HR LIKE
เป็น Blog ที่รวบรวม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงาน ด้านพัฒนาคน ...มาจากแหล่ง กิจกรรมสัมมนา งานให้คำปรึกษา หนังสือ วิทยุ และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านอื่น ๆ ที่หลากหลาย
Permalink : http://www.oknation.net/blog/Pasakorn
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2554
Posted by มือทอง , ผู้อ่าน : 2436 , 23:33:14 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  เมื่อประมาณ  2  สัปดาห์ก่อนได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งรู้จักก้นตอนเรียน

หลักสูตร Job Relation เป็นหลักสูตรที่สอนโดยชาวญี่ปุ่น เมื่อหลายปี

ก่อน ตอนที่ผมทำงานอยู่ บ.ในกลุ่มสมบูรณ์   หลักสูตรนี้เรียนยาวเหมือน

กันเพราะต้องมีการติดตามหลังการสอน  มีการสอบสอนใช้เวลาติดตามกัน

ปีกว่าเพื่อรับรองเป็น Trainer สอนหลักสูตร Job Relation  ผมก็เป็น 1

ใน 8  คนที่เข้าฝึกอบรมและก็ผ่านเกณฑ์รับรองเป็น Trainer หลักสูตร

Job Relation..ซึ่งหัวใจของหลักสูตรนี้ เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล ให้ตระหนักว่าหัวหน้างานทำงานผ่านลูกน้อง

หัวหน้างานไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องอาศัยลูกน้อง

(ผมเคยอ่านผลวิจัยอันดับต้น ๆ การลาออกของลูกน้องปัจจัยส่วนหนึ่ง

มาจากหัวหน้างาน ทำให้พนักงานรู้สึกไม่ผูกพันกับงาน และองค์กร)

หลักสูตรนี้จะให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  การใช้หลักพื้นฐาน

ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็จะมีขั้นตอนในการ

จัดการกับปัญหา  (หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมาก ๆ  โอกาสหน้าจะ

นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ)

           เพื่อนกลุ่มนี้เราก็ค่อนข้างจะสนิทกัน เพราะต้องเจอกันบ่อยช่วง

ที่มีการเรียน และมีการติดตามผลการสอน  เพื่อนท่านนี้คุยกับผมเมื่อ 2

สัปดาห์ก่อนวลี ที่หลุดจากปากก็คือ...เบื่อ เบื่อ เบื่อ !!!  อยากจะออกจาก

งานแล้ว อยากมาทำธุรกิจส่วนตัว ..ผมก็คุยกันสักระยะก็ทราบว่าปัญหา

ส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนผมอยากจะออกจากงานก็มาจากผู้บริหารผู้บังคับ

บัญชาโดยตรงนั่นเอง  ต้องการให้สวามิภักดิ์ทุกอย่าง ซึ่งมันขัดกับความ

รู้สึก แล้วยิ่งผู้บริหารไม่เก่งด้วย ลูกน้องก็จะไม่ศรัทธา ไม่ยอมรับ

และยิ่งเป็นลูกน้อง Gen X  Gen Y ด้วยแล้ว

จะมีความคิดเห็นของตนเอง จะบริหารแบบให้สวามิภักดิ์เหมือนยุคก่อน ๆ

เห็นจะไม่ได้  ...เพื่อนผมก็เจออย่างว่านี้ทั้งหมด  (ฮ่า ๆ  เหมือนผมเมื่อ

ตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกัน..สุดท้ายผม

และทีมงานส่วนหนึ่งก็ออกกันเกือบยกทีม)  ...

          วันนี้ผมมีโอกาสได้ไปฟังบรรยายในงาน HROD TALK ที่นิด้า จัด

เป็นครั้งที่ 30 แล้ว จัดร่วมกับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ หัวข้อเรื่อง

ที่นำเสนอในวันนี้ "SuperHRman 2011" ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต  และวิทยากรคุณประสิทธิ์ องอาจตระกูล

..เวลาผมจะ Update ข้อมูลข่าวสาร นอกจากจะอ่านหนังสือ จาก Net

แล้ว งานสัมมนานี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ความรู้ตลอด ประทับใจ

ทุกครั้งที่ไปเข้าร่วม ถ้าไม่ติดอะไรผมจะเข้าร่วมค่อนข้างบ่อย

          หัวข้อหนึ่งที่หยิบยกนำมาบรรยายเป็นเรื่อง สุขและการทุ่มเท

Engegement  Issue  เมื่อตอนต้นผมกริ่นเกี่ยวกับเพื่อนที่เบื่องานอยาก

จะลาออก  บ่งบอกว่าเพื่อนเริ่มพูดออกมาแล้วว่าเบื่อไม่อยากจะอยู่

ไม่อยากจะทุ่มเทให้กับงานอีกต่อไป

เท่าที่ผมรู้จักเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ใจเย็น ทุ่มเทให้กับงาน มีความรู้

ความสามารถ ทัศนคติดี

 แต่ทำไม่เกิดอะไรขึ้นเพื่อนผมจึงไม่อยากจะอยู่ต่อไป

เขาเริ่มที่จะไม่ผูกพันกับองค์กรแล้วหรือ...

      จากที่ผมได้ฟังบรรยาย วิทยากรได้เสนอ ปัจจัยที่ทำให้คน Engagement  ต่อองค์กร (โดยเฉพาะ Gen Y)

1. ต้องการอยู่องค์กรประสบความสำเร็จ

2. หัวหน้างานผู้บริหารที่เก่ง

3. ความท้าทายในงาน เป็นงานที่สำคัญ

4. ได้รับการยกย่องชมเชย เห็นคุณค่า

5. ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน

6.  การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม

7.  มีความสัมพันธ์ที่ดี

8.  การมีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งงาน และ ส่วนตัว

         ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ก็สอดคล้องกับ มิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คือ

1. ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม

2. ด้านความสัมพันธ์ที่ดี  ทุกระดับ

3. ด้านจิตใจ  การได้รับคำชม ยกย่องชมเชย

          ปัจจัยและมิติต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าองค์กรและหัวหน้างานผู้บริหาร

ให้ความสัมคัญ องค์กรนั้นก็จะได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถรักษา

ทรัพยากรที่สำคัญไว้กับองค์กรได้  พนักงานก็จะเกิดความผูกกันมี

ความสุขในการทำงาน   ลูกค้าก็มีความพึงพอใจมากขึ้น ส่งผลให้

เกิดความมั่นคงทางการเงินของบริษัทนั่นเอง เหมือนกับ Model ของ 

The Gallup Path ...เริ่มที่รับคนเข้าองค์กร  ระบุจุดแข็งคุณสมบัติที่

ต้องการ   หาคนที่เหมาะสมกับองค์กร  พัฒนาผู้จัดการให้เก่ง 

เมื่อผู้จัดการเก่งก็จะทำให้พนักงานเกิดความผูกพัน เมื่อพนักงานเกิด

ความผูกพันแล้ว ลูกค้าก็จะผูกพัน เมื่อลูกค้าผูกพันองค์กรก็จะดำเนิน

ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เมื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดกำไร

เมื่อเกิดกำไรแล้วก็จะเพิ่มมูลค่าของหุ้นทำให้องค์กรโตได้อย่างยั่งยืน ..

     ถ้าในที่ทำงานใดมีความผูกพันกันมากขึ้นจะส่งผลต่อองค์กร ทำให้

การลาออกของพนักงานลดลง  ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้น 

ความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น  รายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น 

 

            ตอนนี้เพื่อนผมกำลังไม่ Engage  เหมือนกับภาพด้านล่างนี้

เป็นแฟนกันอยู่ และเริ่มหากิ๊กใหม่ ...เปรียบเสมือนทำงานอยู่กับองค์กร

ปัจจุบัน แต่เริ่มไม่ผูกพันแล้ว จึงเริ่มมองหาที่ทำงานใหม่..ผมก็ขอให้เพื่อน

ผมฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ไม่ว่าจะอยู่องค์กรเดิม หรือองค์กรใหม่ ก็ขอให้มี

ความสุข สนุกกับงาน และชีวิตส่วนตัว
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

5 ลักษณะธุรกิจที่กระทบหลังโควิด 19 ปรับตัวทำอย่างไรให้อยู่รอด

จากสถานการณ์โควิด-19 ...หลายกิจการได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมแบบไม่ทันได้ตั้งตัว จากแผนงานหรือกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อต้นปี ก็อาจไม่สามารถบรรลุได้ตามแผน หากไม่ปรับตัวยิ่งต้องได้รับผลกระทบมากยิ่งข

View All
<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]


เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น..องค์กรของท่านมีความสนใจต้องการพัฒนาบุคลากรในหัวข้อใดบ้าง
ทักษะหัวหน้างาน
11 คน
สร้างและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำยุกใหม่
4 คน
สร้างระบบ Competency ภาคปฏิบัติ
13 คน
การวางระบบ 5ส & Kaizen
0 คน
ซ่อมสร้าง 5ส & Kaizen (มีระบบอยู่แล้วไม่ยังยืนศูนย์เปล่า)
4 คน

  โหวต 32 คน