moonred
"หนึ่งจันทร์เพ็ญที่เห็นอยู่คู่เวหา ทอดดวงมาปรากฏในทุกสายน้ำ แม้แอ่งจ้อย บ่อน้อยนิด เพียงติดน้ำ จันทร์ก็นำกำซาบ ไว้ในดวงเพ็ญ"
Permalink : http://www.oknation.net/blog/moonred
วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2552
Posted by พระจันทร์แดง , ผู้อ่าน : 2171 , 19:05:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 
"ธรรมทาส" ธรรมสำหรับพยากรณ์ตนเองดูกรอานนท์ ข้อที่ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะพึงทำกาละนั้นไม่อัศจรรย์ เมื่อผู้นั้นๆ ทำกาละแล้ว พวกเธอจักเข้าไปเฝ้าพระตถาคต แล้วทูลถามเนื้อความ นั้น อันนี้เป็นความลำบากแก่พระตถาคต เพราะฉะนั้น เราจักแสดงธรรมปริยาย ชื่อธรรมาทาส สำหรับที่จะให้อริยสาวกผู้ประกอบแล้ว เมื่อจำนงอยู่ พึงพยากรณ์ ตนด้วยตนเองได้ว่า เรามีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรต- *วิสัยสิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแล้ว เราเป็นพระโสดาบัน มีอันไม่ ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีอันจะตรัสรู้ในภายหน้าดังนี้ ก็ธรรมปริยายชื่อว่าธรรมาทาส นั้น เป็นไฉน ดูกรอานนท์ อริยสาวกใน ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งซึ่งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม ดังนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติ พึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชน พึงรู้เฉพาะตน ดังนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหว ในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติ เป็นธรรม เป็นผู้ปฏิบัติชอบ คือคู่บุรุษสี่ บุรุษบุคคลแปด นี้พระสงฆ์สาวกของ พระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยศีลอันพระอริยะ ใคร่แล้ว อันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทย อันวิญญูชนสรรเสริญ แล้ว อันตัณหาและทิฐิไม่ลูบคลำแล้ว เป็นไปเพื่อสมาธิ ฯ ดูกรอานนท์ อันนี้แลคือธรรมปริยายชื่อว่าธรรมาทาส สำหรับที่จะให้ อริยสาวกผู้ประกอบแล้ว เมื่อจำนงอยู่ พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่า เรามีนรก สิ้นแล้ว มีกำเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแล้ว เราเป็นพระโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงมี อันจะตรัสรู้ในภายหน้า ฯ  


ที่มา : พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒
ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร หน้า ๙๗-๙๘

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 20/02/2009 เวลา : 04.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ก็อก ๆ
พักนานจังค่ะ อยากอ่านเรื่องใหม่แล้ว

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 17/02/2009 เวลา : 10.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

มาส่งยิ้ม..เจ้าค่ะ
วันนี้วันดี..ที่งดงามของห้อนหินยิ้มนะคะ

เพราะหากไม่มีวันนี้ จะไม่มีก้อนหินยิ้ม
และจะไม่มีบารมีธรรมเลย หากไปเกิดในภพอื่น..ที่ไม่ใช่ภพมนุษย์

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 15/02/2009 เวลา : 19.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

อนุโมทนาด้วยนะคะ
(บทสวดน้อมนำใจให้สงบดีจัง )

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พระจันทร์แดง วันที่ : 12/02/2009 เวลา : 14.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonred

สวัสดีครับคุณก้อนหิน ไตรสรณคมณ์(อินเดีย) แปลว่าอะไร อืม อันนี้ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกัน แต่ผมคิดว่า ก็น่าจะเป็นบทสวด ไตรสรณคมณ์ นี่แหละครับ แต่ เป็นสำเนียงแบบอินเดียน่ะครับ ผมฟังแล้วรู้สึก ดีน่ะครับ เลยอยากจะเอามาใส่ไว้ ในบล็อคแล้วก็ในบทความน่ะครับ

ขอบคุณครับที่เป็นห่วง ผมสบายดีครับ ส่วนการอัพบล็อคผมตั้งใจจะดึงเอาคำสอน จากพระไตรปิฎก ออกมาจึงจำเป็นต้องอ่านพระไตรปิฎก แล้วค่อยดึงออกมา กะจะรวบรวมให้ได้สัก 10-15 เรื่อง แล้วรวมกับ คำสอนจากพระโอษฐ์ ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ แล้วเริ่มดำเนินการจัดสร้างหนังสือน่ะครับ เพียงแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างขี้เกียจน่ะครับเลยไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกตามที่ตั้งใจไว้น่ะครับ เลยต้องขอยืมแรงคุณก้อนหินไงครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 11/02/2009 เวลา : 23.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

ไตรสรณคมณ์(อินเดีย)
แปลว่าอะไรค่ะ

ปล.พระจันทร์เป็นไร หรือป่าว

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ปวิภา วันที่ : 01/02/2009 เวลา : 14.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน[email protected] บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 


ต้องศึกษา...ขอบคุณนะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 31/01/2009 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

วันนี้ไปฟังธรรมจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ท่านรวบรวมการพยากรณ์โสดาบัน โดยยกเอาพุทธวจนะมาแสดง มีหลายประการมากค่ะ

ติดต่อได้ที่วัดค่ะ ๐๒ - ๕๔๙ - ๒๑๗๔

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ธรรมพยนต์ วันที่ : 31/01/2009 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/speechthai

พิจารณาแล้ว..นี้เป็นประโยชน์มาก.. ...ธรรมพยนต์..
www.thaispeech.org

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ไตรสรณคมณ์(อินเดีย)

###

View All