• อักษราภรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 1141
  • จำนวนผู้ชม : 1120874
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2089 คน
อักษราภรณ์
การเดินทางของชีวิตที่มีธรรมะเข้ามาประกอบ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Aug-saraporn
วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563
Posted by อักษราภรณ์ , ผู้อ่าน : 1201 , 17:57:24 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน ลิงเขียว , wullopp และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

 

อาสาฬหปุรณมีบูชา

     

พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร

  

เมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแล้ว

พระองค์ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่บริเวณสัตตมหาสถาน

โดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 

 

ในสัปดาห์ที่ 5 ทรงคำนึงว่า

สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นของลึกซึ้ง คนจะรู้และเข้าใจตามได้ยาก 

ทรงดำริจะไม่แสดงธรรม

 

ท้าวสหัมบดีพรหมได้ทราบความดังกล่าวจึงคิดว่า

"โลกจะฉิบหายละหนอ

เพราะจิตของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

น้อมไปเพื่อความเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย

ไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรม"

 

ท้าวสหัมบดีพรหมจึงเสด็จลงมาอาราธนา

ขอพระพุทธองค์ทรงตัดสินพระทัย

ที่จะทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้แก่คนทั้งหลาย

 

พระพุทธองค์ทรงพิจารณาตามคำเชื้อเชิญของสหัมบดีพรหม

ที่เชิญให้พระองค์แสดงธรรม

พระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาตรวจสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ

และทรงเห็นว่า

สัตว์โลกที่ยังสอนได้มีอยู่ เปรียบด้วยดอกบัว 3 จำพวก

พวกที่จักสอนให้รู้ตามพระองค์ได้ง่ายก็มี พวกที่สอนได้ยากก็มี ฯลฯ

 

ดังความต่อไปนี้

... ครั้นอาตมภาพทราบว่าท้าวสหัมบดีพรหมอาราธนา

และอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย จึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ.

เมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ

ก็ได้เห็นหมู่สัตว์

ซึ่งมีกิเลสดุจธุลีในจักษุน้อยก็มี มีกิเลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี

มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี มีอินทรีย์อ่อนก็มี

มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี

จะพึงสอนให้รู้ได้ง่ายก็มี จะพึงสอนให้รู้ได้ยากก็มี

บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเป็นภัยอยู่ก็มี

เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว

ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว

ซึ่งเกิดในน้ำ เจริญในน้ำ

บางเหล่ายังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ในน้ำ น้ำหล่อเลี้ยงไว้

บางเหล่า ตั้งอยู่เสมอน้ำ

บางเหล่า ตั้งขึ้นพ้นน้ำ น้ำไม่ติด ฉันใด

 

ดูกรราชกุมาร

เมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ก็ฉันนั้น

ได้เห็นหมู่สัตว์ซึ่งมีกิเลสดุจธุลีในจักษุน้อยก็มี

มีกิเลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี

มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี มีอินทรีย์อ่อนก็มี

มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี

จะพึงสอนให้รู้ได้ง่ายก็มี จะพึงสอนให้รู้ได้ยากก็มี

บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเป็นภัยอยู่ก็มี...

 

พระพุทธองค์จึงทรงตัดสินใจที่จะแสดงธรรม

เพราะทรงอาศัยบุคคลที่สามารถตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ได้เป็นหลัก

ดังความดังนี้

 

... บุคคลบางคนในโลกนี้

ได้เห็นพระตถาคต

ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว

จึงหยั่งลงสู่ความแน่นอนมั่นคงและความถูกต้อง

ในกุศลธรรมทั้งหลาย

เมื่อไม่ได้เห็น ไม่ได้ฟัง

ย่อมไม่หยั่งลงสู่ความแน่นอนมั่นคงและความถูกต้อง

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาบุคคล ๓ จำพวกนั้น

เพราะเห็นแก่

บุคคลผู้ได้เห็นพระตถาคต

ได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว

จึงหยั่งลงสู่ความแน่นอนถูกต้องในกุศลธรรม

เมื่อไม่ได้เห็นไม่ได้ฟัง ย่อมไม่หยั่งลง

เราจึงอนุญาตการแสดงธรรมไว้

และก็เพราะอาศัยบุคคลเหล่านี้เป็นหลักอีกเหมือนกัน

จึงจำต้องแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทอื่นด้วย...

 

พระองค์ได้ทรงพิจารณาหาบุคคล

ที่สมควรจะแสดงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้โปรด

 

ในครั้งแรกพระองค์ทรงระลึกถึง

อาฬารดาบส กาลามโคตร และ อุทกดาบส รามบุตร  

แต่ทั้งสองท่านได้เสียชีวิตแล้ว

 

จึงได้ทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้า

ผู้ที่เคยอุปัฏฐากพระองค์ในระหว่างที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

พระองค์จึงตั้งพระทัยเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

เพื่อแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้า

 

เมื่อพบกับปัญจวัคคีย์

พระพุทธองค์ตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่า

"เราตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ

พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมฤตธรรมแล้ว

เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม

พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้ว ไม่ช้าสักเท่าไร

'จักทำให้เข้าใจแจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์'

ที่คนทั้งหลายผู้พากันออกบวชจากเรือนต้องการ

ด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตนเอง"

 

แล้วพระพุทธองค์ทรงพาเหล่าปัญจวัคคีย์

ไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันร่มรื่น

ทรงแสดง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ซึ่งเรียกว่า "ปฐมเทศนา"

เป็นการยังธรรมจักรคือการเผยแผ่พระธรรมให้เป็นไป

เป็นครั้งแรกในโลก

 

เมื่อพระพุทธองค์ตรัสแสดงปฐมเทศนาอยู่

ดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่า

"สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

 สิ่งนั้นทั้งมวล ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา"

ท่านโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้ว

 

พระพุทธองค์ทรงทราบความที่

พระโกณฑัญญะเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม

มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในคำสอนของพระองค์

จึงทรงเปล่งพระอุทานว่า

"อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ"

ท่านผู้เจริญ ท่านโกณฑัญญะ รู้แล้วหนอ

 

เมื่อท่านพระโกณฑัญญะได้บรรลุโสดาบันแล้ว

จึงได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท

พระพุทธองค์จึงทรงประทาน เอหิภิกขุอุปสัมปทา ว่า

"เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด

ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว

เธอจงประพฤติพรหมจรรย์

เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด"

 

ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนับเป็น

"พระสงฆ์อริยสาวกองค์แรก" ในพระพุทธศาสนา

ซึ่งวันนั้นเป็นวันเพ็ญ กลางเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน 8

เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก

คือมี "พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์" ครบบริบูรณ์

 

สรุปความโดยย่อจาก

“วิกิพีเดีย - วันอาสาฬหบูชา”  ตรงส่วนเนื้อหา (ซ่อน)

ท่านที่สนใจรายละเอียดค้นอ่านได้ตามนั้น

ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำวิกิพีเดีย 

 

 

อนัตตลักขณสูตร

 

 

ในวันแรม 1 ค่ำ 2 ค่ำ 3 ค่ำ และ 4 ค่ำ เดือน 8

พระพุทธองค์ทรงแสดง “ปกิณณกเทศนา”

ยังผลให้

พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ

บรรลุโสดาบันตามลำดับ

และ

ได้รับเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา

 

ในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8

หลังจากสดับพระธรรมเทศนา"อนัตตลักขณสูตร"

พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

ได้บรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง 5 รูป

นับเป็นพระอรหันต์กลุ่มแรกในพระพุทธศาสนา

 

พระสูตรนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่ง

ให้เล็งเห็นว่า

รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือขันธ์ 5 นั้น

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรไปเป็นธรรมดา

ไม่ควรที่จะเห็นโดยสำคัญด้วยตัณหา มานะ ทิฏฐิ

ว่านั่นเป็นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา

 

ก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า

จะทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น

ชาวโลกมีทิฏฐิสุดโต่งอยู่ 2 ประการ

กล่าวคือ ฝ่ายสัสสตทิฏฐิ ที่เห็นว่า

ในปัจจุบันชาตินี้ก็มีอัตตา คือ ตัวตน

เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาคือตัวตนก็ยังไม่สิ้น

ยังจะมีสืบภพชาติต่อไป มีชาติหน้าเรื่อยไปไม่มีขาดสูญ

และ

ฝ่ายอุจเฉททิฏฐิ ที่เห็นว่า

มีอัตตาตัวตนอยู่แต่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น

เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาตัวตนก็สิ้นไป

ไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะให้ไปเกิด คือตายสูญ

 

แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศว่า

ความเห็นทั้ง 2 ฝ่ายล้วนเป็น มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด

 

และทรงชี้ทางที่เห็นถูกไว้ว่า

ตราบใดที่ยังไม่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 แล้ว

อาทิ ยังยึดมันว่า

รูปเป็นตัวตน หรืออัตตา

เวทนาเป็นอัตตา สัญญาเป็นอัตตา

สังขารเป็นอัตตา และวิญญาณเป็นอัตตา

ก็ยังจะมีการเกิดดับไม่รู้จักจบสิ้นในสังสารวัฏ

การยึดมั่นในขันธ์ 5 นี้ เรียกว่า "ปัญจุปาทานขันธ์"

 

สรุปความโดยย่อจาก “วิกิพีเดีย – อนัตตลักขณสูตร” 

ท่านที่สนใจรายละเอียดค้นอ่านได้ตามนั้น

ขอบพระคุณคณะผู้จัดทำวิกิพีเดีย

 

  

ขอบพระคุณ

ท่านผู้จัดทำคลิปเสียงสวดมนต์

ท่านเจ้าของข้อมูล และ ท่านเจ้าของภาพทุกภาพ

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 09/07/2020 เวลา : 15.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ขอบพระคุณ...
คุณหมอ และ คุณลิงเขียว
ที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 05/07/2020 เวลา : 11.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

ตอนเช้าก่อนไปทำงานหรือในบางวันที่ว่างอยู่ในห้อง
ลิงเขียวจะเปิดบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปล และไม่แปลในทำนองอินเดีย ฟังเสมอค่ะ
ที่ฟังแปลเพราะจะได้รู้ความหมาย บนยูทูปมีแบบสวดเป็นทำนองเพลงค่ะราวๆ45 นาที
ถ้าไม่แปลก็ราวๆ20 นาที
ทำนองของอินเดียไพเราะมากค่ะ ฟังแล้วรู้สึกสงบในจิตใจค่ะ เพื่อนลิงแนะนำให้ฟังเมื่อ 7 ปี ที่แล้วค่ะ
ลิงก็เลยฟังต่อเนื่องมาตลอดเลย วันนี้ก็จะเปิดฟังค่ะ

ลิงชอบฟังบทสวดมนต์ค่ะ
ฟังหลายบทเลย
แต่ส่วนมากจะฟังบทสวด ชัยยะน้อย อันนี้เป็นบทสวดของวัดป่าพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นจะชอบสวดค่ะ เหมือนว่าบทสวดนี้จะมาจากฝั่งลาวโน่นแน่ะ
ฟังจนสวดตามได้แล้วล่ะ

และบทสวดพระแม่กวนอิม โอม มณี เป เม ฮง
และบทสวดทศพักตร์อวโลกิเตศวร(กวนอิมพันมือ) ฟังตลอดขึ้นรถลงเรือ
รถติดมากๆก็ฟังบทสวดมนต์นี่แหละ
บางทีก็ฟังบทสวดมนต์สลับกับเพลงค่ะ ฮ่าๆ

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 อักษราภรณ์ , ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
wullopp วันที่ : 05/07/2020 เวลา : 06.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอกราบ นอบน้อม แด่ พระบรมศาสดา พระธัมม์ พระสงฆ์
ใน พระธัมมวินัยนี้
ด้วย ความเคารพอย่างสูงสุด... สาธุ สาธุ สาธุ


ขอ กราบ อนุโมทนา ในบุญของทุกๆ ท่าน
ด้วย ความเคารพอย่างสูง
สาธุ สาธุ สาธุ... ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 อักษราภรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 04/07/2020 เวลา : 22.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


😇🙏

ความคิดเห็นที่ 2 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 04/07/2020 เวลา : 20.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


.

ความคิดเห็นที่ 1 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 04/07/2020 เวลา : 20.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


เวลาสวัสดิ์ และ ย่า

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2020 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]