• albert101
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2021-09-20
 • จำนวนเรื่อง : 8
 • จำนวนผู้ชม : 5445
 • ส่ง msg :
 • โหวต 0 คน
knowledge place
แหล่งรวบรวมความรู้
Permalink : http://www.oknation.net/blog/knowledge123
วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565
Posted by albert101 , ผู้อ่าน : 341 , 21:52:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) คือ? มีวิธีอย่างไร?

ปัจจุบันโลกมีวิวัฒนาการความก้าวหน้ามากมายซึ่งในแต่ละช่วงของการพัฒนาที่ไม่หยุดหย่อนนั้น มีกระบวรการหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนา เพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการวิจัย กระบวนการสำคัญของการวิจัยก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็นกระบวนการสำคัญ ที่ช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ผ่านการจัดเก็บข้อมูลด้วยหลากหลายขั้นตอน อาทิเช่น การเก็บข้อมูลจากการทดลอง การเก็บข้อมูลจากงานทะเบียนหรือการบันทึก การเก็บข้อมูลโดยการสำรวจ ซึ่งจะช่วยทำให้นักวิจัยได้รู้ถึงข้อเท็จจริงของข้อมูลเหล่านั้น อีกทั้งยังช่วยให้นักวิจัยสามรถตอบคำถามผ่านการทดสอบและประเมินผลเพื่อความถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนา การเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในประเทศได้อีกด้วย

 

 

Data Collection คืออะไร?

Data Collection คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านกระบวนการต่างๆของนักวิจัยที่ต้องการรวบรวมข้อมูลหลักการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแปรสำคัญที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล หลักๆแล้วประเภทของข้อมูลจะประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณ และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถหาคำตอบหรือสามารถพบกรอบแนวคิดต่างๆ เพื่อประโยชน์ในอนาคต 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล Data Collection วิธีต่างๆ

Questionnaires (แบบสอบถาม)

วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี Questionnaires หรือ แบบสอบถาม เป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามที่นักวิจัยสร้างขึ้นมา เพื่อวัดความคิดเห็น  วัดสิ่งที่ต้องการวัดจากกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ผ่านการตอบแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเท็จจริงต่อเรื่องนั้นๆ ปัจจุบันการใช้แบบสอบถามจึงเป็นเครื่องมือที่นักวิจัยนิยมใช้กันมากเพราะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Interview (การสัมภาษณ์)

การสัมภาษณ์ นำมาสู่การเก็บข้อมูลที่เที่ยงตรง สามารถรับข้อมูลได้อย่างละเอียด การสัมภาษณ์จะแบ่งเป็น 2ลักษณะคือ  

 • การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลักษณะคำถามจะเป็นทั้งคำถามปลายปิดและปลายเปิด ผู้ที่ถูกถามจะถูกถามด้วยคำถามที่เหมือนกันทั้งหมด วิธีการนี้จะสะดวกที่สุดต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์โดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามไว้ก่อน เป็นคำถามที่สามารถยืดหยุ่นได้ การถามลักษณะนี้จะได้คำตอบกลับมาที่มีความหลากหลายมาก เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่อง จะต้องมีการวิเคราะห์อย่างดี

Focus Group (การสนทนากลุ่ม)

การสนทนากลุ่ม เป็นวิธี การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการสัมภาษณ์อีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบทสนทนาของผู้ที่ให้ข้อมูล ระหว่างการสนทนาจะต้องมีผู้ดำเนินการสนทนา Moderator เพื่อคอยสร้างประเด็นให้กลุ่มสนทนามีการโต้แย้งคำตอบไปมาเพื่อให้เกิดเเนวคิด และวิธีการแสดงความคิดเห็นนั้นจากกลุ่มคนเป้าหมาย  วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะจะเน้นในการศึกษาทางด้าน ความคิดเห็น ความรู้สึก ทัศนคติ พฤติกรรมรวมไปถึงความเชื่อ

Observation (การสังเกตการณ์)

Observation หรือจะเรียกว่าแบบสังเกต เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยววิธีการเฝ้าดูพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น หรือจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนที่ต้องการศึกษา เช่นการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหายในชุมชน โดยการสังเกตการณ์จะแบ่งได้ดังนี้

แบ่งตามการมีส่วนร่วม

 • การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษา การทำกิจกรรมร่วมกัน
 • การสังเกตแบบไม่เข้าไม่มีส่วนร่วม เน้นสังเกตพฤติกรรม แต่จะไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือร่วมกิจกรรมด้วยกัน มักจะสังเกต โดยที่จะไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว เพราะอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาติออกมา

Experiment (การวิจัยเชิงทดลอง)

Experiment การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์ ต้องการค้นหาข้อเท็จจริงของสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น เน้นกระบวนการค้นหาความเป็นจริงหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรนั้นๆ ภายใต้กระบวนการวิจัยของนักวิจัย เพื่อที่จะให้ได้มาถึงข้อมูลการวิจัยเชิงทดลองจึงต้องมีการศึกษาและทดลองว่ามีสาเหตุอย่างไร เพื่อที่จะสามรถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตต่อไป

Secondary Data Collection (การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ)

การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ กล่าวง่ายๆคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีผู้บันบันทึกไว้แล้ว ผ่านทางรายงานต่างๆ จากสำนักงานวิจัย  วารสาร หนังสือพิมพ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานวิจัยนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น 

 • ข้อมูลหรือสถิติ
 • รายงานการซื้อขาย
 • บันทึกของรัฐบาล ( การเสียภาษี ข้อมูลประกันสังคม)
 • นิตยสารการค้าขาย
 • วารสารธุรกิจ

วิธีนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ง่ายและใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ในบางครั้งในการนำข้อมูลจากที่อื่นมาใช้ อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของนักวิจัย หรือมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่องานวิจัยเหลานั้น ผู้วิจัยจะต้องระวังในการนำข้อมูลประเภทนี้มาใช้เพราะอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่ายหากไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาหรือคุณภาพของที่มาของข้อมูลเหล่านั้นให้ถี่ถ้วนก่อน
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น