• มหาบ้านดอน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2014-11-21
  • จำนวนเรื่อง : 53
  • จำนวนผู้ชม : 229605
  • ส่ง msg :
  • โหวต 14 คน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา,ปรัชญา,บูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสนาสมัยใหม่
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Mahabandon
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565
Posted by มหาบ้านดอน , ผู้อ่าน : 463 , 20:07:37 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน soultraveller โหวตเรื่องนี้

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับชั้นประถมศึกษา

สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

๑. วิชากรรมบถมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด ? ก. กรรม ค. ประวัติพระสาวก ข. ประวัติพระพุทธเจ้า ง. เรื่องลี้ลับ

๒. ความสุขหรือความทุกข์ของคนเรา ? ก. ดวงชะตา ค. เทพเจ้า ข. ปาฏิหารย์ ง. การกระทํา

๓. การทําความดีความชั่วในวิชานี้เรียกว่าอะไร ? ก. กรรมบถ ค. กุศลกรรมบถ ข. กุศลกรรม ง. อกุศลกรรมบถ

๔. คนเราทําความดีได้ทางใด? ก. ทางกาย ค. ทางใจ ข. ทางวาจา ง. ถูกทุกข้อ

๕. ข้อใด เป็นการทําความดี? ก. ไม่ฆ่าสัตว์ ค. ไม่พูดโกหก ข. ไม่ลักขโมย ง. ถูกทุกข้อ

๖. คนทําบุญในชาตินี้ชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไร ?  ก. เทวดา ข. เปรต ค. ปลา ง. นก

๗. คนทําบาปในชาตินี้ชาติหน้าไปเกิดที่ไหน ? ก. ดวงจันทร์ ข. ดาวอังคาร ค. สวรรค์ ง. นรก

๘. ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่าอะไร ? ก. ปาณาติบาต ข. อทินนาทาน ค. กาเมสุมิจฉาจาร ง. มุสาวาท

๙. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ในพระพุทธศาสนากล่าวไว้อย่างไร ? ก. เป็นบาป ข. เป็นบุญ ค. เป็นความดี ง. มีเมตตา

๑๐. คนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้รับผลกรรมเช่นใด ? ก. ตกนรก ข. มีโรคมาก ค. อายุสั้น ง. ถูกทุกข้อ

๑๑. ลักขโมยของพ่อแม่เรียกว่าอะไร ? ก. ปาณาติบาต ข. อทินนาทาน ค. กาเมสุมิจฉาจาร ง. มุสาวาท

๑๒. คนทั่วไปเรียกคนลักทรัพย์ว่าอะไร ? ก. ฆาตกร ข. หัวขโมย ค. คนเจ้าชู้ ง. นักเลง

๑๓. คนลักขโมยของคนอื่นได้รับผลกรรมเช่นใด ? ก. ติดคุก ข. ถูกทําโทษ ค. ตกนรก ง. ถูกทุกข้อ

๑๔. การล่วงละเมิดทางเพศเรียกว่าอะไร? ก. ปาณาติบาต ข. อทินนาทาน ค. กาเมสุมิจฉาจาร จ. มุสาวาท

๑๕. รักเดียวใจเดียวเกี่ยวข้องกับกรรมบถใด ? ก. ปาณาติบาต ข. อทินนาทาน ค. กาเมสุมิจฉาจาร ง. พยาบาท

๑๖. ชายต้องห้ามในอกุศลกรรมบถข้อ ๓ หมายถึงใคร ? ก. สามีคนอื่น ข. ภิกษุ ค. สามเณร ง. ถูกทุกข้อ

๑๗. คําพูดในข้อใดตรงกับมุสาวาท ? ก. คําโกหก ข. คํายอ ค. คําหยาบ ง. คําไร้สาระ

๑๘. คําพูดในข้อใด ตรงกับปิสุณวาจา ? ก. คําสาบาน ข. คําส่อเสียด ค. คําหยาบ ง. คําอธิษฐาน

๑๙. คําพูดในข้อใด ตรงผรุสวาจา ? ก. คําด่า ข. คําสาปแช่ง ค. คําหยาบ ง. ถูกทุกข้อ

๒๐. คําพูดในข้อใด ตรงกับสัมผัปปลาปะ ? ก. คําหวาน ข. คําไพเราะ ค. คําหยาบ ง. คําเพ้อเจ้อ

๒๑. มุสาวาทเป็นบาป เพราะเหตุใด? ก. ให้เขาเจ็บใจ ข. ให้เขาหวาดกลัว ค. ให้เขาแตกแยก ง. ให้เขาเข้าใจผิด

๒๒. ปิสุณวาจาเป็นบาป เพราะเหตุใด? ก. ให้เขาอับอาย ข. ให้เขาหวาดกลัว ค. ให้เขาแตกแยก ง. ให้เขาเข้าใจผิด

๒๓. ผรุสวาจาเป็นบาป เพราะเหตุใด? ก. ให้เขาเจ็บใจ ข. ให้เขางมงาย ค. ให้เขาเห็นใจ ง. ให้เขาหลงใหล

๒๔. สัมผัปปลาปะเป็นบาป เพราะเหตุใด? ก. ไร้สาระ ข. ไร้ประโยชน์ ค. ทําให้เสียเวลา ง. ถูกทุกข้อ

๒๕. โคนันทวิศาลไม่ยอมลากเกวียน เพราะคําพูดประเภทใด ? ก. คําเท็จ ข. คําหยาบ ค. คําส่อเสียด ง. คําเพ้อเจ้อ

๒๖. คนพูดโกหก คนพูดคําหยาบ เมื่อตายไป ย่อมได้รับผลกรรมใด ? ก. ตกนรก ข. เป็นเปรต ค. เป็นอสุรกาย ง. ถูกทุกข้อ

๒๗. ข้อใดเป็นเศษกรรมของคนพูดมุสาวาท? ก. โรคมาก ข. ยากจน ค. อายุสั้น ง. ไม่น่าเชื่อถือ

๒๘. ข้อใด เป็นเศษกรรมของคนพูดส่อเสียด ? ก. โรคมาก ข. แตกจากมิตร ค. ถูกฉ้อโกง ง. ถูกลอบทําร้าย

๒๙. อภิชฌา คืออะไร ? ก. ความโลภอยากได้ ข. ความอาฆาต ค. ความเห็นผิด ง. ความเห็นถูก

๓๐. พยาบาท คืออะไร ? ก. ความปองร้าย ข. ความอาฆาต ค. ความโกรธแค้น ง. ถูกทุกข้อ

๓๑. มิจฉาทิฏฐิ คืออะไร ? ก. ความดุร้าย ข. ความฉุนเฉียว ค. ความเห็นผิด ง. ความเห็นถูก

๓๒. คนเราไม่เชื่อเรื่องบุญบาป เพราะอกุศลกรรมบถใด ? ก. อภิชฌา ข. พยาบาท ค. มิจฉาทิฏฐิ ง. ถูกทุกข้อ

๓๓. คนมิจฉาทิฏฐิมีลักษณะเช่นไร ? ก. โลภมาก ข. ฉุนเฉียว ค. เห็นผิดเป็นชอบ ง. อาฆาตมาดร้าย

๓๔. อกุศลกรรมบถใด มีโทษมากที่สุด ? ก. อภิชฌา ข. พยาบาท ค. มิจฉาทิฏฐิ ง. มุสาวาท

๓๕. ข้อใด เป็นโทษของอกุศลกรรมบถ? ก. ให้ตกนรก ข. ให้เกิดเป็นเปรต ค. ให้เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ง. ถูกทุกข้อ

๓๖. กรรมนําสัตว์ไปสู่ภพภูมิที่ดี เช่น เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา คือข้อใด ? ก. กรรมบถ ข. กุศลกรรม ค. กุศลกรรมบถ ง. อกุศลกรรมบถ

๓๗. การทําความดีของมนุษย์เรา ในวิชากรรมบถนี้กล่าวไว้กี่อย่าง? ก. ๕ อย่าง ข. ๘ อย่าง ค. ๑๐ อย่าง ง. ๑๒ อย่าง

๓๘. กุศลกรรมบถใด ทําให้มนุษย์เรามีเมตตาปรารถนาดีต่อกัน? ก. เว้นปาณาติบาต ข. เว้นอทินนาทาน ค. เว้นมุสาวาท ง. เว้นผรุสวาจา

๓๙. คนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะได้รับผลกรรมใด ? ก. มีอายุยืน ข. มีทรัพย์ ค. มีคนเชื่อถือ ง. มีปัญญาดี

๔๐. คนซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ชื่อว่าประพฤติกรรมบถใด ? ก. เว้นปาณาติบาต ข. เว้นอทินนาทาน ค. เว้นมุสาวาท ง. เว้นปิสุณวาจา

๔๑. กรรมบถใด สามารถแก้ปัญหาการมั่วสุมทางเพศของวัยรุ่นได้ ? ก. เว้นปาณาติบาต ข. เว้นกาเมสุมิจฉาจาร ค. เว้นมุสาวาท ง. เว้นปิสุณวาจา

๔๒. ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม จัดเข้าในข้อใด ? ก. กรรมบถ ข. กุศลกรรมบถ ค. อกุศลกรรมบถ ง. ถูกทุกข้อ

๔๓. ผู้จะงดเว้นจากผรุสวาจา ควรใช้คําพูดเช่นไร ? ก. คําไพเราะ ข. คําสุภาพ ค. คําอ่อนโยน ง. ถูกทุกข้อ

๔๔. ผู้จะงดเว้นจากสัมผัปปลาปะ ควรใช้คําพูดเช่นไร ? ก. คําจริง ข. คําสุภาพ ค. คํามีสาระ ง. คําไพเราะ

๔๕. บุคคลประพฤติตนเช่นไร เรียกว่าไม่ละโมบโลภมาก ? ก. ไม่ทําร้ายใคร ข. ไม่ป้ายสีใคร ค. ไม่ด่าใคร ง. ไม่อยากได้ของใคร

๔๖. ความคิดใด ไม่จัดเป็นพยาบาท ? ก. รู้แพ้ ข. รู้ชนะ ค. รู้อภัย ง. ถูกทุกข้อ

๔๗. ความคิดใด เป็นสัมมาทิฏฐิ ? ก. กรรมให้ผลจริง ข. นรกสวรรค์มีจริง ค. บุญบาปมีจริง ง. ถูกทุกข้อ

๔๘. เห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีบุญคุณต่อเรา ตรงกับข้อใด ? ก. อภิชฌา ข. พยาบาท ค. สัมมาทิฏฐิ ง. มิจฉาทิฏฐิ

๔๙. ในวิชากรรมบถกล่าวว่า คนจะดีหรือเลว พิจารณาจากอะไร ? ก. การกระทํา ข. คําพูด ค. ความคิด ง. ถูกทุกข้อ

๕๐. คนอยากไปเกิดบนสวรรค์ควรตั้งตนอยู่ในข้อใด ? ก. กุศลกรรมบถ ข. อกุศลกรรมบถ ค. ทุจริต ง. บาปกรรม

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
soultraveller วันที่ : 23/09/2022 เวลา : 03.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soultraveller
Digital Nomad Accommodation

🙏

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน