(((((ป้ากะปู่... ป้าไม่อยู่ปู่เข้าWeb)))))
“ป้ากะปู่กู้อีจู้ ” ไดอารี่ เปื้อนหมึก ..นอกประวัติศาสตร์และกาลเวลา.. สงบนิ่งกับอณู...ทุกสรรพสิ่งอันดีงาม... ...ตลอดไป... .
Permalink : http://www.oknation.net/blog/pakapoo
วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2552
Posted by ป้าไม่อยู่ปู่เข้าเวบ , ผู้อ่าน : 2424 , 10:55:57 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ

ความเป็นมา 

แรงงานคือพลังการผลิต นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ พลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น ความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอล้าหลังทางเศรษฐกิจย่อมชี้ขาดด้วยพลังการผลิตคือแรงงาน

เมื่ออุตสาหกรรมขยายตัว แรงงานก็มีปัญหา และปัญหาแรงงานดังกล่าวก็มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ในเมืองไทยได้เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานขึ้นในปี พ.. 2475 เมื่อรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดหางาน พ.. 2475 และพระราชบัญญัติจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.. 2475
การบริหารแรงงาน หมายถึงการจัดสรรและพัฒนาแรงงานคุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน สร้างรากฐานและขบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาระการสร้างงานการประกอบอาชีพ

เมื่อ พ.. 2477 ได้มีการจัดตั้งกองกรรมกรขึ้น ทำหน้าที่ด้านการจัดหางานและศึกษาภาวะความเป็นอยู่ของคนงานทั่วไป พ.. 2499 รัฐบาลได้ขยายกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์มากขึ้นและประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับแรกในปี พ.. 2508 และปีเดียวกันได้มีการตั้งกรมแรงงานขึ้น อีกทั้งประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน

ปัจจุบัน การบริหารแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีงานสำคัญเกี่ยวข้องกับแรงงานดังนี้

1. การจัดหางาน ด้วยการช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ ช่วยเหลือนายจ้างให้ได้คนมีคุณภาพดีไปทำงาน รวบรวมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงาน แหล่งงาน ภาวะตลาดแรงงาน
2. งานแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาแก่เยาวชนและผู้ประสงค์จะทำงาน เพื่อให้สามารถเลือกแนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามความถนัด ความสามารถทางร่างกาย คุณสมบัติ บุคลิกภาพและความเหมาะสมแก่ความต้องการทางเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาแรงงาน ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแก่คนงานและเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อโดยการฝึกแบบเร่งรัด
4. งานคุ้มครองแรงงาน วางหลักการและวิธีการเกี่ยวกับชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ
5. งานแรงงานสัมพันธ์ทำการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงลักษณะและสภาพของปัญหา ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยขจัดความเข้าใจผิดและข้อขัดแย้งอื่นๆด้านกรรมกร ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานขึ้นหลายร้อยกลุ่มและรวมกันจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้างขึ้น ทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิให้กับผู้ใช้แรงงาน ปัจจุบันมี 3 สภา ได้แก่

1. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย

2. สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย

3. สภาองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการยกย่องผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ตามคณะพรรคสังคมนิยมระหว่างชาติได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.. 2432 โดยประเทศในยุโรปส่วนมากก็กำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงาน ในวันนี้ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่จะได้รับอนุญาตจากนายจ้างให้หยุดงานได้ 1 วันเพื่อเฉลิมฉลองและตระหนักถึงหน้าที่ความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

http://www.thaifolk.com/doc/attract/thailabour/thailabour.htm


 ความเป็นมาของ 1พ.ค.  วันกรรมกรสากล หรือวัน MAY DAY 

ต่อไปนี้เป็น ( ข้อมูลจากคุณ CAMPAIGN )


มีประวัติมาจากการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ
โดยเริ่มมาจากประเทศในยุโรปและอเมริกา ประมาณช่วงศตวรรษที่ 19
จากผลพวงของการกดขี่ขูดรีดของพวกชนชั้นศักดินา
ขุนนางและเจ้าที่ดินในสังคมเกษตรกรรม
ทำให้ชาวนาที่ถูกกดขี่ได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้กับนายทาส
ไม่ยอมตกเป็นทาสของพวกชนชั้นกระฎุมพีอีกต่อไป
ประกอบกับสังคมในยุคนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหรรมทำให้ชาวไร่ชาวนาต้องอพยพไปเป็นลูกจ้างในเขตเมืองอุตสาหกรรม
เนื่องจากต้องการหนีสภาพของการกดขี่ขูดรีดผลผลิตจากพวกนายทุนและพ่อค้าคนกลางการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นที่เรียกกันว่าเป็น"
การปฏิวัติอุตสาหกรรม" ซึ่งอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18
และต้นศตวรรษที่ 19
ส่งผลให้ผู้คนต่างอพยพจากการผลิตภาคเกษตรกรรมไปเป็นคนงานภาคอุตสาหกรรมในโรงงานต่างๆ
ต้องทนกับการถูกกดขี่ขูดรีดในรูปแบบใหม่จากนายทุนอุตสาหกรรม
คือการถูกบังคับใช้แรงงานทาสที่ต้องทำงานหนักถึงวันละ 16-18
ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์
รวมทั้งไม่มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิการต่างๆ

การต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากการเป็นแรงงานทาสได้เกิดขึ้นเป็นระยะๆในปลายศตวรรษที่
18
การเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้ให้ลดชั่วโมงการทำงานลงได้เริ่มขยายวงกว้างลุกลามไปในหลายประเทศทั้งยุโรป
อเมริกา ละตินอเมริกา ญี่ปุ่น
และออสเตรเลียที่ประเทศรัสเซียมีการนัดหยุดงานของคนงานรถไฟในกรุงโตเกียวเมื่อปี
1882
ประเทศรัสเซียมีการนัดหยุดงานของคนงานไร่ไมโซโซพในฝรั่งเศสมีการนัดหยุดงานของคนงานเหมืองแร่ในปี
ค.ศ.1882 และมีการนัดหยุดงานในอเมริกาหลานพันครั้งในช่วงปี
ค.ศ.1884 ถึง1886 และในวันที่1 พฤษภาคม ค.ศ. 1886
ได้จัดให้มีการชุมนุมเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้ลดชั่วโมงการทำงานลงให้เหลือวันละ
8 ชั่วโมง ซึ่งมีคนงานเข้าร่วมชุมนุมเดินขบวนนับแสนคน
เป็นผลให้พวกนายทุนที่ได้อำนารัฐ (เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนั้น)
ใช้อาวุธทุบตี ขว้างปาระเบิด และยิงเข้าใส่คนงานที่มาชุมนุมเดนขบวน
จนบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมาก
ส่วนที่หลือก็ถูกจับกุมคุมขังและหลายคนถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตในข้อหากบฎ


แม้จะถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมรุนแรง
แต่ขบวนกรรมกรในยุคนั้นก็ยังมิได้ท้อถอย
ตรงกันข้ามกลับรวมตัวกันอย่างเหนี่ยวแน่น
และมีจิตใจเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้เพื่อชนชั้นกรรมาชีพต่อไป
จนกระทั่งในปี ค.ศ.1890 ขบวนการกรรมกรจากประเทศต่างๆ
ได้เคลื่อนไหวให้มีการประชุมสมัชชานักสังคมนิยมขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่
14 กรกฎาคม ค.ศ.1889 มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 ประเทศ
เป็นตัวแทนจากประเทศในยุโรป 18 ประเทศและอีก 2
ประเทศมาจากประเทศออสเตรเลีย และอเมริกา

สมัชชาได้พิจารณาปัญหาของเหล่ากรรมกรที่ประสบอยู่ในอดีต และขณะนั้น
ดังนี้
1. ลดชั่วโมงการทำงานลง เนื่องจากกรรมกรต้องทำงานเยี่ยงทาสถึงวนละ
15-16 ชั่วโมง ดังนั้นเพื่อให้คนงานได้มีเวลาพักผ่อน
ศึกษาค้นคว้ายกระดับความคิดทางการเมือง
และเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมกับสังคมอื่นๆ
จึงเห็นควรให้ขยายแนวความคิดที่จะลดชั่วโมงการทำงานลง
ซึ่งเป็นข้อเสนอจากประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
2. พิจารณาคุ้มครองแรงงานเด็ก และแรงงานสตรี
ซึ่งมีชั่วโมงการทำงานมากกว่าผู้ชาย แต่ได้ค่าจ้างต่ำกว่า
3. พิจารณาสวัสดิการในการทำงาน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ซึ่งหมายถึง ที่พัก น้ำดื่มสะอาด แสง เสียง และสวัสดิการอื่นๆ
4. พิจารณาการจ่ายค่าแรงที่เป็นธรรม
โดยคำนึงถึงค่าครองชีพในขณะนั้น
5. พิจารณาเกี่ยวกับสิทธิการนัดหยุดงาน
การชุมนุมเดินขบวนและแสดงพลัง โดยที่ประชุมมีมติให้วันที่ 1
พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันหยุด แต่ให้กรรมกรได้รับค่าจ้างปกติ
และเป็นวันเดินขบวนแสดงพลังความพร้อมเพรียงของชนชั้นกรรมาชีพในประเทศต่าง
ๆ ทั่วโลก

ขบวนการกรรมกรในแคนาดา อเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
ได้พร้อมใจกันชุมนุมเดินขบวนเรียกร้องเพื่อให้มีการลดชั่วโมงทำงานลงอีกครั้งในวันที่
1 พฤษภาคม ค.ศ.1890
ขณะนั้นการนัดหยุดงานของคนงานในแทบทุกกิจการอุตสาหกรรมได้ขยายกว้างไปทั่วโลก
และจากการต่อสู้อย่างมีจิตสำนึกทางชนชั้น
เพื่อปลดปล่อยตนเองจาการถูกกดขี่ขูดรีดจากพวกนายทุนทั่วโลกนี้เอง
ที่มีผลให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ
ทั่วโลกยอมรับและออกกฎหมายประกาศใช้ระบบ 3 แปด คือ ทำงานละ 8
ชั่วโมง พักผ่อนวันละ 8 ชั่วโมงและศึกษาหาความรู้ 8 ชั่วโมง
ชนชั้นกรรมาชีพทั่วโลกจึงได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม 1890
เป็น "วันกรรมกรสากล" ครั้งแรกของกรรมกร

และมติดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1890
จนถึงปัจจุบัน
ให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญของชนชั้นกรรมชีพทั่วโลก
โดยให้เป็นวันที่กรรมกรทั่วโลกจัดให้มีการชุมนุมเดินขบวน
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อสู้ให้หลุดพ้นจากการกดขี่ขูดรีด
เพื่อประกาศตนเป็นอิสรเสรีภาพของชนชั้นกรรมาชีพทั่วโลก
และเพื่อระลึกถึงชัยชนะครั้งแรกของชนชั้นกรรมาชีพ
ซึ่งได้มาจากการต่อสู้อย่างพร้อมเพรียงกันของกรรมกรทั่วโลก
จึงเรียกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีว่าเป็น "วันกรรมกรสากล"
จากผลพวงในการต่อสู้ของกรรมชีพในประเทศต่างๆดังกล่าวมาแล้ว
ได้ส่งผลให้คนงานทั่วโลกได้รับสิทธิในระบบ 3แปด
รวมถึงพี่น้องกรรมกรในประเทศไทยและนี่คือที่มาของคำกล่าวที่ว่า
"ชนชั้นกรรมชีพทั้งผอง คือพี่น้องกัน"

( ข้อมูลจากคุณ CAMPAIGN )

 


  ประวัติของเพลง  (เกือบ140ปี )      แองเตอร์นาซิอองนาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพลงแองเตอร์นาซิอองนาล หรือ แลงแตร์นาฌิยงนาล (L'internationale - The Internationale) เป็นเพลงปลุกใจที่ใช้ในการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ มีที่มาจากบทกวีต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสของ เออแฌน ปอตติเยร์ (Eugène Pottier) ในปี ค.ศ. 1871 (พ.ศ. 2414) แต่งทำนองโดย ปีแยร์ เดอเฌย์แตร์ (Pierre Degeyter) ในปี ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) ใช้ในการต่อสู้ของฝ่ายซ้าย ต่อฝ่ายขวาในฝรั่งเศส และแพร่หลายไปทั่วโลก ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆหลายภาษา และถูกใช้เป็นเพลงชาติของสหภาพโซเวียต

        แองเตอร์นาซิอองนาล (สามัคคีนานาชาติ) 

 

 

 

 

 

ตื่นเถิดพี่น้องผองทาสผู้ทุกข์ระทม

ลุกขึ้นเถิดปวงชนผู้ยากไร้ทั่วหล้า

เลือดรินปรี่ล้นทุกข์ทนเรื่อยมา 

สองมือคว้าไขว่หายุติธรรม

โลกเก่าฟาดมันให้แหลกยับไป

ผองทาสทั้งหลายลุกขึ้นสามัคคี

อย่าคิดว่าเรานั้นยากไร้ซึ่งทุกสิ่ง

ด้วยความเป็นจริงโลกนี้เป็นของเรา

นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย 
สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง 

แองเตอร์นาซิอองนาล 

จะต้องปรากฏเป็นจริง 

นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย 

สามัคคีให้ถึงวันพรุ่ง 

แองเตอร์นาซิอองนาล 

จะต้องปรากฏเป็นจริง 

เคยมีหรือพระเจ้าที่มาโปรดช่วย

หวังอำนวยจากใครไม่ได้

หยัดยืนพึ่งลำแขนของเราไซร้

สังคมใหม่จึงจะได้มา

ขอพวกเราจงช่วงชิงชีพของเราคืน

จงหยัดจงยืนความคิดใหม่ไว้ให้ได้

โหมเพลิงในเตาให้พุ่งโชนขึ้นไป

ตีเหล็กตีได้เมื่อยังร้อนแดง

ผู้ใดคือชนชั้นผู้สร้างโลก 

คือเราชนชั้นผู้ใช้แรงงาน 

ผลทั้งสิ้นจะต้องเป็นของพวกเรา 

ไม่เหลือให้พวกทากสูบกิน 

แค้นเจ้าพวกสัตว์ร้ายเลวทรามนั่น 

แค้นที่มันสูบกินเลือดเรา 

มีแต่กำจัดการขูดรีดให้สิ้น 

ตะวันสีแดงสาดแสงทั่วหล้า 

เพลง :  รำวงวัน MAYDAY

ขับร้อง/บรรเลง:  กรรมาชน

ประพันธ์ : จิตร ภูมิศักดิ์

เรารำวงวันเมย์เดย์ มาร้องฮาเฮให้ระรื่นชื่นบาน                            คนงาน ๆ ๆ
พวกเราอาจหาญด้วยพลังยิ่งใหญ่
โลกที่เราร่มเย็น (โย้น ๆ ) เป็นด้วยน้ำมือผู้ใด (ชะละว้า) (ซ้ำ)             หากมิใช่น้ำมือพวกเรา หยาดเหงื่อเราหลั่งละเลง


เพลงแองเตอร์นาซิอองนาล หรือ แลงแตร์นาฌิยงนาล

(L'internationale - The Internationale)

 ฟังเพลง ต่อไปนี้

 ( ต้องคลิกเอง )

 


เพลง__ คนสร้างบ้าน

ร้องหมู่-วง โคมฉาย-

ประพันธ์ โดย  วัฒวรรยางกูร

  เมื่อ พฤษาคม พ.ศ.2519

คลิก   เพื่อฟังเพลง


เพลง/  ฮุยเลฮุย

ผู้ประพันธ์ : กุลศักดิ์   เรืองคงเกียรติ

ขับร้อง :คุณกิตติพงษ์   บุญประสิทธิ์

คลิก   เพื่อฟังเพลง


 

คลิก เพื่อฟังเพลง

เพลง_คนทำทาง

วงต้นกล้า 

ผู้ประพันธ์ // เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  

ขับร้อง//รจพร ถาวรเศรษฐ_สันวิช อุณหสุวรรณ

เมื่อ//ธันวาคม พ.ศ.2518

 

 

 


เนื้อเพลง//ศักดิ์ศรีของแรงงาน

ผู้ประพันธ์ จิตร   ภูมิศักดิ์

ใครหนอเหยียดหยามหมิ่นว่างานแสนทราม

มองเห็นเงินรุ้งอร่ามเลอเลิศ ( พิไล , วิไล )

แต่เงินนั้นมาจากคน จากงานน้ำแรงเหงื่อไคล

เมื่อเงินเปื้อนเหงื่อแล้วใยใช้หมิ่นหัวใจของคนรักงาน

 คนใช้แรงแม้นหมดจากโลกนี้ไป

มีผู้ใดหาญแบกภาระของงาน

จะมีผู้ใดสร้างเงิน ให้คนชื่นชมเบิกบาน

 โลกนี้ที่สุขสำราญล้วนแต่ผลงานของคนยากจน

แสนทรนงร่างกายเราแข็งแกร่งไกร 

งานคือเกียรติยิ่งใหญ่กว่าเงินหมุนวน

งานทำคนให้มีคุณค่าสมคน

ส่งเสริมนามแก่ชนให้บรรลือไกล

แม้นตัวดำตรากตรำงานแสนเหนื่อยจริง

งานเป็นสิ่งสร้างความบันเทิงหัวใจ

งานสร้างคน สร้างโลกให้เพลิศ ( พิไล ,  วิไล )

ผู้ใช้แรงใหญ่ในวงสังคม

คงมีวันที่งานเป็นสิ่งชื่นชม

ปลดพ้นความขื่นขมถูกดูแคลน

คลิก เพื่อฟังเพลง


คลิก เพื่อฟังเพลง

ศักดิ์ศรีกรรมกร

ประพันธ์ : ไพศาล พืชมงคล


คนงาน

คลิก เพื่อฟังเพลง


สายเลือดแรงงาน.

คลิก เพื่อฟังเพลง


จดหมายกรรมกร

คลิก เพื่อฟังเพลง


เราต้องชนะ

คลิก เพื่อฟังเพลง

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ต้นไม้และสายน้ำ วันที่ : 01/05/2010 เวลา : 11.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prakit
ต้นไม้และสายน้ำ

นปช..............สู้ ๆ ตำรวจมะเขือเทศ.สู้ ๆ.

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
หมาป่าใต้แสงจันทร์ วันที่ : 01/05/2009 เวลา : 23.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonlightwolf
ประชาธิไตยคือการที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่      - พุทธทาสภิกขุ -

เยี่ยมครับ
ดูแล้วอยากให้แรงงานไทยมาสู้นายทุนบ้าง
(ไม่ใช่เอาอำมาตย์มาอ้างแบบเสื้อแดงนะ)

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 01/05/2009 เวลา : 21.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

กิจกรรมวันแรงงานของผู้ขายแรงงานในประเทศไทยของเรานี้ เป็นการสร้างสรรค์กว่าอีกหลายๆประเทศเลยทีเดียว ขอให้รักษาบริบทดังกล่าวเช่นนี้ให้ตลอดไปเถิดครับ.

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
มะโด่ง วันที่ : 01/05/2009 เวลา : 16.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/madong

เสี่ยงครวญของมวลกรรมกร
ใช่เสียงอ้อนวอนขอความปราณี
แต่เป็นเสี่ยงเพื่อสิทธิ์เสรี
ที่ถูกย่ำยีกดขี่มานาน
อาบเหงื่อแทนน้ำเช้าค่ำ
ทน...ลำบากยากเข็น
ชีวิตเราแสนเศร้ารำเค็ญ
มองไปไม่เห็นเหมือนเช่นคน
ผอมทรุดโซ โอ้อับจน..
ผ่องเราทุกคนต่อสู้เพื่อเสรี...
................ท่อนหนึ่ง ของเพลง...
ศักดิ์ศรีกรรมกร.........

.........แต่เช้าต่อเย็นค่ำต้องตรากตรำด้วยน้ำตา.........
.....ผิดหรือกูเกิดมาแล้วถูกตราเป็นกรรมกร.............
..........กูทนถูกกดขี่นายทุนชี้เฝ้าเห่าหอน............
.........เอาเปรียบกูทุกตอนยามกินนอนคอยจี้ไช.....
.......ความรู้กูก็ต่ำนายทุนซ้ำคอยผลักไส........
.........กูอยู่ด้วยจำใจหมดทางไปเพราะไร้เงิน......
........กูทุกข์กูเหนื่อยยากกูลำบาก มันเที่ยวเพลิน.....
.........กินนอนบนกองเงินด้วยส่วนเกินแรงงานกู......
..................ลูกเมียกูยากไร้............................
......จะอดตายใครบ้างรู้ หวังรัฐคอยแลดู..........
........กลับค้ำชูพวกนายทุน อนิจา รัฐของชาติ....
.....ตกเป็นทาสน้ำเงินขุน ทรยศเพื่อนายทุน.....
....เพี่ยงเกื้อหนุนพวกพ้องตัว......................
.........พวกกูอดตายแน่หมดทางแก้ด้วยมืดมัว....
..........ตราบใดที่คนชั่วยังฝังครัว บนหลังกู....
จากบทเพลง...แด่กรรมกร

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 01/05/2009 เวลา : 13.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้


ครบเครื่องเลยครับปู่

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
karnn วันที่ : 01/05/2009 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/karnn

มีความเป็นมายาวนานจริงๆครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
SriNapa วันที่ : 01/05/2009 เวลา : 11.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SriNapa
สักวันความจริงมันต้องปรากฎ

ป๊าดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด จะแม่นหล่าย อ่านบ่อเบิ้ดด่อก ปู่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เปียแก้ว วันที่ : 01/05/2009 เวลา : 11.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krupia


สวัสดีวันแรงงาน...
และสวัสดีผู้ใช้แรงงานทุกท่าน.....

ได้ความรู้เพียบเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

V D O เพลงจีนขับร้อง+บรรเลงOrchestra เต็มวง /ชื่อเพลง:ลูกหลานผู้เสียสละ (ทำใหม่)

ยามที่เหลือเพียงหนึ่งตัวตน ไว้ซึ่งตำนาน เดี่ยวบทเพลง ท่ามกลางสมรภูมิแห่งคมกระบี่

View All
<< พฤษภาคม 2009 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]