• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 433
  • จำนวนผู้ชม : 449433
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/krusingha
วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 283 , 14:17:06 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

 

ขออนุญาต คุณครูสำราญ  นุชถาวร ผู้ประพันธ์ เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา

"วันวิสาขบูชา" เพื่อให้ผู้เรียนเป็นต้นฉบับการอ่าน การคัดลายมือ การเขียนคำประพันธ์

ขอขอบคุณหนังสือพิมพฺ์เพชรภูมิ

ที่มา : สำราญ  นุชถาวร. คอลัมน์วรรณศิลป์ "วิสาขบูชา" .เพชรภูมิ. 16 พฤษภาคม 2565.หน้า9

 

 

การอ่านออกเสียงร้อยกรอง

 ออกเสียงได้ 2 อย่าง คือออกเสียงอย่างภาษาพูด และออกเสียงเป็นทำนองเสนาะ

1. อ่านออกเสียงเหมือนอย่างภาษาพูด เช่นเดียวกับการอ่านร้อยแก้ว โดยคำนึงถึงวรรค และจังหวะคำภายในวรรค

ของคำประพันธ์แต่ละชนิด

2.อ่านออกเสียงร้อยกรองอย่างทำนองเสนาะ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1)ใช้ทำนองตามชนิดของคำประพันธ์ 

2) ออกเสียงตามแผนผังบังคับคของคำประพันธ์แต่ละชนิด

บางครั้งต้องรวบคำหลายพยางค์ให้สั้นลงให้พอดีกับจำนวนคำตามแผนบังคับคำ

3) คำท้ายบาทหรือท้ายบท ที่เป็นเสียงจัตวา ต้องเอื้อนเสียงให้สูงเป็นพิเศษ

4) แบ่งจังหวะตามชนิดของคำประพันธ์ ดังนี้

กลอนสุภาพ แบ่งคำประพันธ์สำหรับออกเสียง 

แบ่งออกเป็นวรรคละ 3 คำ  2 คำ 3 คำ ตามลำดับ

ตัวอย่าง การแบ่งวรรคกลอนสักกวา ดังนี้

สักวา/ดาวจระเข้/ก็เหหก    ศรีษะตก/หันหาง/ขึ้นกลางหาว

เป็นวันแรม/ แจ่มแจ้ง/ด้วยแสงดาว/   น้ำค้างพราว/ปรายโปรย/โรยละออง

ลมเรื่อยเรื่อย/เฉื่อยฉิว/ต้องผิวเนื้อ/   ความหนาวเหลือ/ทานทน/กระมลหมอง

สกุณา/กาดุเหว่า/ก็เร่าร้อง   ดูแสงทอง/จับฟ้า/ขอลาเอย

หากผู้อ่านฝึกซ้อมบ่อยๆก็จะมีเสียงชัดเจน จังหวะในการอ่านถูกต้อง

 

กลอนสุภาพ 

1 บท มี 4 วรรค ดังนี้

วรรคที่หนึ่งเรียกว่า วรรคสดับ      วรรคที่สองเรียกว่า วรรครับ

วรรคที่สามเรียกว่า วรรครอง       วรรคที่สี่เรียกว่า วรรคส่ง

...............................................................................................

ผู้เรียนสามารถนำบทกลอนวิสาขบูชา เป็นต้นฉบับ พัฒนาการคัดลายมือ

ประโยชน์ของการคัดลายมือ

1. ทำให้เกิดสมาธิ การฝึกคัดลายมือที่ถูกต้องสวยงาม ไม่ผิดพลาด จึงเป็นการฝึกให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน

2.ทำให่เกิดความเพียรพยายาม ต้องฝึกอย่างสมำ่เสมอจนเกิดความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นผลของความเพียรพยายาม

นำไปสู่ความเพียรพยายามในการทำงานอื่นๆให้สำเร็จตามเป้าหมาย

หลักการคัดลายมือ   มีหลักการดังนี้

1.จับดินสอหรือปากกาให้ถูกต้อง

2.วางสมุดให้ตรง

3.จัดท่าทางในการเขียนให้ถูกต้อง เขียนตัวอักษรให้เป็นมาตรฐาน

4. ไม่เขียนหัวอัษรบอด

5.เขียนหางอักษรพองาม

6.เว้นช่อไปสม่ำเสมอ

7.วางพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ให้สัมพัน์กัน

ที่มา.ฟองจันทร์  สุขยิ่งและคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา.

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.หน้า37

 

จุดมุ่งหมายการเขียน

1.การเขียนเพื่อเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเรื่องที่เขียนอาจจะประสบด้วยตนเองหรือ

เป็นเรื่องที่ได้อ่านมา  ได้ฟังมา เช่น นิทาน ข่าว สารคดี เป็นต้น

2.การเขียนเพื่ออธิบาย เป็นการชี้แจงหรือิแจกแจงให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้

เช่นอธิบายการใช้เครื่องมือต่างๆ

3.การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ แนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 โดยคำนึงถึงหลักฐาน ข้อเท็จจริง และเหตุผล

4.การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ เป็นการเขียนมีจุดหมายให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการภาพตามได้

5.การเขียนเพื่อโน้มน้าว เป็นการเขียนเพื่อชักจูง โน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเชื่อและยอมรับในสิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอ

เช่นคำขวัญ โฆษณา

6.การเขียนเพื่อธุรกิจ  เป็นการเขียนที่มีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นสัญญาจ้าง  สัญญาซื้อ

ที่มา.ฟองจันทร์  สุขยิ่งและคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา.

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.หน้า44

การใช้คำในการเขียน

การใช้คำในการเขียน คือการนำคำชนิดต่างๆมาร้อยเรียงกันให้ถูกต้องเหมาะสม  โดยคำนึงถึงหลักไวยกรณ์

และการสื่อความ การเรียบเรียงอาจมีลักษณะเป็นคำ  กลุ่มคำ ประโยค กลุ่มประโยค ย่อหน้าเดียวหรือหลายย่อหน้า

ลักษณะการใช้คำผูกประโยค มีข้อพิจารณาดังนี้

1.ใช้คำให้ตรงความหมาย เช่น

คุณพ่อฝานมะุม่วงรับประทานกับน้ำปลาหวาน

แม่แล่ปลากะพงที่ซื่้อมาเมื่อวาน

คุณตาเฉือนเนื้อหมูในตู้เย็นที่คุณยายซื้อมา

2.ใช้คำที่แสดงความหมายชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่ซับซ้อน เช่น

ฉํนพร้อมน้องกำลังจะไปออกกำลังกาย ประโยคที่ถูกต้อง ฉันกับน้องกำลังไปออกกำลังกาย

3.ใช้คำให้ถูกต้องตามชนิดคำ

สองดาราสาวร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันวิสาขบูชา

ควรใช้คำว่า ดาราสาวสองคน..

4.ใช้คำให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล แม่ให้มาถามครูว่าบ่ายนี้วันพรุ่งนี้จะมาหาได้ไหม

ควรประโยคที่ควรใช้ คือคุณแม่ให้มาเรียนคุณครูว่าบ่ายพรุ่งนี้จะขอพบได้หรือไม่

 

5.ใช้คำให้กระชับ การใช้คำมากแต่สื่อความหมายเท่าเดิม เรียกว่าคำฟุ่มเฟือย

ขายของวันนี้พ่อได้กำไรไม่ขาดทุน ประโยคที่ควรใช้ คือขายของวันนี้พ่อได้กำไร

6.ใช้คำให้หลากหลาย ผู้เขียนควรใช้ถ้อยคำไม่ซ้ำ  โดยเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน 

 

ที่มา.ฟองจันทร์  สุขยิ่งและคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา.

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.หน้า 46 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2022 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]