*/
วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2551
Posted by ผ.อ.สยามเรืองสุกใสย์ , ผู้อ่าน : 15571 , 20:20:10 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นโยบายด้านสังคมของรัฐบาลปี พ.ศ. 2550-2551                 การขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดย พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์   นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่  3  พฤศจิกายน  2549 ได้ให้ความสำคัญของนโยบายทางด้านสังคมในการพัฒนาสังคมโดยองค์รวมเน้นไปที่การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนไทยในชาติ ที่จักปฏิรูปสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ปฏิรู....

อ่านต่อ

Posted by ผ.อ.สยามเรืองสุกใสย์ , ผู้อ่าน : 1484 , 19:34:26 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กว่าจะเป็นล่องแพวิทยา...คราบน้ำตาและความเจ็บปวดปี 2547 โรงเรียนล่องแพวิทยาต้องประสบกับภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ยังคงเป็นบาดแผลร้าวลึกและทิ้งรอยแผลเป็นไว้ให้กับครู  นักเรียนทุกคน ....   กลางฤดูฝนปี 2547 จากการที่ฝนได้เทกระหน่ำลงมาเป็นเวลาติดต่อกันนานหลายวันแล้ว  น้ำป่าได้ไหลทะลักจากดอยสูงพร้อมกับนำท่อนซุงทั้งใหญ่ น้อย ไหลเข้าท่วมทำลายและกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในโรงเรียนไม่ว่าอาคารเรียน  ห้องสมุด  บ้านพัก....

อ่านต่อ

Posted by ผ.อ.สยามเรืองสุกใสย์ , ผู้อ่าน : 2439 , 16:22:16 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปัจจุบันจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น          11    คน   แบ่งได้ดังนี้   1.ข้าราชการครูจำนวน                          5   อัตรา2.อัตราว่างจำนวน                                 2   อัตรา3.พนักงานราชการ                                 2  อัตรา4.อัตราจ้างภาวะวิกฤติ                            1  อัตรา5.ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยง          2  อัตรา6.ลูกจ้างชั่วคราวตำแ....

อ่านต่อ

Posted by ผ.อ.สยามเรืองสุกใสย์ , ผู้อ่าน : 3074 , 15:39:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประวัติโรงเรียนล่องแพวิทยาโรงเรียนล่องแพวิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2527  โดยคณะกรรมการ ห้วยมะน้ำ หมู่ที่6 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านห้วยมะน้ำ  โดยมี    นางสาวขวัญเมือง   ตะก้อง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   ในการก่อตั้งครั้งแรกทางการไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้  คณะครูและชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลังและโรงเรียนสามารถเปิดรับนักเรียนได้แบบปีเ....

อ่านต่อ

Posted by ผ.อ.สยามเรืองสุกใสย์ , ผู้อ่าน : 3784 , 15:27:38 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วิสัยทัศน์โรงเรียนล่องแพวิทยา           โรงเรียนล่องแพวิทยา มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นคุณธรรมนำความรู้  มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมพันธกิจ1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง2.พัฒนาการเรี....

อ่านต่อ


/1