• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 433
  • จำนวนผู้ชม : 450331
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krusingha
วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1740 , 05:57:50 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 นิทาน  น.  เรื่องที่เล่ากันมา  เช่น นิทานชาดก  นิทานอีสป  (ป.).)

.....มีโอกาสพาพี่พี่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวาทศิลป์ 

พีพี่ตอบตกลงจะไปช่วยน้องน้องอ่านหนังสือนิทานคุณธรรม

คัดเลือกให้พี่พี่อ่านให้น้องน้องฟังก่อนหนึ่งรอบโดยพี่พี่ยืนอ่านประสานเสียงกันหน้าห้องเรียน

หลังจากนั้นพี่ก็นำน้องไปอ่านตัวต่อตัวบันทึกเรื่องราวที่น้องควรปรับปรุงแก้ไข

ก่อนกลับให้พี่พูดแสดงความคิดเห็นข้อต้นพบให้น้องฟังว่าควรปรับปรุงอะรบ้าง เช่น

การออกเสียง  ร

การออกเสียงควบกล้ำ

การออกเสียงพยัญชนะ  ฉ  ช ให้ชัดเจน

เพื่อน้องอ่านให้ถูกต้อง

หรือการแบ่งจังหวะเป็น สาม/สอง/สาม 

พี่แนะนำให้น้องทำเครื่องหมายแบ่งจังหวะ / สาม/สอง/สาม

แล้วทดสอบอ่านเป็นรอบที่ สอง เพื่อดูว่าน้องอ่านดีขึ้นหรือไม่

คล้ายๆเป็นการพิสูจน์นั่นเอง

พี่ๆก็ภูมิใจที่ได้พูดคุยกับน้องๆและบำเพ็ยประโยชน์เพื่อสังคมเล็กๆ

แต่ก็เป็นความภูมิใจที่ทำให้หัวใจพองโต.....

คุณธรรมที่เกิดขึ้นในหัวใจของพี่ๆ  8 ประการด้วยกันดังนี้

 

1.ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดทรยศ

 

ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง

 

ความสุจริตหมายถึง ความประพฤติดี

 

ประพฤติตามครรลองคลองธรรม ซื่อตรงต่อหน้าที่

 

ความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึง การประพฤติปฏิบัติตรงต่อความจริงต่อหน้าที่

 

ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา และคำมั่นสัญญาทั้งทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น

 

2.ความรับผิดชอบ หมายถึงการปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งที่เป็นภารกิจส่วนตัว

 

และภารกิจทางสังคม จะต้องกระทำให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมาย

 

ด้วยความสุจริต ความเต็มใจ และความจริงใจเป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ

 

ตั้งใต มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

 

และยอมรับผลการกระทำของตนเอง ทั้งที่ด้านเป็นผลดีและผลเสีย

 

ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

 

3.ความมุ่งมั่น หมายถึงตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การทำงาน

 

ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 

4.ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การรู้จักควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตาม

 

และยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อตกลง กฏหมาย

 

และศีลธรรมจารีตประเพณี ทั้งวินัยในตนเอง และวินัยต่อสังคม

 

เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญ ความเคารพ

 

และยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคม

 

เป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง

 

และปฏิบัติตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

 

5.ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง ความกลมเกลียว

 

ความปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือใจกันปฏิบัติงาน

 

ให้บรรลุผลตามที่ต้องการโดยปราศจากการทะเลาะวิวาท

 

ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล

 

ยอมรับความแตกต่างทางความคิด

 

6.ความเสียสละ หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

 

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยอาจต้องเสียสละ แรงงาน เวลา และกำลังสติปัญญา

 

ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น

 

7.ความมีน้ำใจ หมายถึง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร ที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล

 

มีความสงสารคิดจะช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ รวมทั้งการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น

 

สามารถแสดงออกได้โดยการช่วยเหลือทั้งการกระทำหรือวาจา

 

8.มีจิตสาธารณะ หมายถึง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

  ที่มา คู่มือวิทยากร การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม.

 

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ .โดยการสนับสนุน

 

ของสนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. มาตาการพิมพ์.  หน้า 77 -79

....................

 เนื้อเรื่อง                      มดกตัญญู

 

มีเรื่องเก่า / เล่าขาน / ริมธารใส                    น้ำเชี่ยวไหล/ หลั่งริน /  ไม่สิ้นสาย

ฤดูร้อน / เพลิงแดด / แผดเผากาย           มดกระหาย / ไม่ระวัง / พลั้งตกธาร

ลื่นถลา / ล้มถลำ / น้ำเชี่ยวพัด                 กระเซ็นซัด / กลางห้วยหนอง / คลองละหาน

เจ้านกน้อย / สังเกต / เห็นเหตุการณ์       จึงหักก้านไม้ / ให้เกาะ / เพราะปลอดภัย

มดจึงกล่าว  / สดุดี / ช่วยชีวิต                   และหวังคิด/   ตอบแทนคุณ /  บุญยิ่งใหญ่

เพียงไม่นาน /  พรานชั่วช้า / มาจรไพร     หวังยิงนก /  ด้วยหน้าไม้ /  ให้วายปราณ

มดตัวเล็ก / อย่างไร  /แต่ไจสู้                    คมเขี้ยวคู่  /กัดฝังเท้า / อย่างห้าวหาญ

คมลูกดอก  / แค่เฉียดเฉี่่ยว / เคยเชี่ยวชาญ           นกรอดตาย  / จากนายพราน  / ผลาญชีวา

อุทาหรณ์ /  สอนใจ /  ให้รู้คิด                    ทุกชีวิต /  ทั้งเล็กใหญ่ / ล้วนให้ค่า

เปลือกภายนอก  / ทั้งปวง /  เพียงลวงตา                แก่นภายใน / สำคัญกว่า / วาจากาย

 

  ที่มา  หทัยชนก  พ่วงใส. นิทานคำกลอน.กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. ๒๕๔๘

กตัญญู [กะตัน-] น. (ผู้) รู้อุปการะที่ท่านทำให้,(ผู้)รู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ 

                        กตเวที.[กต.ว่า อุปการคุณ] ที่ท่านทำแล้ว+ ญู  ว่า ผู้รู้ ]

ผลาญ [ผฺลาน] ก. ทำลายให้หมดสิ้นไป,บางทีหมายถึงทำลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป

                           เช่นผลาญพ่อผลาญแม่ คือทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ให้หมดสิ้นไป.

มด ๑ น. ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ์ Formicidae ส่วน ท้องปล้องที่ ๑ หรือ ปล้องที่ ๑

              และปล้องที่ ๒ ซึ่งติดกับอกคอดกิ่ว  ด้านหลังปล้องท้องดังกล่าว มีโหนกสูงขึ้น

             ซึ่งอาจจะโค้งมน หรือเป็นแผ่นแบน ลักษณะนี้ทำให้มดแตกต่างไปจากต่อ แตน และปลวก

มดแดงเฝ้ามะม่วง (สำ) น. ชายที่ปองรักหญิงบ้านใกล้กัน และคอยกิดกันไม่ให้ชายอื่นมารัก, มดแดงแฝงพวงมะม่วง ก็ว่า.

สดุดี [สะ-] น. คำยกย่อง, คำสรรเสริญ, (โดยปกติใช้ในลักษณะเป็นพิธีการ), เช่น กล่าวสดุดีวีรกรรมของทหาร. (ส. สตุติ;ป.ถุติ)

อุทาหรณ์  [- หอน] น. ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง. (ป.,ส.).

 

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ  ; นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.๒๕๔๖

สิงหาคุณ

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]