เสรีไทยสีขาว
การเมือง,เสรีไทยสีขาว กบฏจริยธรรม อดีตผู้นำแพทย์ประจำบ้านผู้ช่วยเหลือประชาชน พค.ทมิฬ35,ผู้นำกลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อประชาธิปไตยอหิงสามีนา49 ในฐานะข้าราชการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Permalink : http://www.oknation.net/blog/doctornursethailoyalty
วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2553
Posted by นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ , ผู้อ่าน : 7812 , 23:26:47 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

       แถลงการณ์ กลุ่มแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไป  และโรงเรียนแพทย์


 
สืบเนื่องจากได้มีกลุ่มชุมนุมคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งบุกรุกเข้าไปในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และได้เข้าไปในอาคารหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยอ้างว่า
ต้องการเข้าไปตรวจค้นว่ามีทหารซุกซ่อนอยู่หรือไม่   เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนก
ต่อผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอย่างมาก  เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ทั้งในประเทศไทย และในอารยประเทศอื่นทั่วโลก
กลุ่มบุคลากรด้านการสาธารณสุขดังมีรายนามช้างล่างนี้ ขอเรียนชี้แจงต่อประชาชนทุกฝ่ายว่า 

 (๑)  ตามกติกาสากลที่ทุกประเทศยึดถือนั้น   กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ให้การรักษาพยาบาล
ย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยทุกรายโดยไม่เลือกสถานะภาพ
ของผู้ป่วยอยู่แล้ว  แม้จะมีความแตกต่างด้าน เชื้อชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง
 
(๒) ผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ตลอดจนตัวสถานที่โรงพยาบาล สมควรได้รับสิทธิยกเว้น
จากทุกฝ่ายให้อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง  ไม่สมควรได้รับการแทรกแซง  หรือการเข้ามา
ยุ่งเกี่ยว หรือกระทำการใดๆ อันจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่   เพราะอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และชีวิตของผู้ป่วยได้
 
(๓) ขอวิ่งวอนให้ทุกฝ่าย เคารพกติกา กฎระเบียบของบ้านเมือง  และขอให้ทุกฝ่ายมีสติ มีศีลธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในใจของตนเอง  เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองต่อไป
 
กลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรการแพทย์ จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงเรียนแพทย์
 ออกแถลงการณ์วันที่ ๓๐ เมษายน พศ. ๒๕๕๓ 

รายชื่อผู้ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์

ศ.นพ.ประมวล  วิรุตมเสน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.เกรียง  ตั้งสง่า     คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ นพ.ยง ภู่วรวรรณ  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.สวรรค์ กาญจนะ   นพ.เชี่ยวชาญ อายุรแพทย์รพ.ทุ่งสง อดีตผู้นำแพทย์ประจำบ้านพ.คทมิฬ๓๕

นพ. สุธีร์ รัตนะมงคลกุล   คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นพ. สมพร รี้พลมหา    คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ  คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ
 
คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
ผศ.นพ อุทัย เก้าเอี้ยน
 
 คณะแพทย์ศาสตร์สงขลานครินทร์
อ.นพ.ธีรพงศ์ สุขไพศาล
 
คณะแพทย์ศาสตร์สงขลานครินทร์
อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พญ.สัญสณีย์

นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง
นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์

น.พ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์

ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล

นพ.เกษม  ตันติผลาชีวะ

นพ.ประเสริฐ  สวัสดิ์วิภาชัย
พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ  
นพ.ทวี  ศิริวงศ์    

นพ.พงศ์ศักดิ์  ชุณพงศ์ทอง    รพ .สมเด็จ ณ ศรีราชา ชลบุรี

นพ.ณรงศักดิ์  วชิรานันตวัฒน์  รพ.ขนอมนครสรีธรรมราช   

นพ.สนธยา  เทพพิพิธ    รพ.ทุ่งสง

นพ.จรัส  จันทร์ตระกูล  รพ.ทุ่งสง

นพ. ธีรพล  สุขมาก    รพงทุ่งสง

นาง ทัศนีย์ สุขไพศาล  พยาบาลรพ.ทุ่งสง  
นางจินตนา โอทอง
   พยาบาลรพ.ทุ่งสง  
นางทัศนีย์ เกตุสิริ
 พยาบาลรพ.ทุ่งสง  
นางกิจจาลักษณ์
  แสงเงิน   พยาบาลรพ.ทุ่งสง  

นาง มนาพร เกสรบัว  พยาบาลรพ.ทุ่งสง  
นางเฉลิมศรี
  ขาว   พยาบาลรพ.ทุ่งสง  
นางอุไร ทรงแก้ว
   
นางนงเยาว์ พรหมสุด
 
นางกิจจานีย์ บุญราษฎ์
   
นางวารุณี วงษ์เมฆ
 
นางทิวา
  แสงเงิน     

นางชมัยภรณ์ เทพี   
นางอุมาภรณ์ แร่ทอง
   

นางสาว ชูใจ ชูสุวรรณ    

นายอำนาจ บุญเมือง    เอกเรย์ รพงทุ่งสง

นาง ทัศนีย์   ธนวีรสุวรรณ   เภสัชกร รพ.ทุ่งสง 

นางทิพย์รัตน์ จันทร์ขาว   

นางทิพรัตน์  เดชะราช            

นางอรัญญา  สุขสาร

นางสาวยุพดี  อร่ามวิทย์

นางพันธุ์ทิพย์  ดาวรรณ์

นางสาวอทิวรรณ  มีแดง

นางสาวเรวดี    กำเหนิดไทย

นางสาวอุบล    พงษ์จีน

นางผ่องศรี   รักษ์จินดา

นางทัศนีย์   ธนวีระสุวรรณ

นางประทีป   เสนานุช

นายพรชัย   จันทร์มาศ

นายจิรวัฒน์   ศรีเทพ

นางสาวทัศนีย์วรรณ   พฤกษ์วังขาว

นายคัมภีร์  เทพอักษร

นางพรรณรังษี  ชำนาญกิจ         

นายชัยวัฒน์  เสนประดิษฐ์

นายภิรมย์  คีรีวงค์

นางสาวศุภลักษณ์  จิตนาธรรม

นายปกพงศ์  แก้วพุ่มช่วง

นางสาวเบญจวรรณ  ชอบผล

นางสาวนิภารัตน์  แซ่เซ่า

นางสาวกนกพร  แกล้วทนงค์

นางสาวลดาวัลย์   ไกรนรา

นางสาวสุดารัตน์   โกศล

นางสาวขวัญใจ   บุญธรรม

นายชัยณรงค์   สังวังเลาว์

นางลัดดาวัลย์  พิมพการ

นางกาญจนา   สุขอนันต์

คุณภาวิไล  บูรวัส

นายดินแดน  บุญวิไลลักษณ์ 

                 

                       ลงมติชน online ๒ พค ๒๕๕๓

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1272795895&grpid=01&catid=

                                         

                                      

                                   
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 96 (0)
nanohana วันที่ : 03/06/2010 เวลา : 20.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tochigiken
nanohana

สวัสดีค่ะ

ไม่อยากจะเชื่อเลย คนไทยทำกันได้ถึงเพียงนี้เชียวเหรอ อย่าถามนะคะ ว่าไปอยู่ไหนมา แบบว่าไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ค่ะ สะเทีอนใจจริง ๆ CNN น่าจะได้รับข้อมูลแบบนี้บ้างนะ

ความคิดเห็นที่ 95 (0)
พิราบเงา วันที่ : 18/05/2010 เวลา : 23.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kenrama8

อยากให้เพื่อนๆไปอโหสิกรรมเสธแดง และไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่บล็อก พิราบเงานะครับ

ความคิดเห็นที่ 94 (0)
พิราบเงา วันที่ : 18/05/2010 เวลา : 23.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kenrama8

อยากให้เพื่อนๆไปอโหสิกรรมเสธแดง และไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่บล็อก พิราบเงานะครับ

ความคิดเห็นที่ 93 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 17/05/2010 เวลา : 08.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.

สถานการณ์ขณะนี้ คนกลุ่มนี้ไม่เคารพกฎหมาย ไม่เชื่อฟังพนักงานเจ้าหน้าที่ เหมือนเชื้อโรคดื้อยา

ตามปกติของวงการแพทย์เมื่อเชื้อโรค "ดื้อยา" หมอทำยังไงต่อครับ? ช่วยให้ความรู้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 92 (0)
Lioness วันที่ : 17/05/2010 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanomwong
~  มีใจ ~  

ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจค่ะคุณหมอ

บารมีปกเกล้า ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 91 (0)
สิริปตี วันที่ : 16/05/2010 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siripatee
You are what you eat.You are what you write.

ขอร่วมประนาม
และสาปแช่ง ให้กลุ่มเสื้อแดง ที่ทำการร้ายครั้งนี้ได้รับผลกรรมอย่างทรมานโดยเร็ว

ความคิดเห็นที่ 90 (0)
จอมโจรเทวะ วันที่ : 16/05/2010 เวลา : 09.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpkk

แวะมาให้กำลังใจคุณหมอผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน..

ปล...แอบนี้แล้วพี่หมอหวันจะเขียนนิยายรักไหวมั๊ยเนี่ย...ความคิดเห็นที่ 89 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 15/05/2010 เวลา : 12.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

มาส่งกำลังใจให้ครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรี ให้ท่านายกรัฐมนตรีผ่านคุณหมอครับ

ความคิดเห็นที่ 88 (0)
nilsamai วันที่ : 12/05/2010 เวลา : 11.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nilsamai
.

อัพ..อัพ..
อยากอ่านนิยายรักโรแมนติกค่ะ
อยากโรแมนติกอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 87 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 10/05/2010 เวลา : 18.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สวัสดีค่ะ
วันนี้ลูกสาวเปิดเรียนวันแรก
เป็นห่วงอยู่เหมือนกันค่ะ ตึกเรียนอยู่ใกล้ๆกลุ่มเสื้อแดงพอดี

ขอบคุณนะคะที่แวะไปเยี่ยมเยียนกันเสมอ (ขอโทษด้วยค่ะที่ไม่ค่อยได้แวะมา ไม่ค่อยได้เข้าโอเค เลยพลอยห่างการทักทายไปด้วยเลย)

ความคิดเห็นที่ 86 (0)
ภูสีคราม วันที่ : 09/05/2010 เวลา : 19.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bleuemontagne
เครื่องประดับคือภาษา

มาเยือนวันแดดแถวนี้ร้อนมากๆ
ลูกสาวของน้อยw. ได้สถาปัตย์ จุฬาฯ เย้ๆๆ
สมปรารถนาพ่อแม่
เธอคงสบายดี

ความคิดเห็นที่ 85 (0)
โคมทอง วันที่ : 08/05/2010 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ji2551

พี่หมอหายไปไหนค่ะ...น้องดาวคิดถึงคับ

พี่หมอสบายดีนะคับ...

อัพๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตามพี่นิล

ความคิดเห็นที่ 84 (0)
ไอลี่ วันที่ : 08/05/2010 เวลา : 12.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ilyy
เรื่องเล่าของฉันสีน้ำ

นึกถึงเหตุการณ์นี้แล้วเศร้าใจค่ะ ถ้าเป็นญาติเราคงรู้สึกแย่มากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 83 (0)
nilsamai วันที่ : 08/05/2010 เวลา : 08.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nilsamai
.

อัพ..ๆ..

ความคิดเห็นที่ 82 (0)
วิตามินบี วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 12.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


ตอนเห็นภาพผู้ป่วย เด็ก
น้ำตาซึมเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 81 (0)
chailasalle วันที่ : 05/05/2010 เวลา : 01.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

สุดบรรยายครับ

ความคิดเห็นที่ 80 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 02/05/2010 เวลา : 18.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

ขอบคุณทุกความเห็นครับ ช่วยกันเพื่อประเทศของเรา

#79คุณ lioness

#39 คุณ sea san n star

บางครั้งอยากเป็น BAT MAN เหมือนกับที่นายกอยากเป็น

อย่างไรก็ไม่ทิ้งกันสู้ๆเพื่อสิ่งที่ถูกต้องนะครับ

ลงมติชนออนไลน์
แถลงการณ์กลุ่มแพทย์ พยาบาล จาก รพ.ชุมชน รพ.ทั่วไปและโรงเรียนแพทย์กรณี นปช.บุกรพ.จุฬาฯ


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1272795895&grpid=01&catid=

ความคิดเห็นที่ 79 (0)
Lioness วันที่ : 02/05/2010 เวลา : 12.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanomwong
~  มีใจ ~  

สุดจะบรรยายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 78 (0)
captain.Jack วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mafia

ไอ้ตู่...หน้าด้าน...ตายไปคงได้อยู่นรก

ความคิดเห็นที่ 77 (0)
geo วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 22.54 น.

คลิป "เสียงปนสะอื้นของพยาบาลจุฬา"

http://www.facebook.com/video/video.php?v=389553179489&ref=mf

ความคิดเห็นที่ 76 (0)
วาริท_วิมล วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 20.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/waritwimol
Right to Respect

คห 74 คุณคะน้า
หมามันมีใจสูงส่งกว่าพวกนี้เยอะครับ
หมามันรู้บุญคุณคน รู้บุญคุณแผ่นดิน ..

พวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นต่ำสุดกว่าปรสิตเสียอีก
.............

ขอร่วมให้กำลังใจกับพี่หมอด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 75 (0)
Chio วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 20.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chio

เศร้าใจกับม๊อบไร้ปัญญา

ความคิดเห็นที่ 74 (0)
น.ส.คะน้า วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 20.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chatsha
" May the force be with you. "

พี่หมอ ... คะน้าขออนุญาตค่ะ

ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสม พี่ลบเม้นท์นี้ได้ทันที หนูไม่โกรธ และพี่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต

.
.
.

อยากบอกว่า "เลว" มันน้อยไป พวกนี้มันทำได้แม้กระทั่งคนไม่มีทางสู้ เด็กอยู่ในท้องแม่ยังต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำชั่วๆของพวกมัน ทำแบบนี้ได้ มันไม่ใช่คนธรรมดา ต้องใจหมาค่ะ


ความคิดเห็นที่ 73 (0)
เดินติดดิน วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 20.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sake

ออกมาบอกว่าแดงเทียม หรือไม่ก็ไม่ใช่มติของแกนนำ
ใจเย็นๆครับ พวกมันกำลังจะเจอพายุ แล้วคนทั้งประเทศก็จะบอกพวกมันว่า เป็นทหารเทียมน่ะ... ไม่ใช่มติของรัฐบาล.... ขอให้กรรมสนองแดงเร็วๆ.......

ความคิดเห็นที่ 72 (0)
หางอึ่ง วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 18.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tadtail

ไอ้ตู่ยังมั่วนิ่มได้อีก อ้างว่า ทีทหารเสนารักษ์ยังติดตรากาชาดได้แถมสพายปืนได้อีก ทำไมสภากาชาดไม่ห้ามบ้าง?...เวรกรรม...มะเร็งกินสมองหรือเปล่าน้า?
อ่านดูที่นี่
แดงขอโทษผู้ป่วย-อัดรพ.ใช้ผู้ป่วยเป็นเครื่องมือรัฐบาล http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=445942&lang=T&cat=

ความคิดเห็นที่ 71 (0)
noommanopnoi วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 18.45 น.

คห 26, 35, 58 ครับ
ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูสิครับ
ใช้สามัญสำนึกธรรมดาๆใคร่ครวญสักหน่อย
หรือควานหาต่อมคุณธรรมที่ยังพอเหลืออยู่บ้าง
เอามาตรองดูอย่างที่เพื่อนร่วมทุกข์เขาปรับทุกข์กัน
แล้วคุณจะหลุดพ้นจากกรอบของวิธีคิดแบบแดงแอ๊บแบ๊ว
แกนนำบนเวทีเขายังยอมกล้ำกลืนขอโทษเลย
ไปอ่านใน รดน. ดู แดงโดนถล่มซะเละเทะไปหมด
ผิดก็ต้องกล้ารับ ไม่ใช่อะไรๆก็โทษนายก โทษหมอ ฯลฯ
จะสู้ก็สู้ไป แต่นี่มันล้ำเส้นสันติอหิงสาชัดเจนที่สุดแล้ว
ยังมีหน้ามาตะแบง แถข้างๆคู ไถลออกนอกประเด็นทำไม
นี่ขนาดยังไม่ชนะนะครับ แดงยังถ่อย เถื่อน โหด ปานนี้
ถ้าเกิด แดงชนะขึ้นมา จะต่างอะไรกับกลียุคครับ

ความคิดเห็นที่ 70 (0)
themodeler วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 17.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/themodeler

ล่าสุดคนป่วยอายุ 73 ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ ที่หัวใจหยุดเต้นระหว่างขนย้ายเสียชีวิตแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 69 (0)
Kibangkok วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 17.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaithai
สีน้ำ(มือสมัครเล่น)และเรื่องราวชิวชิวที่ไร้สาระของผู้ชายหน้าแก่     .    ลุงกิ๊..

เห็นภาพแล้ว อนาถใจ ไม่น่าเชื่อว่า นี่คือเมืองไทย

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 16.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

- นักโทษทักษิณ ชินวัตร เลวทรามต่ำช้า ชั่วช้าเลวทราม..
- คนเสื้อแดงที่เจ็บป่วย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลไหน..รู้สึกไงกันบ้าง
- นี่มันสงครามแล้ว เสื้อแดงเป็นโจรปล้น ทำลายชาติ ทหาร ตำรวจ เอามันไว้ไม่ได้แล้ว..ไม่มีใคนไปสมเพชสงสารมันแล้ว..ถังแก๊สที่เสื้อแดงเอามากองไว้ ระเบิดถล่มเสื้อแดงอย่างประหลาด..

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
พันลี้ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/punlee


รับกับการกระทำครั้งนี้ของกลุ่มเสื้อแดงไม่ได้จริงๆ
-----เลวร้ายมาก -----


เผื่อยังไม่เคยเห็นนะคะ กับหลายๆ เสียงสะท้อนที่มีถึงพวกเสื้อแดง

http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A9192681/A9192681.html

http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A9193620/A9193620.html
http://www.pantip.com/cafe/woman/topic/Q9193238/Q9193238.html
(สองกระทู้นี้คนเขียนกระทู้คือคนเดียวกัน แต่ คนตอบแยกย่อยตามห้องที่เขียนค่ะ)

ความคิดเห็นที่ 66 (0)
พูนทรัพย์ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 15.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gowithauntie
รักโลกใบนี้จัง

ไม่รู้พวกมันคิดได้อย่างไร สงสัยคงใช้ตีนแทนสมอง

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
ชาลี วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaleejang
แผ่นดินนี้สอนให้ฉันรู้จักคุณค่าของชีวิต

โรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาดไทยเป็นกลาง
ยึดถือหน้าที่การดูแลผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยไม่แบ่งแยก
โปรดอย่ารุกล้ำการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ของพวกเรา
----

แล้วมันก็ทำร้าย ทำลาย ขวัญและกำลังใจ
แล้วมันก็คุกคาม รุกล้ำ คนที่ทำงานเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
เพราะมันไม่เหลือความเป็นคนอีกต่อไปแล้ว
.....

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
vi_zarge วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 14.27 น.
Medi - PAD 4707

มี อาจารย์ หม่อมด้วย ^^

ความคิดเห็นที่ 63 (0)
ฝันกลางวัน วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 14.13 น.

หน้านี้ก็ฝีมือ คุณข้อความ 35 ค่ะ พวกแอ๊ปแดง (โฆษณาให้นะเนี่ย)
เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่งแสงอันอำไพ ชีวิตมลายไป เหลืออะไรทิ้งไว้แทน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/automotive

ความคิดเห็นที่ 62 (0)
ฝันกลางวัน วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 14.08 น.

คุณข้อความที่ 26,35 และ 58 เป็นพวก แอ๊ปแดง ค่ะ
เค้าไปเขียนบทความนี้ไว้ด้วย
หากอยากรู้ว่าทำไมต้องย้าย รพ. พวกคุณก็ลองเข้าไปนอนที่นั่นซิค่ะ เครื่องเสียงดังลั่น เสียงปืน เสียงการต่อสู้
แล้วมีเสื้อแดงเข้าไปบุกถึง รพ. จะไม่กลัวได้อย่างไร

ตามคุยกับแอ๊ปแดง ได้ที่นี่ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 26
101ไทยหลังอาน วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 08.04 น.
http://www.oknation.net/blog/101thairidgeback


ความคิดเห็นที่ 35
Invisible-Ink วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 09.27 น.
http://www.oknation.net/blog/victor

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
รำพึง@ริมเล วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 13.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kodarayong

สาระเลวดีแท้..พวกหมาบ้าทั้งหลาย

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
kankun วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 13.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kankun

ฝากคุณหมอตอบความเห็นที่ 58 ด้วยนะคะว่าทำไมต้องย้ายคนไข้ และดิฉันก็ฝากถามเค้าด้วยว่าถ้าคุณเป็นคนไข้หรือญาติคนไข้คุณจะย้ายมั้ยถ้ามีคนหน้าเหมือนโจรเข้ามาค้นหอผู้ป่วย ไม่เกิดกับตัวเองแล้วไม่เห็นใจคนไม่มีทางเข้าใจโลกนะคะ

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
นายเขียว วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 13.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mr-oos
 อยู่เย็น เป็นสุข ไปกับธรรมะ 

สันติ อหิงสา แบบหมู่มาร

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
รินลณี วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 13.15 น.

เราเองก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องย้ายผู้ป่วยออกไปด้วย ก็ดูเหมือนว่าเสื้อแดงเขาเข้ามาเพื่อที่จะค้นหาตัวทหารเท่านั้นไม่ใช่หรือ คิดว่ากลุ่มเสื้อแดงเขาคงไม่ไปกล้ำกลายทำอะไรคนไข้ที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่บนเตียง หรือในห้องไอซียู หรอกน่ะ ซึ่งถ้าทำมันก็คงไม่ใช่คนแล้วล่ะ ก็เลยมีความคิดว่าทำไม ทำไม ทำไม ต้องย้ายผู้ป่วยด้วย และเกิดคำถามว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตื่นตระหนกตกใจเกินไปหรือเปล่า และก็ไม่ได้เข้าข้างเสื้อแดงน่ะค่ะ แต่ก็ต้องว่ากันตามความเป็นจริงเท่านั้นเอง

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
Pornsuri วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pornsuri
http://twitter.com/pornsuri

สวัสดีค่ะ...

พวกเราทุกคนต้องช่วยกันค่ะ :)

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
ฝันกลางวัน วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 13.04 น.

น้ำตาไหลด้วยอึดอัด เห็นใจผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์มากค่ะ
คุณพ่อเคยเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.จุฬา รู้ซึ้งถึงความยากลำบากในการเข้ารับการรักษา ด้วยจำนวนผู้ป่วยมีมากเหลือเกิน เมื่อเทียบกับจำนวนแพทย์ วันที่คุณพ่อล้มเจ็บหนัก ไม่มีห้อง คุณหมอที่ รพ.จุฬา ก็ดีมาก พยายามหาห้องให้อย่างดีที่สุด ในเวลาทุกวินาทีมีค่ามาก เรารอคุณแม่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อพบคุณพ่อในวาระสุดท้าย
คุณหมอใน รพ.จุฬา ยื้อชีวิตไว้ให้ เพื่อให้ครอบครัวเราได้พบกันก่อนคุณพ่อจากไปอย่างสงบ
หากจิตใจคนเสื้อแดงและเครือข่ายทั้งหมดยังมีคุณธรรมอยู่ คงไม่กระทำการเหิมเกริมแบบนี้
ขอร้องให้คนเสื้อแดงกลับบ้านเถอะค่ะ ประเทศไทยเราจะก้าวไปข้างหน้า

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
redribbons07 วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 13.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

เขาไม่เว้นแม้แต่คนป่วย....ช่างโหดร้ายมากค่ะ.

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
ปวิภา วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 13.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน[email protected] บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...วิชาชีพที่เป็นกำลังสำคัญและมีอุดมการณ์
...รู้หน้าที่ในแผ่นดินนี้มากที่สุดและสำคัญคือ เสียสละ
...ขอให้คุณแผ่นดินคุ้มครอง นะคะ

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนค่ะคุณหมอ

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
สาวอิสานอินเตอร์ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 11.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spj
เฮียมนี้เป็นดั่งดวงดอกไม้     บานอยู่กลางดงฝนบ่ตกลงโฮย                     สิหล่นขุคาต้น

น่าเห็นใจทั้งหมอ พยาบาล และคนไข้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
ดอกราชาวดี วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bolek

เพิ่มชื่อด้วยคน
พญ. เสาวนันท์ บำเรอราช

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
phantomof13floor วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phantomof13floor

ล้ำเส้นแห่งประชาธิปไตย มาไกลมาก
สีแดงที่ใส่ สีมันตก เลอะ เรี่ยราด ไปทั่วประเทศ
หรืออาจจะถึงเวลา ล้างคราบสีออกเสียที
เวรกรรมมันกำลังจะติดจรวด พุ่งเข้าใส่ ผู้นำสูงสุดสีแดง
ในเวลาไม่กี่อึดใจนี้แล้ว/
/////////////////////////////
ขอส่งกำลังใจ มายังผู้ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
ทุกระดับชั้น...ชื่นชมในการทำหน้าที่ฯของทุกท่าน
ด้วย จิตคารวะ

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
feng_shui วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ทำได้แม้กระทั่งละเมิดสิทธิของคนไข้ เสรีภาพต่อการได้รับการรักษาจากที่ที่ปลอดภัยและเป็นที่พึ่งของคนเจ็บป่วย ที่ที่หากนปชซคนใด เจ็บป่วย ก็ต้องมีความเป็นกลางที่จะปฎิบัติรักษาให้เท่าเทียมผู้ป่วยคนอื่นๆ ประสาอะไรกับแค่คำขอโทษที่ปราศจากความรับผิดชอบของ แกนนำทั้งหลาย ที่ประกาศตนว่า ชุมนุมอย่างสันติ ซุบเปอร์อหิงสา เขาเหล่านี้หรือ ที่จะนำพาประชาธิปไตยที่แท้จริงมาให้สังคมไทย แค่สิทธิเสรีภาพเบื้องต้นให้กับผู้เจ็บป่วย เขายังคุกคามได้ ประสาอะไรกับลมปากที่เขาจะต่อสู้เพื่อนำประชาธิปไตยมาให้ไพร่อย่างเรา..

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
นายประโยชน์ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 10.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/automotive

ขออภัยในคห47 ตั้งใจบอกแบบนี้ครับ
พวกมันสมควรตายหลายๆครั้ง

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
นายประโยชน์ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 10.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/automotive

r;dF0i5jvpl,8;i9kpc]h;8iy[

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
Nutcha วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 10.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NutchaMymind
Memory Bag : เพราะชีวิตคือการเรียนรู้

เสื้อแดงเลว ต่ำช้า หาไม่ได้แล้วล่ะ

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 10.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy

คนเราก็ชอบบ่น ชอบตำหนิอะไรไปเรื่อยเปื่อย

แรก ๆ ก็บ่นว่ารัฐบาลไม่ทำอะไร
พอมีเรื่องวันที่ 10 เมย. ก็กลับกลายเป็นเสื้อแดง ใส่ร้าย ป้ายสี ทำสติกเกอร์ออกมาโจมตี ว่านายกมือเปื้อนเลือด เป็นฆาตกร
ทั้ง ๆ ที่เขาไม่ได้ใช้ความรุนแรง
พอมีเรื่องวันที่ 22 เมย. ก็ถูกตำหนิอีกว่า ไม่จัดการกับเสื้อแดง

อยากให้ทุกคนช่วยกันไตร่ตรองดี ๆ แต่ก็อยากให้รัฐบาลรีบดำเนินการให้เหมาะสม ในเวลาที่รวดเร็ว

ขณะนี้ผู้ป่วยถูกย้ายไปหมดแล้ว สิ่งที่ต้องตามมา คือการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อนั้น ๆ คุณหมอคงต้องทำหน้าที่ติดตามผล ประสานงานกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป ไม่งั้นก็จะถูกตำหนิอีกจาก คนไข้ และญาติ

ขอแสดงความเห็นใจคุณหมอ และพยาบาลทุกคนค่ะ
สู้ ๆ ๆ ต่อนะคะ

http://www.oknation.net/blog/snowdrop/2010/04/30/entry-1

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
น้องจ๋า วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 10.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongjar
อย่าแวะทักนะ....เดี๋ยวจะหลงรัก..น้องจ๋า

คงต้องอดทน อีกไม่นานค่ะพี่

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
ภาษาไทย วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 10.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snowy

คห.35
คุณเข้าใจผิดแล้ว เมื่อคืน 29 หลังจากไอ้เจ้าพายัพบุกโรงพยาบาลแล้ว มันยังประกาศว่า จะยึดคืนโรงพยาบาลให้ประชาชน(เสื้อแดง)--
คำพูดแบบนี้มันหมายความว่าอะไร "ยึดโรงพยาบาล" ???
แค่ที่ยังไม่พูดว่าจะยึด ก็มั่ว ประสาทหลอน คิดไปเอง หลอกตัวเอง หลอกคนอื่น ว่า ในโรงพยาบาลมีทหาร ตำรวจ คอยจะสลายพวกเขา -- พาคนเข้าไปบุก โดยบัญชาการของไอ้ตู่
2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา พวกเขาเข้ามาตั้งเต้นท์บนถนนหน้าโรงพยาบาล ใครจะเข้าโรงพยาบาลก็เข้าไม่ได้ ทำความเดือดร้อนมานานแล้ว ฉันไปหาหมอจุฬาฯ ตลอด 2 เดือนนี้ เห็นทุกครั้ง สลดใจทุกคราว
ความก้าวร้าว เลวทรามของคนที่บุกรุก ยึดโรงพยาบาลแบบนี้ มันไม่ใช่คนแล้ว

มีอะไรรับประกันได้ว่า หากทางโรงพยาบาลปล่อยให้คนไข้อยู่ในความเสี่ยง จะมีอะไรดีขึ้นหรือ ???
แม้ว่าหมอจะรู้ว่า การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีความเสี่ยงมากแค่ไหน แต่ก็ยังดีกว่าอยู่ในวงล้อมของเสื้อแดง ระหว่างความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งพร้อมจะเกิดการต่อสู้ขึ้นได้ทุกนาที

พวกแดงที่มาชุมนุมทุกคน นิสัยเดียวกันหมดแหละ ก้าวร้าว รุนแรง ใครติเตียนนิดนึงก็ไม่ได้ หันกลับมาด่า จิกกัด โต้ตอบด้วยโมหะจริต ความรุนแรง ทันที ไม่เว้นแม้แต่ ผู้หญิง .. เคยเห็นกะตา

น่าเสียใจอย่างยิ่ง ที่พวกเขาไม่คำนึง หรือเคารพ สิ่งที่นานาชาติทั่วโลกเขาปฎิบัติกัน คุกคามได้แม้แต่โรงพยาบาล คุกคามกาชาด .. เลวกว่าศัตรูในยามสงครามซะอีก ...เลวเกินไปค่ะ เกินกว่าจะรับได้จริง ๆ

อีกอย่างหนึ่ง ที่ทุกคนควรตระหนัก โดยเฉพาะคุณ คห.35
คุณควรหันไปตำหนิ พวกเสื้อแดง เรียกร้องความรับผิดชอบจากพวกเขา ผู้รุกราน ข่มขู่ คุกคาม ทำร้ายผู้อื่นทั้งทางจิตใจ และร่างกาย ไม่ใช่มาตำหนิโรงพยาบาลอย่างนี้

.......

สวัสดีค่ะคุณหมอสวรรค์ฯ

ขอส่งกำลังใจให้คุณหมอ พยาบาล และทุก ๆ คน ในโรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งอยู่ในวงล้อมของเสื้อแดง
ขอคุณพระรัตนตรัย คุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัย

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
pnokeox วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 10.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pnokeox
แล้วแต่จะจัด..

เตียงที่ตั้งกับพื้นอย่างนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากขึ้น เห็นใจเจ้าหน้าที่ของรพ.ทุกท่านเลย เสื้อแดงจงพินาศ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
FalconMX วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 10.10 น.

เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
คนในแผ่นดิน วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ninja45
เขียนไม่เก่ง แต่อยากเขียน

ขอเป็นกำลังให้ หมอ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ทุกๆ ท่าน ครับ

ช่วยชีวิตคน คือ หน้าที่ ครับ


ความคิดเห็นที่ 39 (0)
Sea-Sand-n-Star วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 09.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sea-sand-n-star
บ้านหลังแรก "ก็เพราะหัวใจรักการเดินทาง จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเติมฝันให้นักเดินทางผู้ร่วมความฝันเดียวกัน" >>>ขอเชิญเยี่ยม>>> บ้านหลังใหม่ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง สังคมดี"   http://www.oknation.net/blog/ssns2

ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พยาบาล และแพทย์ทุกท่านในการปฏิบัติงาน
ผู้ป่วยสำคัญที่สุด...

การที่เสื้อแดงรบกวน เสียงดัง ส่องแสง laser ไปตามตึกต่างๆ ก็แย่อยู่แล้ว การบุกเข้าไปข่มขู่คุกคามจึงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้

อีกทั้งยังคาดไม่ได้อีกว่า ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ก็เป็นเหตุจำเป็นอยู่ที่ต้องย้ายผู้ป่วยค่ะ

เห็นใจทั้ง จนท. และผู้ป่วยค่ะ
ว่าแต่ รพ. ศิริราชจะรับไหวเหรอคะ
ปกติก็หาห้องยาก ถึงยากมากอยู่แล้ว

แต่ศิริราช

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
Augustman วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Augustman
• มอบทุกสิ่ง ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์

☺ ต้นเหตุมาจากความเลวทรามของแม้วคนเดียว..."ถ้าผมไม่กลับมาก็อย่าอยู่กันเป็นสุขเลย"...เขาทิ้งอาฆาตแค้นฝากไว้ ครับ

☺ ขอร่วมประณามด้วย ครับผม


ความคิดเห็นที่ 37 (0)
เสี้ยว วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 09.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gluhp
เสี้ยวตะวัน พระจันทร์ข้างฝา

ตอบคุณ 35 ค่ะ

เข้าใจสิ่งที่คุณคิดนะ เพราะเพื่อนเราหลายคนก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน เราบอกเพื่อนไปว่า ... เท่าที่เราห็นกันมาตลอดเนี่ย กลุ่มผู้ชุมนุมเขาไม่ใช่ผู้ชุมนุมที่มีระเบียบกติการ หรือแบบแผนอะไรในการคุมกันและกัน เห็นได้ชัด ว่าเขาไม่สามารถควบคุมผู้คนของเขาได้เลย เพราะฉะนั้น เราก็ไม่อาจจะวางใจได้ว่า เขาจะไม่เข้ามาทำอะไรในโรงพยาบาล ผู้คนร้อยพ่อพันแม่หมื่นความคิดในนั้น เราเดาใจเขาไม่ได้ทั้งหมดหรอกค่ะ การคุมฝูงชนไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วละค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
tochi52 วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 09.38 น.

คห35 คุณจะรับประกันใช่ไหมว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นอีก คุณลองไปอยู่ในรพ.ดูซิ เวลามีเงาที่หน้าต่างหน่อยเดียวมันก็ประกาศเสียงดัง เสร็จแล้วก็มีคนเสื้อแดงวิ่งมาดู คุณนึกว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเคยเกิดหรอ มันมาหลายรอบแล้ว แต่ไม่เป็นข่าวใหญ่เท่านั้นเอง ตอนมันเข้ามาแกนนำก็ไม่รับผิดชอบ เวลาคนมันมีอารมณ์ระแวง มันควบคุมได้ที่ไหน คุณมาบอกว่ามันจะไม่มาอีก แน่ใจใช่มั๊ย รับประกันใช่ไหม ถ้ามีใครเป็นอะไร คุณจะเอาอะไรมาชดใช้ อย่ามาแบบ สส. แค่ลาออกก็จบ ไอ้พวกนั้นเขาเรียกว่าไม่รับผิดชอบ กรุณาเข้าใจด้วย ถ้าอยากมีความรู้สึกว่าคนที่อยู่เขารู้สึกอย่างไร กรุณาไปอยู่ในดงผู้ชุมนุน แล้วตัดแขนตัดขาตัวเองแบบที่คุณไม่สามารถช่วยตัวเองได้ดู แล้วจะรู้ว่าใจคน อารมณ์คนที่ไม่สามารถควบคุมได้ น่ากลัวแค่ไหน

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
Invisible-Ink วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 09.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/victor

ผมไม่ใช่เสื่อแดง แต่ผมไม่ปลิ้มกับการโต้ตอบของ ร.พ. ที่ปิดตึก ย้ายผู้ป่วย โกลาหล และ เดือดร้อนกว่าที่เสื่อแดงบุกอีก ควรเห็นใจผู้ป่วยและญาติให้มากๆ ทีป่วยหนักๆ ก้อไม่ควรย้าย เสื่อแดงเค้าไม่มาบุกแล้ว แต่คนป่วยที่ถูกย้ายออกไปนี่สิ อาจจะไม่รอดทีหลัง ญาติๆ ก้ออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถ้าเห็นแก่มนุษยธรรมจริงๆ ไม่ควรทำแบบนี้เลย

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ชายแม้น วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/changman

ถ้าผู้ป่วยเป็นญาติ พวกเค้าบ้างเค้าจะรู้สึกอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
kunnukim วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 09.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunnukim
 @  ณ ที่แห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ ฉันเชื่อว่ามีเธออยู่ ทุกวันนี้หัวใจฉันยังคงเต้นเพื่อรอ ที่จะพบเธอ @        ผู้หญิงมีฝันกับการเดินทางที่รัก....

อนาจใจ ! นี่หรือคือแผ่นดินไทยขนาดเด็กนอนใส่ Tube ต่อเครื่องช่วยหายใจไว้ยังต้องถอดเครื่องช่วยหายใจหนีพวกแกในฐานะที่ดูแลคนไข้เด็กเราจะระวังมากไม่ให้Tubeหลุดเพราะเวลาใส่จะเจ็บมาก
เราจะต้องทนกับพวกมันอีกนานแค่ไหนไม่พอใจก็จะค้นรถไม่อนุญาตก็ทำลายรถ
หยุดเสียทีอีพวกเลว

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
คนโทใส่น้ำ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konto
It's not where you start. It's where you finish.

เลวมาก

ขอร่วมประณาม

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
โคมทอง วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 08.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ji2551

ปรี๊ดมากๆค่ะ...ไม่มีม็อบไหนเลวนรกได้เท่าม็อบเสื้อแดงอีกแล้ว

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
BlueHill วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 08.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ในชีวิตของผม ทำข่าวม็อบมาแล้วทั่วโลก แต่ไม่เคยเป็นม็อบไหนป่าเถื่อนเท่าม็อบเสื้อแดง ณ วันนี้

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
หนอนหนังสือ5 วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 08.33 น.

สงสารชาวไทย.....ขอเป็นกำลังใจให้คนดีๆเพื่อชนะมาร

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
คุณโก๊ะ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 08.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/artroomkk

รัฐไม่ได้อ่อนแอ
แต่คนทำมันไร้จิตสำนึก
อวดอ้างว่าตัวเองแน่
ที่แท้เป็นสันดารโจร

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ดู่สามโก้ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 08.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bibua

พวกมันเป็นอมนุษย์ครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
101ไทยหลังอาน วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 08.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/101thairidgeback


มันเห็นถึงความอ่อนแอของภาครัฐ
ผู้นำประเทศที่ขลาดเขลา สร้างวาทกรรมสวยหรูไปวันๆ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ฅ.ฅนขวนขวาย วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 08.01 น.

เห็นภาพแล้วนึกถึงสมัยผมเรียนที่ ม.ขอนแก่น เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ญาติคนไข้ที่มาจากต่างจังหวัดต้องนอนค้างกันใต้ถุนตึกโรงพยาบาลเพราะเดินทางมาไกล เดินทางกลับไม่ไหว นอนกันระเกะระกะอย่างนี้แหละครับ

แต่นี่เป็นคนไข้ที่ต้องการการพักผ่อน เป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เป็นโรงพยาบาลจุฬา เฮ่อ! พูดไม่ออกแล้ว

ชาวพุทธถูกสอนให้ "ทำบุญ ทำทาน" ทำบุญคือ ใช้สำหรับพระ สำหรับวัด ส่วนทำทาน ใช้สำหรับผู้ที่เดือดร้อน ผู้ที่ยากจนกว่าเรา แต่นี้เสื้อแดงตั้งใจยิง M79 ใส่วัดพระแก้ว และยังทำให้คนไข้เดือดร้อนอีก นรกขุมไหนส่งมันมาเกิดนะ เศร้า

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
INDYLOVE วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 07.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

เห็นภาพข่าวแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะคุณหมอ สงสารผู้ป่วย
แพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องที่ต้องช่วยกัน
ขนย้ายผู้ป่วยอย่างลำบาก อีกทั้งยังต้องระวังผู้ป่วยที่
อาจจะเสียชีวิตได้ในระหว่างขนย้ายด้วย...หดหู่มาก..

ไม่รู้ว่าพวกแกนนำเสื้อแดง และคนเสื้อแดงได้ดูกัน
บ้างหรือเปล่า ต่อมจิตสำนึกหายไปตั้งแต่ตอนไหน
ความเป็นมนุษย์หายไปพร้อมกันด้วยหรือเปล่า
ถึงได้ทำอะไรที่น่าละอายต่อคนทั้งโลกได้
อับอายขายหน้าไปทั่ว ยังคิดว่าจะมีความชอบธรรม
ในการมาเรียกร้องอะไรอีกเหรอ ละอายใจกันบ้างหรือเปล่า

ถ้ายังมีความเป็นมนุษย์อยู่บ้างและคิดว่าตัวเองเป็นคนไทย
รักประเทศไทยก็หยุดทำลายชาติบ้านเมืองเสียทีเถอะ แล้วกลับบ้านไปซะ ไปตั้งสติว่าสิ่งที่ทำมันถูกหรือไม่
ระวังบาปกรรมมันจะตามทันเพราะหากวันใดที่พวกก่อการร้าย
คิดจะเอาพวกคุณเป็นเครื่องต่อรองด้วยการยิงพวกคุณแล้วป้ายสีให้กับรัฐบาล เหยื่ออย่างพวกคุณจะไม่มีหมอและพยาบาลมาช่วยรักษา เพราะเขาหนีคุณไปหมดแล้ว..
คุณจะทุกข์ทรมานกว่าคนป่วยที่โดนคุณรุกรานหลายเท่านัก...

ขอประณามการกระทำที่ไร้จิตสำนึกที่สุดของพวกเสื้อแดง...รับไม่ได้อย่างแรง...

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
arattikron วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 07.51 น.

หมอและพยาบาลตื่นแล้ว...............

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 07.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

ผมหวังวางแพทย์และพยาบาลคงไม่วางเข็มฉีดยาขึ้นมาจับปืนนะครับ คุณหมอ ?

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
oiseau วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 07.49 น.

เห็นภาพเหล่านี้แล้วเกินจะทนกับพฤติกรรมเลวทรามนี้ เป็นกำลังใจให้กับหมอ และเจ้าหน้าที่การแพทย์ทุกคน

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
m95 วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 07.48 น.

ขอร่วมประนาณความเลวร้ายของกลุ่มเสื้อแดง ผู้ก่อการร้ายที่ไร้หลักมนุษยธรรมอย่างรุนแรง

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 07.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

ขอบคุณทุกความเห็นครับ
เช้านี้ กทม.ฟ้ายังสว่าง

รักเธอประเทศไทย

ประชาชนต้องออกมาช่วยประเทศชาติเยอะๆครับ

ธรรมะต้องชนะอธรรมครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
จิวแป๊ะทง วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 07.20 น.

ยิ่งเห็นความบัดซบที่พวกมันก่อขึ้นก็ยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
หน่อผุด วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 07.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

ร่วมประณามแกนนำคนเสื้อแดง และอันธพาลกลุ่มนี้

ไม่มีการประท้วงใดในโลกอารยะเขาทำกัน ทั้งการเจาะเลือดไปเทในที่สาธารณะ ไปขว้างปาใส่ผู้อื่น
ทั้งการบุกค้น คุกคาม โรงพยาบาล จนโกลาหลวุ่นวาย ส่งผลต่อชีวิตจิตใจคนไข้และผู้ปฏิบัติงาน

หน่อผุด

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ส.ทหรลำชี วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 07.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/t-vee
ทวี   เนื่องอาชา

ในนามของคุณครูน้อยๆ คนหนึ่งขอให้กำลังใจนะคุณหมอ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
แม่หมี วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 07.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอประณามการกระทำของพวกเสื้อแดง

...................................................

เห็นภาพแล้วน้ำตาคลอ สงสารผู้ป่วยมากค่ะ ขนย้ายกันหนีภัยจากพวกกบฎ เสี่ยงต่อชีวิต หนีทั้งอยู่ในสภาพที่ดูแลตนเองไม่ได้ ทั้งออกซิเจน สายน้ำเกลือ ฯลฯ

หดหู่ เศร้าใจ.....

ชื่นชมการทำงานของแพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน

ฟางเส้นสุดท้ายของพวกเสื้อแดง.......มันกระทำโดยไร้จิตสำนึก เห็นแล้วสุดจะทนจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
7880 วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 06.44 น.

อันธพาลย่ามใจและกลัวตาย ไม่แน่จริงโดยเฉพาะพวกแกนนำขี้ขลาด

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ting วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 06.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

ส่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านคะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
luerat วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 06.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hrd
เภสัชกรปริญญาผู้หันมาเอาดีทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเจ้าของผลงานหนังสือ Generation Yร้ายจริงหรือ? และ (ปัญ)ญาแผนปัจจุบันโดยเภสัชกรปริญญา-ประสบการณ์ด้านฝึกอบรมผู้จัดรายการ ธำรงธรรม ช่วงธรรมะแผนปัจจุบัน กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ AM 1422 kHz ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา ๖.๐๕-๖.๓๐ น.

ไม่มีความคิดสิ้นดี
วิธีการของพวกแดง ที่เรียกร้องประชาธิปไตย ด้วยวิธีการที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ไม่เป็นวิถประชาธิปไตย
รัฐน่าทำอะไรสักอย่างเพื่อระงับยับยั้งการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเช่นนี้
ขอประนามด้วยคนครับพี่

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Supawan วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 06.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

น่าเศร้ามากค่ะ

น่าอายที่ CNN ประจานไปทั่วโลก
http://www.oknation.net/blog/supawan/2010/05/01/entry-1

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
NumberFive วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 04.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NumberFive
คนโคราชกันเอง กันเอง ไม่ต้องเกรงใจกันดอก

แล้วพายัพว่าไง?

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 03.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ไอ้เหวง ผม คน ที่อยู่นอก บุคคลากร ทางการแทพย์ ฝากเรียน

แทพย์สภา ผู้ควบคุมใบประกอบโรคศิลป์ กรุณา ออกมาตราการ

อะไรมา กำกับ ถึงพฤติกรรม อันเลวร้ายด้วย รวมทั้งหมอแดงๆอื่นๆด้วย กฏกติกา มารยาท ถ่อยลงไป ไม่สมกับการเป็นหมอ พูดออกมาได้อย่างไร? ว่าแค่ไปชนโต๊ะแก้วแตก แล้วไปบุก รุกเรียกร้องมันมากเกินไป

ฝากเรียน ท่านอาจารย์หมอ สอนลูกมันด้วย ลูกไม้จะหล่นไม่ไกลต้น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
jaoshine วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 00.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siamshine

กินเน็สบุ๊คอีกแล้วประเทศไทย.....แต่คราวนี้เป็นเรื่องอัปรีย์ชนน่ะ.....

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
พิราบเงา วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 00.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kenrama8

แดงหมดความชอบธรรมมานานแล้ว รัฐบาลคงใกล้จัดการเด็ดขาดเร็วๆนี้ครับ พวกแกนนำคงรู้ตัว

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สนิมกฤช วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 00.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanimkrit

เป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และทุกๆ ฝ่าย ทำงานต่อไป ด้วยความสะดวก เพื่อประโยชน์และความสุขของคนไทยทุกคนต่อไปครับ

ขอสาปแช่งคนชั่วร้ายทั้งหลายที่คิดจะบีบคั้นทำลายและทำร้ายคนอื่นๆ ....


เป็นกำลังใจให้กับนายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ด้วยครับ.

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
บัวบาน วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 00.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/boa

เป็นกำลังใจให้คุณหมอ พยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ChaiManU วันที่ : 30/04/2010 เวลา : 23.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    


พวกมันยังทำอะไรที่ชั่วช้าสาระเลวกันได้มากกว่านี้อีกมั๊ย

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 30/04/2010 เวลา : 23.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

คุณ navicular ขอบคุณค่ะ...กำลังต้องการภาพอยู่พอดี

คุณหมอค่ะ...แตนเพิ่งได้มีโอกาสดูข่าววันนี้
ทันทีที่เห็นภาพจาก Entry ต่าง ๆ แล้วรู้สึกเศร้าและปวดใจมาก ๆ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า...ประเทศไทยจะมีคนเลวทรามแบบนี้...

ขอเป็นกำลังให้คุณหมอ พยาบาล ในการทำหน้าที่นะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พฤจิกา วันที่ : 30/04/2010 เวลา : 23.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

แกนนำเสื้อแดงเลวมากๆค่ะ
..
..


สวัสดีค่ะคุณหมอ
..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
navicular วันที่ : 30/04/2010 เวลา : 23.36 น.

http://forum.serithai.net/viewtopic.php?f=2&t=21847&p=349974#p349974
อยากให้ทุกคนได้เห็นสภาพผู้ป่วยและสภาพการทำงานของแพทย์ พยาบาลที่จุฬาหลังถูกพวกเสื้อแดงบุกค้นรพ. เห็นแล้วน้ำตาจะไหล

ปล ช่วยเอารูปไปสร้างบล็อกหน่อยครับ คนจะได้เห็นกันเยอะๆ สุดจะทนจริงๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

อยากได้ยินว่ารักกัน

yak dai yin wa rak kan

View All
<< เมษายน 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]


เมื่อคุณแวะมาblog นี้คุณชอบอ่านแนวไหนมากที่สุด
การเมือง
53 คน
ประเด็นร้อน
3 คน
สุขภาพ หวัด2009 การแพทย์
7 คน
ศิลปะ วาดภาพ บทกลอน ความรัก
9 คน
ท่องเที่ยว อาหาร เรื่อยเปื่อย
5 คน

  โหวต 77 คน