moonred
"หนึ่งจันทร์เพ็ญที่เห็นอยู่คู่เวหา ทอดดวงมาปรากฏในทุกสายน้ำ แม้แอ่งจ้อย บ่อน้อยนิด เพียงติดน้ำ จันทร์ก็นำกำซาบ ไว้ในดวงเพ็ญ"
Permalink : http://www.oknation.net/blog/moonred
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2552
Posted by พระจันทร์แดง , ผู้อ่าน : 1938 , 09:28:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ร่วมสร้างบุญกุศลกันนะครับ โดยการไถ่ชีวิตโคกระบือ รายละเอียดโครงการติดตามได้ที่ http://www.kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=9โครงการนี้เคยจัดไปแล้วครั้งนึงเมื่อปี 2550 http://www.oknation.net/blog/moonred/2007/03/25/entry-1ดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาศในการสร้างกุศลในครั้งนี้ด้วยนะครับ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2552
Posted by พระจันทร์แดง , ผู้อ่าน : 1794 , 19:14:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๙. สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยความเห็นชอบ [๑๑๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิก เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายแล้ว ภิกษุพวกนั้น รับคำท่านพระสารีบุตรแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิๆ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ อริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ มีคว....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2552
Posted by พระจันทร์แดง , ผู้อ่าน : 1117 , 16:08:03 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อาการที่เรียกว่า อัฏฐิคิกมรรคบริบูรณ์ได้โดยวิธีลัดภิกษุ ท. ! เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่งจักษุตามที่เป็นจริง ;เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง รูป ท. ตามที่เป็นจริง ;เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง จักขุวิญญาณ ตามที่เป็นจริง ;เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง จักขุสัมผัส ตามที่เป็นจริง ;เมื่อรู้เมื่อเห็นอยู่ ซึ่ง เวทนา อันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส เป็นปัจจัย สุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม อทุกขมสุกก็ตาม, ตามที่เป็นจริง;บุคคล ย่อม....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by พระจันทร์แดง , ผู้อ่าน : 1297 , 15:28:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่อง ปฎิปทาเพื่อบรรลุอรหัตผลของคนเจ็บไข้อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลาย หน้า๑๔๓๔ภิกษุทั้งหลาย! ถ้าธรรมห้าประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใด ข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ คือเขาจักกระทำให้แจ้งได้ซึ่ง เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งนี้เอง ในทิฎฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อกาลไม่นานเทียว ธรรมห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2552
Posted by พระจันทร์แดง , ผู้อ่าน : 2147 , 19:05:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 "ธรรมทาส" ธรรมสำหรับพยากรณ์ตนเอง ดูกรอานนท์ ข้อที่ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะพึงทำกาละนั้นไม่อัศจรรย์ เมื่อผู้นั้นๆ ทำกาละแล้ว พวกเธอจักเข้าไปเฝ้าพระตถาคต แล้วทูลถามเนื้อความ นั้น อันนี้เป็นความลำบากแก่พระตถาคต เพราะฉะนั้น เราจักแสดงธรรมปริยาย ชื่อธรรมาทาส สำหรับที่จะให้อริยสาวกผู้ประกอบแล้ว เมื่อจำนงอยู่ พึงพยากรณ์ ตนด้วยตนเองได้ว่า เรามีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดแห่งสัตว์....

อ่านต่อ


/13
ไตรสรณคมณ์(อินเดีย)

###

View All