*/
  • อาโป
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-10
  • จำนวนเรื่อง : 313
  • จำนวนผู้ชม : 479526
  • จำนวนผู้โหวต : 2056
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2056 คน
<< พฤษภาคม 2014 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2557
Posted by อาโป , ผู้อ่าน : 2212 , 06:15:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน ..เวลาสวัสดิ์.. , อักษราภรณ์ โหวตเรื่องนี้

 

๑.  เกสีสูตร

ว่าด้วยเรื่องนายเกสีผู้ฝึกม้า

 

[๑๑๑]  ครั้งนั้นแล สารถีผู้ฝึกม้าชื่อเกสี  เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า

ถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้าง

หนึ่ง   ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามว่า ดูก่อนเกสี  ท่านอัน

ใคร ๆ  ก็รู้กันดีแล้วว่าเป็นสารถีผู้ฝึกม้า  ก็ท่านฝึกหัดม้าที่ควรฝึกอย่าง

ไร  สารถีผู้ฝึกม้าชื่อเกสีกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์

ฝึกหัดม้าที่ควรฝึกด้วยวีธีละม่อมบ้าง รุนแรงบ้าง  ทั้งละม่อมทั้งรุนแรง

บ้าง.

            พ.  ดูก่อนเกสี    ถ้าม้าที่ควรฝึกของท่านไม่เข้าถึงการฝึกหัด

ด้วยวิธีละม่อม  ด้วยวิธีรุนแรง  ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง  ท่านจะทำ

อย่างไรกะมัน ?  

            เกสี.   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ถ้าม้าที่ควรฝึกของข้าพระองค์

ไม่เข้าถึงการฝึกหัดด้วยวิธีละม่อม   ด้วยวิธีรุนแรง   ด้วยวิธีทั้งละม่อม

ทั้งรุนแรง  ก็ฆ่ามันเสียเลย   ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?    เพราะคิดว่าโทษ

มิใช่คุณอย่าได้มีแก่สกุลอาจารย์ของเราเลย    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสารถีฝึก   บุรุษชั้นเยี่ยม   ก็พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงฝึกบุรุษที่ควรฝีกอย่างไร.

            พ.  ดูก่อนเกสี   เราแล  ย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละม่อม

บ้าง  รุนแรงบ้าง  ทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้าง ดูก่อนเกสี  ในวิธีทั้ง ๓ นั้น

การฝึก ดังต่อไปนี้  เป็นวิธีละม่อม  คือ กายสุจริตเป็นดังนี้   วิบากแห่ง

กายสุจริตเป็น  ดังนี้    วจีสุจริตเป็นดังนี้    วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้

มโนสุจริตเป็นดังนี้     วิบากแห่งมุโนสุจริตเป็นดังนี้    เทวดาเป็นดังนี้

มนุษย์เป็นดังนี้   การฝึกดังต่อไปนี้เป็นวิธีรุนแรง  คือกายทุจริตเป็นดัง

นี้    วิบากแห่งกายทุจริตเป็นดังนี้    วจีทุจริตเป็นดังนี้     วิบากแห่งวจี

ทุจริตเป็นดังนี้     มโนทุจริตเป็นดังนี้     วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้

นรกเป็นดังนี้  กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเป็นดังนี้  ปิตติวิสัย เป็นดังนี้     การ

ฝึกดังต่อไปนี้    เป็นวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง  คือ  กายสุจริต  เป็นดังนี้

วิบากแห่งกายสุจริตเป็นดังนี้  กายทุจริตเป็นดังนี้  วิบากแห่งกายทุจริต

เป็นดังนี้   วจีสุจริตเป็นดังนี้   วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้     วจีทุจริต

เป็นดังนี้   วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นดังนี้     มโนสุจริตเป็นดังนี้     วิบาก

แห่งมโนสุจริตเป็นดังนี้  มโนทุจริตเป็นดังนี้   วิบากแห่งมโนทุจริตเป็น

ดังนี้  เทวดาเป็นดังนี้  มนุษย์เป็นดังนี้    นรกเป็นดังนี้      กำเนิดสัตว์

ดิรัจฉานเป็นดังนี้  ปิตติวิสัยเป็นดังนี้.

             เกสี.   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ถ้าบุรุษที่ควรฝึกของพระองค์

ไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อม   ด้วยวิธีรุนแรง   ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้ง

รุนแรง  พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทำอย่างไรกะเขา ?

            พ. ดูก่อนเกสี   ถ้าบุรุษที่ควรฝึกของเราไม่เข้าถึงการฝึกด้วย

วิธีละม่อมด้วยวิธีรุนแรง  ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง   เราก็ฆ่าเขาเสีย

เลย

            เกสี.   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ปาณาติบาตไม่สมควรแก่พระ

ผู้มีพระภาคเจ้าเลย  ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น   ไฉนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัส

อย่างนี้ว่า  ฆ่าเขาเสีย ?

            พ.  จริง   เกสี ปาณาติบาตไม่สมควรแก่ตถาคต ก็แต่ว่าบุรุษ

ที่ควรฝึกใด  ย่อมไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อม  ด้วยวิธีรุนแรง   ด้วย

วิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง   ตถาคตไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกนั้นว่า   ควรว่า

กล่าว    ควรสั่งสอน   แม้สพรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนก็ย่อมไม่สำคัญว่า

ควรว่ากล่าว   ควรสั่งสอน  ดูก่อนเกสี   ข้อที่ตถาคต    ไม่สำคัญบุรุษ

ที่ควรฝีกว่า ควรว่ากล่าว  ควรสั่งสอน แม้สพรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนทั้ง

หลายก็ไม่สำคัญว่า ควรว่ากล่าว ควรสั่งสอน  นี้เป็นการฆ่าอย่างดี  ใน

วินัยของพระอริย.

            เกสี.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่พระตถาคตไม่สำคัญบุรุษที่

ควรฝึกว่า  ควรว่ากล่าว    ควรสั่งสอน   แม้สพรหมจารีผู้วิญญูชนก็ไม่

สำคัญว่า  ควรว่ากล่าวควรสั่งสอน  นั่นเป็นการฆ่าอย่างดีแน่นอน  ข้า

แต่พระองค์ผู้เจริญ  ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก    ข้าแต่พระองค์ผู้

เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงประกาศ

ธรรมโดยอเนกปริยาย   เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำ   เปิดของที่ปิด

บอกทางแก่คนหลงทาง   หรือส่องประทีปในที่มืด   ด้วยหวังว่า  คนมี

จักษุจักเห็นรูปฉะนั้น  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ    ข้าพระองค์นี้ ขอถึงพระ

ผู้มีพระภาคเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ  ขอพระ

ผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอด

ชีวิต  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
 
จบเกสีสูตรที่ ๑

เกสีวรรควรรณนาที่ ๒

 อรรถกถาเกสีสูตร


พึงทราบวินิจฉัยในเกสีสูตรที่ ๑ แห่งวรรคที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-
บทว่า เกสี เป็นชื่อของนายสารถีผู้ฝึกม้า. ชื่อว่า สารถีผู้ฝึกม้า
เพราะทำม้าที่ควรฝึกให้เข้าใจจึงฝึก. ในบทว่า สณฺเหนปิ ทเมติ เป็นต้น
นายสารถีทำสักการะพอสมควรแก่ม้านั้น คือ ให้กินโภชนะอย่างดี ให้ดื่มน้ำ
อร่อย พูดด้วยถ้อยคำนิ่มนวลแล้วจึงฝึก ชื่อว่าฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อม. เมื่อ
ฝึกด้วยผูกเข่าผูกปากเป็นต้น และแทงด้วยปฏัก เฆี่ยนด้วยแส้ พูดคำหยาบ
ชื่อว่าฝึกด้วยวิธีรุนแรง. ต้องทำทั้งสองวิธีนั้น ตามกาลอันควร ชื่อว่าฝึกทั้ง
วิธีละมุนละม่อมทั้งวิธีรุนแรง.
จบอรรกถาเกสีสูตรที่ ๑

๒. ชวสูตร

ว่าด้วยสมบัติ ๔ ของม้าอาชาไนยกับของภิกษุสงฆ์

[๑๐๒] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชา เป็นม้าต้น ย่อม
ถึงการนับว่าเป็นราชพาหนะ องค์ ๔ ประการเป็นไฉน คือ ชื่อตรงประการ ๑
ว่องไวประการ ๑ อดทนประการ ๑ สงบเสงี่ยมประการ ๑ ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์ ๔ ประการนี้แล

 

 

 

ดู สมมติบัญญัติ ด้วย

 

 คลิกดู ต้น_กรรม_เวร

.


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 25/05/2014 เวลา : 00.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 1 ..เวลาสวัสดิ์.. ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อักษราภรณ์ วันที่ : 23/05/2014 เวลา : 14.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

สาธุค่ะ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน