• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 433
  • จำนวนผู้ชม : 449564
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krusingha
วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1267 , 11:21:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

...ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู

ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว”

ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน     ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน

หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกันดังกล่าว

มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้นําร่วมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน”

ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการนําสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน

การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ

สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990)....

ที่มาhttps://candmbsri.wordpress.com

....

ในบางคาบเรียนผมชวนนักเรียนที่เรียนวิชาวาทศิลป์ 5-6 คน นั่งรถออกจากโรงเรียน

ไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม  โครงการพลเมืองดี..พี่สอนน้อง

โดยใช้......

นิทานคุณธรรม    ห้าพี่น้อง

 

โป้งชี้กลาง / นางก้อย /  ห้าพี่น้อง              ไม่ปรองดอง /  ขาดความ / สมานฉันท์

แม้อยู่ใน / มือเดียว / ที่เกี่ยวพัน                 ต่างแข่งขัน / ชิงกันเด่น / เป็นของตัว

โป้งว่าข้า / เด่นดี / เป็นพี่ใหญ่                   เห็นใครใคร /  ยกนิ้ว / ชมถ้วนทั่ว

ความแข็งแรง / แข่งกัน / ไม่หวั่นกลัว           อย่ามามัว / เถียงกัน / มันวุ่นวาย

นิ้วชี้ คือ /  ดรรชนี / ชี้ชวนชม                  คนนิยม / ชี้มอง  / ของทั้งหลาย

อยากได้ดี /  ชี้สั่งงาน / การมากมาย            คนชี้นิ้ว / เป็นนาย / นิ้วสำคัญ

กลางกล่าวว่า / ฉันสูงเด่น / เป็นที่สุด            ไม่ยอมหยุด / หาเหตุผล / คนสร้างสรรค์

กลางเด่นดี  / มีงาน / สารพัน                   ขาดนิ้วกลาง /  คงน่าขัน /  ไม่เข้าที่

นิ้วนาง/ น้องก็ดี /มีข้อคิด  /                     หมายมั่นจิต / ผูกรัก / เป็นศักดิ์ศรี

คู่ควร / สวมแหวนหมั้น /  ราคามี               เป็นนิ้วที่ / มีคุณค่า / กว่านิ้วใด

ก้อยนิ้วเล็ก / เกินกว่า/ หาเหตุผล                ไม่จำนน /พี่พี่ /ที่อยู่ใกล้

อธิบาย / ให้ฟัง /อย่างตั้งใจ                    ยามกราบไหว้ / เป็นนิ้วนำ  / คนทำดี

สรรพสิ่ง/ ที่ธรรมชาติสร้าง/                     ล้วนจัดวาง / เหมาะงาม / ตามวิถี

สานสัมพันธ์/ สรรสร้าง /สามัคคี                 เป็นมือที่ / สร้างโลกงาม/ตามตั้งใจ

 

  ที่มา  หทัยชนก  พ่วงใส. นิทานคำกลอน.กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. ๒๕๔๘

คุณธรรมที่เกิดขึ้นในหัวใจของนักเรียนผู้พี่ๆ เกิดขึ้น  7 ประการด้วยกันดังนี้ 

1.ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดทรยศ

ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง

ความสุจริตหมายถึง ความประพฤติดี

ประพฤติตามครรลองคลองธรรม ซื่อตรงต่อหน้าที่

ความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึง การประพฤติปฏิบัติตรงต่อความจริงต่อหน้าที่

ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา และคำมั่นสัญญาทั้งทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น

2.ความรับผิดชอบ หมายถึงการปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งที่เป็นภารกิจส่วนตัว

และภารกิจทางสังคม จะต้องกระทำให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมาย

ด้วยความสุจริต ความเต็มใจ และความจริงใจเป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ

ตั้งใจ มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

และยอมรับผลการกระทำของตนเอง ทั้งที่ด้านเป็นผลดีและผลเสีย

ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

3.ความมุ่งมั่น หมายถึงตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การทำงาน

ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนให้สำเร็จตามเป้าหมาย

4.ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การรู้จักควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตาม

และยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อตกลง กฏหมาย

และศีลธรรมจารีตประเพณี ทั้งวินัยในตนเอง และวินัยต่อสังคม 

เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญ ความเคารพ

และยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคม

เป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง

และปฏิบัติตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

5.ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง ความกลมเกลียว

ความปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือใจกันปฏิบัติงาน

ให้บรรลุผลตามที่ต้องการโดยปราศจากการทะเลาะวิวาท

ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล

ยอมรับความแตกต่างทางความคิด

6.ความเสียสละ หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยอาจต้องเสียสละ แรงงาน เวลา และกำลังสติปัญญา

ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น

7.ความมีน้ำใจ หมายถึง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร ที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล

มีความสงสารคิดจะช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ รวมทั้งการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น

สามารถแสดงออกได้โดยการช่วยเหลือทั้งการกระทำหรือวาจา

 

  ที่มา คู่มือวิทยากร การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม.

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ .โดยการสนับสนุน

ของสนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. มาตาการพิมพ์.  หน้า 77 -79

....................

จากเรื่องข้างต้น..มีคุณธรรมหลักคือเรื่องความสามัคคี

สำหรับนักเรียนพี่ๆที่ตั้งใจไปสอนน้องอ่านมีคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นหลัก

รวมกับคุณธรรมอื่นๆประกอบเป็นคุณงามความดีให้ปรากฎ...

สำหรับคำยากหรือคำศัพท์ในนิทาน ห้าพี่น้อง อาจหาได้ดังนี้...

ปรองดอง [ปรฺอง-] ก. ออมชอม,ประฯีประนอม,ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน

                             ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย,ตกลงกันด้วยไมรตรีจิต 

ศักดิ์ น. อำนาจ, ความสามารถ, เช่น มีศักดิ์สูง  ถือศักดิ์ ;  กำลัง ; ฐานะ

           เช่นมีศักดิ์และสิทธิ์นี้ทุกประการ ; หอก,หลาว. (ส.ศกฺฺติ; ป.สตฺติ.).

ศักดิ์ศรี น. เกียรติศักดิ์

สมาน- ๑ [สะมานะ-, สะหมานนะ- ] ว.  เสมอกัน, เท่ากัน. (ป.,ส.).

                                              น. การดำเนินการอย่างเดียวกัน, การเห็นพ้องกัน.(ส.).

สมานฉันท์  น.ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน,เช่น มีความเห็นเป็นสมานฉันท์. (ป. สมาน+ ฉนฺท).

 

สรรค์ [ สัน] ก. สร้างให้มีให้เป็นขึ้น, มักใช้เข้าคู่กับคำสร้าง เป็น สรรค์สร้าง หรือสร้างสรรค์. (ส.สรฺค)

สารพัน [สาระพัน] ว. สารพัด เช่นสารพันปัญหา

 ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ  ; นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.๒๕๔๖

...นอกจากนี้ อาจจะพบสำนวนโวหารในนิทานนี้อีกด้วย

เช่น

สำนวนที่ว่า   

 มีตาแต่หามีแววไม่ (สำ) ก. ดูแต่ไม่ลึกซึ้ง, เซ่อ

มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว (สำ) ก.มีสมบัติเพียงเล็กน้อยแต่กังวลจนนอนไม่หลับ

มีเฟื้องมีสลึง (สำ) ก. มีเงินเล็กน้อย

มีภาษีกว่า (สำ) ว. ได้เปรียบ

มือถือสาก ปากถือศีล (สำ) ว. มักแสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลธรรม แต่กลับประพฤติชั่ว

มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ (สำ) ก. ไม่ช่วยทำแล้วยังขัดขวางการทำงานของผู้อื่น

 มือสะอาด (สำ) ว. มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สจริต ไม่คดโกงหรือแ้อราษฎร์บังหลวง

มือสั้นตีนสั้น (สำ) ก.ขาดกำลังที่จะช่วยให้กิจการสำเร็จด้วยดี.

มือห่างตีนห่าง (สำ) ว. สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ  ; นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.๒๕๔๖

 

.....ดังนั้น PLC  ทำให้มีข้อค้นพบมากมายหลายประการมากจนเกินจะบรรยาย

ถ้าลองทำแล้วจะสุขใจ....ไปนิจนิรันดร์

 

สิงหาคุณ

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]