moonred
"หนึ่งจันทร์เพ็ญที่เห็นอยู่คู่เวหา ทอดดวงมาปรากฏในทุกสายน้ำ แม้แอ่งจ้อย บ่อน้อยนิด เพียงติดน้ำ จันทร์ก็นำกำซาบ ไว้ในดวงเพ็ญ"
Permalink : http://www.oknation.net/blog/moonred
วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2552
Posted by พระจันทร์แดง , ผู้อ่าน : 1810 , 19:14:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๙. สัมมาทิฏฐิสูตร 
ว่าด้วยความเห็นชอบ 
[๑๑๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้: 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายแล้ว ภิกษุพวกนั้น 
รับคำท่านพระสารีบุตรแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ที่เรียกว่า 
สัมมาทิฏฐิๆ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ อริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดำเนินไป 
ตรงแล้ว ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ พวกภิกษุกล่าวว่า 
ดูกรท่านผู้มีอายุ พวกกระผมมาจากที่ไกล ก็เพื่อจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตนี้ ในสำนักของท่าน 
พระสารีบุตร ดังพวกกระผมขอโอกาส เนื้อความแห่งภาษิตนี้ จงแจ่มแจ้งกะท่านพระสารีบุตรเถิด 
ภิกษุทั้งหลายได้ฟังต่อท่านพระสารีบุตรแล้ว จักทรงจำไว้ ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ถ้าอย่างนั้น 
จงฟังเถิด ท่านผู้มีอายุ จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุพวกนั้นรับคำท่านพระสารีบุตรแล้ว. 
[๑๑๑] ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ 
เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่ง 
อกุศลและรากเง่าอกุศล รู้ชัดซึ่งกุศลและรากเง่าของกุศล แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อริยสาวกชื่อว่า 

เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสู่ 
พระสัทธรรมนี้ ก็อกุศลเป็นไฉน? ได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ อยากได้ของผู้อื่น ปองร้ายเขา เห็นผิด อันนี้เรียกว่า 
อกุศลแต่ละอย่างๆ รากเง่าของอกุศลเป็นไฉน? ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ อันนี้เรียกว่ารากเง่า 
ของอกุศลแต่ละอย่างๆ กุศลเป็นไฉน? ได้แก่ ความเว้นจากฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิด 
ในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ไม่อยากได้ของผู้อื่น ไม่ปองร้ายเขา 
เห็นชอบ อันนี้เรียกว่า กุศลแต่ละอย่างๆ รากเง่าของกุศลเป็นไฉน? ได้แก่ อโลภะ อโทสะ 
อโมหะ อันนี้เรียกว่า รากเง่าของกุศลแต่ละอย่างๆ 
ดูกรท่านผู้มีอายุ เมื่อใด อริยสาวกรู้ชัด
ซึ่งอกุศลและรากเง่าของอกุศลอย่างนี้ๆ รู้ชัดซึ่งกุศลและรากเง่าของกุศลอย่างนี้ๆ เมื่อนั้น 
ท่านละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐานุสัย และมานานุสัยว่า เรามีอยู่โดยประการทั้งปวง 
ละอวิชชา ยังวิชชาให้เกิด ย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียว
 แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ 
อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดำเนินไปตรงแล้ว ประกอบด้วยความเลื่อมใสอัน 
แน่วแน่ในธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้ 

[๑๑๒] ภิกษุเหล่านั้นชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่า สาธุ ท่านผู้มีอายุ 
แล้วได้ถามปัญหากะท่านพระสารีบุตรต่อไปว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ จะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่น 
ที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดำเนินไปตรงแล้ว ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อันแน่วแน่ในธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้. 
อาหารวาร 
[๑๑๓] ท่านพระสารีบุตรตอบว่า พึงมีอยู่ ท่านผู้มีอายุ เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาหาร
เหตุเกิดแห่งอาหาร ความดับอาหาร และทางที่จะให้ถึงความดับอาหาร แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ 
อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ... มาสู่พระสัทธรรมนี้ ก็อาหาร เหตุเกิดแห่งอาหาร ความดับอาหาร 
ทางที่จะให้ถึงความดับอาหาร เป็นไฉน? ได้แก่อาหาร ๔ อย่างเหล่านี้ เพื่อความดำรงอยู่ของหมู่ 
สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด อาหาร ๔ อย่างเป็นไฉน? คือ 
๑ อาหาร คือ คำข้าว หยาบหรือละเอียด
๒ อาหาร คือ ผัสสะ 
๓ อาหาร คือ ความคิดอ่าน [จงใจ] 
๔ อาหาร คือ วิญญาณ [ความรู้แจ้งทางทวาร ๖] 
เหตุเกิดแห่งอาหารย่อมมีเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิด ความดับอาหารย่อมมีเพราะตัณหา 
ดับ 
อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ
เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ชื่อว่าทางที่จะให้ถึงความดับอาหาร ดูกรท่าน 

ผู้มีอายุ เมื่อใด อริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาหาร เหตุเกิดแห่งอาหาร ความดับอาหาร ทางที่จะให้ถึง
ความดับอาหารอย่างนี้ๆ เมื่อนั้น ท่านละราคานุสัย บรรเทาปฏิฆานุสัย ถอนทิฏฐานุสัย และ
มานานุสัย ว่าเรามีอยู่ โดยประการทั้งปวง ละอวิชชา ยังวิชชาให้เกิด ย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์
 ในปัจจุบันนี้เทียว แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นดำเนินไป
 ตรงแล้ว ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรม มาสู่พระสัทธรรมนี้.

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 06/06/2009 เวลา : 04.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ยุ่งอยู่หรือคะ หายไปนานแล้ว
รออ่านงานใหม่อยู่นะคะ
เพื่อนๆคิดถึงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
บ้านพระธรรม วันที่ : 20/05/2009 เวลา : 15.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sarattatham
บ้านพระธรรม

ขอโทษเจ้าค่ะ copy มาต่อๆ กันแล้ว แก้ไขทีหลังทำไมมันไม่แก้ตัวอักษรให้นะ

พระจันทร์แดง...เลยกลายเป็นคุณป้า ไปเลยแหละ..อิ..อิ..

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
บ้านพระธรรม วันที่ : 20/05/2009 เวลา : 15.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sarattatham
บ้านพระธรรม


คุณป้าขา
หนูมาขอสนับสนุน...หนังสือจากคุณป้าเจ้าค่ะ

โครงการบ้านพระธรรม
ห้องสมุดเพื่อน้อง เริ่มโครงการแล้วค่ะ

Permalink : http://www.oknation.net/blog/sarattatham/2009/05/20

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 04/05/2009 เวลา : 15.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

พระจันทร์แดง ไม่กลับมาจริงๆ หรือ?
แปลกที่ก้อนหินยิ้ม มักจะเป็นคนที่ยืนดู...เพื่อนเดินจากไป...
แต่ก้อนหินยิ้ม...ยังยืนดูอยู่ ณ ที่เดิม..ไม่เปลี่ยนแปลง

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 03/05/2009 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

ทำไม พระจันทร์แดง เงียบไปเลยล่ะค่ะ

ถึงวันวิสาขบูชา แล้วนะคะ
พระจันทร์จะเต็มดวงอีกครั้ง
พระจันทร์แดง..คงจะกลับมาpost บทความธรรมะให้ก้อนหินและเพื่อนๆ อ่านกันอีกนะคะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 23/04/2009 เวลา : 18.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

แวะมาเยี่ยมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 05/04/2009 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

คุณพี่พระจันทร์ งานยุ่งหรือเจ้าค่ะ
หายไปไหนเจ้าค่ะ

ก้อนหินรออ่าน บทความของพระจันทร์นะคะ
อย่าทิ้งกันสิ....

Permalink : http://www.oknation.net/blog/dailyhamma/2009/04/05

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 31/03/2009 เวลา : 07.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

อรุณสวัสดิ์ค่ะ
ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างหรือคะ
รออ่านบทความใหม่อยู่นะคะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 27/03/2009 เวลา : 13.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

คุณพี่พระจันทร์แดง จ๋า

หาข้อมูลช่วยก้อนหินหน่อยนะเจ้าค่ะ
1.ปัญหาโสเภณี
2.หลักการแห่งศีลของภิกษุและภิกษุณี
3.โคลนนิ่ง

พระจันทร์ หากมีเวลาว่างพอ ช่วยก้อนหินหน่อยนะคะ
ก้อนหินก็ไปขอให้พี่ดอกไม้ คุณพี่ณัฐรดา หลวงพี่ duplex ช่วยหาข้อมูลช่วยแล้วค่ะ หลายๆคน จะได้มีหลายมุมมอง นะคะ
แต่..หลวงตาชัยยัสสุ ไม่ยอมช่วยก้อนหินอะดิ...

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ดอกไม้ในขุนเขา วันที่ : 26/03/2009 เวลา : 10.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thebeautyofsunlight

อภิธรรมทั้งสิ้น 42,000 ธรรมขันธ์
เริ่มขันธ์แรกคือ กุสลา ธัมมา...

เป็นวิชาที่เกี่ยวกับปรมัตถธรรมทั้งหมด ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตนใดๆ ทั้งสิ้น ช่วยเกื้อกูลมากในการปฏิบัติและวินิจฉัยธรรม เมื่อศึกษาอภิธรรมแล้วต้องมีการปฏิบัติ เพราะความรู้มากที่ลึกซึ้งในอภิธรรมนี้ อาจทำให้ผู้เรียนมีมานะได้

ดังนั้นผู้เรียนวิชานี้ ไม่ควรละทิ้งการปฏิบัติ เป็นผู้ตรงต่อกิเลส ไม่คิดเข้าข้างตัวเอง

ผู้ที่คิดบรรยายธรรม ควรศึกษาพระอภิธรรม เพราะจะบรรยายธรรมะได้แตกฉาน แม้บรรยายพระสูตร พระวินัย ก็สามารถสอบทานไปตรงกันได้ทั้ง 3 ปิฏก ขยายความได้ลึกซึ้งมากกว่าผู้ที่ศึกษามาแต่พระสูตรอย่างเดียว

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ดอกไม้ในขุนเขา วันที่ : 19/03/2009 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thebeautyofsunlight

ตัณหา...
เป็นนายช่างใหญ่
ผู้สร้างเรือนจริงหนอ
...

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 18/03/2009 เวลา : 08.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

หวัดดีเจ้าค่ะ คุณพี่พระจันทร์
ก้อนหินยิ้มมาตามคุณ
ไปเป็นกำลังให้ก้อนหินยิ้มด้วยนะคะ
ที่ไดอะรี่ธรรม ค่ะ
วิ่งไปตาม link ข้างล่างนี้นะคะ(ไวๆๆ อะนะ..อย่าหกกะล้มนะเจ้าค่ะ)
Permalink : http://www.oknation.net/blog/dailyhamma/2009/03/18

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 17/03/2009 เวลา : 23.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

อะไรคืออาหารของ "ตัณหา" เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พระจันทร์แดง วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 15.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonred

ถึงคุณดอกไม้ครับ

"เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาหารเหตุเกิดแห่งอาหาร"

"เหตุเกิดแห่งอาหารย่อมมีเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิด"

"เพื่อความดำรงอยู่ของหมู่ สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด"

คัดลอกมาจากข้างบนน่ะครับ

ดังนั้นคำถามที่ว่า "ทำไมขันธ์นี้จึงยังต้องการผัสสาหาร" จึง
สรุปตามความเข้าใจของผมเองนะครับ "เพราะตัณหาต้องการอาหารหล่อเลี้ยงตัวมันไงครับ"

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ดอกไม้ในขุนเขา วันที่ : 16/03/2009 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thebeautyofsunlight


สวัสดีค่ะ
มารายงานตัว
หุหุ
...สงสัยมานานแล้วเรื่องผัสสาหาร
ว่าทำไมขันธ์นี้จึงยังต้องการผัสสาหาร
ตอนนี้ก็ยังไม่หายสงสัย..
หวังว่าซักวัน..คงเข้าใจ
แล้วจะกลับมาบอกว่าเป็นยังงัยนะเจ้า
อิอิ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 15/03/2009 เวลา : 16.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

คุณพี่พระจันทร์
ก้อนหิน มาฟ้องเจ้าค่ะ
ไปทำข้อสอบมานะ
ถูกข้อสอบ พระอาจารย์อัด กลับมา...สาหลบ..อะดิ

คุณพี่พระจันทร์เป็นไงบ้างเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 15/03/2009 เวลา : 16.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

คุณพี่พระจันทร์
ก้อนหิน มาฟ้องเจ้าค่ะ
ไปทำข้อสอบมานะ
ถูกข้อสอบ พระอาจารย์อัด กลับมา...สาหลบ..อะดิ

คุณพี่พระจันทร์เป็นไงบ้างเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
chronomist วันที่ : 11/03/2009 เวลา : 07.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prompzy

มาตามอ่านครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 09/03/2009 เวลา : 15.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

ดับตัวเริ่มตั้นของวงจร"ปฏิจจสมุปบาท" ก็จบแล้วเจ้าค่ะ

แต่ถ้าดับแล้ว พวกเราก็ไม่เจอกันนะสิเจ้าค่ะ
ก้อนหินยิ้มไม่ดับ ไม่ไป ดีกว่าเจ้าค่ะ

ขอเพียงรูป-นาม ไม่มีก้อนหินยิ้มก็พอใจแล้วล่ะ...

แต่ถ้ารูป-นาม ไม่มีเหลือ
อวิชชาก็ไม่มีเหลืออยู่ดี....ไม่เอา..ไม่ไป..

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ต้ออ้อ วันที่ : 08/03/2009 เวลา : 12.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wat979

ขอบพระคุณมากๆๆครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 07/03/2009 เวลา : 20.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ขอบคุณค่ะ ที่ค้นหามาให้อ่าน

วันนี้เพิ่งอ่านหนังสือชื่อ สัมมาทิฏฐิ ของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ พอดีเลยค่ะ ได้เสริมกัน


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ไตรสรณคมณ์(อินเดีย)

###

View All