• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 433
  • จำนวนผู้ชม : 456604
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krusingha
วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 458 , 09:36:23 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผมได้่อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ฉบับบวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

พบว่าบทความ"เทศกาลวัคซีน"น่าสนใจติดตาม

เนื่องจากเวลานี้มีผู้ติดเชื้อกระแสรายวัน เพิ่มขึ้นจากหลักพันรายนต่อวันใกล้จะแตะที่หลักหมื่น

และสถานศึกษาต่างๆที่มีกำหนดเปิดเรียนจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site)

ในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ขยับเลือนมาเปิดในจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม  ๒๕๖๔

และคาดเดาว่าน่าจะมีแนวโน้มจะเลื่อนเปิดเรียนอีก...เป็นวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระหว่างนักเรียนพักอยู่บ้าน นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภทให้จัดการเรียนการสอน

หรือทำกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบดังต่อไปนี้

๑.การเรียนการสอนผ่านทีวี ระบบเคเบิลทีวี  ระบบดาวเทียม (On Air)

๒.การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เนต (On Line)

๓.การเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชั่นต่าๆง(On Demand)

๔.การเรียนการสอนโดยจัดหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้

ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง (On Hand)

สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On Site)

ต้องมีความพร้อม และผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai  Stop Covid Plus

 โดยเสนอผ่านต้นสังกัดเพื่อพิจารณาประเมินในชั้นต้น และให้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

รวบรวมเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีเป็นรายกรณีไป...

ในความเป็นจริง  ครูบางคนได้รับการฉีดวัคซีน ๑เข็มแล้ว บางคนได้  ๒เข็มแล้ว

แต่นักเรียนที่จะมาโรงเรียนในอนาคต ได้รับวัคซีนกันบ้างหรือไม่

ที่มา บทความ."เทศกาลฉีวัคซีน"เพชรภูมิ. 16 มิถุนายน 2564 : หน้า 7

.............................

 

 

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะขั้นตอนการจับใจความดังนี้

๑.ให้นักเรียนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ว่าคำสำคัญอยู่บรรทัดไหนบ้างแล้วขีดเส้นประเด็นสำคัญ

ประเด็นคือเรื่องที่หยิบยก...

ดังต่ออย่างด้านบน มี ๔ ประเด็น 

ประเด็น แรก ความขยันเป็นพฤติกรรมที่มาจากการเรียนรู้และฝึกฝน

ประเด็นที่สอง การปลูกฝังต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

ประเด็นที่สาม เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีความขยัน ตั้งใจ รับผิดชอบ มีการใช้ความขยัน

ประเด็นที่สี่ ความขยันทำให้พบความสำเร็จ

ครบ  ๔ ประเด็น ก็จะได้ ๔  คะแนน

๒ให้ผู้เรียนอ่านบท   อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วทำเครื่องหมาย(.......) ..วงเล็บ กับข้อความที่เป็นรายละเอียด

เมื่อวงเล็บไว้แล้วต้องตัดทิ้งไปไม่ต้องนำมาเขียนจับใจความ ถ้าหากผู้เรียนนำมาเขียนคะแนนจะถูกลดลง ไปเรื่อยๆ 

๓.ให้ผู้เรียนสังเกตข้อความที่เป็นตัวอย่าง   ข้อความที่อยู่หลังคำว่า " เช่น...."  ห้ามนำมาเชียน

เนื่องจากเป็นตัวอย่าง หากนำมาเขียนก็คะแนนลดลงไปเรื่อยๆ

ตัวอย่าง

จากบทอ่าน เรื่องความขยัน   เช่น กิจกรรมกีฬา  กิจกรรม นันทนาการ 

๔.ให้ผู้เรียนสังเกต ในการจับใจความสำคัญ ห้ามใช้คำว่า กระผม /ผม/ดิฉัน/เรา

เนื่องจากเป็น สรรพนามบุรุษที่ 1

๕. ให้ผู้เรียนสังเกต หากบทอ่าน มีเครื่องหมายอัญประกาศ  "......."  หรือเรียกว่าเครื่องหมายคำพูด

ห้ามนำมาเขียนในการจับใจความสำคัญ หากนำมาเขียน คะแนนจะถูกกลดลง

๖.ให้ผู้เรียนสังเกตเนื้อหาเฉลย ต้องไม่นำเนื้อหานอกเรื่องมาเติมในการจับใจความสำคัญ

ตัวอย่าง 

ความขยันจะเพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์โควิด-19

จะถูกลดคะแนนทันที เนื่องจากในบทที่ให้อ่านไม่มีเนื้อหาคำว่า...สถานการณ์โควิด-19...ปรากฏในบทที่อ่าน

๗.ให้ผู้เรียนสังเกต การจับใจความสำคัญ ก็ยังเน้นเรื่องหลักการเขียน การสะกดคำ 

ตัวการันต์   การวางสระ พยัญชนะ  พยัญชนะควบกล้ำ ห้ามตกหล่น หรือเขียนผิด

หากเขียนผิด หรือตกหล่น คะแนนลดลงไปเรื่อยๆ

๘. ให้ผู้เรียนสังเกต หากพบตัวเลข หรือจำนวนต่าง  ๆ ไม่นำมาเขียนจับใจความสำคัญ

เพราะถือว่าเป็นข้อมูลรายละเอียด หากพบว่านำมาเขียน จะถูกลดคะแนนลงไปเรื่อยๆ

...............................................................................................................

เกณฑ์การตรวจกระดาษคําตอบ  ที่สทศ.กำหนด   เรื่อง การเขียนสรุปใจความสําคัญ (๑๐ คะแนน)

๑. เนื้อหา (๘ คะแนน)

เกณฑ์ที่ ๑.๑คําสําคัญ/ประเด็น

              รายละเอียดเกณฑ์

                สรุปใจความสําคัญได้ครบทุกประเด็น  (๖ คะแนน)

เกณฑ์ที่๑.๒ รู้กลวิธีสรุปความ

                  รายละเอียดเกณฑ์

                  สรุปใจความสําคัญโดยไม่มีการยกตัวอย่าง ไม่มีการ อธิบายความเพิ่มเติม/

               ไม่เขียนเนื้อความซ้ํา ไม่ระบุ ข้อความที่เป็นรายละเอียด ไม่มีข้อความในเครื่องหมาย คําพูด

               หรือข้อความที่เป็นคําพูดแต่ไม่ได้อยู่ใน เครื่องหมายคําพูด เช่น มีคําลงท้าย คะ ครับ

               คําสรรพนามบุรุษที่ ๑ ทั้งนี้ไม่รวมชื่อเฉพาะหรือคําที่ ต้องการเน้นที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูด

               และไม่มีข้อความ ที่สรุปผิดไปจากเรื่องที่อ่าน   (๒ คะแนน)

๒.ภาษา

เกณฑ์ที่ ๒.๑การสะกดคํา การใช้ เครื่องหมายไม้ยมก และการ ใช้อักษรย่อ

                  รายละเอียดเกณฑ์

                สะกดคํา  ใช้เครื่องหมายไม้ยมกถูกต้อง และไม่ใช้อักษร ย่อ ยกเว้นน พ.ศ. และ ค.ศ.(๑ คะแนน)

เกณฑ์ที่ ๒.๒ ประโยค

                  รายละเอียดเกณฑ์

                เขียนประโยคที่สมบูรณ์ สื่อความได้ เรียงลําดับคํา/วาง ส่วนขยายในประโยคถูกต้อง(๑ คะแนน)

..............................................................................................

 

 ตัวอย่าง การจับใจความสำคัญ  เรื่อง  หมู่บ้านปาย

จงเขียนสรุปใจความสำคัญของบทอ่านต่อไปนี้ เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด

           หมู่บ้านหัวปาย/ตั้งอยู่ในหุบเขา/ ในอำเภอปาย /จังหวัดแม่ฮ่องสอน/ หมู่บ้านนี้/ทุรกันดาร/

ไม่มีสาธารณูปโภคใดๆ/ไม่มีทั้งไฟฟ้า/ และน้ำประปา/ แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแหล่งเดียว/ของชาวบ้าน/ที่นี่คือ/

แผงพลังงานแสงอาทิตย์/ซึ่งจะเก็บไฟฟ้า/ไว้ใช้เฉพาะกลางคืน/ส่วนน้ำนั้น/หาได้จากแม่น้ำ/ในหมู่บ้าน /

หมู่บ้านนี้/มีชาวบ้านอาศัยอยู่/ประมาณ ๑๕๐ คน/ ในจำนวนนี้/เป็นเด็กรวมทั้งสิ้น ๔๘ คน/ ปะกู  จะตีก๋อย

 ผู้นำชุมชน /เล่าให้ฟังว่า/ มีเด็กที่อายุเกิน ๗ ปี/ ประมาณ ๑๕ คน / ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน/ในโรงเรียน/

        การเดินทาง/จากหมู่บ้านไปโรงเรียน/ในหุบเขา/ โดยใช้รถเครื่องนั้น/ใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมง/

 เพราะถนนหนทาง  / มีความสูงชัน/และมีโค้งมาก/  การรับส่งเด็กไปโรงเรียน/เป็นเรื่องยากลำบาก

/สำหรับหลายครอบครัว /เนื่องจากระยะทาง  / ที่ห่างไกล/และต้องเสียค่าน้ำมันรถ /ปะกู /

ใช้เงินประมาณ ๒๐๐ บาทต่อสัปดาห์/ เป็นค่าน้ำมัน/ในการรับส่งลูกสาว/ไปโรงเรียน /

        “เด็กทุกคนที่นี่/อยากไปโรงเรียนทั้งนั้นแหละครับ/” ปะกูกล่าว /  “แต่การเดินทางลำบาก/

หลายคนเลยไปโรงเรียนไม่ได้/ ถ้าโรงเรียนใกล้หมู่บ้าน/คงดีมาก/ เด็กจะได้มีโอกาส/เรียนหนังสือทุกคน/”

เฉลย

หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา /  ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ / ในหมู่บ้านนี้มีเด็กหลายคนที่ไม่ได้รับการศึกษา

/เพราะความลำบากในการเดินทางและระยะทางที่ไกล /พวกเขาจึงอยากให้โรงเรียนอยู่ใกล้กว่านี้

 /เด็กๆจะได้มีโอกาสเรียนหนังสือ/

ที่มา http://www.niets.or.th

.................................................................................................................................

 

 ..................จากการศึกษาบทความเรื่อง " เทศกาลฉีดวัคซีน"

ผู้อ่านจะได้พบกับ

สำนวน โวหารภาพพจน์ต่างๆ  เช่น แสงสว่างปลายอุโมงค์ 

หรือภาพพจน์เปรียบเทียบ

หรือพบกับภาษาที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน เช่น ยี่ห้อ

ภาษต่างประเทศอื่น อาทิ 

เฟกนิวส์

ดิสเครดิต

วัคซีน 

คลัสเตอร์

ซิโนแวค

แอสตร้าเซเนก้า

ซิโนฟาร์ม 

ไฟเซอร์ 

โคโรน่า

จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน ...

ขอขอบคุณ oknation.

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2021 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]