• ChiProject
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-09-09
  • จำนวนเรื่อง : 23
  • จำนวนผู้ชม : 84598
  • ส่ง msg :
  • โหวต 81 คน
โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย
กิจกรรมภายใต้ โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Permalink : http://www.oknation.net/blog/ChiProject
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 3121 , 17:45:52 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ChiProject โหวตเรื่องนี้

โครงการบริหารยุทธศาสตร์

เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

(โดย โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี  WWF-ประเทศไทย)

........................

1. แนวคิดการพัฒนาโครงการ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีต้องคำนึงถึง “คนในพื้นที่” ซึ่งเป็นทั้งผู้อนุรักษ์/ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฯ ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน ดังนั้นหน่วยสำคัญที่สุดในการจัดการทรัพยากรฯ คือ “ชุมชน” ซึ่งหมายความรวมถึงพื้นที่ตั้งประชากร ชาติพันธุ์ กฎเกณฑ์ กลุ่ม/องค์กรที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยแต่ละชุมชนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป พื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ก็พบว่าในการที่จะดำเนินกิจกรรมให้บรรลุสู่เป้าหมาย ต้องอาศัยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมที่หลากหลายรูปแบบ

โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต.ต่างๆ ถือว่าเป็นตัวแทนชุมชนและตัวแทนภาครัฐในการประสานประโยชน์ได้ดี แต่ในการบริหารจัดการภายใต้ อบต. ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ของประชาคม การวางแผนการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ และสภาท้องถิ่นเป็นฝ่ายตัดสินใจ ฉะนั้นโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้งบประมาณ จึงต้องเกิดจาก “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและฉันทามติ”

การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรฯ ลุ่มน้ำชีต้องมีมุมมองครอบคลุมเป็นระบบขั้นตอน โดยอาศัยหลักของ “การบริหารยุทธศาสตร์” ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้งานมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

               

2.  นโยบายและหลักการ

2.1      การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (ภายใต้ พ.ร.บ.2524) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศและทุกระดับ ทั้ง อบต. เทศบาล และ อบจ. ต้องปฏิบัติตามซึ่งการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นภารกิจหลักสำคัญประการหนึ่ง

2.2      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) เน้นการพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ

2.3      ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยผู้ว่าราชการ CEO เน้นการบูรณาการความร่วมมือ การบริหารยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นผลงานและหลักธรรมาภิบาล

2.4      กรอบแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2550-2554) นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับสิทธิชุมชนในการจัดการทัพยากรฯ การอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรฯ ที่ไม่กระทบระบบนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 

2.5      “ภาวะโลกร้อน” เป็นวาระสำคัญทั้งระดับประเทศและภูมิภาคมุ่งให้ประชาชนเรียนรู้และปรับปรุงพฤติกรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแบบประหยัด ลดผลกระทบการเกิดก๊าซเรือนกระจก และมีกลไกเฝ้าระวังร่วมกันทุกภาคส่วน

           

3.สถานการณ์และปัญหาสำคัญของลุ่มน้ำชี

3.1      ชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ตลอดแนวลำน้ำชี (กรณีพื้นที่ศึกษา) มีการรุกล้ำแนวลำน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ การใช้ที่ดินที่กระทบต่อระบบนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำ/คุณภาพน้ำที่กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

3.2      ชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่นอกเขตลุ่มน้ำ หรือห่างไกลออกไปยังคงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฯ ลำน้ำชี ป่าชุมชนใกล้เคียงและพื้นที่ชุ่มน้ำที่กระจายอยู่ในพื้นที่ ขาดระบบกลไกควบคุมร่วมกันที่ดี

3.3      องค์ความรู้ท้องถิ่น (ชนิดพืช สัตว์ สมุนไพร ภูมิปัญญาต่างๆ) ยังขาดการบันทึกและจัดระบบเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของชุมชน สถานศึกษาและชุมชนรุ่นหลัง

3.4      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ต่างๆ) มีความเป็นนิติบุคคล อิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ (ตามระเบียบ) ขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อบต. และให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยง

3.5      รูปแบบอาชีพชุมชนท้องถิ่น (การกำหนด ทำไร่ ทำสวน) มีระบบทุนภายนอกเข้ามาสนับสนุน เช่น ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น มีระบบสินเชื่อ ปัจจัยการผลิต การตลาด เป็นแรงจูงใจ กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตที่เอื้ออาทรต่อการใช้ทรัพยากรฯ ในพื้นที่ 

3.6      กลุ่ม/เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ยังขาดความเข้มแข็งเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นกลไกตรวจสอบเฝ้าระวังที่ดีร่วมกันในลุ่มน้ำชี

4. กรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงการ

แนวคิด/หลักการ

รูปธรรมในการปฏิบัติ

4.1   การบริหารยุทธศาสตร์ โดย อปท. และชุมชน

-      ผู้บริหาร อปท. เห็นความสำคัญผลักดันกิจกรรมอนุรักษ์ฯ สู่แผนงบประมาณ และชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการ

4.2   ประชาคมเรียนรู้ / บูรณาการภารกิจ

-      หน่วยงานงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรฯ ร่วมกันหาข้อสรุป กำหนดกติกาในการดำเนินงานร่วมกัน

4.3   การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/องค์กรชุมชน

-  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์/บทเรียน
(ทั้งใน
– นอก พื้นที่) เพื่อการจัดการทรัพยากรฯ โดยชุมชนเป็นฐาน

4.4   สิ่งแวดล้อมศึกษาและศูนย์เรียนรู้

-     องค์ความรู้จากการจัดการทรัพยากรฯ ถูกบูรณาการสู่หลักสูตร/การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

4.5      การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ที่หลากหลาย

-     มีรูปแบบการรณรงค์/เผยแพร่ ผ่านสื่อ Website นักวิจัยไทบ้าน กลุ่ม/องค์กร หน่วยงานที่หลากหลายจากผลการดำเนินเงิน

  5. หลักการและเหตุผล

 “โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี” เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการทรัพยากรน้ำจืด องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทสไทย) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ โคโคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา และ มูลนิธิ โคคา โคลา ประเทศไทย  โดยมีจุดหมาย เพื่อการผสมผสานการพัฒนาความเป็นอยู่ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูระบบภูมินิเวศลุ่มน้ำ และการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำชีเพื่อให้เกื้อหนุนต่อวิถีชุมชนในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 – 2553    เป้าหมายของโครงการมุ่งเน้น การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชมท้องถิ่นในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มน้ำชีให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อสำรวจหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบของกฎหมายในปัจจุบัน ตลอดจนการให้ความสนับสนุนการใช้บทเรียนที่ได้รับเป็นแนวทางสำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นโดยชุมชนทั้งในประเทศไทย และบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงในระดับสากล    กลยุทธ์ที่สำคัญ  ได้แก่    การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการป่าที่ยั่งยืนโดยชุมชน รวมถึงการปรับปรุงการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยคนท้องถิ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอันจะนำไปสู่การปรับปรุงขบวนการผลิต และผลิตผลที่ยั่งยืนทั้งคุณภาพชีวิตของประชากรและสภาพสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำชี รวมถึงการกระจายบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปสู่การทำงานทุกระดับ

พื้นที่แม่น้ำชีไหลผ่านมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของผู้คนในลุ่มน้ำ อาทิ กิจกรรมภายใต้การพัฒนาด้านชลประทาน เช่น การสร้างเขื่อน การควบคุมทิศทางหรือปริมาณการไหลของน้ำ เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาต่างๆที่ส่งผลให้เกิดการทำลายป่าจำนวนมากตลอดลุ่มน้ำ ในขณะเดียวกันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการปล่อยน้ำเสียทิ้งลงสู่แม่น้ำชีมากขึ้น นอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการปลูกเชิงเดี่ยวเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และพลังงานทดแทน ทำให้ชาวนาต้องหันมาใช้สารเคมีซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายเพื่อเพิ่มผลผลิตอันส่งผลกระทบไปถึงคุณภาพของน้ำ ทำให้ระดับภาวะมลพิษสูงขึ้น   ดังนั้นรูปแบบในการดำเนินโครงการจึงมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ชุมชน  หน่วยงานรัฐในพื้นที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและจัดการทรัพยากรโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและยั่งยืน   ด้วยการ ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่สาธารณะของชุมชนในเขตเกษตรกรรม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการฟื้นฟู มีพื้นที่ปลูกป่า และปริมาณต้นไม้เพิ่มขึ้นโดยการจัดการอย่างยั่งยืนระดับท้องถิ่น   ขณะเดียวกันก็มีการสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการจัดการแหล่งน้ำและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่แนวทางและมาตราการท้องถิ่นในการจัดการระบบการเกษตร และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ   และสนับสนุนคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสี่งแวดล้อมของจังหวัด คณะทำงานระดับลุ่มน้ำในการวางแผนและอำนวยการในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำในลุ่มน้ำชี โดยกลไกท้องถิ่นร่วมกับชุมชน  ผลักดันสู่นโยบาย ต่อไป

6. วัตถุประสงค์

                    6.1      สร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ตลอดจนผู้นำชุมชน ด้านการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำชีแบบมีส่วนร่วม

                    6.2      เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล สถานการณ์ นโยบาย สู่การแก้ไขปัญหาด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรฯ นพื้นที่ดำเนินโครงการ (4 อบต.) และบูรณาการสู่แผนปฏิบัติงานร่วมกัน 

                    6.3      เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร / ผู้นำ / นักวิจัยไทบ้านในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

7. พื้นที่เป้าหมาย

                    การดำเนินงานภายใต้โครงการ ฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย ครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อบต. ได้แก่ อบต.โพนเพ็ก อบต.คำแคน อบต.ท่าศาลา และ อบต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  

             

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               9.1        ผู้บริหาร (4 อบต.) เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน มีความรู้/ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำชีแบบมีส่วนร่วม

9.2        มีข้อมูล สถานการณ์ นโยบายและเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำชีและพัฒนาการสู่แผนฯ 4 อบต.

9.3        เกิดกิจกรรมนำร่องฯ (4 อบต.) และกลไกคณะทำงานฯ (ชุมชนร่วมกับ อบต.) ในการบริหารจัดการกิจกรรมนำร่องฯ และขยายผลต่อไป

8. การติดตามและประเมินผล

8.1 ระยะสั้น

                            -   การพัฒนาโครงการ/กิจกรรมได้สอดคล้องสถานการณ์ปัญหา

                            -   4 อบต. ได้ผลักดันโครงการสู่แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

                            -   4 อบต. สมทบงบประมาณและเห็นความสำคัญ

                            -   เกิดกลไกเรียนรู้ร่วมกันภายใต้กิจกรรมนำร่องฯ

8.2  ระยะยาว

                            -   พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างขีดความสามารถ จนท./ผู้นำ

                            -   การทำงานเป็นทีม/การจัดการองค์ความรู้ลุ่มน้ำชี

                            -   การขยายผลสู่หลักสูตรและคนรุ่นใหม่

                            -   การจัดทำ MOU ระหว่าง อปท./ภาคี ระดับลุ่มน้ำชี        

            ขั้นตอน/กระบวนการ

1.       KM สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูลของแผนชุมชน อบต.    

2.       จัดเวทีย่อย 4 ตำบลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน

3.       จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมแนวคิดโครงการ

4.       เวทีพัฒนาโครงการนำร่อง

5.       ศึกษาดูงาน/อบรมการบริหารจัดการโครงการ

6.     สรุปบทเรียน-ติดตามกิจกรรมนำร่อง
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

วังอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านหนองหัวช้าง

บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น, โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย

View All
<< กุมภาพันธ์ 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            [ Add to my favorite ] [ X ]