• albert101
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2021-09-20
  • จำนวนเรื่อง : 8
  • จำนวนผู้ชม : 5445
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
knowledge place
แหล่งรวบรวมความรู้
Permalink : http://www.oknation.net/blog/knowledge123
วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565
Posted by albert101 , ผู้อ่าน : 303 , 22:44:28 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตัวช่วยที่สร้างความสะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่นิยมใช้กันมากที่สุด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นปัจจัยสำคัญและมีบทบาทที่ส่งผลต่องานวิจัยเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดและประเมินผล  รวมถึงการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ทำให้เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานวิจัย  ดังนั้น การพิจารณาเลือกเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือแต่ละประเภทก็มีลักษณะการใช้งาน อีกทั้ง คุณสมบัติของเครื่องมือในการวิจัยก็แตกต่างกัน ผู้วิจัยจะต้องเลือกใช้เครื่องมือฯให้ตรงกับเป้าหมายของการวิจัยมากที่สุด

 

 

คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ดี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแต่ละชนิดมีข้อแตกต่างกันในการใช้ เราสามารถเลือกใช้งานเครื่องมือที่ดี มีคุณลักษณะครบถ้วนแล้วเหมาะสมกับงานวิจัยที่สุด โดยคุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือในงานวิจัยที่ดี มีดังนี้

มีความเที่ยงตรง (Validity)

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ที่นิยมใช้มากได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน เป็นต้น ฉะนั้น คุณลักษณะที่ดีของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้น จะต้องสามารถเก็บข้อมูลแล้วนำไปวัดประเมินผลได้จริง ความเที่ยงตรง คือขอบเขตที่ทดสอบเครื่องมือว่าสามารถวัด ทดสอบแล้วถูกต้องแม่นยำ มีผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ความเที่ยงตรงมีหลายประเภทได้แก่ ความเที่ยงตรงเนื้อหา ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง ความเที่ยงตรงตามพยากรณ์ เป็นต้น มากไปกว่านั้นยังสามารถวัดผลประเด็นต่างๆ ที่ครอบคลุมของขอบเขตการวิจัยได้ว่ามีผลลัพธ์ที่มีความเที่ยงตรง แล้วสามารถนำไปสรุปผลการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้ ควรที่จะต้องนำตัวอย่างเครื่องมือวิจัยแบบสอบถาม ไปวัดค่าความเที่ยงตรงด้วย

มีความเชื่อถือได้ (Reliability)

ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่แสดงผลการวัดแล้วได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง มีค่าคงที่แน่นอน ถ้าหากนำเครื่องมือนี้ไปใช้ซ้ำในการวัดผลประเด็นอื่นๆ ก็จะแสดงผลการประเมินเหมือนเดิม หรือมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ซึ่งการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือทำได้หลายวิธี เช่น การทดสอบซ้ำ การทดสอบคู่ขนาน การทดสอบแบบแบ่งครึ่ง การหาความสัมพันธ์ภายใน เป็นต้น ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จะต้องมีความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่การสร้างเครื่องมือให้มีความเที่ยงตรง มีแบบสอบถาม ข้อคำถามที่มีความชัดเจนทุกด้าน แล้วยังครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย โดยการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถาม จะมีผลต่อความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งคุณภาพของแบบสอบถามด้วยเช่นกัน

 

 

มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถาม ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและการใช้งานสำหรับงานวิจัย ควรพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของเครื่องมือด้วย เช่น แบบสอบถาม จะมีการออกแบบ สร้างรูปแบบให้มีความเหมาะสม มีคำชี้แจงการวิจัยที่ชัดเจน ,มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน มีความกระชับ ชัดเจน ไม่ยาวจนเกินไป สร้างความสะดวกทั้งการจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่การจัดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล รวมถึงความสะดวกต่อผู้ใช้  ถ้าหากเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้วิจัยประหยัดเวลาในเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  แล้วก็ยังประหยัดทรัพยากร ทุนทรัพย์ในการสร้างเครื่องมืออื่นๆ 

มีอำนาจจำแนก (Discrimination)

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยที่ดี จะต้องมีอำนาจจำแนก คือ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ทำแบบสอบถามออกเป็นระดับต่างๆ ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่ถูกวัด เช่น การทำข้อคำถามโดยแต่ละข้อหรือข้อคำถามรวม จะสามารถจำแนกระดับพฤติกรรมและความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้ทำแบบสอบถามได้   จะเห็นว่า ความสามารถของเครื่องมือแสดงให้เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่างของประเด็นที่ต้องการวัดประเมินผลที่เป็นไปตามสภาพจริง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นวัดความชอบ สามารถแบ่งประเภทคนที่ชอบหรือไม่ชอบออกไปเป็นคนละกลุ่มได้ ส่วนแบบทดสอบ ก็แบ่งคนที่ตอบถูกตามลำดับคะแนน จัดอยู่ในกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ ส่วนคนที่ตอบผิดหรือคะแนนน้อย เป็นคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ได้ 

สามารถใช้งานได้จริง (Practicality)

เครื่องมือในการวิจัยที่ดี เมื่อสร้างแล้วต้องสามารถใช้งานได้จริง ใช้ได้อย่างสะดวก เหมาะสมกับงานวิจัย ปรับใช้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ การนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริงนั้น ควรพิจารณาวัตถุประสงค์การวิจัย ว่าสามารถที่จะเก็บข้อมูลระดับใดและบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย  คุณภาพการใช้งานในการวิจัย วัดผลลัพธ์ได้จากการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ แบบสอบถาม ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าหากต้องการทดลองวัดแบบสอบถามก่อนไปใช้งานจริง จะต้องนำตัวอย่างเครื่องมือวิจัยแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายก่อน หากเกิดผลประเมินที่มีข้อบกพร่อง สามารถแก้ไขก่อนไปใช้งานจริง

สามารถวัดผลได้ (Measurability) 

คุณลักษณะของเครื่องมือในการวิจัยที่สำคัญ ควรวัดวัตถุประสงค์ที่บรรลุได้  สามารถสรุปผล วัดค่าข้อมูลได้อย่างครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ มีความน่าเชื่อถือ จำแนกข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถาม หลังจากการเก็บข้อมูล ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมาย วัดผลได้ตามประเด็นที่ต้องการ  ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จนถึงอภิปรายผล ยังสามารถนำไปใช้ในพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยครั้งต่อไปได้

 
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น