• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 433
  • จำนวนผู้ชม : 449673
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krusingha
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 554 , 17:07:59 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 การเรียนออนไลน์ เรื่อง พาทีสร้างสรรค์ 

การเขียนบทสนทนา ของพิธีการในการประกวดแข่งขัน

พิธีกร  ..สวัสดีครับ/ค่ะ ผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมสร้างและทีมสรรค์

              ลำดับแรก ผม/ดิฉัน....................................แนะนำกรรมการทั้ง ๓ คนนะครับ/คะ

กรรมการคนที่ ๑ ..........................................................................................................

กรรมการคนที่ ๒............................................................................................................

กรรมการคนที่ ๓..............................................................................................................

พิธีกร...การแข่งขัน พาทีสร้างสรรค์

          รับสมัครผู้ที่มี คุณสมบัติเพื่อเข้าแข่งขัน  ๒ ระดับ ก. ชั้น ม.๑ – ๓

                                                                         ข. ชั้น ม.๔ – ๖

             ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน แข่งขันแบบทีม

             จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ ๓ คน ประกอบด้วย

            หัวหน้าทีม และสมาชิกคนที่ ๑ สมาชิกคนที่,๒

พิธีกร..รายละเอียด/วิธีดำเนินการ และหลักเกณฑ์การแข่งขัน นิยาม และรูปแบบการพูด

          นิยาม:การพูด“พาทีสร้างสรรค์” หมายถึง การพูดเป็นคณะ ที่เน้นเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์

 โดยใช้ถ้อยคำที่ดี งาม ไพเราะ สละสลวย คมคาย ชัดเจน ถูกต้องและมีเหตุผล สามารถโน้มน้าว

ให้ผู้ฟังคล้อยตาม กระตุ้นให้ เกิดความมั่นใจ หรือยินดีที่จะให้ความร่วมมือและให้ความรู้สึก

ที่มีความสุขทั้งผู้พูดและผู้ฟัง

            รูปแบบการพูด: เป็นการพูดที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่างการพูดสุนทรพจน์และ การโต้วาที

พิธีกร....ลำดับต่อไปเป็นการฉลากเลือกทีม  ขอเชิญตัวแทนของแต่ละทีม  แบ่งเป็น๒ ทีม

ได้แก่ ทีมสร้างและทีมสรรค์

พิธีกร ....มีขั้นตอนการพูดดังนี้

            (๑ )ประชุมทีมก่อนการพูด หลังจากทราบหัวข้อเรื่องการพูด ใช้เวลา ๑๐ นาที

            (๒)หัวหน้าทีมสร้างและหัวหน้าทีมสรรค์ พูดเสนอในประเด็นหัวข้อที่กำหนดโดย

 ภาพรวม ใช้เวลาคนละ       ๔ นาที โดยหัวหน้าทีมสร้างเป็นผู้พูดคนแรก

และ ตามด้วยหัวหน้าทีมสรรค์

              (๓) สมาชิกทีมสร้างคนที่ ๑ พูดเป็นลำดับที่ ๓ ใช้เวลาคนละ ๓ นาที

               (๔ )สมาชิกทีมสรรค์คนที่ ๑ พูดเป็น ลำดับ ที่ ๔ใช้เวลาคนละ ๓ นาที

              (๕) สมาชิกทีมสร้างคนที่ ๒ พูดเป็นลำดับที่ ๕ ใช้เวลาคนละ ๓ นาที

               (๖)สมาชิกทีมสรรค์คนที่ ๒ พูดเป็นลำดับที่ ๖ ใช้เวลาคนละ ๓ นาที  

               (๗)หัวหน้าทีมสรรค์พูดสรุปก่อน  เป็นลำดับที่ ๗ ใช้เวลาคนละ ๓ นาที

               (๘)  หัวหน้าทีมสร้างพูดสรุปเป็นคนสุดท้ายเป็นลำดับที่ ๘  ใช้เวลาคน ละ ๓ นาที

พิธีกร .... การแข่งขันและการกำหนดหัวข้อการพูด การแข่งขัน แบ่งเป็น ๑ รอบ ได้แก่

                รอบที่ ๑ รอบการพูดตามหัวข้อที่กำหนดให้  ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อ

การพูดให้ ทราบก่อนการแข่งขัน  ๗ วัน เช่น หัวข้อ “มรดกโลก... ” ที่สะท้อนถึงสภาพสังคมที่เป็น

 เอกลักษณ์ไทย ,ความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม การดำรงชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล

ซึ่งเป็น ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และระดับโลก

พิธีกร.....แนวปฏิบัติของกรรมการผู้ดำเนินการแข่งขัน

                  ๑) รับรายชื่อผู้เข้าแข่งขันจากกรรมการรับลงทะเบียน

                  ๒)ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (ทีมสร้างและทีมสรรค์) แล้วเชิญประจำที่แข่งขัน

                 ๓) ให้เวลาผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัว  ในห้อง เตรียมตัว ๑๐ นาที

                  ๔) แนะนำกรรมการและแจ้งกติกาการแข่งขัน (การให้สัญญาณจับเวลาและเกณฑ์การแข่งขัน)

                  ๕) แนะนำผู้พูดทีมสร้างและทีมสรรค์ ตามลำดับ (นักเรียนไม่ต้องแนะนำตนเอง)

                   ๖) เชิญผู้เข้าแข่งขันพูดตามลำดับของรูปแบบการพูด (โดยไม่ต้องเชิญระหว่างเวลาที่มีการแข่งขัน)

                   ๗)รับรายชื่อผู้เข้าแข่งขันคู่ต่อไป และดำเนินรายการตามลำดับ จนกว่าจะดำเนินการสิ้นสุด

 การแข่งขันในระดับนั้นๆ

 

พิธีกร....... เกณฑ์การให้คะแนนการพูด “พาทีสร้างสรรค์”

             ๑) พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กันในเนื้อหาที่พูด ๒๐ คะแนน

             ๒) นำเสนอเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์หลากหลายและมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง ๒๐ คะแนน

             ๓)เสนอข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลที่มีเหตุผลอ้างอิงได้ ๒๐ คะแนน

             ๔) ใช้ถ้อยคำ สำนวน ภาษาสุภาพและออกเสียงถูกต้องชัดเจน ๑๕ คะแนน

              ๕) บุคลิก ลีลา ท่าทางการพูดเหมาะสมกับเนื้อหาที่นำเสนอ ๑๐ คะแนน

              ๖) มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟัง มีไหวพริบในการพูด ๑๐ คะแนน

              ๗) การรักษาเวลา ๕ คะแนน

                     รวม ๑๐๐ คะแนน

พิธีกร ......ลักษณะการให้คะแนน ดังนี้

๑. พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กันในเนื้อหาที่พูด (๒๐ คะแนน)

    - พูดตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม

    - เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องชัดเจน

    - มีความสัมพันธ์กันตามลำดับต่อเนื่อง

   - มีการนำเข้าสู่เรื่อง การให้รายละเอียดและการสรุป

พิธีกร...... ๒. นำเสนอเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ หลากหลาย และมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง (๒๐ คะแนน)

   - นำเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่ในเชิงบวก

   - มีความเป็นไปได้สมเหตุสมผล

   - นำเสนอเนื้อหาที่มีความสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้

  - เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ฟัง

พีธีกร ....๓. เสนอข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลที่มีเหตุผลอ้างอิงได้ (๒๐ คะแนน)

  - ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงถูกต้อง

  - มีรายละเอียด ตัวอย่างสนับสนุนเรื่องที่พูด

  - ข้อมูลทันสมัยอ้างอิงได้

พิธีกร.......๔. ใช้ถ้อยคำ สำนวน ภาษาสุภาพและออกเสียงถูกต้องชัดเจน (๑๕ คะแนน)

  - ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น

  - ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย – พูดชัดถ้อยชัดคำ

  - ใช้สำนวนโวหารเหมาะสมกับเรื่องที่พูด

 - ออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี

พิธีกร ......๕. บุคลิก ลีลา ท่าทางการพูดเหมาะสมกับเนื้อหาที่นำเสนอ (๑๐ คะแนน)

  - ท่ายืนสง่างาม

  - มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่ประหม่า

  - ใช้สีหน้า ท่าทางเป็นธรรมชาติเหมาะสม

  – มีการประสานสายตากับผู้ฟัง

 - พูดเสียงดังฟังชัดไม่ติดขัด

พิธีกร......๖. มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟัง มีไหวพริบในการพูด (๑๐ คะแนน)

- ข้อมูลที่ใช้ในการพูดมีความน่าเชื่อถือ ดึงดูดความสนใจผู้ฟัง

- มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

- มีการใช้น้ำเสียงหนักเบา เร้าความสนใจผู้ฟัง

พิธีกร....๗. การรักษาเวลา (๕ คะแนน) – พูดได้ตามเวลาที่กำหนด หรือ พูดจบก่อน/เกินเวลาที่กำหนดได้ไม่เกิน ๓๐ วินาที

 

หมายเหตุ: แนวทางการให้คะแนน

๑.        พิจารณาเป็นระดับคุณภาพ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

ระดับดีมาก(ช่วงคะแนน ๑๘ – ๒๐ คะแนน)

ระดับดี(ช่วงคะแนน ๑๕ – ๑๗ คะแนน)

ระดับพอใช้ (ช่วงคะแนน ๑๒ – ๑๔ คะแนน)

 คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน

ระดับดีมาก(ช่วงคะแนน๑๔ – ๑๕ คะแนน)

ระดับดี(ช่วงคะแนน ๑๒ –๑๓ คะแนน)

ระดับพอใช้ (ช่วงคะแนน๑๐– ๑๑ คะแนน)

          คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

        ระดับดีมาก(ช่วงคะแนน๙ – ๑๐ คะแนน)

      ระดับดี(ช่วงคะแนน๗ – ๘ คะแนน)

       ระดับพอใช้ (ช่วงคะแนน๕ – ๖ คะแนน)

๒. พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

๒.๑ กรณี ข้อ ๔. การให้ถ้อยคำ... (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)

      - ผิดไม่เกิน ๕  ไม่หักคะแนน หลังจากนั้นผิด ๒ ที่ หัก ๑ คะแนน

 ๒.๒ กรณีข้อ ๗ . การรักษาเวลา (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

     – พูดได้ตามเวลาที่กำหนด หรือ พูดจบก่อน/เกินเวลาที่กำหนดได้ไม่เกิน ๓๐ วินาที ได้ ๕ คะแนน

      - พูดจบก่อน/เกินเวลาที่กำหนด เกินกว่า ๓๐ วินาที ได้ ๔ คะแนน

 เกณฑ์การตัดสิน

ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

การตัดสินของคณะกรรมการทุกประเภทถือเป็นที่สุด

๕.๔ คณะกรรมการการแข่งขันมีจำนวน ๓ คน

ประกอบด้วย

๕.๔.๑กรรมการตัดสิน จำนวน ๓ คน ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้

๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และทักษะในด้านการพูด (บุคคลทั่วไป)

 ๒) ต้องไม่เป็นครูหรือผู้บริหารที่มีนักเรียนเข้าประกวดในระดับนั้น ๆ

๓) เป็นบุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑

๕.๔.๒ กรรมการจับเวลา และรวบรวมคะแนนจำนวน ๑ คน 

หัวหน้า ทีม ได้ ๑๐๐ คะแนน

สมาชิก คนที่ ๑ ได้ ๑๐๐ คะแนน

สมาชิก คนที่ ๒ ได้ ๑๐๐ คะแนน

หัวหน้า สรุป ได้ ๑๐๐ คะแนน

คะแนนรวมทั้งหมดแต่ละทีมมี ๔๐๐ คะแนน เฉลี่ย เป็น ๑๐๐ คะแนน เพื่อตัดสินผลการแข่งขัน 

ผังการจัดห้องแข่งขัน

๑.เวทีแข่งขัน

๒ ที่นั่งทีมสร้าง

๓ ที่นั่งทีมสรรค์  

๔ .แท่นพูด  

๕ ที่นั่งกรรมการผู้ตัดสิน

๖.ที่นั่งสำหรับผู้ชมการแข่งขัน

..................................................................................................................

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

"การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน

1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

1.1ความรู้ความเข้าใจ ต่อชาติ บ้านเมือง

1.2 ยึดมั่นในศาสนา

1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์

1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง -มีคุณธรรม

2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว- ดี

2.2 ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม

2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว

2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

3. มีงานทำ-มีอาชีพ

3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา

ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนกว่าสำเร็จ

3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุกมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น

และมีงานทำในที่สุด

3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร้จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว

4.เป็นพลเมืองดี 

4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน

4.2 ครอบครัว -สถานสึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ

   เช่นงานอาสาสมัคร งานบำเพ็บประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร

...........................

 

ที่มา:---"สินค้าเกษตรไทยขายลาซาด้า"  ไทยรัฐ.(วันที่ 20 ธันวาคม 2536)หน้า 7

............................................................................................................................................

เกณฑ์การให้คะแนน การเขียน ..................................

1. ความยาว...               ได้ 1 คะแนน

2. เขียนเรื่อง/เหตุการณ์…มีพฤติกรรม/อาการ/กริยา//แสดงความรู้สึก นึกคิด  ได้ 1 คะแนน

3.แนวคิด...มีความสามัคคี  มีการเปรียบเทียบ.มีแนวคิดช่วยเหลือ พบเห็นความแตกต่าง.

       (ไม่พบแนวคิด  ได้ 0 คะแนน)                                                                     ได้ 5 คะแนน

4. ลำดับความคิด ...มีลำดับความคิดดีมาก มีขั้นตอน   (วกวน 0 คะแนน)            ได้ 3 คะแนน

5.การสะกดคำการันต์/เครื่องหมาย  ..สะกดผิด 3 คำ(0 คะแนน)                         ได้ 2 คะแนน

6.การใช้คำ/สำนวน..การใช้คำผิด เช่น สามัคคีคือพลัง  รู้รักสามัคคี                   ได้  3 คะแนน

7.ประโยค...ถูกต้อง ประกอบด้วย  ภาคประธาน และภาคแสดง                          ได้ 2 คะแนน

8.วรรคตอน..อ่านเข้าใจข้อความ                                                                      ได้ 1 คะแนน

9.มารยาท..การวางรูปสระ วรรณยุกต์ ถูกต้อง   (ตกหล่น 3แห่ง 0 คะแนน)       ได้ 2 คะแนน

รวม  20 คะแนน     .

........................................................................................................................... 

การเขียนสื่อสาร

ก.การเขียนบรรยายประสบการณ์

ข. การเขียนแนะนำตนเอง

ค.การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ

ง.การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มารยาทในการเขียน

1.การนำเสนองานเขียน ผู้เขียนต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆมากกว่า 1แหล่ง

นำมาวิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิด เปรียบเทียบความน่าเชื่อถือ

ส่วนการแชร์เรื่องต่างๆผ่านsocial Network  เรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่ข้อความข่าวลือ

2.เมื่อนำข้อความผู้อื่นมาใช้ หรืออ้างอิงในงานของตน จะต้อง                                                                                                         

   ให้เกียรติเจ้าของผลงานด้วยการอ้างอิงแหล่งที่มา

3.การเขียนวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไม่ว่าจะเผยแพร่ผ่านสิ่งพิมพ์ หรือผ่านโซเชียล ต้องสื่อสารอย่างมีสติ

ใช้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล   อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ไม่ใช้อารมณ์

4.การสื่อสารแบบออนไลน์ ต้องใช้งานอย่างมีสติ รู้ตัวเสมอว่ากำลังอยู่ ณ ที่ใด

เมื่อเข้าไปในพื้นที่ใหม่    ควรศึกษาทำความรู้จักกับชุมชนออนไลน์นั้น

ก่อนที่จะเข้าร่วมสนทนาหรือทำกิจกรรมใดๆ

5. การใช้ภาษาในงานเขียน ควรสะกดให้ถูกต้อง ผูกประโยคตามหลักไวยากรณ์

สุภาพไม่ใช้คำกำกวม หรือตีความได้หลายแง่มุม  ส่วนการใช้ภาษาในโลกออนไลน์

แม้จะไม่เคร่งครัดในเรื่องไวยากรณ์ แต่ผู้เขียนก็ควรให้ความสำคัญกับการสะกดคำ

ที่มา ฟองจันทร์  สุขยิ่ง และคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1 หน้า 35-48

 ..............................................................................................

     

คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชา ภาษาไทย  สืบสานวาทศิลป์ ท21203  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เวลา 40 ชั่วโมงจำนวน  1 หน่วยกิตชั้น/ห้อง(กลุ่ม) ม.1/1- ม.1/8 ภาคเรียนที่ 1 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

       ศึกษาการอ่านออเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น

การอ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ อ่านหนังสือตามความสนใจและวิเคราะห์คุณค่าและมีมารยาท

ในการอ่านการเขียนลายมือตัวบรรจงตัวครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง เขียนรายงาน

เขียนเรื่องเล่า เขียนแสดงความคิดเห็น และมีมารยาทในการเขียน ฟังดูเรื่องราวต่างๆ

สามารถพูดสรุปใจความสำคัญ เล่าเรื่องย่อ แสดงความคิดเห็น รายงานและมีมารยาทในการฟังดู พูด

ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับภาษา ประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย

โดยสรุปเนื้อหา วิเคราะห์ อธิบาย คุณค่าต่อวรรณกรรมและนำความรู้ ข้อคิด ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

        โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณรากร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิด

กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย

เพื่อให้เห็นคุณค่า มีความชื่นชมและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง  การดู การพูด มีทักษะ การอ่านเขียนคิดวิเคราะห์

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ผลการเรียนรู้           

        1.       คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

        2.       อธิบายเสียงในภาษาไทย อักษรไทย ไตรยางค์

        3.       อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง และมีมารยาทในการอ่าน

4        เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำที่ถูกต้อง         

        5.       เขียนจดหมาย ติดต่อสื่อสารและมีมารยาทในการเขียน

        6.       พูดสรุปใจความสำคัญ

        7.       เขียนความเรียงเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

        8.       อ่านอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์คุณค่า         

        9.       เขียนรายงาน และมารยาทในการเขียน

       10.      พูดรายงาน พูดแสดงความคิดเห็น/โต้วาที และมีมารยาทในการพูด

ลำดับต่อไป 

คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชา ภาษาไทย  สืบสานวาทศิลป์ ท21204  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เวลา 40 ชั่วโมงจำนวน  1 หน่วยกิตชั้น/ห้อง(กลุ่ม) ม.1/1- ม.1/8 ภาคเรียนที่ 2

……………………………………………………………………………………………………………

       ศึกษาการอ่านออเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น

การอ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ อ่านหนังสือวรรณกรรมและวิเคราะห์คุณค่าและมีมารยาทในการอ่าน 

  การเขียนลายมือตัวบรรจงตัวครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง เขียนบรรยาย เขียนรายงาน

เขียนความเรียง เขียนเรื่องเล่า  เขียนแสดงความคิดเห็น และมีมารยาทในการเขียน ฟังดูเรื่องราวต่างๆ

สามารถพูดสรุปใจความสำคัญ เล่าเรื่องย่อ แสดงความคิดเห็น รายงานและมีมารยาทในการฟังดู พูด

ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับภาษา ประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย โดยสรุปเนื้อหา

วิเคราะห์ อธิบาย คุณค่าต่อวรรณกรรมและนำความรู้ ข้อคิด ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

        โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณรากร กระบวนการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิด

กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย

เพื่อให้เห็นคุณค่า มีความชื่นชมและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง  การดู การพูด มีทักษะ การอ่านเขียนคิดวิเคราะห์

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ผลการเรียนรู้           

        1.       คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

        2.       อธิบายเสียงในภาษาไทย อักษรไทย ไตรยางค์

        3.       อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง และมีมารยาทในการอ่าน

4        เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำที่ถูกต้อง         

        5.       เขียนจดหมายอิเลคทรอนิคส์ ติดต่อสื่อสารและมีมารยาทในการเขียน

        6.       พูดสรุปใจความสำคัญ

        7.       เขียนความเรียงเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

        8.       อ่านอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์คุณค่า         

        9.       เขียนรายงาน และมารยาทในการเขียน

       10.      พูดรายงาน พูดแสดงความคิดเห็น/พาทีสร้างสรรค์/โต้วาที และมีมารยาทในการพูด

 

ใบงานที่  เรื่องพาทีสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้  พูดรายงาน พูดแสดงความคิดเห็น /พาทีสร้างสรรค์/โต้วาที และมีมารยาทในการพูด

คำชี้แจง  1.ให้นักเรียนเปิดโปแรกมกูเกิล

2.พิพม์คำว่าครูสิงหาณุกูล แล้ว กดEnter

3. คลิก ที่ คำว่า ครูสิงหาณุกูล - OKnation เรียนรู้กับครูสิงหา

4.เลื่อนหน้าจอ ขึ้นลง ค้นหาคำว่า เรื่องย้อยหลัง

5.คลิกที่คำว่า พาทีสร้างสรรค์ -ช่วงสถานการณ์โควิด

6.ศึกษาค้นคว้า โดยการอ่านเนื้อหา     "พาทีสร้างสรรค์-ช่วงสถานการณ์โควิค-19"

7. ให้นักเรียนเขียนบทเตรียมพูดพาทีสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่อง............................

เรียน/ท่านคณะกรรรมการ/ที่เคารพ/ดิฉัน/กระผม/ชื่อ.....สกุล.../ชั้น ....เลขที่ ...โรงเรียน....

อำเภอ ...จังหวัด.......

.เป็นหัวหน้าทีมสร้าง   

..ป็นสมาชิกทีมสร้าง  คนที่ 1

...เป็นสมาชิกทีมสร้าง  คนที่ 2

....เป็นหัวหน้าทีมสรรค์

.....เป็นสมาชิกทีมสรรค์  คนที่ 1

......เป็นสมาชิกทีมสรรค์  คนที่ 2

ขอนำเสนอ

เรื่อง ...........................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................................

จำนวน 15 บบรรทัด

 

ลงชื่อ....................................ชั้น.................เลขที่...................

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]