• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2020-07-24
  • จำนวนเรื่อง : 183
  • จำนวนผู้ชม : 59218
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
Permalink : http://www.oknation.net/blog/newsreportblogger
วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 334 , 18:57:55 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มรภ.สวนสุนันทา เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม ต้นแบบห้องเรียนชุมชนกลางเมือง กทม. สร้างอาชีพและรายได้ด้วยตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ชุมชนเมืองวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นตัวอย่างชุมชนหนึ่งจาก 43 ชุมชนในเขตดุสิต ซึ่งประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่รอการแก้ไขจากหน่วยงานรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมเมืองที่เกิดขึ้น จึงทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานครขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาอย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 

โดยใช้กระบวนการการรวบรวมข้อมูลภาคสนามในลักษณะของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประเมินผลโดยใช้บันไดคุณภาพชีวิต และกระบวนการมีส่วนร่วม AIC (Appreciation Influence Control) พบว่าปัญหาที่ชุมชนวัดประชาระบือธรรมต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้บริการวิชาการให้ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านในชุมชนวัดประชาระบือธรรมให้ได้มากที่สุด เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยประยุกต์ มีชาวบ้านสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก “กลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม” จำนวนมาก ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพสร้างรายได้มาจนถึงปัจจุบัน

อีกโครงการหนึ่งที่เป็นการสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ คือ โครงการประยุกต์หลักธรรมตามวิถีชีวิตเยาวชน 84 คนพอเพียงเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน เป็นโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ก็ได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

 

 

 

 

รศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า เพื่อเป็นการขยายผลงานวิจัยสู่การแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้แพร่หลายมากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก่อตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์รวมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองตัวอย่าง

โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสหเวชศาสตร์ วิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกของกลุ่ม และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้รวบรวมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การทำบัญชีครัวเรือน การบริหารจัดการเงินทุนและสวัสดิการ กระบวนการจัดการวัตถุดิบสมุนไพรด้วยแนวคิด Zero Waste ทำให้ขยะเหลือเป็นศูนย์ ด้วยการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็น “ยาดมสมุนไพร Zero Waste” และน้ำมันเขียว เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศูนย์ภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม) ถือเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจน รู้จักพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นชุมชนต้นแบบของการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเมือง และยกระดับผลิตภัณฑ์เป็น “ดุสิตแบรนด์” สำนักงานเขตดุสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนวัดประชาระบือธรรมและใช้โครงการนี้เป็นชุมชนต้นแบบ เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตต่อไป

 

 

 

 

ดร.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเสริมว่า สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดกระบวนการผ่านการบริการวิชาการต่อยอดสู่การรวมกลุ่มผลิต “ยาหม่องพญาว่าน” ชนิดบาล์มและน้ำ ภายใต้แบรนด์ “ดุสิตระบือธรรม”

สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องพญาว่านนี้สำหรับการนวดของกลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม และจำหน่ายเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่ม ควบคู่กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์และดึงดูดใจลูกค้า และต่อยอดการขายตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางจำหน่ายและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นด้วย  

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านการนวดแผนไทย การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสร้างรายได้เสริม หรือจะมาใช้บริการนวดแผนไทย สามารถมาใช้บริการได้ทุกวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 080-2473921,084-3424747

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2022 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]