• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2017-10-18
  • จำนวนเรื่อง : 187
  • จำนวนผู้ชม : 82262
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
news
นำเสนอเรื่องราว เนื้อหาสาระหลากหลาย
Permalink : http://www.oknation.net/blog/allnews
วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 456 , 18:54:11 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ครบรอบ 57 ปี โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพงกรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชดำริ ขับเคลื่อนโครงการฯ พัฒนาเกษตรกรอยู่ดีกินดี รู้รักสามัคคี มีความสุขยั่งยืน

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 57 ปี โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น องคมนตรี

 

 

ได้เปิดนิทรรศการภายในอาคารคุ้มเกล้าสหกรณ์ เยี่ยมชมพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการแสดงวิถีชุมชนหุบกะพง นิทรรศการกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นิทรรศการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อนุรักษ์ป่า ดิน น้ำ เพื่อลูกหลานไทย) ของหน่วยงานประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการฯ ผลผลิตทางการเกษตร

อาทิ พืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ของโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งได้เยี่ยมชมอาคารห้องภาพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่หุบหะพงอีกด้วย

สำหรับงานครบรอบ 57 ปี โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงให้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาดูงานของเกษตรกร สมาชิก และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย

 

 

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการร่วมกันผลิตและรวมกันขาย ตลอดจนให้สามารถเข้าถึงกลไกในการให้การช่วยเหลือจากภาครัฐได้

โดยนำระบบสหกรณ์มาใช้ในการส่งเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อพัฒนาประชาชนให้เข้าใจในการช่วยตนเอง
และเกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ พร้อมขับเคลื่อนโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ สหกรณ์นิคม และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการวิธีการสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ

ได้เริ่มขึ้นที่หมู่บ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการพัฒนาวิถีชีวิตราษฎรในรูปแบบ “หมู่บ้านสหกรณ์” ใช้หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ของสหกรณ์มาทำการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจนประสบความสำเร็จและนำมาเป็นแบบอย่างในการขยายผลสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในขณะนี้

 

 

โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี 2507 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จแปรพระราชฐานพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่ามีเกษตรกรชาวสวนผักชะอำ จำนวน 83 ครอบครัว มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง

จึงโปรดรับเกษตรกรกลุ่มนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ องคมนตรี ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำโครงการและจัดหาที่ดินในพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นที่มาของโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง โครงการแรกของประเทศไทย

โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการตามพระราชประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็น “หมู่บ้านสหกรณ์”

 

 

ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เปลี่ยนพระนามโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) สืบต่อจากระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9

ปัจจุบันดำเนินโครงการฯ มาเป็นระยะเวลา 57 ปี และทรงมีพระเมตตา สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา เกษตรกรและสมาชิกผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยการผลิต อันส่งผลให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตามที่ทรงมีประราชปณิธาน จำสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นต้นแบบแก่พื้นที่อื่น ๆ ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกะพง” ตามที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต

มอบอำนาจการจัดที่ดินทั้ง 3 โฉนดในพระปรมาภิไธยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ร่วมกันใช้อำนาจในที่ดินตราบจนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินภารกิจร่วมกัน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดพัฒนาที่ดินและชลประทาน ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ด้านการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการฯ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเกษตรกรและสมาชิกโครงการฯ

 

 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ด้านการสาธิต ทดลอง และโครงการพิเศษ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาแก่ผู้สนใจและบุคคลทั่วไปมีประชาชนนิสิต นักศึกษา รวมทั้งชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโครงการปีละประมาณ 40,000 คน ได้เข้ามาศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรอย่างครบวงจรต่อไป

จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัดซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงส่งเสริมให้แม่บ้านนำเส้นใยป่านศรนารายณ์ ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ฝึกทักษะให้กับแม่บ้านเมื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้แล้วรวบรวมส่งให้กับสหกรณ์เป็นผู้จำหน่าย

 

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2524 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับงานศิลปาชีพ(พิเศษ)จักสานป่านศรนารายณ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เข้าไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ปัจจุบันมีการส่งเสริมพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง เช่น ป่านศรนารายณ์ โดยการปลูกในแปลงทดลอง เนื้อที่ 500 ไร่และในพื้นที่ของเกษตรกร/สมาชิก ในโครงการฯ แปรรูปโดย สมาชิกกลุ่มสตรีศิลปาชีพ (พิเศษ) ป่านศรนารายณ์ จัดจำหน่าย ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า ในโครงการฯ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตาม

พระราชประสงค์หุบกะพง และร้านต่างๆ ได้แก่ ชมรมแม่บ้านค่ายธนะรัชต์ อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด Facebook Fanpage ป่านศรนารายณ์สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และFacebook Fanpage นารายณ์สิริ ป่านศรนารายณ์หุบกะพง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ และรับชมวิธีการสร้างผลงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ป่านศรนารายณ์ ในโครงการศิลปาชีพ (พิเศษ) ป่านศรนารายณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้อีกด้วย

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]