• ธมกร
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2008-02-27
 • จำนวนเรื่อง : 227
 • จำนวนผู้ชม : 604645
 • ส่ง msg :
 • โหวต 187 คน
ทุ่งสักอาศรม และ ครูกานท์
ธมกร,ครูกานท์,ศิวกานท์ เป็นนามเรียกขานสมมุติขลัง ทุ่งสักอาศรมบ่มพลัง จริงจังจริงใจไมตรี :::: คือแขกของโลกอีกใบหนึ่ง โลกซึ่งมีวันคืนของพื้นที่ ไม่ทำโลกให้รกหรอกคนดี ชีวิตนี้ไม่นานก็ผ่านไป...
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krugarn
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤษภาคม 2557
Posted by ธมกร , ผู้อ่าน : 1465 , 09:46:08 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ni_gul โหวตเรื่องนี้

การอยู่ร่วมแบบ “ศานติเสรี”
*******************
...ศานติเสรีคือทางเลือกใหม่ของมนุษยชาติ มิใช่สมบูรณาญาสิทธิราช มิใช่จักรวรรดินิยม มิใช่สังคมนิยม มิใช่เผด็จการทหาร และมิใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ แต่ศานติเสรีอาจใช้เป็นวิถีเฉพาะบุคคล เฉพาะครอบครัว เฉพาะกลุ่ม เฉพาะชุมชน เฉพาะองค์กร เฉพาะมณฑล เฉพาะภูมิภาค เฉพาะรัฐ และหรือเฉพาะประเทศก็ได้ ภายในขอบเขตของปรัชญาแห่งศานติธรรมนูญ

ศานติธรรมนูญ
@@@@@@


มาตรา ๑ การกระทำใดๆ ของการอยู่ร่วมต้องไม่ก่อให้เกิดทุกข์และโทษแก่ตนเองและสรรพสิ่ง หากหลีกเลี่ยงมิได้ก็ให้การกระทำนั้นเกิดทุกข์และโทษน้อยที่สุด ทั้งนี้ ให้เป็นไปโดยความตระหนักคำนึงถึงดุลยภาพแห่งเสรีอันเกื้อกูลศานติเป็นสำคัญ

มาตรา ๒ การจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างเสรีเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติขัดเกลาทุกข์ และโทษของการกระทำหรือไม่กระทำตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม องค์กร และสถานศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ทั้งภาวะภายในและพฤติกรรมภายนอกอย่างควบคู่กันไปทุกระดับ

มาตรา ๓ การดำเนินการตามมาตรา ๑ และ ๒ ให้เป็นไปโดยเคารพความมีอยู่จริง เป็นอยู่จริง และเป็นไปได้จริงของบุคคล หมู่ชน วัฒนธรรม ทรัพยากร ท้องถิ่น ภูมิภาค และรัฐหรือประเทศ ตามสัจภาวะแห่งเทศาและกาละ

มาตรา ๔ ความยินยอมพร้อมใจใดๆ ในการกระทำหรือไม่กระทำให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑ เป็นสำคัญที่สุด และผู้กระทำหรือไม่กระทำจะต้องพร้อมรับผลที่เกิดขึ้น มีขึ้น และเป็นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม หากผลที่เกิดขึ้น มีขึ้น และเป็นไปดังกล่าวผิดจากเจตนารมณ์ของมาตรา ๑ ให้แสวงหาความมีส่วนร่วมแก้ไขและดำเนินการอย่างทันท่วงที

มาตรา ๕ การดำเนินการใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในศานติธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือบทบัญญัติในกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ เป็นการเฉพาะเรื่อง และจะต้องไม่ขัดแย้งกับศานติธรรมนูญทั้งมาตรา ๑, ๒, ๓ และ ๔
...ในปฐมกาละให้ร่วมกันสรรหา “คณะบุคคลเฉพาะกาล” เพื่อทำหน้าที่ร่างระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายที่ว่าด้วย “การได้มาซึ่งคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ร่าง พิจารณา ลงนาม และประกาศใช้ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายตามศานติธรรมนูญ”
...การสรรหา “คณะบุคคลเฉพาะกาล” ตามวรรคหนึ่งให้แสวงหาความมีส่วนร่วมและยอมรับของผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมาย หรือประเพณีนิยมที่มีอยู่ก่อนหน้าโดยอนุโลม และเป็นไปอย่างศานติ หากการสรรหาดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ใช้การลงคะแนนประชามติเพื่อยุติและยอมรับเป็นประการสุดท้าย

ทุ่งสักอาศรม
๒๕๕๗
--------
ปล.
ชีวิต ไม่มีอะไรยาก สันติสุขก็มิใช่สิ่งห่างไกลอะไรเลย แต่ที่ยากยุ่งเหยิงด้วยปุ่มปมปัญหาก็เพราะไปคิดไปทำให้มันซับซ้อนซ่อนเล่ห์ สังคมและการเมืองก็เช่นเดียวกัน "ศานติเสรี" นั้นง่ายนัก ลองพิจารณาด้วยดวงใจอันศานติเถิด
 
รูปภาพ : การอยู่ร่วมแบบ “ศานติเสรี”
********************
...ศานติเสรีคือทางเลือกใหม่ของมนุษยชาติ อาจใช้เป็นวิถีเฉพาะบุคคล เฉพาะครอบครัว เฉพาะกลุ่ม เฉพาะชุมชน เฉพาะองค์กร เฉพาะมณฑล เฉพาะภูมิภาค เฉพาะรัฐ และหรือเฉพาะประเทศก็ได้ 

ศานติธรรมนูญ
@@@@@@

มาตรา ๑ การกระทำใดๆ ของการอยู่ร่วมต้องไม่ก่อให้เกิดทุกข์และโทษแก่ตนเองและสรรพสิ่ง หากหลีกเลี่ยงมิได้ก็ให้การกระทำนั้นเกิดทุกข์และโทษน้อยที่สุด ทั้งนี้ ให้เป็นไปโดยความตระหนักคำนึงถึงดุลยภาพแห่งเสรีอันเกื้อกูลศานติเป็นสำคัญ

มาตรา ๒ การจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างเสรีเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติขัดเกลาทุกข์และโทษของการกระทำหรือไม่กระทำตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม องค์กร และสถานศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ทั้งภาวะภายในและพฤติกรรมภายนอกอย่างควบคู่กันไปทุกระดับ

มาตรา ๓ การดำเนินการตามมาตรา ๑ และ ๒ ให้เป็นไปโดยเคารพความมีอยู่จริง เป็นอยู่จริง และเป็นไปได้จริงของบุคคล หมู่ชน วัฒนธรรม ทรัพยากร ท้องถิ่น ภูมิภาค และรัฐหรือประเทศ ตามสัจภาวะแห่งเทศาและกาละ 

มาตรา ๔ ความยินยอมพร้อมใจใดๆ ในการกระทำหรือไม่กระทำให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑ เป็นสำคัญที่สุด และผู้กระทำหรือไม่กระทำจะต้องพร้อมรับผลที่เกิดขึ้น มีขึ้น และเป็นไปทั้งทางตรงและทางอ้อม หากผลที่เกิดขึ้น มีขึ้น และเป็นไปดังกล่าวผิดจากเจตนารมณ์ของมาตรา ๑ ให้แสวงหาความมีส่วนร่วมแก้ไขและดำเนินการอย่างทันท่วงที

มาตรา ๕ การดำเนินการใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในศานติธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือบทบัญญัติในกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ เป็นการเฉพาะเรื่อง และจะต้องไม่ขัดแย้งกับศานติธรรมนูญทั้งมาตรา ๑, ๒, ๓ และ ๔  
...ในปฐมกาละให้ร่วมกันสรรหา “คณะบุคคลเฉพาะกาล” เพื่อทำหน้าที่ร่างระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายที่ว่าด้วย “การได้มาซึ่งคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ร่าง พิจารณา ลงนาม และประกาศใช้ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายตามศานติธรรมนูญ” 
...การสรรหา “คณะบุคคลเฉพาะกาล” ตามวรรคหนึ่งให้แสวงหาความมีส่วนร่วมและยอมรับของผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมาย หรือประเพณีนิยมที่มีอยู่ก่อนหน้าโดยอนุโลม และเป็นไปอย่างศานติ หากการสรรหาดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ใช้การลงคะแนนประชามติเพื่อยุติและยอมรับเป็นประการสุดท้าย

ทุ่งสักอาศรม
๒๕๕๗แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงรอยทาง

คำร้อง-ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ คฑาวุธ ทองไทย ::: ดนตรี-ขับร้อง : คฑาวุธ ทองไทย (มาลีฮวนน่า)

View All
<< พฤษภาคม 2014 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]