลิงค์นี้มาให้
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 15/06/2016 เวลา : 01.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 2 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 15/06/2016 เวลา : 00.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 1 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 14/06/2016 เวลา : 21.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ทอดจังหวะผ่อนหายใจ-หทัยถอน

นิ่ง-มองนัยยอกย้อนสะท้อนไหว

รู้-หนักเบา..ยาวสั้น..บ้างกลั้นไว้

เพียงรู้-เห็น..สิ่งผ่านไป..ไม่จีรัง

.

จากพบพาน..ผ่านพราก..เงา-ฝากไว้

อนัตตา..ตัวตน-ไร้..ไยเหนี่ยวรั้ง

อนิจจา..ไม่เที่ยงแท้..เห็นหรือยัง

นั่น-ทุกขัง..เกิด-ดับ..ใครจับทุกข์?

_/\_

ขอบพระคุณ ย่าฯ ค่ะ

ขอบพระคุณ คำในภาพ โดย อาโป

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2016 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]