boy2524
太照境繕畛и嫩√氮瓚證 證桷悝 ̄ 遄埭譜侞骳序揤煬 22 解嘎狺 勣 и僩涷 19 薄證切 證桷悝 ̄ 供 ̄證: 鉬蝜樑暽 蓍嵺鋡竻÷獺譜照 庍倩恁伈鮈竻證: 蹊均
Permalink : http://www.oknation.net/blog/boy2524
и嫩弅鏈 煬 28 轅境切 2552
Posted by 2524 , 樑樿骳 : 57093 , 07:26:42 .  
佹Ж : 煤駍隞

戰謙壔寥珗淶
獍З 0

鄐譙駖抉彶禮菠期侲腴鏈銕木 棋彤鎔狶轅妗婄瑁廕瑭梛鉾鱗煬餑 樑擉挬÷襖芧靻寢 и僩涷 3 ..49棋彤鎔狶轅妗 鈮駖鎔狶轅怀腋 塹魰餌嘟牄寣嘟奡遄諲竻臾毯勻郯竻鉌梒孝埭繹供 ̄觴嗽僱 漺 呯狶匼暽抌Л來× 擅.鄖. 漟菟 慴獅溯寡 樑曌籥腴婸 ̄喬靽輸猁痀銩 檠邃菟廕羅渥 漟菟 煬韏駖蟬晴媄√ 墓匹畛肩境冢椒 轄憾硃砫餌嘟埳日砳佹 鄖眓ˍ嵙豁晼日珗恁碣 刲ъ並恁鉌梒抉嬝孚涷轄敷埽檐陰黕悝ˍ骳 菸薑蚨矷鉣骳卄....

侳珗菔

и嗾騰捗煽 煬 26 轅境切 2552
Posted by 2524 , 樑樿骳 : 754 , 19:49:22 .  
佹Ж : 煤駍隞

戰謙壔寥珗淶
獍З 0

譜и!!! 膋樴晛桯珗 迗巡畟銧殧噸鎳鄋郯虰骳迗÷蹴纔芫供熊捚鉬蝜⊿芧籥餑蓍鉌暽鉣谹揣竻樑暺駍邃ˍ曀畟證薦墅閫 弅鉖華轄例﹛疰煬魬芷鉲籤塾閫照忌嗶鎔狶菔侲塽駖均挹擅幽境嫩√嫣 漺繚涷靾鳼湧轅÷璽覲疑骳均畟 佸谹臢﹠矷隞頖嫩鷓 蹊嫩餌嫩譙駖夾譎孚涷я 擅幽弅轄繹照蒶擗堻菸邈湧 庠閫鈱砪錘銧憿蚥悝撼普盓塾﹤髓嫩℅煬韏畟佴橏鄐譙駖坐芩戰ч腴鏈 侜悝例﹠棹皊疰 慞邿橔菔侲塽駖抉餌嫩Э皊籤藉揤 廘駎轄繞盓膉獺蝯畛煬閮凈....

侳珗菔

Posted by 2524 , 樑樿骳 : 1123 , 14:20:26 .  
佹Ж : 煤駍隞

戰謙壔寥珗淶
獍З 0

л試÷獺茖挬鞁識囧牷Thumb Drive煬閫骳繚涷婽奡鈮允埭椎 攪孚荋毲湧靾魬芾鈱郯竻捔疺腕憼菔苂骳扼氮菔÷獺 Shift 鉬蝜÷羶埭÷繩荍珗卄 Auto Run 塾頩閟坐識 л試塹歖證弅轄繹腕ヮ庋筵瓚±供港Ы捗蓍Thump Drive 銧殧犖л試扯畟漺邈錘菟竻膋殪酵寣藪迖鞀鉣轍菔л試塹擉冓餌飽疰腕ヮ庋筵瓚±供港Ы捗蓍 Thump Drive 鈮骳塾暽庠閫園砪Ы捗遉橏鄐譙駖找頗體ョ蝷孝樿扼芷л試邰頩±供港Ы捗蓍鄐譙駖妥橶瞻識箔錘忘暽∠菠港輓埭轄....

侳珗菔

и嗾騰捗煽 煬 12 ≦謊瓴揤賄 2552
Posted by 2524 , 樑樿骳 : 1158 , 19:34:15 .  
佹Ж : 煤駍隞

戰謙壔寥珗淶
獍З 0

鈱郯竻.E.E樑撉畟煬鳼錘√嫩侜橏...肫瞻嘈墅閫鉥埳迋”牷槽 轅卄煉馱嘈墅閫佴橏菸趨鍍謠菸蟋捚吽酵★桎彤蹙鋡橏孚狶' 擅鋡侲忍嘟恁 20 帟撙覲找錘√飾橏ч鷓 ' 卄煉嫩侳罈牷肫薦墅閫侁奡>銵........ 慞橶睿﹊骳' 閟眝鎔狶塹隞√嫩侜橏×瑣涷 擅魰纓樲抉竻 ' 卄煉劃矷 ' 靾魰餌嫣瓣識瑣涷撙靾銵埳鉖體 ' 肫薦壽餑鉣繙矷 ' 塾暽隞鉣頩鍾牷挹擅鳼佹 擅駖矷煥嫘呯 ' 卄煉飽褅悝赫婄妐 ' 撙靾魰髓飽疰器揤天 ' 肫瞻凳淶鉣繞....

侳珗菔

Posted by 2524 , 樑樿骳 : 3815 , 19:18:50 .  
佹Ж : 繹繒蛙

戰謙壔寥珗淶
獍З 0

煉繒埰捔 : и嫩√景矷匹畛鄖橏舍殫僱捚尺喃湧照境繕癟椎塵方 攪妥 觴г寡苂廘魤侲...и嗶珝埽鎳> 允遄埭и凳淶 轅刲ъ芋體砪湧ˍ橏鉌梒蓍鈱郯竻匹畛識★桄 匯秅菠я砫彶餔抉餌嫩彶餔均揤菸覬譜弅允肺監壽 鄖橏弝證倌虮薑Ы 允и嗶珝埽鎳鄖橏舍 併岐桭ロ蓍鈱郯竻匹畛識◎涷漺毯渲 尤俔湧噥識﹤岏俙 蹊◆婇坐嫩渲 煬韐棷捸я砳勻蓍ˍ嵙薑僩涷轅瑁砫譏繙扯畟邦遄埳隞 方芧a狶鄋醬 靾魬芾允廕熒涷尺釣倇迡奡菸庈楮氬兕寡嗶....

侳珗菔


/2