หนุ่มสัญจร
คมความคิด ชีวิตและงาน สายธารวรรณกรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/numsunjon
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2555
Posted by เจนอักษราพิจารณ์ , ผู้อ่าน : 2474 , 08:04:54 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต (๙)

กลุ่มหนุ่มสาวและแนวคิดแห่งยุคสมัย (๒)

ในปี 2511 มีการเคลื่อนไหวและแสดงออกทางทางสังคมและการเมืองในระดับกว้าง เช่น การคัดค้านการส่งกองพันจงอางศึก กองพันเสือดำ ไปรบที่ลาว และเวียตนาม การคัดค้านการตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกา สงครามเวียตนาม มีการนำเสนอบทความในหนังสือก้าวหน้า “ชัยพฤกษ์ฉบับนักศึกษาประชาชน” โดยมีอนุช อาภาภิรมย์ เป็นบรรณาธิการ  รวมทั้งหนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์ มีสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นบรรณาธิการ ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มนิสิตในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

          

กลุ่มแนวความคิดทางปัญญาเหล่านั้นรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มนิสิตนักศึกษาพัฒนาชนบท (สะพานหัวช้าง) กลุ่มสภาหน้าโดม (Dome Front Agora) กลุ่มชาติสังคม, กลุ่มเศรษฐธรรม, กลุ่มนิติศึกษา, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กลุ่มสภากาแฟ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) จัดทำหนังสือ “ภัยเหลือง” ว่าด้วยการเอารัดเอาเปรียบของญี่ปุ่นทางเศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐธรรม, กลุ่มหนังสือชาวบ้าน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กลุ่มรัฐศึกษา, กลุ่มฟืนฟูโซตัสใหม่ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) กลุ่มวลัญชทัศน์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กลุ่มศิลปะและวรรณลักขณ์(วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตรและวิทยาลัยครู) ชมรมคนรุ่นใหม่, กลุ่มพระร่วง, กลุ่มมกรา 16, กลุ่มชาวใต้ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

กลุ่มเทคนิคโคราช (เทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งภายหลังสมาชิกบางส่วนได้ก่อตั้งวงดนตรีเพื่อชีวิต ท.เสน และสัญจร และเป็นวงคาราวานในเวลาต่อมา งานเขียนของสมาชิกในกลุ่ม เช่น เบิ่งฟ้าแนมดิน, สงครามในหลุมฝังศพ (สุวัฒน์ ศรีเชื้อ) เราจะฝ่าข้ามไป (วิสา คัญทัพ)


           

กลุ่มวลัญชทัศน์ ถือเป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นในภูมิภาค โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำหนังสือวลัญชทัศน์ ฉบับ “คนและความคิด” และ “ภัยเขียว” จัดพิมพ์เผยแพร่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายหลังสมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมกับกองบรรณาธิการ “ปุถุชน” จัดทำหนังสือ “ชมรมแสงตะวัน”

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มศิลปการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) กลุ่มศึกษาสภาพแวดล้อมเป็นพิษ, กลุ่มความรับผิดชอบของแพทย์ต่อสังคม (มหาวิทยาลัยมหิดล) จัดทำหนังสือ “ศิริราช”นำบทกวี ‘’เปิบข้าว” ของจิตร ภูมิศักดิ์ มาเผยแพร่ และศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย ออกหนังสือ “กด” โดยกลุ่มยุวชนสยาม


           

จะเห็นได้ว่าหลังปี 2500 เป็นต้นมา มีนิตยสารและวารสารแนวก้าวหน้าที่มีบทบาทต่อการสร้างกระแสวรรณกรรมแห่งยุคสมัยที่น่าสนใจ เช่น สังคมศาสตร์ปริทัศน์ วิทยาสารปริทัศน์, ปาจารยสาร, กระดึงทอง, เฟื่องนคร, เจ็ดสถาบัน, ประชาธิปไตย, ชัยพฤกษ, ชัยพฤกษ์ ฉบับประชาชน, เสียงประชาชน, ช่อฟ้า, หนุ่มเหน้าสาวสวย, พระจันทร์เสี้ยว, มหาชน,สัญญาณ, ปุถุชน, ลอมฟาง, วรรณกรรมเพื่อชีวิต, อักษรศาสตร์ปริทัศน์, รวมทั้งหนังสือ “เล่มละบาท” ในสถาบันการศึกษา จะก่อให้เกิดกลุ่มแนวคิดใหม่ ๆ และนักเขียนแนวก้าวหน้ารุ่นใหม่ประดับในวงวรรณกรรม และมีชื่อเสียงในเวลาต่อมา

             

จากมหาวิทยาลัยสู่ชนบท

ในปี 2511 นิสิต นักศึกษาเริ่มมีบทบาทในสังคมชนบทมากขึ้น ทำให้นักศึกษาออกสู่ชนบทในลักษณะ “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท” เห็นได้จากการจัดตั้งศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2513 ทำให้นักศึกษามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากกิจกรรมในสถาบันการศึกษาแล้วยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การเลือกตั้งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 มีนักศึกษา “กลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้ง” จาก 17 สถาบันร่วมสังเกตการณ์ ภายหลังมีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” (ศนท.) ในปี 2513

ในเดือนพฤษภาคม 2514 ความตื่นตัวทางการเมืองในหมู่นิสิตนักศึกษาทำให้มีกลุ่มสังเกตการณ์การเลือกตั้ง “กลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครแห่งประเทศไทย (นอท.)” จัดทำ “โครงการพัฒนาเยาวชนไทยในระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนในชนบท มีการออกค่ายประชาธิปไตยครั้งแรกในเดือนเมษายน 2514 ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท และชัยภูมิ โดยมีนักศึกษาออกค่าย ๆ ละ 20 คน ร่วมกับเยาวชนในจังหวัดประมาณ 40 คน ใช้เวลา 20 วัน ภายหลังจึงจัดค่าย “กลุ่มเยาวชนอาสามัคร” ที่จังหวัดชลบุรี

นอกจากนั้นในปี 2514 มีนักศึกษาออกสู่ชนบทในลักษณะ “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท” ถึง 64 ค่าย ทั้งนี้ภายใต้การประสานงานของกลุ่มบูรณะชนบท เป็นองค์กรประสานงานกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ปลายปี 2514 ชมรมปริทัศน์เสวนา จัดเสวนาสัมมนาอุดมคติของหนุ่มสาวที่วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดทำหนังสือ “อุดมคติคนหนุ่มสาว” ประกอบการสัมมนา ซึ่งอยู่ในช่วงรัฐประหาร 17 พถศจิกายน 2514 โดยจอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอำนาจรัฐ ทำให้การสัมมนาถูกยกเลิก ซึ่งไล่เลี่ยกับ “กลุ่มวลัญชทัศน์” ออกผลงาน “ภัยเขียว” ต่อต้านเผด็จการทหาร

การรวมตัวของกลุ่มวรรณกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มฟื้นฟูโซตัสใหม่ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กลุ่มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนจะหลอมรวมกันเป็น “กลุ่มวรรณกรรมเพื่อชีวิต” ในเวลาต่อมา

อ้างอิง :
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. เรื่องสั้นไทย พ.ศ. 2475 – 2510. วารสารภาษาและหนังสือ ปีที่ 29 (พ.ศ.2541)
กัญหา แสงรายา. สังเขปวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงยุค “ป่าแตก” ปริทรรศน์วรรณกรรมไทยสมัยใหม่. มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา. 2546

ขอบขอบคุณภาพนิตยสารเก่า จากอินเตอร์เน็ต
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2012 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]