• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 433
  • จำนวนผู้ชม : 449891
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krusingha
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 808 , 08:57:03 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การจับใจความ...จากสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๔

คำอธิบายศัพท์

สาร ๑, สาร- ๑(สาน, สาระ-) น. แก่น, เนื้อแท้, มักใช้เข้าคู่กับคำ แก่น เป็น แก่นสาร

สาร ๑, สาร- ๑  ข้อความ, ถ้อยคำ, เรื่องราว, เช่น กล่าวสาร สื่อสาร, หนังสือ

                เช่น นิตยสาร วารสาร, จดหมาย เช่น เขียนสาร สารของนายกรัฐมนตรีถึงเยาวชน.

สาร ๒สาน) น. สิ่งที่มีองค์ประกอบเป็นอย่างเดียวกัน มีสมบัติเฉพาะของตนเอง และไม่สามารถใช้วิธีกลใด ๆ

                           มาแบ่งแยกให้เป็นส่วนอื่นที่มีองค์ประกอบและสมบัติแตกต่างออกไปได้

สาร ๒ เรียกธาตุจำพวกหนึ่งและธาตุที่เข้าแทรกในต้นไม้ว่า สาร.

สาร ๓น. ช้างใหญ่ ใช้ว่า ช้างสาร.

สาร ๔น. ข้าวที่สีหรือตำเอาเปลือกออกแล้ว เรียกว่า ข้าวสาร.

สาร- ๒(สาระ-) คำประกอบหน้าคำ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทุก,

    เช่น สารทิศ ว่า ทุกทิศ, สารทุกข์ ว่า ทุกข์ทั้งหมด, สารเลว ว่า เลวทั้งสิ้น.

 ที่มา  ไทย-ไทย:  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

คำพ้องเสียง สาส์น 

สาสนีสาสน-, สาสน์, สาส์น/สาน, สาสะนะ-, สาดสะนะ-, สาด, สาน/ คำนาม .คำสอน, คำสั่งสอน, 
เช่น สาสนธรรม.จดหมายที่ประมุขของประเทศ
หรือประมุขสงฆ์ ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ, 
ถ้าเป็นจดหมายของพระมหากษัตริย์ เรียกว่า พระราชสาส์น, 
ถ้าเป็นจดหมายของประธานาธิบดี เรียกว่า อักษรสาส์น,
ถ้าเป็นจดหมายของสมเด็จพระสังฆราช เรียกว่า สมณสาส์น
......................................................................................

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

เมื่อผู้เรียนอ่าน "สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ " จบแล้ว

ให้ศึกษาตัวอย่าง

การจับใจความ

เรื่อง ความขยัน...

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลงมือทำใบงานที่ ๖ ..เรื่องการจับใจความสำคัญ.....ต่อไป

..........................................................................................................................................

ตัวอย่างการจับใจความสำคัญ

คำสั่ง  จงสรุปใจความสำคัญของบทอ่าน ต่อไปนี้  เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน (ภาษาไทยกลาง) ความยาว 3 บรรทัด

          ความขยันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมพันธุ์แต่เป็นพฤติกรรมที่ได้มาจากการเรียนรู้และการฝึกฝน                               

การปลูกฝัง ในเรื่องนี้ควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆ โดยมีแนวปฏิบัติ  เช่น  ( รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม ) 

(มีการจัดเวลาสำหรับทบทวนบทเรียน ) (ขณะเดียวกันควรมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  )

ที่โรงเรียนจัดขึ้นด้วย  เช่น  (กิจกรรมกีฬา )(กิจกรรมนันทนาการ  )(กิจกรรมหารายได้ ระหว่างเรียน ฯลฯ)

         การสอนให้เด็กขยันและมุ่งมั่นเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความตั้งใจและรับผิดชอบด้วยความเพียรพยายาม

อดทน (เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย  ) (สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเด็กไปจนถึงการทำงานในอนาคต )( เพราะฉะนั้น

ความขยันจึงเป็นคุณธรรมสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้เด็ก)

 

             เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีความตั้งใจ( เพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ)

( ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค) สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อพบอุปสรรคก็สามารถใช้ความขยันควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา

                ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความขยันเป็นต้นทุนอันสำคัญประการหนึ่ง ที่จะนำความสำเร็จ  มาสู่ชีวิต   

(ขณะที่ความเกียจคร้าน  จะนำมาซึ่งความล้มเหลวและความขัดสน )

.....................................................................................................................................................

ที่มา  : ข้อสอบการเขียน อัตนัย สทศ.ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะขั้นตอนการจับใจความดังนี้

๑.ให้นักเรียนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ว่าคำสำคัญอยู่บรรทัดไหนบ้างแล้วขีดเส้นประเด็นสำคัญ

ประเด็นคือเรื่องที่หยิบยก...

ดังต่ออย่างด้านบน มี ๔ ประเด็น 

ประเด็น แรก ความขยันเป็นพฤติกรรมที่มาจากการเรียนรู้และฝึกฝน

ประเด็นที่สอง การปลูกฝังต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

ประเด็นที่สาม เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีความขยัน ตั้งใจ รับผิดชอบ มีการใช้ความขยัน

ประเด็นที่สี่ ความขยันทำให้พบความสำเร็จ

ครบ  ๔ ประเด็น ก็จะได้ ๔  คะแนน

๒ให้ผู้เรียนอ่านบท   อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วทำเครื่องหมาย(.......) ..วงเล็บ กับข้อความที่เป็นรายละเอียด

แต่ต้องตัดทิ้งไปไม่ต้องนำมาเขียนจับใจความ ถ้าหากผู้เรียนนำมาเขียนคะแนนจะถูกลดลง  น้อยไปเรื่อยๆ 

๓.ให้ผู้เรียนสังเกตข้อความที่เป็นตัวอย่าง   ข้อความที่อยู่หลังคำว่า " เช่น...."  ห้ามนำมาเชียน

เนื่องจากเป็นตัวอย่าง หากนำมาเขียนก็คะแนนลดลงไปเรื่อยๆ

ตัวอย่าง

จากบทอ่าน เรื่องความขยัน   เช่น กิจกรรมกีฬา  กิจกรรม นันทนาการ 

๔.ให้ผู้เรียนสังเกต ในการจับใจความสำคัญ ห้ามใช้คำว่า กระผม /ผม/ดิฉัน/เรา

เนื่องจากเป็น เพราะเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

๕. ให้ผู้เรียนสังเกต หากบทอ่าน มีเครื่องหมายอัญประกาศ  "......."  หรือเรียกว่าเครื่องหมายคำพูด

ห้ามนำมาเขียนในการจับใจความสำคัญ หากนำมาเขียน คะแนนจะถูกกลดลง

๖.ให้ผู้เรียนสังเกตเนื้อหาเฉลย ต้องไม่นำเนื้อหานอกเรื่องมาเติมในการจับใจความสำคัญ

ตัวอย่าง 

ความขยันจะเพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์โควิด-19

จะถูกลดคะแนนทันที เนื่องจากในบทที่ให้อ่าน

เนื่องจากไม่มีเนื้อหาคำว่า...สถานการณ์โควิด-19...ปรากฏในบทที่อ่าน

๗.ให้ผู้เรียนสังเกต การจับใจความสำคัญ ก็ยังเน้นเรื่องหลักการเขียน การสะกดคำ 

ตัวการันต์   การวางสระ พยัญชนะ  พยัญชนะควบกล้ำ ห้ามตกหล่น หรือเขียนผิด

หากเขียนผิด หรือตกหล่น คะแนนลดลงเรื่อยๆ

๘. ให้ผู้เรียนสังเกต หากพบตัวเลข หรือจำนวนต่าง  ๆ ไม่นำมาเขียนจับใจความสำคัญ

เพราะถือว่าเป็นข้อมูลรายละเอียด หากพบว่านำมาเขียน จะถูกลดคะแนนลง

..... ................................................................................................

เฉลย  คำสั่ง  จงสรุปใจความสำคัญของบทอ่านต่อไปนี้  เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน

(ภาษาไทยกลาง) ความยาว 3 บรรทัด

ความขยันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมพันธุ์แต่เป็นพฤติกรรมที่ได้มาจากการเรียนรู้และการฝึกฝน ควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆ การสอนให้เด็กขยันและมุ่งมั่นให้เด็กมีความตั้งใจและรับผิดชอบเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ความขยันควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา  ความขยันเป็นต้นทุนอันสำคัญประการหนึ่ง ที่จะนำความสำเร็จ  มาสู่ชีวิต

.............................................................................................................................................. 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐ คะแนน   ของผู้ตรวจ

๑. เนื้อหา ( คะแนนเต็ม ๗ คะแนน)   

เกณฑ์ที่ ๑.๑ คําสําคัญ/ประเด็น     รายละเอียดเกณฑ์

                สรุปใจความสําคัญได้ครบทุกประเด็น  (คะแนน ๔ คะแนน)

ถ้าผู้ตรวจพบประเด็น จะใส่เครื่องหมาย /  /  /  / ก็จะได้ ๔ คะแนน

เกณฑ์ที่๑.๒  ความเชื่อมโยง   สังเกตคำว่าเติบโต      คะแนน ๑ คะแนน

                    ถ้าผู้ตรวจพบความเชื่อมโยง ก็จะได้ ๑ คะแนน

 เกณฑ์ที่ ๑.๓ กลวิธีสรุปความ      คะแนน  ๒ คะแนน           รายละเอียดเกณฑ์

                   ๑.๓.๑ สรุปใจความสําคัญโดยไม่มีการยกตัวอย่าง  ไม่มีการ อธิบายความเพิ่มเติม

                             ถ้าผู้ตรวจพบตัวอย่าง ในการจับใจความ จะใส่เครื่องหมายสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  คะแนนจะถูกลดลง

                   ๑.๓.๒ เขียนเนื้อความซ้ํา ไม่ระบุ ไม่มีข้อความที่เป็นรายละเอียด 

                             ถ้าผู้ตรวจพบรายละเอียด ในการจับใจความ จะใส่เครื่องหมายวงเล็บ(   ) คะแนนจะถูกลดลง

                  ๑.๓.๓ ไม่มีข้อความในเครื่องหมาย คําพูด  หรือข้อความที่เป็นคําพูด

                            แต่ไม่ได้อยู่ใน เครื่องหมายคําพูด          

เช่น มีคําลงท้าย คะ ครับ คําสรรพนามบุรุษที่ ๑

ทั้งนี้ไม่รวมชื่อเฉพาะหรือคําที่ ต้องการเน้นที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูด 

ถ้าผู้ตรวจพบเครื่องหมายคำพูดในการจับใจความ  จะถูกใส่เครื่องหมายสีเหลี่ยม คะแนนจะถูกลดลง

ถ้าผู้ตรวจพบคำสรรพนามบุรุษที่ 1 ในการจับใจความ  จะถูกใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม คะแนนจะถูกลดลง                         

                  ๑.๓.๔ ไม่มีข้อความ ที่สรุปผิดไปจากเรื่องที่อ่าน  จะใช้เครื่องหมาย × 

ถ้าผู้ตรวจพบการสรุปความผิดจากบทอ่าน จะใส่เครื่องหมายคูณตรงข้อความที่สรุปผิด คะแนนจะถูกลดลง

  ถ้าผู้ตรวจพบพบสัญลักษณ์หรือ  เครื่องหมาย ใดๆ  จำนวน  ๑   แห่ง   จะได้คะแนนเกณฑ์ที่ ๑.๓ เพียง   ๑ คะแนน เท่านั้น

  ถ้าผู้ตรวจพบสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายใดๆ  จำนวน  ๒  แห่ง   จะได้คะแนนเกณฑ์ที่ ๑.๓ เพียง ๐ คะแนนเท่านั้น

๒.ภาษา      

เกณฑ์ที่ ๒.๑การสะกดคํา (คะแนน ๑ คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์ 

ถ้าผู้ตรวจพบสัญลักษณ์  วงกลม จาก การสะกดคําผิด  จำนวน   ๑-๒ คำ  จะได้คะะแนนเกณฑ์ที่ ๒.๑ เพียง ๐.๕ คะแนน 

ถ้าผู้ตรวจพบสัญลักษณ์ วงกลมจากการสะกดคำผิด     จำนวน  ๓ คำ   จะได้คะแนน ๐ คะแนน

เกณฑ์ที่ ๒.๒ การใช้คำ คะแนน ๑ คะแนน   รายละเอียดเกณฑ์ 

                  ถ้าผู้ตรวจพบสัญลักษณ์ เครื่องหมายคำถาม  ?   จำนวน ๑—  ๒ คำ  จะได้คะแนนเกณฑ์ที่ ๒.๒เพียง ๐.๕ คะแนน

                                                                               จำนวน ๓  คำ          ได้ ๐ คะแนน

เกณฑ์ ๒.๓  ประโยค  คะแนน  ๑ คะแนน   รายละเอียดเกณฑ์

ถ้าผู้ตรวจพบสัญลักษณ์  -------   จำนวน ๑  แห่ง   จะได้คะแนนเกณฑ์ ๒.๓  ๐.๕ คะแนน

                                            จำนวน ๒  แห่ง       ได้ ๐ คะแนน               

หมายเหตุ  ถ้าเขียนเกิน ๓ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๓ เท่านั้น

๒. ถ้าไม่เขียนด้วยตัวบรรจง ทําให้อ่านไม่ออกทั้งหมด ให้ ๐ คะแนน ทั้งข้อ แต่ถ้าอ่านไม่ออกบางส่วน

ไม่ตรวจ ข้อความที่อ่านไม่ออก

ที่ http://www.niets.or.th

...........................................................................................................................

ใบงานที่ ๖ การจับใจความสำคัญจากบทความ

ผลการเรียนรู้ เรื่องการเขียนบทความ

คำชี้แจง

๑. ให้ผู้เรียนอ่าน  "สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ "

๒.ให้ผู้เรียนอ่าน  ตัวอย่างบทอ่าน เรื่อง "ความขยัน"และ เฉลย การจับใจความ

๒. ให้ผู้เรียน เขียน คิดวิเคราะห์ โดยการจับใจความสำคัญ จาก สารวันเด็กฯ 

จำนวน 3 บรรทัด บันทึกในสมุด แล้วส่งมาทางไลน์

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ชื่อ...........................................นามสกุล..........................................ชั้น............................เลขที่

 

 

สิงหาคุณ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]