*/
  • Canไทเมือง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-01-26
  • จำนวนเรื่อง : 4722
  • จำนวนผู้ชม : 8761761
  • จำนวนผู้โหวต : 2254
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2254 คน
<< มิถุนายน 2013 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2556
Posted by Canไทเมือง , ผู้อ่าน : 8177 , 09:53:52 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 9 คน ช่างสำราญ , ลูกแมวหน้าโรงหนังลุง และอีก 7 คนโหวตเรื่องนี้หลังจากยืนประท้วงเดี่ยวของนายทรงกลด ชื่นชูผล "ผู้กองปูเค็ม" ที่หน้าทำเนียบจากสายวานนี้จนถึงวันนี้...

ขณะนี้มีรายงานว่าผู้กองปูเค็มได้เดินทางเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับหน้ากากขาว โดยได้เปิดจดหมายให้ประชาชนได้อ่านผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยดังนี้

112/106 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง
อ.เมือง พิษณุโลก 65000

24 มิถุนายน 2556

เรื่อง ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงที่เกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

... เรียน 1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
5. นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
6. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)
7. ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)
8. ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.)

สำเนาเรียน 1. ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 2. ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐสภา

ด้วยข้าพเจ้าดังมีรายนามปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉบับนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงเป็นผู้เสียภาษีอากรตามกฎหมายและมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 71 และมาตรา 73 มีความประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงของทางราชการที่เกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา กล่าวคือ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้แถลงแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 วรรคสอง ความว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ให้ครอบคลุมผู้ใช้อํานาจรัฐในตําแหน่งสําคัญ และตําแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึงเข้มงวด ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมของสังคม ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม และจะยกระดับราคาสินค้าเกษตร และให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตร ให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาด และกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ ในราคาสูงเพียงพอ เมื่อเทียบกับต้นทุน และนําระบบรับจํานําสินค้าเกษตร มาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจํานําข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาทตามลําดับ พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผล จากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ให้สมบูรณ์และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร

รัฐบาลยังมีนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้างงบประมาณให้เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลัง ที่มีประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุน และดําเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารและจัดการรายได้ในท้องถิ่น เพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง และนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ในเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าใหม่ที่มีกําไรสูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจรเพื่อแสวงหามูลค่าเพิ่มสูงสุด พัฒนาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินค้าระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสชี้นําในเรื่องราคา โดยเฉพาะตลาดข้าวเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลก ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแง่สินค้าเกษตรอาหารไทย และสนับสนุนการลงทุนภาคเกษตรในต่างประเทศ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะพัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความสุจริต และมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมให้ประชาชน มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม

แต่ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบการแถลงข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับผลการดำเนินการรับจํานําข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท ซึ่งเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ของคณะรัฐมนตรีที่มีความขัดแย้งกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาล ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้างงบประมาณให้เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่่ยงทางการคลังที่่มีประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ในเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ส่อไปในทางขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 กล่าวคือ นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้าง โดยราคารับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล มีราคาสูงกว่าราคาในตลาดโลก เป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งข้าวของประเทศไทย ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และยังทำให้ประเทศไทยสูญเสียตลาดการส่งออกข้าวที่เป็นอันดับ 1 ของโลกในขณะนี้ จากนโยบายดังกล่าว ทำให้รัฐบาลต้องจัดหาเงินอุดหนุนจำนวนมาก เพื่อผลักดันโครงการดังกล่าวเป็นเหตุขาดทุนเป็นจำนวนกว่าหลายแสนล้านบาท อันเป็นการไม่รักษาระเบียบวินัยการคลังของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาดังกล่าว

ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ที่จะพัฒนาระบบราชการ ให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น โดยการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ให้เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชน มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภท ได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม พร้อมกับหน้าที่่ของรัฐบาล ที่่จะต้องดำเนินการเรื่องดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 มาตรา 87 นั้น ข้าพเจ้าจึงขอใช้สิทธิรับทราบ และขอเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารในครอบครองของหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 มาตรา 56 ประกอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายในการดำเนินงานของแต่ละโรงสีและท่าข้าว
2. รายชื่อลูกค้า พร้อมรายการขาย และราคาขาย
3. รายการรับซื้อ และเงินที่ได้จ่ายไปถึงชาวนาและสหกรณ์เป็นจำนวนเท่าใด
4. ปริมาณข้าวที่เน่าเสียและปริมาณข้าวคงเหลือจริงที่เก็บอยู่ในแต่ละโกดัง
5. ยอดขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวจนถึง ณ วันที่ออกหนังสือฉบับนี้

ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ข้าพเจ้าขอรับทราบดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งสิ้น ไม่มีข้อมูลข่าวสารส่วนใด ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่แท้จริงของรัฐบาล และมีสิทธิที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้เป็นสำคัญ ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านตอบข้อเรียกร้องตามหนังสือฉบับนี้ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากท่าน ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องดำเนินการตามช่องทางของกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ลงชื่อ

นายทรงกลด ชื่นชูผล


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
iamcraft วันที่ : 26/06/2013 เวลา : 11.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/amcraft

มาส่งกำลังใจให้คนทำดีค่ะ

ขออนุญาติแบ่งปันไป FB จ้า ขอบคุณหลายๆ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ตาเรน วันที่ : 26/06/2013 เวลา : 11.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sammaapii
เรียนฟรีจริง ๆ  ขอเชิญแวะเยี่ยมตาเรนที่  >>> http://www.webudon.net

สู้ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ศรีลำดวน วันที่ : 26/06/2013 เวลา : 10.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lumduan
ขอต่อต้านระบอบทักษิณ

เป็นกำลังใจให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Maira วันที่ : 26/06/2013 เวลา : 07.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Illusions

เชียร์ส! ...ผู้กองคนเก่งค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน