*/
วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน 2553
Posted by รักแห่งสยามประเทศ , ผู้อ่าน : 19225 , 13:30:04 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ที่หาดูได้ยาก การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2440 เป็นภาพยนตร์ขณะเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งของสวีเดน "วาสะออเดน" ณ ท่าลอการ์ด (Logard) ซึ่งออกไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงจากเรือใหญ่ "โอลาสตาร์" ของพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซียซึ่งให้มาส่งพระพุทธเจ้าหลวง จากรัสเซียแทนเรือของไทยที่ส่งไปซ่อม โดยมีการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติโดยพระเจ้ากรุงสวีเดนและนอร์เวย์ (พระองค์แรกที่ขึ้นจากเรือฉลองพระองค์ชุดทหารสีเข้ม) ซึ่งในครั้งนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฏราชกุมาร(รัชกาลที่6)โดยเสด็จด้วย (ฉลองพระองค์ชุดทหารสีเข้ม ทรงขึ้นจากเรือต่อจากพระพุทธเจ้าหลวง) คลิปนี้ออกอากาศโดยรายการ ตามไปดู (เป็นรายการที่ออกอากาศครั้งแรกวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการออกอากาศในปี พ.ศ. 2542) ที่สำคัญมีคำบรรยายด้วยครับ ส่วนคลิปที่ 2 นี้เป็นแบบชัดๆ กว่าคลิปแรกแต่ไม่มีคำบรรยายครับ

การเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2413 ทรงเลือกที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประเทศสิงคโปร์ และประเทศชวา ด้วยทรงต้องการที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีนด้วย และเพื่อเรียนรู้การปกครองเนื่องด้วยประเทศทั้งสองนี้ต่างก็เป็นเมืองขึ้น ของประเทศอังกฤษ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2415 ทรงได้เสด็จเยือนประเทศเพื่อนบ้านอีก 2 ประเทศ คือประเทศอินเดีย และประเทศพม่า และเมื่อที่เสด็จไปประเทศอินเดียนั้น ทรงได้รับการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพันธุ์พระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา อินเดีย เพื่อนำกลับมาปลูกในประเทศไทย ทั้งนี้เป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้น

ด้วยในขณะนั้นประเทศในแถบอินโดจีนได้รับการรุกรานจากประเทศมหาอำนาจ จากตะวันตกและด้วยประเทศในแถบอินโดจีนนั้นเป็นปรเทศที่ด้วยพัฒนา ทำให้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจได้โดยง่า รวมถึงประเทศไทยก็กำลังต้องเผชิญกับสภาวะนี้อยู่เช่นกัน ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ในกาลนี้ พระองค์จึงตั้งพระทัยที่จะเสด็จประพาสยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ มหาอำนาจเหล่านั้น

 

รัชกาลที่ 5 เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประพาส เมืองสิงคโปร์ ใน หนังสือชื่อ ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ในคราวเสด็จประพาสสิงคโปร์ บรรยายว่ารูปหมู่ถ่ายที่บ้านสุลต่านยะโฮในเมืองสิงคโปร์ดูพระราชนิพนธ์ บอกว่าฉายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2439

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ.1897) โดยประเทศที่ได้เสด็จประพาส คือ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวีเดน เบลเยี่ยม อิตาลี ออกสเตรเลีย ฮังการี สเปน เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อียิปต์และเยอรมัน ทั้งนี้มีเหตุผลอยู่หลายประการในการเสด็จประพาสครั้งนี้ คือ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจ และร่วมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ซึ่งในขณะนั้นมีปัญหาการสู้รบกันอยู่ การเสด็จประพาสของพระองค์ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติของพระมากษัตริย์ไทย โดยในช่วงที่ทรงเสด็จประพาสนั้นทรงให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


ในปี พ.ศ 2449 พระองค์ได้เสด็จประพาสยุโรปอีกเป็นครั้งที่ 2 การเสด็จประพาสครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเมื่อพระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรปแล้วพระองค์ได้นำความรู้ และวิทยาการต่างๆที่ได้ไปศึกษาหรือเยี่ยมชมจากประเทศในยุโรปมาปฏิรูปประเทศ ให้มีความเจริญทัดเทียมอารยะประเทศ อีกทั้งยังเป็นการถ่วงดุลอำนาจของประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นซึ่งก็คือ ฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้อีกด้วยสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดนนั้น นับได้ว่ามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นับตั้งแต่ที่ไทยกับสวีเดนได้ทำสนธิสัญญาทางไมตรีการพาณิชย์และการเดินเรือ (The Treaty of Friendship, Commerce and Navigation of 1868) เมื่อปี 2411 และนับตั้งแต่ปี 2425 เป็นต้นมา ไทยได้แต่งตั้งอัครราชทูต ประจำประเทศในยุโรป ให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสวีเดนด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง และมีความสัมพันธ์ทางการฑูตอันดีต่อกันตลอดมาจวบจนปัจจุบัน

ปัจจุบันประเทศสวีเดนมีการปกครองเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐ ธรรมนูญและองค์กษัตริย์เองมิได้มีพระราชอำนาจทางการเมือง กระนั้นก็ยังทรงเป็นสถาบันสูงสุดรวมถึงได้รับความเคารพจากสังคมของราช อาณาจักรสวีเดนมาโดยตลอด ในปี ค.ศ. 1810 รัฐธรรมนูญสวีเดนว่าด้วยการสืบทอดราชสมบัติ ได้กำหนดไว้ว่า ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์เป็นพระราชวงศ์ผู้ ปกครองราชอาณาจักรสวีเดน อีกทั้งผู้สืบทอดราชสมบัติต้องนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ในสมัยโบราณ นอกจากพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนจะทรงดำรง พระอิสริยยศเป็นระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสวีเดนแล้ว พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ และพระมหากษัตริย์แห่งฟินแลนด์อีกด้วย ปัจจุบันกษัตริย์ของสวีเดนได้แก่ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ (ภาษาสวีเดน H.M. Konung Carl XVI Gustaf) ทรงเป็นประมุของค์ปัจจุบันแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1946 ทรงเป็นพระโอรสในเจ้าชายกุสตาฟ อดอล์ฟ มกุฏราชกุมารในขณะนั้นและเจ้าหญิงซิบิลลาแห่ง แซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1973
สำหรับในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสสวีเดนนั้นซึ่งอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1897 นั้น กษัตริย์สวีเดนซึ่งทรงครองราช ณ ขณะนั้นคือ สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดนและนอร์เวย์ (ประสูติ 21 มกราคม พ.ศ. 2372 - สวรรคต 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2415 ทรงสละราชสมบัติจากการเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2448 และทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนเมื่อวันเดียวกันกับการเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450 รวมพระชนมายุได้ 78 ปี


ดูเพิ่มเติมได้จาก http://www.oknation.net/blog/556644/2010/02/21/entry-1


ขอขอบคุณ

http://th.wikipedia.org

http://www.thaigoodview.com/node/18552

http://www.navy22.com/smf/index.php?PHPSESSID=bf320a0518560eef5c08670fae5e5b96&topic=15766.0

http://www.pakxe.com/nuke/kings/sweden_page.htm

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=offway&month=10-2008&date=23&group=15&gblog=20


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน