• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2020-07-24
  • จำนวนเรื่อง : 186
  • จำนวนผู้ชม : 60889
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
Permalink : http://www.oknation.net/blog/newsreportblogger
วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 370 , 14:59:30 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เสมา 3 แถลงข่าว "โครงการการบูรณาการ การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่" ผลักดันและต่อยอดสู่การมีงานทำ

ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการการบูรณาการ การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่ ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมาโดยตลอด ว่าเป็นการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ และมีจุดแข็งที่มาจากการจัดการศึกษาของภาคเอกชน มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น

 

 

 

 

สามารถจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาศักยภาพทุกช่วยวัย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการศึกษาเพื่อเสริมทักษะและความพร้อมให้กับผู้เรียน ต่อยอด ทบทวน และเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับผู้เรียนในวัยเรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เรียนตามแนวทางที่ตนสนใจทั้ง ดนตรี กีฬา

 

สร้างเสริมทักษะทุกด้านซึ่งไม่เพียงเสริมความสามารถให้กับผู้เรียน แต่ยังผลักดันและต่อยอดให้ผู้เรียนมีโอกาสในการแข่งขันจนนำชื่อเสียงมายังประเทศไทย ในยุคที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะที่ยากลำบากจากปัญหาโรคติดเชื้อ Covid-19 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ การศึกษานอกระบบสามารถสร้างวิชาชีพ ทำให้เกิดอาชีพ สร้างงาน ให้กับคนไทยที่ต้องการนำวิชาชีพนั้นมาเลี้ยงตนเอง หรือจะทำเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพใหม่ได้ด้วยการเรียนในระยะเวลาสั้น ๆ แต่สามารถสร้างรายได้ ส่งผลต่อหารพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดประโยชน์แก่ประเทศทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

 

ขอแสดงความชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่นำยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล มาขับเคลื่อนโครงการการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเองผ่านการแข่งขันแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งยิ่งขึ้นของภาคีเครือข่ายที่จะร่วม ขับเคลื่อนการศึกษานอกระบบให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

 

 

 

“ตนขอขอบคุณภาคีเครือข่าย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)คณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน หน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ ขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

 

ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบสู่วิถีชิวิตใหม่ (NEW NORMAL)  พัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียน นักเรียนผ่านการแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ และบูรณาการการจัดการเรียนรู้ เชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
         

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาการ  ดนตรี ศิลปะ และ กีฬา เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ทักษะวิชาชีพ ด้านเสริมสวยและความงาม  ด้านบริบาล  ด้านนวดไทยเพื่อสุภาพ  ทักษะดนตรี และการแสดงศิลปะ เป็นต้น

 

รวมถึง การเรียนรู้ โลกอาชีพ เช่น งานการบิน  การท่องเที่ยวการจัดการโรงแรม งานด้านบริการบนเรือสำราญ อาชีพนักบินโดรนเพื่อการถ่ายภาพ นักบินโดรนเพื่อการเกษตร ตัดแต่งขนสุนัข  นักมวย นักกอล์ฟมืออาชีพเป็นต้น  โดยดำเนินการแข่งขันผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และการบันทึกเป็น VDO แล้วส่งมาให้กรรมการตัดสิน ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2565

 

 

 

 

2) กิจกรรมเสวนาวิชาการ  เรื่อง “บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน“ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 และ 3) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จะเป็นการจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการความเป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  

 

พร้อมทั้งพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)  และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) เพื่อร่วมมือกันบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนคุณภาพ เพื่อการมีงานทำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

 

นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้เข้าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจำนวน 1,600 คน ใน 7 ประเภทการแข่ง ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนี้ สามารถติดตามรายละเอียดตารางการแข่งขัน และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่าน Facebook Panpage ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตลอดทั้งงาน (https://www.facebook.com/opecoffice)

 

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2022 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]