S. Srakaew
สิทธิขั้นพื้นฐาน การศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เด็กข้ามชาติ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/SompongSrakaew
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 575 , 10:34:29 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 
 
 
 
ประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานกับ
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน Labour Protection Network : LPN
 
“LPN เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาค
การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
และกำลังต่อสู้เพื่อหยุดยั้ง โศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่มีอยู่เบื้องหลังอาหารทะเลที่ไม่ยั่งยืน”
 
 
การทำงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร
 
ระดับท้องถิ่น
เราดำเนินการให้การช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ทะเล และปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากปัญหาการค้าแรงงานมนุษย์ และร่วมมือกับท้องถิ่นในการปกป้องคุ้มครองทางสังคมเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงต่อการคุกคามในชีวิต ร่างกายจิตใจ
และเราจะส่งเสริมสิทธิแรงงาน คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผู้รอดชีวิตจากการค้าแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงไทยและข้ามชาติ
 
 
ระดับประเทศ
เราทำงานเชิงประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการส่งแสริมการบังคับใช้กฎหมาย และการประมงของประเทศเพื่อการพัฒนาสภาพเงื่อนไขการทำงานของแรงงานให้ดีขึ้น
เราเป็นผู้นำแนวคิด และให้แนวทางปฏิบัติทางนโยบายแก่เครือข่ายระดับประเทศทั้งภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานของเครือข่ายในฐานะผู้นำในภูมิภาค
 
 
ระดับนานาชาติ
เรากำลังพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาคประสังคมในและต่างประเทศ กับเจ้าหน้าที่นักการฑูตจากทั่วโลก โดยเฉพาะรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงองค์กรและสื่อนานาชาติเพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อความเป็นธรรมให้กับแรงงานประมง
 
เครือข่ายในระดับนานาชาติมองเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดอาหารทะเลที่ช่วยให้การทำงานเพื่อส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทานปราศจากแรงงานทาสประสบความสำเร็จ
 
 
ปี 2020 มูลนิธิฯ มีความต้องการท่านที่สนใจมาร่วมกับทีมเราเพื่อขยายงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรไทยและประชากรข้ามชาติสู่ภูมิภาคอาเซียนและมาตรฐานสากล
 
ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีตำแหน่งรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคสนาม 2 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ 2 ตำแหน่ง
4. เจ้าหน้าที่จัดหางบประมาณและระดมทุน 1 ตำแหน่ง
 
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ธุรการ/บัญชี และการเงิน
Accounting and Finance Administration 1 ตำแหน่ง
 
เงินเดือน ขั้นต้น 15,000 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์
Background & Experience requirements
 
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ต้องการ
 
• ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23-35 ปี
• การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
• มีประสบการณ์ด้านการธุรการ การจัดเอกสารและการเงิน
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel
และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานอย่างละเอียดและมีความรอบคอบในการจัดการเอกสาร
• มีความขยัน อดทนสูง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
• มีอัธยาศัยดี มีทัศนคติที่ดี
• มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รักความเป็นธรรม
• มีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติ
• มีระเบียบวินัยตนเอง
• สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันเสาร์)
• มีความคล่องตัวสูง สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 
 
2) เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคสนาม Field Coordinator 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขั้นต้น 17,500 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์
 
Background & Experience requirements
คุณสมบัติผู้สมัครและประสบการณ์ที่ต้องการ
• ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รักความเป็นธรรม
• มีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติ
• สามารถวิเคราะห์ปัญหา และทำงานในชุมชนแรงงานข้ามชาติ
• มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่การเรียนรู้ สามารถออกแบบกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้
• มีระเบียบวินัยตนเอง
• มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างทีมงานได้
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสังคม หรือทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office โปรแกรมต่างๆ ได้
• สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถสื่อสารภาษาพม่า หรือ กัมพูชา ลาว ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันเสาร์) และทำงานล่วงเวลาได้
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
• ความสามารถในการวิเคราะห์งาน และการสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร
• ความสามารถในการจัดทำโครงการและพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน
• ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและมีพันธกิจต่องานที่ออกแบบวางแผน และที่ได้รับมอบหมาย
• ความสามารถเป็นผู้นำและดำเนินการอย่างเป็นทีมงาน
• ความสามารถในการควบคุมงานและการปรับปรุงงาน
• ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
• ความรู้ความสามารถในการจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
• ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การประสานงาน
• การประสานงานกับภาคีภาครัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจภาคเอกชน กลุ่ม องค์กรในชุมชนไทยและกลุ่มเครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติ ที่เกี่ยวข้องได้
• ประสานงานกับแรงงานข้ามชาติในชุมชน กลุ่มการเรียนรู้ในชุมชน ศูนย์เตรียมความพร้อมในโรงเรียน และสถานประกอบการในกรณีขอการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย
• ประสานงาน และพัฒนา หรือสนับสนุนให้เกิดการบริการของรัฐตามที่สิทธิที่พึงมีพึงได้ของเด็ก แรงงานเด็ก และแรงงานข้ามชาติ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ประสานงาน และพัฒนา หรือสนับสนุนให้เกิดการบริการของภาคธุรกิจเอกชน ที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไขปรับปรุงดีขึ้น
• เตรียมกลุ่มเด็ก และเยาวชน หรือแรงงานในชุมชนเป้าหมายเพื่อสามารถดำเนินกิจกรรมในสำนักงาน หรือในพื้นที่ปฏิบัติภาคสนามได้
 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้
• จัดกระบวนการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกการเรียนรู้ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ด้านการส่งเสริมคุ้มครองเด็ก การศึกษาเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การป้องกันการค้ามนุษย์ เป็นต้น
• เตรียมกลุ่มเป้าหมายในศูนย์การเรียนรู้ ในศูนย์เตรียมความพร้อมเด็ก ในโรงเรียนของรัฐ และจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้แก่กลุ่มประชากรข้ามชาติในชุมชนเป้าหมาย
• ออกแบบ สร้างสรรค์ การฝึกอบรม และพัฒนารูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ สื่อการเรียนรู้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง
• จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสนทนากลุ่มย่อย Small Group Discussion การให้ความรู้ตัวต่อตัวแก่กลุ่มเป้าหมาย
• การพัฒนา ส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคม การพึ่งตนเอง ในมิติต่างๆ การปรับทัศนคติทางสังคมในชุมชนไทย และชุมชนแรงงานข้ามชาติ
• บันทึกงานภาคสนาม มีทักษะการเขียนรายงานปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ
 
 
3) เจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์
Social Worker 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขั้นต้น 19,000 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์
 
Background & Experience requirements
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ต้องการ
• ไม่จำกัดเพศ อายุ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
• มีใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
• มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รักความเป็นธรรม
• มีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติ
• มีประสบการณ์ในการทำงานให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาถูกละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกาย จิตใจ และหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
• สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างทีมงานได้
• สามารถจัดระบบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
• สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันเสาร์) และทำงานล่วงเวลาได้
• มีคล่องตัวสูง สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibility
• ให้บริการและให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟู แก้ไขปัญหา ดำเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม
• รวบรวม บันทึก ประมวล สรุป จัดเก็บข้อมูล จัดลำดับความรุนแรงของปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ วางแผนการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
• ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้รับบริการสงเคราะห์
• วางแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในและต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการส่งต่อคุ้มครองทางกฎหมายได้
• ศึกษาวิจัย จัดทำรายงาน ทำฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• จัดกระบวนการศึกษา เรียนรู้ และกิจกรรมฝึกอบรมแก่บุคคลากรในและนอกองค์กรได้
 
 
 
4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาและระดมทุน
 
Grants & Fundraising 1 ตำแหน่ง
 
เงินเดือน ขั้นต้น 22,000 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์
Background & Experience requirements
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ต้องการ
 
• ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30- 45ปี
• มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รักความเป็นธรรม
• มีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติ
• มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างทีมงานได้
• มีความกระตือรือร้นที่จะขจัดการละเมิดทางสิทธิมนุษยชน และต่อสู่เพื่อความยุติธรรมให้กับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
• สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
• มีทักษะในการสื่อสารผ่านการเขียนและพูดที่ดีเลิศ
• มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเลิศ
• มีระเบียบวินัยตนเอง
• หากมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ LPN จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (การเขียนขอทุน การระดมทุน การจัดการแบบไม่แสวงหาผลกำไร และการพัฒนาแบบไม่แสวงหาผลกำไร ฯลฯ)
• มีประสบการณ์ 5-7 ปีด้านการพัฒนาทางการเงินแบบไม่แสวงหาผลกำไร
• สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันเสาร์) และทำงานล่วงเวลาได้
• มีคล่องตัวสูง สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
 
สวัสดิการโดยรวม
 
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ และหรือประกันสุขภาพ
• การปรับฐานเงินเดือนประจำปี กรณีมีการจ้างงานต่อเนื่อง
 
 
วิธีการสมัคร:
ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง
 
ส่งมายัง มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
เลขที่ 25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถนนสหกรณ์ ตำบลบางหญ้แพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
หรือสามารถส่งทาง
ภายในวันที่ 15 มีนาคม กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อไปภายในวันที่ 22 มีนาคม 2563
 
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปฏิมาตั้งปรัชญากูล
โทรศัพท์ 034 434 726, 084 121 1609, 086 163 1390
ดูข้อมูลองค์กรเพิ่มเติมได้ที่
https://www.lpnfoundation.org/
https://www.facebook.com/LPN-Labour-Protection-Network-371018579290/
 
 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน