Modern Management Forum
ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ในรูปแบบใหม่ ทันสมัย สำหรับนักธุรกิจ นักศึกษา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/newmanagement
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2556
Posted by เอกกมลเอี่ยมศรี , ผู้อ่าน : 1683 , 11:40:42 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ASSET APPRAISAL FOR LOAN OFFICERS: BANK AND FINANCE BUSINESS

 

 

การประเมินราคาสินทรัพย์ สำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (เบื้องต้น)

 

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักการ

สิ่งนี้เป็นหลักการที่สำคัญที่สุด ของการพิจารณาสินเชื่อ และ การปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้าสินเชื่อ
เพื่อให้ช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมของลูกค้าและช่วยพิจารณาทรัพย์สิน ซึ่งเป็สิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของ
ที่จะเข้าไปครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจและมูลค่าตลาด
โดยที่สิทธิตามกฎหมายนั้นสามารถโอนเปลี่ยนมือโดยการซื้อขายได้และมีอุปสงค์สำหรับทรัพย์สิน
นั้นในตลาด

ระยะเวลาหลักสูตร :

2 วัน

ระยะเวลาอบรม :

09:00 - 16:00

การสำสนับสนุน :

24x7 ตอบคำถามและ
ข้อสงสัยทางอีเมล์

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

ประสบการณ์ผู้เข้าอบรม :

เจ้าหน้าที่ด้านการ
วิเคราะห์สินเชื่อ หรือ
เจ้าหน้าที่สอบทาน
สินเชื่อ 
เจ้าหน้าที่บริหารความ
เสี่ยงด้านปฎิบัติการ
สินเชื่อ

วันที่ 1: หลักการเบื้องต้นการประเมินสินทรัพย์

 

 

 

หลักการวิเคราะห์สินทรัพย์

 

 

 

>> เจ้าหน้าที่สินเชื่อจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการวิเคราะห์ และ 
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินอย่างเที่ยงตรง มีความรอบรู้ในการประเมินค่า และสนับสนุนธุรกรรม
ต่างๆ ของธนาคารหรือองค์กร

 

>> วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost approach to value) การประมาณการต้นทุนใน

 คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

 หลักของการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับผู้ชำนาญการ

 คุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ของวิธีการ
ประเมินค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างมืออาชีพ

 คุณจะเข้าใจการวิเคราะห์และ
การประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับ
แนะนำให้ลูกค้าสินเชื่อทราบ

 เทคนิคการวิเคราะห์สินเชื่อระดับ
มาตรฐานสากล และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหากรณีที่มีข้อผิดพลาด

การสร้างอาคารทดแทนตามราคาปัจจุบัน แล้วหักด้วยค่าเสื่อม (ถ้ามี) บวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดิน

ก็จะได้มูลค่าของทรัพย์สินนั้น

เช่น โรงงานอายุ 10 ปี ถ้าสร้างใหม่จะใช้เงิน 10 ล้านบาท เราหักค่าเสื่อม 20% หรือปีละ 2%

(สมมติให้อาคารมีอายุขัย 50 ปี) ก็แสดงว่าอาคารตามสภาพปัจจุบันมีมูลค่า 8 ล้านบาท สำหรับ

ที่ดินที่ตั้งโรงงานเป็นเงินอีก 20 ล้านบาท (500 ตารางวา แถวนี้ขายตารางวาละ 40,000 บาท)

ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินจึงเป็นเงิน 28 ล้านบาท เป็นต้น

 

>> วิธีเปรียบเทียบตลาด (Market comparison approach) เป็นวิธีที่ดีที่สุด ชัดเจนที่สุด

คือ "มูลค่าของทรัพย์สินของลูกค้าสินเชื่อ = ราคาของทรัพย์สินเทียบเคียงที่อื่นขายได้" วิธีการค้นหา

ทรัพย์สินเทียบเคียงที่มีการซื้อขาย/เรียกขาย มาดูว่ามีลักษณะคล้าย/ต่างจากทรัพย์สินที่ประเมินอย่างไร

บ้าง เมื่อได้ข้อมูลของทรัพย์สินที่จะนำมาเปรียบเทียบแล้วก็เริ่มวิเคราะห์ เช่น โครงสร้างของอาคาร

ขนาดที่ดิน สภาพอาคาร สถานที่ตั้งอาคาร และประเมินมูลค่าตามทฤษฎีการประเมิน

 

>> วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า (Income Approach) การประเมินราคาที่แท้จริงที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สินเชื่อประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่บนพื้นฐานของรายได้จากการผลิต วิธีการรายได้เป็นการคำนวณ

 พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่ง
ด้านการประเมินทรัพย์สินด้วยวิธีทางการเงิน

  วิธีการประเมินสถานการณ์และ 
ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า

 การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เป้าหมายและศักยภาพของลูกค้าธนาคาร

 พัฒนาความรู้การทำงานที่แข็งแกร่ง
ด้านการประเมินทรัพย์สินด้วยวิธีทางการเงิน

 การวิเคราะห์งบประมาณด้านการเงิน
ของลูกค้าธนาคาร

 วิธีการประเมินสถานการณ์และ 
ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและบริษัทลูกค้า

 

รายได้จากการดำเนินงานสุทธิของค่าเช่าที่เก็บได้แล้วหารด้วยอัตรามูลค่า (อัตราการลงทุนผลตอบแทน)

สูตร ราคาตลาด = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ได้จากทรัพย์สินที่ประเมิน (V = I/R)

V คือ มูลค่าทรัพย์สิน, I คือ รายได้สุทธิ และ R คือ อัตราผลตอบแทน

 

วิธีการประเมินค่าเช่าที่ดิน หลักในการประเมินมูลค่าเช่าที่ดิน ประกอบด้วย

>> ความขาดแคลนและความปรารถนาของที่ดิน

>> ข้อจำกัด ในการถือครองที่ดินและการใช้ดำเนินการธุรกิจ

>> สถานที่ตั้ง และบริเวณที่ตั้งของที่ดินที่ให้เช่า

>> การประเมินมูลค่าของที่ดินและค่าเช่าด้วยสูตรคำนวณ (Methods Used to Assess Land Value)

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 

วิธีการประเมินโครงการก่อสร้างค้าง หลักในการประเมินโครงการก่อสร้างค้าง ประกอบด้วย

 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ

ผู้จัดการฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สอบทานด้านสินเชื่อ

>> การประเมินโครงการลักษณะนี้ปกติมักจะทำการประเมินด้วยวิธีการต้นทุน (Cost Approach)

โดยการประเมินมูลค่าที่ดิน รวมกับค่าก่อสร้างไปตามสภาพที่มี และต้นทุนที่จ่ายไปจริงๆ

และทำการประมาณการว่าโครงการเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะสร้างรายได้เท่าใด ตามราคาตลาด

(Market Approach) ผสมกับการคำนวณ ด้าน Cash Flow Analysis

 

วิธีการประเมินสิทธิการเช่า ที่ทรัพย์สิน หลักในการประเมินสิทธิการเช่า ที่ทรัพย์สิน ประกอบด้วย

 

 

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

>> สิทธิการเช่า คือ สิทธิการในการใช้ทรัพย์สินหนึ่งๆ จากการเช่ามาระยะหนึ่ง โดยมูลค่าจะขึ้นอยู่กับ

 

วิธีการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน

จะใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับ

การทำงานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือ

การทำงานเดี่ยวที่คิดจากข้อมูลตนเอง

และนำเสนอในห้องเรียนเพื่อวิจารณ์

ผลงานและฝึกอบรมจากสถานการณ์

จำลองต่างๆ

ส่วนต่างของรายได้ที่ได้รับจากการหาประโยชน์ อสังหาริมทรัพย์ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย เช่น

ถ้าเช่าทรัพย์สินมา 20 ปีและสามารถปล่อยให้เช่าต่อได้เป็นเงิน 10.0 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้อง

ชำระ (ค่าเช่าตามสัญญาที่ต้องจ่ายให้เจ้าของทรัพย์สิน, ค่าดำเนินการ, ภาษี และอื่นๆ) เป็นเงิน

2.0 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าสิทธิการเช่าเท่ากับ 10.0 - 2.0 = 8.0 ล้านบาท

 

วิธีการประเมินห้องชุด (Condominium) หลักในการประเมินห้องชุด ประกอบด้วย

>> การประเมินห้องชุดควรจะประเมินด้วย วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นสำคัญ ด้วยเหตุผล

ตามหลักการว่า "มูลค่าของทรัพย์สินของลูกค้าสินเชื่อควรเท่ากับราคาของทรัพย์สินอื่นที่เหมือนๆ กัน

 

หรือคล้ายกันที่คนอื่นขายได้"

 

>> การประเมินห้องชุดควรจะประเมินด้วย วิธีการแปลงรายได้เป็นมูลค่า (Income Approach)

 

ได้ด้วย การวิเคราะห์รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการให้เช่าแก่บุคคลอื่น

 

 

 

วิธีการประเมินอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ (Commercial Real Estate Appraisal) ประกอบด้วย

 

>> การประเมินอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ควรจะประเมินด้วย วิธีการแปลงรายได้เป็นมูลค่า

 

(Income Approach) ได้ด้วย การวิเคราะห์รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการให้เช่าแก่บุคคลอื่น

 

 

 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ พร้อมกับ

 

กรณีศึกษาตลอดหลักสูตรการอบรม

 

 

 

วันที่ 2: ทดลองการประเมินค่าทรัพย์สินด้วย Excel Template

 

 

 

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องทดลองฝึกการประเมินค่าทรัพย์สินประเภทต่างๆ

 

 นำโครงการที่เลือกมาทดลองปฎิบัติจริงกับ โปรแกรมการประเมินค่าทรัพย์สินของสถาบันฯ

 

 ทดลองกรอกข้อมูล โดยผู้เข้าเรียนแต่ละคนจะต้องปฎิบัติด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 เขียนสมมติฐานด้านการเงินและจำลองสถานการณ์ของกิจกรรมต่างๆ

 

 

ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท/คน

นำเสนอผลงานในที่ประชุม และตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน + Template

 ทุกท่านจะต้องนำเสนอผลงานของตนเองให้อาจารย์และเพื่อนๆ ช่วยกันเสนอแนะความเห็น

 

 

 

ตอบข้อสักถาม และสรุปการบรรยาย

 

 

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณตุ้ย โทรศัพท์ 081 588 1532

 

 

 

Email : [email protected]
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน