Modern Management Forum
ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ในรูปแบบใหม่ ทันสมัย สำหรับนักธุรกิจ นักศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/newmanagement
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556
Posted by เอกกมลเอี่ยมศรี , ผู้อ่าน : 1618 , 10:40:36 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS: BANK AND FINANCE BUSINESS

 

หลักสูตร สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร และ เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ
ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถไปสู่ระดับขั้นชำนาญการ

 

ผู้ที่ทำงานด้านสินเชื่อไม่ควรพลาด!!

 

การวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ขั้นกลาง)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

   
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน หลักสูตรจัดทำขึ้นเพื่อประมวลผลด้านเทคนิคและความรู้การวิเคราะห์สินเชื่อ ระดับผู้มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี เพื่อให้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับธนาคาร และการวางแผนจัดทำประมาณการ
งบการเงินสำหรับลูกค้าของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการจัดทำ ประมาณการงบการเงินของตนเองได้ รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบด้านการเงิน
 
ระยะเวลาอบรม : 09:00 – 16:00  

การสำสนับสนุน :

24×7 ตอบคำถามและ
ข้อสงสัยทางอีเมล์
 

ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม :

เจ้าหน้าที่ด้านการ
วิเคราะห์สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ
 
   

โครงสร้างหลักสูตร

 
คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วันที่ 1: ภาพรวมของการบริหารจัดการสินเชื่อ (Credit Management)  
 หลักของการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับผู้ชำนาญการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงินลูกค้าสำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  
 คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการทำกำไร และอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องทางการเงิน >> การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน และงบดุล เกี่ยวกับลักษณะการบริหารจัดการด้านการเงิน  
 คุณจะเข้าใจการวิเคราะห์และจัดทำแนวโน้มการกำหนดงบประมาณและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง >> การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของลูกค้า  
>> เทคนิคการสร้างงบกระแสเงินสดของโครงการลูกค้า  
 เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อระดับมาตรฐานสากล และแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่มีข้อผิดพลาด    
การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจลูกค้าและการค้นหาข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์  
     
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ >> การวิเคราะห์อุตสาหกรรมในภาพรวมและจุดเด่นที่ต้องระมัดระวังแต่ละอุตสาหกรรม  
 พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่ง ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อระดับผู้ชำนาญการ  
>> วิธีการค้นหาข้อมูลและการหาข้อมูลอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ  
 วิธีการประเมินสถานการณ์และผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า >> เทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ ของลูกค้า  
>> เทคนิคการวิเคราะห์เป้าหมายของแผนธุรกิจ ของลูกค้า  
 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเป้าหมายและศักยภาพของลูกค้าธนาคาร >> เทคนิคการวิเคราะห์แผนการขยายการผลิต ของลูกค้า  
>> การประเมินแผนด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ของลูกค้า  
 การวิเคราะห์งบประมาณด้านการเงินของลูกค้าธนาคาร    
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อโครงการใหม่  
    >> เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อตามประเภทธุรกิจ : เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะเจ้าหน้าที่สินเชื่อทุกคนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า เข้าใจ จุดเด่น จุดอ่อน และข้อระมัดระวัง  
ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม  
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ  
ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ >> การวิเคราะห์ประสบการณ์และความเข้มแข็งของธุรกิจลูกค้า : สิ่งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเข้าใจว่าแผนธุรกิจที่ลูกค้ากำหนดขึ้น รวมทั้งประสบการณ์ของลูกค้ามีความสอดคล้อง และน่าเชื่อถือ???  
เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณการเงิน  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ  
เจ้าหน้าที่สอบทานด้านสินเชื่อ >> ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำขอสินเชื่อของลูกค้า : ตรวจสอบเอกสาร การขอสินเชื่อ ด้วยสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร  
   
รูปแบบการฝึกอบรม  
วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่านจะใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับการทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ การทำงานเดี่ยวที่คิดจากข้อมูลการเงินของลูกค้าธนาคารตนเอง และนำเสนอในห้องเรียนเพื่อวิจารณ์ผลงานและฝึกอบรม จากสถานการณ์จำลองต่างๆ    
เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อตามหลัก 5′C  
>> อุปนิสัยของลูกค้า (Character)  
>> ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity)  
>> เงินทุน (Capital)  
    >> หลักประกัน (Collaterals)  
    >> สถานการณ์ (Condition)  
       
    วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบประมาณล่วงหน้าสำหรับลูกค้า  
    >> วิธีการวางแผนการผลิตและค่าใช้จ่ายงบประมาณ : จะต้องมีการพิจารณางบการเงินในส่วนของอัตราส่วนทางการเงิน และลักษณะของธุรกิจลูกค้า มีรูปแบบการทำงานแบบใดประกอบการพิจารณา  
    >> วิธีการในการขยายระยะเวลาค่าใช้จ่ายงบประมาณ : จะต้องพิจารณารูปแบบการเก็บสต็อกสินค้า และระยะเวลาในการเก็บหนี้ ประกอบกับการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้า  
    >> วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลงบประมาณเงินสด : จะต้องมีการสอบถามเกี่ยวกับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ระยะเวลา และระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกค้า  
    >> การจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด : นำข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าที่มีอยู่มาทำการวิเคราะห์และจัดทำประมาณการล่วงหน้า  
       
    วันที่ 2: เทคนิคการวิเคราะห์ประมาณงบการเงินล่วงหน้าด้วย Excel Template  
       
ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท/คน ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการวิเคราะห์งบการเงินและพยากรณ์ทางการเงิน  
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน + Template  นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการประมาณการเงินและการวางแผนการเงิน  
     ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  
     เขียนสมมติฐานด้านการเงินและจำลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่างๆ  
       
    นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม  
     ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น  
       
    ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยายแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน