• dr.nakamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2015-06-11
  • จำนวนเรื่อง : 345
  • จำนวนผู้ชม : 289763
  • ส่ง msg :
  • โหวต 369 คน
ชมรมรักและศรัทธา ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
ส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-อาเซียนในโลกสมัยใหม่
Permalink : http://www.oknation.net/blog/nakamonTH
วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564
Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 381 , 10:04:32 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานและการทบทวนแผนงาน

ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(อาจารย์ประจำวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน. วิชาการจัดทำนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา.วิชาการวางแผนและกระบวนการพัฒนา)

การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานมักจะเกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน โดยปกติแล้วจะมีการทำเป็นแผนพัฒนา ระยะกี่ปี มักจะเป็น 4 ปี หรือไม่ก็5 ปี แต่ปัจจุบันนิยมทำกันระยะ 4 ปี แต่ก็มักทำตามที่หน่วยงานต้องการ และจะมีการประเมิน ทบทวน หรือปรับปรุงให้ทันสมัยทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละระยะ เช่น ระยะ 4 ปี หรือ 5 ปี ของแผนฯ โดยหน้าที่หลักๆ และงานที่ต้องดำนเนินการ จะประกอบไปด้วย แนวทาง ดังนี้

1.  เป็นผู้จัดทำข้อสังเกต/ข้อค้นพบสำคัญ ข้อเสนอ กรอบแนวทาง วิธีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการในด้านที่หน่วยงานต้องการซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักในด้านนั้นๆ เช่น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาวะของประชาชน เป็นต้น โดยทั่วไปจะยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ และตีความต้องการของหน่วยงานตนเองให้ชัดเจนตามวิสัยทัศน์และภารกิจ

2.  เป็นผู้จัดกระบวนการสื่อสารกรอบแนวคิด และวิธีการดำเนินงานทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ด้านที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆต้องการดำเนินการ เช่นหน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานในภาครัฐ โดยให้สอดคล้องกับแผนชาติ หรือแผนของหน่วยงาน กระทรวง กรม เป็นต้น โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว เช่น  ระยะ 20 ปี เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3.  เป็นผู้นำกระบวนการ(work shop) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านที่ต้องการดำเนินการ ที่เป็นแผนระยะยาว เช่น 4 ปี  5 ปี หรือระยะ 20 ปี  ซึ่งต้องนำข้อมูลมากจากหลายภาคส่วน หลายวิธีการ เช่น การระดมความเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นต้น

4.  ผู้จัดทำยุทธศาสตร์ ทบทวนและประเมินยุทธศาสตร์ ต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ทำงานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ซึ่งต้องใช้เวลายาวนาน บางแห่งต้องทำงานร่วมกัน 6-10 เดือนทีเดียว ทั้งนี้ เพื่อร่วมนำเสนอพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านที่ต้องการ ของหน่วยงาน หรือชุมชน ให้มีกรอบเวลาที่มากตามที่ต้องการจะดำเนินงาน เช่น  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี  ท้งนี้ จะต้องมีการรวบรวมทั้งข้อเสนอ กรอบแนวทางและหรือวิธีการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านที่ต้องการ ให้เห็นเป็นรูปธรรมสามารถให้บุคลากรในหน่วยงานนำไปปฏิบัติได้ หรือนำข้อมูลเสนอเป็นบทสรุปต่อผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ และดำเนินการให้มีความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประโยชน์และประหยัดค่าใช้สอย ต่อไป

5. การจัดทำและประเมินยุทธศาสตร์ เป็นรูปแบบหนึ่่งของการทบทวนการทำงาน ซึ่งมักจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านนี้มาให้คำแนะนำ ต้องให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและการลำดับขั้นตอนแผนงานในการทำให้ครบทุกมิติ การจัดทำยุทธศาสตร์และการประเมิน ทบทวนแผนงานเป็นเรื่องที่จะส่งผลดีต่อหน่วยงานและองค์กร ในด้านการบริหารบุคคล งบประมาณ และตัวชิ้นงานที่ต้องการของหน่วยงานได้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการทำยุทธศาสตร์มีสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอกด้านยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในกลุ่มภูมิภาคและอนุภูมิภาคหลายแห่ง เพื่อตอบโจทย์สร้างนักยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์และประเมินผลงานแก่หน่วยงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

เข็มทิศที่ดีในมือคนตาบอด ก็ได้ประโยชน์น้อย

ยุทธศาสตร์ที่ดี บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติได้
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


<< ตุลาคม 2021 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]