• kingkoon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-07-29
  • จำนวนเรื่อง : 311
  • จำนวนผู้ชม : 390946
  • ส่ง msg :
  • โหวต 556 คน
BARRACUDA : เรื่องเล่าของนายปลาสาก
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม สอนอะไรแก่ตัวเราบ้าง @ ความพอเพียงเป็น ทางรอดของมนุษย์ทุกชีวิต
Permalink : http://www.oknation.net/blog/BARACUDA
วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559
Posted by kingkoon , ผู้อ่าน : 840 , 11:10:01 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คัมภีร์หรือคน : เหตุให้พุทธศาสนาเสื่อม

----------------------------------------------------

ผู้จัดการออนไลน์|บทความ|สามารถ มังสัง,พลวัตสังคม

๑๑ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๙

----------------------------------------------------

คัมภีร์หรือตำราที่บันทึกคำสอนในพระพุทธศาสนา แบ่งเป็นประเภทดังนี้
       
       ๑. บาลี หมายถึงคำสอนโดยตรงของพระพุทธองค์ และคำสอนของสาวกที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าถูกต้อง เช่น คำสอนของพระสารีบุตร เป็นต้น โดยใช้ภาษามคธ แต่ในภาษาพื้นๆ ทั่วไปเรียกภาษาบาลีซึ่งหมายถึงคำสอนที่จารึกไว้ในใบลาน
       
       ๒. อรรถกถา หมายถึงตำราที่พระเถราจารย์ในรุ่นหลังได้นำคำสอนในชั้นบาลีมาอธิบายขยายความให้ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายขึ้น
       
       ๓. ฎีกา หมายถึงตำราที่พระฎากาจารย์ได้นำอรรถกถามาอธิบายเพิ่มเติม
       
       ๔. อนุฎีกา หมายถึงตำราที่นำเอาฎีกามาอธิบายเพิ่มเติม
       
       ๕. สัททาวิเศษ หมายถึงตำราที่พระเกจิอาจารย์ได้นำคำสอนจากคัมภีร์ต่างๆ มาอธิบาย โดยใส่ความเห็นของคนเพิ่มเติม
       
       ส่วนคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนั้น หมายถึงคำสอน ๓ หมวดคือ สามตะกร้าได้แก่ พระวินัย ปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกนั้นเป็นคำสอนชั้นบาลีหรือเข้าใจตรงกันในหมู่ชาวพุทธว่า เป็นพุทธพจน์หรือบางท่านนำมาเป็นจุดขายโดยเรียกพุทธวจนะนั่นเอง
       
       คนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธมามกะ หรือผู้นับถือพระพุทธองค์เป็นสรณะ หมายถึงคน ๔ ประเภทหรือที่เรียกว่า พุทธบริษัท ๔ ได้แก่
       
       ๑. ภิกษุ หมายถึงนักบวชชายถือศีล 227 ข้อ (มิใช่ 150 ข้อตามที่นักปราชญ์จอมปลอมบางท่านนำมาอ้าง) และสามเณรรวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย
       
       ๒. ภิกษุณี นักบวชเพศหญิงถือศีล 311 ข้อ และจะต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่ายคือ ทั้งจากภิกษุณีสงฆ์ และภิกษุสงฆ์ สามเณรีก็รวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย
       
       ๓. อุบาสก คือคฤหัสถ์เพศชายผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย และถือศีล 8 เป็นประจำ
       
       ๔. อุบาสิกา คือคฤหัสถ์เพศหญิงผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย และถือศีล 8 เป็นประจำ
       
       บุคคล ๔ ประเภทดังกล่าวข้างต้น คือผู้ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นเหตุให้พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์ดำรงอยู่ได้นานหรืออันตรธานไป หลังจากพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว ดังที่ปรากฏอยู่ในปัญจกนิบาต อังคุตรนิกาย พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ หน้า ๒๘๒ ว่า
       
       “สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ ณ ป่าไผ่ใกล้เมืองมิกิจา ลำดับนั้นท่านพระกิมพิละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่งแล้ว กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้พระสัทธรรมไม่ตั้งอยู่ยั่งยืน เมื่อพระตถาคตเจ้าปรินิพพานแล้ว”
       
       “ดูก่อนกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาในพระธรรมวินัยนี้ไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในการศึกษา ไม่เคารพยำเกรงกันและกันนี้แล กิมพิละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมไม่ตั้งอยู่ได้นาน เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว และพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบพระกิมพิละในทางตรงกันข้ามว่า ดูก่อนกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาในพระธรรมวินัยนี้ เคารพยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในการศึกษา เคารพยำเกรงในกันและกันนี้แล กิมพิละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นาน เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว”
       
       จากนัยแห่งพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ได้มอบหมายหน้าที่ในการปกป้องพุทธศาสนาแก่บุคคล ๔ ประเภท
       
       แต่ในปัจจุบันพระภิกษุในประเทศไทยมีพฤติกรรมอยู่ในข่ายทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้นาน เป็นต้นว่าไม่เคารพพระธรรมวินัย ซึ่งเท่ากับไม่เคารพในพระศาสดา จะเห็นได้จากการล่วงละเมิดพระวินัยอย่างโจ่งแจ้งชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อวดอุตริมนุสธรรม และมีพฤติกรรมมั่วกามารมณ์เยี่ยงคฤหัสถ์ พระภิกษุประเภทนี้มีอยู่ดาษดื่น และปรากฏเป็นข่าวเป็นระยะๆ และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ปรากฏเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา หน้าหนึ่งเสนอภาพพระภิกษุยืนกอดกับผู้หญิงแบบไม่อายฟ้าอายดิน และเท่ากับเป็นการท้าทายมหาเถรสมาคม และสำนักพุทธแบบไม่เกรงกลัวแต่อย่างใด
       
       ยิ่งกว่านี้ ในวันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้ไปประชุมกรรมาธิการศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรมได้ทราบข่าวจากผู้เข้าประชุมท่านหนึ่งว่า ในวันที่ ๑๑ ตุลาคมที่จะถึงนี้ จะมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับพระภิกษุรูปหนึ่งต้องอนุจาทาธิกรณ์ทั้ง ๔ ประเด็นคือ ศีลวิบัติ เนื่องจากมั่วสีกา อวดอุตริมนุสธรรม ทิฏฐิวิบัติเนื่องจากกล่าวหาว่า พระวินัยปิฎกผิดในข้อที่ว่าศีลของภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ โดยภิกษุรูปนี้อ้างอิงที่เป็นพุทธวจนะมีเพียง ๑๒๕ ข้อเป็นต้น อาจารวิบัติเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะไม่ควรแก่เพศภาวะของพระภิกษุ และสุดท้ายมีการแสวงหาลาภสักการะในทางที่ไม่สมควร และได้รับการยืนยันว่าจะมีการยื่นฟ้องเรื่องนี้ต่อเจ้าคณะตำบล และเจ้าคณะหนกลางเพื่อให้มีการชำระอธิกรณ์ ส่วนว่ายื่นไปแล้วจะได้ผลเป็นประการใดนั้น ผู้เขียนไม่แน่ใจ ทั้งนี้อนุมานจากเรื่องของพระธัมมชโยที่มีความผิด ทั้งในด้านกฎหมาย และพระวินัยแต่ก็ยังเงียบอยู่ ดังนั้น ก็เป็นไปได้ที่กรณีนี้จะเงียบไปในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้อนุมานได้จากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้
       
       ๑. ทั้งสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคมไม่เคยแสดงศักยภาพในด้านการปกครองให้เห็นแม้แต่เรื่องเดียวในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา
       
       ๒. การกระทำผิดของพระภิกษุที่ว่านี้ มิได้หลบๆ ซ่อนๆ ตรงกันข้ามทำอย่างโจ่งแจ้งด้วยการเรียนรู้แบบผิดๆ สอนอย่างผิดๆ และมีคนเชื่อถือทำตามแบบผิดๆ อย่างกว้างขวาง
       
       แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็พอจะมีความหวังอยู่บ้างเมื่อนึกถึงกระบวนการยุติธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ซึ่งได้ดำเนินการให้เห็นมาแล้วในหลายๆ เรื่อง และเรื่องนี้ก็คงจะมีการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าในปัจจุบันคัมภีร์มิได้เป็นเหตุให้พุทธศาสนาเสื่อม แต่คนต่างหากทำให้ศาสนาเสื่อม

 

----------------------------------------------------

 

พุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ต้องใช้ สติ ปัญญา พิจารณาถึงพระธรรมคำสอน ให้เข้าใจถึงแก่นของคำสอนและหลักธรรมอย่างเเท้จริง คนบางคนหลงทางเพราะใช้เเต่ ศรัทธา เเต่ไม่ได้ใช้ปัญญา ในการศึกษาและนับถือซึ่ง พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธในประเทศไทยมันจึง วุ่นวายและเสื่อมศรัทธาอย่างในยุคนี้ นั้นแล

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2016 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]