• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 433
  • จำนวนผู้ชม : 449672
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krusingha
วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 719 , 08:59:12 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิด-19

การจับใจความ

จากสารวันครู

 

เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐ คะแนน   ของผู้ตรวจ

๑. เนื้อหา ( คะแนนเต็ม ๗ คะแนน)   

เกณฑ์ที่ ๑.๑ คําสําคัญ/ประเด็น     รายละเอียดเกณฑ์

                สรุปใจความสําคัญได้ครบทุกประเด็น  (คะแนน ๔ คะแนน)

ถ้าผู้ตรวจพบประเด็น จะใส่เครื่องหมาย /  /  /  / ก็จะได้ ๔ คะแนน

เกณฑ์ที่๑.๒  ความเชื่อมโยง   สังเกตคำว่าเติบโต      คะแนน ๑ คะแนน

                    ถ้าผู้ตรวจพบความเชื่อมโยง ก็จะได้ ๑ คะแนน

 เกณฑ์ที่ ๑.๓ กลวิธีสรุปความ      คะแนน  ๒ คะแนน           รายละเอียดเกณฑ์

                   ๑.๓.๑ สรุปใจความสําคัญโดยไม่มีการยกตัวอย่าง  ไม่มีการ อธิบายความเพิ่มเติม

                             ถ้าผู้ตรวจพบตัวอย่าง ในการจับใจความ จะใส่เครื่องหมายสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  คะแนนจะถูกลดลง

                   ๑.๓.๒ เขียนเนื้อความซ้ํา ไม่ระบุ ไม่มีข้อความที่เป็นรายละเอียด 

                             ถ้าผู้ตรวจพบรายละเอียด ในการจับใจความ จะใส่เครื่องหมายวงเล็บ(   ) คะแนนจะถูกลดลง

                  ๑.๓.๓ ไม่มีข้อความในเครื่องหมาย คําพูด  หรือข้อความที่เป็นคําพูด

                            แต่ไม่ได้อยู่ใน เครื่องหมายคําพูด          

เช่น มีคําลงท้าย คะ ครับ คําสรรพนามบุรุษที่ ๑

ทั้งนี้ไม่รวมชื่อเฉพาะหรือคําที่ ต้องการเน้นที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูด 

ถ้าผู้ตรวจพบเครื่องหมายคำพูดในการจับใจความ  จะถูกใส่เครื่องหมายสีเหลี่ยม คะแนนจะถูกลดลง

ถ้าผู้ตรวจพบคำสรรพนามบุรุษที่ 1 ในการจับใจความ  จะถูกใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม คะแนนจะถูกลดลง                         

                  ๑.๓.๔ ไม่มีข้อความ ที่สรุปผิดไปจากเรื่องที่อ่าน  จะใช้เครื่องหมาย × 

ถ้าผู้ตรวจพบการสรุปความผิดจากบทอ่าน จะใส่เครื่องหมายคูณตรงข้อความที่สรุปผิด คะแนนจะถูกลดลง

  ถ้าผู้ตรวจพบพบสัญลักษณ์หรือ  เครื่องหมาย ใดๆ  จำนวน  ๑   แห่ง   จะได้คะแนนเกณฑ์ที่ ๑.๓ เพียง   ๑ คะแนน เท่านั้น

  ถ้าผู้ตรวจพบสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายใดๆ  จำนวน  ๒  แห่ง   จะได้คะแนนเกณฑ์ที่ ๑.๓ เพียง ๐ คะแนนเท่านั้น

๒.ภาษา      

เกณฑ์ที่ ๒.๑การสะกดคํา (คะแนน ๑ คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์ 

ถ้าผู้ตรวจพบสัญลักษณ์  วงกลม จาก การสะกดคําผิด  จำนวน   ๑-๒ คำ  จะได้คะะแนนเกณฑ์ที่ ๒.๑ เพียง ๐.๕ คะแนน 

ถ้าผู้ตรวจพบสัญลักษณ์ วงกลมจากการสะกดคำผิด     จำนวน  ๓ คำ   จะได้คะแนน ๐ คะแนน

เกณฑ์ที่ ๒.๒ การใช้คำ คะแนน ๑ คะแนน   รายละเอียดเกณฑ์ 

                  ถ้าผู้ตรวจพบสัญลักษณ์ เครื่องหมายคำถาม  ?   จำนวน ๑—  ๒ คำ  จะได้คะแนนเกณฑ์ที่ ๒.๒เพียง ๐.๕ คะแนน

                                                                               จำนวน ๓  คำ          ได้ ๐ คะแนน

เกณฑ์ ๒.๓  ประโยค  คะแนน  ๑ คะแนน   รายละเอียดเกณฑ์

ถ้าผู้ตรวจพบสัญลักษณ์  -------   จำนวน ๑  แห่ง   จะได้คะแนนเกณฑ์ ๒.๓  ๐.๕ คะแนน

                                            จำนวน ๒  แห่ง       ได้ ๐ คะแนน               

หมายเหตุ  ถ้าเขียนเกิน ๓ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๓ เท่านั้น

๒. ถ้าไม่เขียนด้วยตัวบรรจง ทําให้อ่านไม่ออกทั้งหมด ให้ ๐ คะแนน ทั้งข้อ แต่ถ้าอ่านไม่ออกบางส่วน

ไม่ตรวจ ข้อความที่อ่านไม่ออก

ที่ http://www.niets.or.th

......................................................................

ตัวอย่าง... ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วจับใจความ

 โครงการ“เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน” เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียน

ตามถิ่นทุรกันดาร ได้บริโภคไข่ไก่ อาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์       ครูผู้ดูแลโรงเลี้ยงไก่

กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่โรงเรียนได้มีโครงการนี้ ผู้สนับสนุนโครงการ  ได้สร้างอาคารเลี้ยงไก่ไข่

ขนาด 6 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 2.5 เมตร ซึ่งจะเลี้ยงไก่ไข่ได้ไม่เกิน 500 ตัว และจัดอาหารไก่ให้

รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไก่แก่ครูและนักเรียนเพื่อที่จะดูแลไก่เหล่านี้

เด็กๆเองก็ดูตื่นเต้นกับไก่ตัวใหญ่แบบนี้เหมือนกัน และ วิธีเลี้ยงไก่ก็เป็นแบบที่เป็นระบบมากๆ

จากที่เห็นก็จะมีการให้น้ำแบบระบบน้ำหยดที่ประหยัดทั้งน้ำและเวลาทำให้

เด็กๆได้เปิดหูเปิดตาและก็จะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมในอนาคตด้วย”

ผลที่ได้จากโครงการนี้ คือการสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

เพราะเป็นเหมือนการสอนให้เด็กจับปลามากกว่าที่จะหาปลาให้เขา

การเลี้ยงไก่ก็เหมือนกัน วันหนึ่งเขาจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่

แต่อย่างน้อยเด็กๆ เหล่านี้จะมีทักษะการเลี้ยงไก่ติดตัวไป หรือในอนาคต

เขาอาจนำความรู้ตรงนี้ไปประกอบเป็นอาชีพของเขาจริงๆก็ได้

 

เฉลย   การจับใจความสำคัญ

 

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ที่สนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียน

ตามถิ่นทุรกันดาร/ ได้บริโภคไข่ไก่/ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไก่ที่เป็นระบบ/

 สอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง นำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต/

 

ที่มา ข้อสอบอัตนัย ชั้นป.6 ของ สทศ. ปีการศึกษา 2559

...........................................................................

 

สิงหาคุณ

ใบงานที่ .....การจับใจความสำคัญจากบทความ

ผลการเรียนรู้ เรื่องการเขียนบทความ

คำชี้แจง

๑. ให้ผู้เรียนอ่าน คิดวิเคราะห์ บทอ่าน "สารเนื่องในวันครู "

๒.ให้ผู้เรียนอ่าน คิดวิเคราะห์ ตัวอย่างบทอ่าน เรื่อง "การเลี้ยงไก่

๓. ให้ผู้เรียน  เขียน คิดวิเคราะห์ โดยการจับใจความสำคัญ จากสารเนื่องในวันครู 

บันทึกในสมุด เพียง ๓ บรรทัด แล้วส่งมาทางไลน์

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ชื่อ...............................นามสกุล.................................ชั้น.......................เลขที่

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]