• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2020-07-24
  • จำนวนเรื่อง : 207
  • จำนวนผู้ชม : 69480
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
Permalink : http://www.oknation.net/blog/newsreportblogger
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 343 , 17:50:18 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชู"สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด"สหกรณ์ตัวอย่างประสบผลสำเร็จสนับสนุนเงินทุนสมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพเลี้ยงหมู ปลูกพืช สร้างระบบน้ำในไร่นา ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่ม สามารถ นำเงินมาชำระหนี้คืนสหกรณ์และส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีผลกำไร

 

 

 

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ ภายใต้โครงการ “แก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา” และได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นที่เสนอเข้ารับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ปี 2565 ประเภทร่วมใจแก้จนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดยได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์

 

 

 

 

รวมถึงการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก เน้นย้ำให้สหกรณ์อยู่แบบพอเพียง มีการทำไร่ ทำสวน ให้ครอบครัวได้มีอาหารบริโภคได้เพียงพอ และสามารถต่อยอดนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ เน้นการทำการเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้แบบหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี โดยนำแนวทางไปขับเคลื่อนในสหกรณ์ รวมทั้งมีการช่วยเหลือกันและกันในหมู่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการของสหกรณ์ ดูแลทุกข์สุขของสมาชิก


 
สำหรับสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร โดยมีพืชหลักที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ จากสภาวการณ์ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเกิดภัยแล้งและการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ประสบกับปัญหาราคายางพาราตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงขึ้นรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนดและมีแนวโน้มว่าปัญหาหนี้สินสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเซกาจากการปลูกยางพาราหรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการทำเกษตรแบบพออยู่พอกินบนพื้นฐานของความพอเพียง ตามคำกล่าวที่ว่า“เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน”

 

 

 

 

เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พบว่าสมาชิกสหกรณ์ 2,071 ราย มีสมาชิกที่มีหนี้ค้างนานรายละ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ซึ่งมีจำนวนรวม 243 ราย สหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสมาชิก จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 3 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 1.กลุ่มนาเฮา มุ่งเน้นการผลิตข้าวอินทรีย์ 2.กลุ่มอาชีพการเลี้ยงสุกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.กลุ่มอาชีพทำเกษตรผสมผสาน และได้ส่งเสริมให้ใช้หลักตลาดนำการผลิต โดยให้สหกรณ์เป็นผู้หาช่องทางการตลาดเพื่อการวางแผนการผลิตให้แก่สมาชิก ให้ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงเปิดซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในอำเภอเซกา

 

 

 

 

 


 

 

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ปี 2564 มีรายได้รวมเฉลี่ย 56,474 บาท/เดือน/คน และสามารถแก้ไขปัญหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้ค้างนาน และผิดนัดชำระหนี้คืนสหกรณ์ได้ จาก 150 ราย สามารถชำระหนี้ได้ 118 ราย จำนวนรวม 10,295,035.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.68ของหนี้ที่ค้างชำระ ทำให้สหกรณ์ลดค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระ อีกทั้งสหกรณ์มีผลประกอบการดีขึ้น มีความมั่นคงทางการเงินและมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.66 ในปี 2563

 

ส่งผลให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนและมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย เดือนละ 7,168,020.61 บาท ทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58 สหกรณ์สามารถบริการสมาชิกได้มีประสิทธิภาพและสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตที่มีความสุขและเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนชุมชน ทำให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2564 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2022 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]