• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 433
  • จำนวนผู้ชม : 450733
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krusingha
วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 2211 , 13:29:41 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

ที่มา.นงลักษณ์  ทองล้วน. กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ .เพชรภูมิ. 1มีนาคม 2564 :หน้า 14

 เมื่อปลายปี 2563 

แม้จะเป็นช่วงประกาศเฝ้าระวังการแพร้เชื้อไวรัส โควิด 2019

แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ท1 ได้ทำหนังสือขออนุญาต

นำนักเรียนจัดทัศนศึกษาชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรัรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)

ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้คัดกรองครูและนักเรียนอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งจัดวิทยากรบรรยาย

ให้นักเรียนได้จดบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และด้านศิลปวัฒนธรรมมากมาย

...

ผมเองได้เดินชมตำราเรียนโคลงสี่สุภาพ รอบระเบียง

พร้อมเพลิดเพลินกับความงดงามของความงามที่เกิดจากแสงพระอาทิตย์ส่องพระเจดีย์

วิหาร และ พระอุโบสถ แสงเงินแสงทองระยิบระยับ จับตา

ถ่ายภาพครั้งใดประทับใจมิรู้ลิม

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้อ่านคอลัมน์ กลอนที่รัก.วรรคที่ชอบ.จากหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

ขอขอบพระคุณ คุณนงลักษณ์  ทองล้วน ชมรมนักกลอนเมืองเพชร

ท่านกล่าวถึงการนำเสนอบทกลอน "พระแก้ว" ของกวีรัตนโกสินทร์ 

คุณเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  เนื่องจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)

เปี่ยมด้วยความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม เป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งธรรมะของพระพุทธองค์

ที่เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักอันมี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่ยึดโยงให้ชาติไทยอยู่ได้ทุกวันนี้ 

วัดพระแก้ว มุมมองด้านวรรณศิลป์ของกวีรัตนโกสินทร์

นำมาเป็นบทเรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ช่วงสถานการณ์โควิด 19 

พบคุณค่าด้านวรรณศิลป์ มากมายการเปรียเทียบ  สัมผัสนอก สัมผัสใน สัมผัสสระ สัมผัสอักษร

และภาพพจน์อื่นๆอีกด้วย

ขอขอบคุณ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มา ณ โอกาสนี้ ครับ

............................................................................ 

สัมผัสนอก น. สัมผัสนอกวรรคหรือระหว่างวรรค ตามข้อบังคับแห่งฉันทลักษณ์ซึ่งเป็นสัมผัสสระ

เช่น

         แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์    มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด

ถึงเถาวัลย์เกี่ยวพันที่เลี้ยวลด          ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

 (พระอภัยมณี)

สัมผัสใน น. สัมผัสที่อยู่ภายในเพื่อเพิ่มเสียงไพเราะมีได้ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร

เช่นถึงโคกฆ้องหนองสะพานบ้านกระเหรี่ยง   เห็นโรงเรียงไร่ฝ้ายทั้งซ้ายขวา

 

สัมผัสสระ น. สัมผัสที่มีเพียงสระหรือเสียงสระกับตัวสะกดในมาตราเดียวกัน

เช่น อันความคิดวิทยสเหมือนอาวุธ  (เพลงยาวถวายโอวาท)

สัมผัสอักษร น.สัมผัสที่มีพยัญชนะที่มีพยัญชนะต้นตัวเดียวกันหรือพ้องกัน

เช่นคูณแคข่าขิงขึ้นเคียงคาง(หลักภาษาไทย กำชัย ทองหล่อ)

...................................................................................

ประโยชน์ของการคัดลายมือ

1. ทำให้เกิดสมาธิ การฝึกคัดลายมือที่ถูกต้องสวยงาม ไม่ผิดพลาด จึงเป็นการฝึกให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน

2.ทำให่เกิดความเพียรพยายาม ต้องฝึกอย่างสมำ่เสมอจนเกิดความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นผลของความเพียรพยายาม

นำไปสู่ความเพียรพยายามในการทำงานอื่นๆให้สำเร็จตามเป้าหมาย

หลักการคัดลายมือ   มีหลักการดังนี้

1.จับดินสอหรือปากกาให้ถูกต้อง

2.วางสมุดให้ตรง

3.จัดท่าทางในการเขียนให้ถูกต้อง เขียนตัวอักษรให้เป็นมาตรฐาน

4. ไม่เขียนหัวอัษรบอด

5.เขียนหางอักษรพองาม

6.เว้นช่อไปสม่ำเสมอ

7.วางพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ให้สัมพัน์กัน

ที่มา.ฟองจันทร์  สุขยิ่งและคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา.

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.หน้า37

 

จุดมุ่งหมายการเขียน

1.การเขียนเพื่อเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเรื่องที่เขียนอาจจะประสบด้วยตนเองหรือ

เป็นเรื่องที่ได้อ่านมา  ได้ฟังมา เช่น นิทาน ข่าว สารคดี เป็นต้น

2.การเขียนเพื่ออธิบาย เป็นการชี้แจงหรือิแจกแจงให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้

เช่นอธิบายการใช้เครื่องมือต่างๆ

3.การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ แนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 โดยคำนึงถึงหลักฐาน ข้อเท็จจริง และเหตุผล

4.การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ เป็นการเขียนมีจุดหมายให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการภาพตามได้

5.การเขียนเพื่อโน้มน้าว เป็นการเขียนเพื่อชักจูง โน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเชื่อและยอมรับในสิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอ

เช่นคำขวัญ โฆษณา

6.การเขียนเพื่อธุรกิจ  เป็นการเขียนที่มีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นสัญญาจ้าง  สัญญาซื้อ

ที่มา.ฟองจันทร์  สุขยิ่งและคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา.

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.หน้า44

การใช้คำในการเขียน

การใช้คำในการเขียน คือการนำคำชนิดต่างๆมาร้อยเรียงกันให้ถูกต้องเหมาะสม  โดยคำนึงถึงหลักไวยกรณ์

และการสื่อความ การเรียบเรียงอาจมีลักษณะเป็นคำ  กลุ่มคำ ประโยค กลุ่มประโยค ย่อหน้าเดียวหรือหลายย่อหน้า

ลักษณะการใช้คำผูกประโยค มีข้อพิจารณาดังนี้

1.ใช้คำให้ตรงความหมาย เช่น

คุณพ่อฝานมะุม่วงรับประทานกับน้ำปลาหวาน

แม่แล่ปลากะพงที่ซื่้อมาเมื่อวาน

คุณตาเฉือนเนื้อหมูในตู้เย็นที่คุณยายซื้อมา

2.ใช้คำที่แสดงความหมายชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่ซับซ้อน เช่น

ฉํนพร้อมน้องกำลังจะไปออกกำลังกาย ประโยคที่ถูกต้อง ฉันกับน้องกำลังไปออกกำลังกาย

3.ใช้คำให้ถูกต้องตามชนิดคำ

สองดาราสาวร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันวิสาขบูชา

ควรใช้คำว่า ดาราสาวสองคน..

4.ใช้คำให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล แม่ให้มาถามครูว่าบ่ายนี้วันพรุ่งนี้จะมาหาได้ไหม

ควรประโยคที่ควรใช้ คือคุณแม่ให้มาเรียนคุณครูว่าบ่ายพรุ่งนี้จะขอพบได้หรือไม่

 

5.ใช้คำให้กระชับ การใช้คำมากแต่สื่อความหมายเท่าเดิม เรียกว่าคำฟุ่มเฟือย

ขายของวันนี้พ่อได้กำไรไม่ขาดทุน ประโยคที่ควรใช้ คือขายของวันนี้พ่อได้กำไร

6.ใช้คำให้หลากหลาย ผู้เขียนควรใช้ถ้อยคำไม่ซ้ำ  โดยเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน 

 

ที่มา.ฟองจันทร์  สุขยิ่งและคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา.

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.หน้า 46 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2021 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]