*/
  • ครูรัง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-07-10
  • จำนวนเรื่อง : 12
  • จำนวนผู้ชม : 459370
  • จำนวนผู้โหวต : 76
  • ส่ง msg :
  • โหวต 76 คน
วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2552
Posted by ครูรัง , ผู้อ่าน : 159399 , 05:40:47 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กระบวนการยุติธรรม    กระบวนการยุติธรรม หมายความถึง วิธีการดำเนินการแก่ผู้ที่ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย โดยอาศัยองค์กร และบุคลากรที่กฎหมายให้อำนาจไว้   กระบวนการยุติธรรมที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทางแรงงาน กระบวนการยุติธรรมในศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง และกระบวนการยุติธรรมในศาลภาษีอากร   กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นกระบวนการสำหร....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2552
Posted by ครูรัง , ผู้อ่าน : 34556 , 05:14:37 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คณะรัฐมนตรีองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรี   ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน รัฐมนตรีไม่เกิน  35  คนนายกรัฐมนตรี   นายกรัฐมนตรี ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคบลสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก   ประธานสภาผูแทนราษฎร เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนาย....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552
Posted by ครูรัง , ผู้อ่าน : 9126 , 04:25:32 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมาชิกวุฒิสภา องค์ประกอบของสมาชิกวุฒิสภา วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิก 150 คน มีที่มา ดังนี้   1. มาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน ( 76 คน )   2. มาจากการสรรหา จำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด หักออกจากสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาการเลือกตั้ง ( 150 - 76 = 74 คน)การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละจังหวัด ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และให้มีสมาชิกจังหวัดละ 1 คน ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโด....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2552
Posted by ครูรัง , ผู้อ่าน : 2862 , 05:01:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บุคคลผู้ลักษณะต้องมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1.ติดยาเสพติด2.เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต3.เป็นลบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร4.ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล5.เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี ในวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   6.เคยถูกไล&#....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2552
Posted by ครูรัง , ผู้อ่าน : 9639 , 05:27:07 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การเมืองการปกครองระบอบประชาธิไตยตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 (ฉบับที่ 18)นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและเป็นหลักในการจัดระเบียบแห่งอำนาจสูงสุดของรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับบัญญัติให้รัฐสภา ประกอบไปด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2552
Posted by ครูรัง , ผู้อ่าน : 54101 , 06:14:43 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความสอดข้องของศาสนา พราหมณ์-ฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลามเป้าหมายสูงสุด          ศาสนาพุทธ   คือ การไปสู่นิพพาน          ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู   คือ การไปสู่โมกษะ(พรหม)          ศาสนาคริสต์  คือ การไปสู่อาณาจักรพระเจ้า          ศาสนาอิสลาม  คือ การไปอยู่กับพระอัลเลาะห์ การกระทำความดี ละเว้นความชั่ว  ศาสนาพุทธ สอนไว้ใน เบญจศีล และเบญจธรรม มรรค 8  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สอนไว้ในมนูธรรมศาสตร์ ว่า อ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2552
Posted by ครูรัง , ผู้อ่าน : 86724 , 06:12:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศาสนาสิกข์   ศาสนาสิกข์เป็นหนึ่งในศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับศาสนาอื่น ๆ ของโลก เป็นศาสนาที่ยึดถือ และเชื่อมั่นใน “เอกเทวนิยม” (Monotheistic) คือเชื่อถือความเป็นเอก หนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว อีกนัยหนึ่งคือ ศาสนาสิกข์เป็นศาสนาที่ยึดมั่น และเชื่อถือในพระเจ้าพระองค์เดียว (วาเฮ่คุรุ) อย่างเคร่งครัด    ศาสนาสิกข์ก่อตั้งโดย “พระศาสดาคุรุนานัก เดว....

อ่านต่อ

Posted by ครูรัง , ผู้อ่าน : 10611 , 06:11:44 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศาสนาอิสลาม พระเจ้า คือ พระอัลเลาะห์ ศาสดา คือ นบีมูฮัมมัด ถาม หลักศรัทธา 6 ประการ ได้แก่อะไรบ้าง ตอบ 1. ศรัทธาในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว คือพระอัลเลาะห์  2. ศรัทธาบรรมลาอีกะฮฺ เทวฑูต หรือฑูตสวรรค์ เทวฑูลไม่มีตัวตนแปลงร่างได้ตามความต้องการของพระเจ้า ไม่กิน     ไม่นอน ไม่มีเพศ เทวฑูต ชื่อ ญิบรออีล มาแสดงตนแก่พระนบีมูฮัมมัดให้เป็นรอซูล(ผู้เผยแผ่ศาสนา) และนบี (ศาสดา)  3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์....

อ่านต่อ

Posted by ครูรัง , ผู้อ่าน : 35568 , 06:11:10 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศาสนาคริสต์ พระเจ้า คือ พระยะโฮวาห์ ศาสดา คือ พระเยซู ถาม ศาสนาคริสต์ถือว่าพัฒนามาจากศาสนาใด ตอบ ศาสนายูดาย หรือศาสนายิว ถาม ชาวคริสต์มีความเชื่อว่าพระเยซู คือใคร ตอบ คือ เมสสิอาห์ ที่พระเจ้าประทานมาเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ ถาม คริสต์ศาสนามีนิกายสำคัญอะไรบ้าง ตอบ มี 3 นิกาย คือ   1. นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหลักธรรมที่สืบทอดมาจากพระเยซูโดยตรงตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนสิ้นพระชนม์ทรงมอบให้นัก    บุ....

อ่านต่อ

Posted by ครูรัง , ผู้อ่าน : 7218 , 06:10:28 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศาสนาพุทธ ศาสดา คือพระพุทธเจ้า ถาม พุทธมีความหมายว่าอย่างไร ตอบ หมายถึง ผู้รู้(รู้สัจธรรม รู้ความจริงของชีวิต) ผู้ตื่น(การตื่นจากอำนาจครอบงำของกิเลส) ผู้เบิกบาน(มีจิตใจเบิกบาน) ถาม นิกายสำคัญของศาสนาพุทธมีกี่นิกาย ตอบ มี 2 นิกาย คือ  -นิกายเถรวาท หรือหินยาน หรือทักษิณนิกาย(นิกายฝ่ายใต้) ยืนยันในหลักพระธรรมวินัยเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไข  -นิกายอาจาริยวาท หรือมหายาน หรืออุตตรนิกาย(นิกายฝ่า....

อ่านต่อ


/2