• ภาษาหลากสี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-02-11
  • จำนวนเรื่อง : 404
  • จำนวนผู้ชม : 1018047
  • ส่ง msg :
  • โหวต 541 คน
ภาษาหลากสี
สื่อความคิดหลากหลาย สู่ภาษาร้อยกรองหลากสี
Permalink : http://www.oknation.net/blog/pasalarksee
วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558
Posted by ภาษาหลากสี , ผู้อ่าน : 4505 , 16:37:43 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 10 คน ศุภฤกษ์ , chailasalle และอีก 8 คนโหวตเรื่องนี้

 

Chemical Fracking คืออะไร ?

พลังงานจากปิโตรเลียมทั้งในรูปของก๊าซและน้ำมันดิบ เป็นแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับมวลมนุษยชาติ ที่ได้มีการทำการขุดเจาะสำรวจและผลิตแปรรูปขึ้นมาใช้งานกันมาอย่างยาวนาน โดยมีแหล่งปิโตรเลียมต่าง ๆ กระจายกันไปทั่วโลก 
พลังงานจากปิโตรเลียมได้ถูกนำขึ้นมาใช้ในปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ขณะที่กำลังการผลิตก็เริ่มลดลงเช่นกัน มนุษย์จึงได้พยายามคิดค้นเทคนิควิธีการต่างๆ ในการขุดเจาะสำรวจ เพื่อแก้ไขปรับปรุงเปลียนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อการทำกำไรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์จึงได้มีการพัฒนานำเอาเทคนิคการขุดเจาะสำรวจและผลิตแบบใหม่ขึ้นมาใช้งาน คือ การทำ Hydraulic Fracturing หรือ Chemical Fracking หรือ เรียกกันสั้น ๆ (อย่างคลุมเครือ เพื่อการปกปิดรายละเอียด) ว่า Fracking

แฟรกกิ้ง (Fracking) คือ อะไร 
"แฟรกกิ้ง (Fracking) ” คือระบบการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ด้วยการผสานสองเทคโนโลยีที่เรียกว่า Hydraulic Fracturing คือการทำให้หินแตกด้วยน้ำ กับวิธีการ Horizontal Drilling คือการขุดเจาะในแนวนอนเข้าด้วยกัน โดยจะทำการฉีดน้ำผสมสารเคมีและทรายจำนวนมหาศาลลงใต้ดิน เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคต่าง ๆ และสำคัญคือเพื่อทำให้เกิดรอยแตกในชั้นหิน เพื่อให้ shale gas กับ shale oil/tight oil ที่ถูกเก็บกักอยู่ระหว่างชั้นหินนั้น ๆ ได้ไหลออกมาได้โดยง่าย และจากนั้นจึงทำการดูดรวบรวมเอาเนื้อก๊าซ หรือน้ำมันขึ้นมาใช้งานต่อไป 
การทำ Fracking นี้สามารถทำได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ทำให้การขุดเจาะในหนึ่งแท่น สามารถขยายครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณกว้างด้วยวิธีการในแนวนอน และวิธีการนี้สามารถให้ปริมาณผลผลิตปิโตรเลียมที่สูงกว่าวิธีอื่นถึง 3 เท่า จึงเป็นที่มาของการใช้ Hydraulic Fracking และ Chemical Fracking อย่างกว้างขวาง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำ Fracking ในประเทศไทย

การทำเคมีคอลแฟรกกิ้งนี้ยังไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งยังไม่มีกฏหมายกำกับที่เข้มงวดรวมทั้งในประเทศไทย ที่แม้นจะมีกฎหมายข้อบังคับ “กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสํารวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๕” ที่ได้กำหนดไว้ว่า

ข้อ ๔ ก่อนดำเนินการเจาะหลุมเพื่อการสำรวจปิโตรเลียม หลุมเพื่อการผลิตปิโตรเลียมหรือหลุมอัดน้ำสำหรับกิจการปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งรายการดังต่อไปนี้เป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
(๑) วิธีการเจาะพร้อมวัตถุประสงค์ของการเจาะ
(๒) แผนที่แสดงตำแหน่งที่จะเจาะและแนวหลุม
(๓) แผนการ ปริมาณงาน งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการเจาะ
(๔) รายละเอียดของแท่นเจาะ
(๕) แผนที่และรายละเอียดด้านโครงสร้างทางธรณีวิทยาของตำแหน่งหลุมเจาะ
(๖) รายละเอียดอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการเจาะ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่ง ผู้รับสัมปทานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หากอธิบดีเห็นว่ารายการที่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีรายละเอียดไม่เพียงพอและสั่งให้ผู้รับสัมปทานแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รับสัมปทานต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง
ข้อ ๕ ในการเจาะหลุมเพื่อการสำรวจปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ติดตั้งเครื่องป้องกันการพลุ่งของปิโตรเลียมไว้ที่หลุมเจาะ
(๒) บำรุงรักษาเครื่องป้องกันการพลุ่งของปิโตรเลียมให้คงสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ และทำการทดสอบตามที่กำหนดในคู่มือของเครื่องนั้น
(๓) ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมเครื่องป้องกันการพลุ่งของปิโตรเลียมในที่ที่สามารถปฏิบัติการได้ทันท่วงที พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้คงมีสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๔) ดูแลน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมในระหว่างการเจาะ

กระบวนการขุดเจาะวิธี Fracking ด้วยสารเคมี

ในการขุดเจาะเพื่อทำให้เกิดรอยแตกในชั้นหินก่อนนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เนื้อก๊าซไหลออกมาได้ง่ายและมากที่สุด โดยการทำให้ชั้นหินแตกตัวนั้นเรียกว่า Fracturing นอกจากจะเป็นการใช้แรงดันน้ำที่จะต้องมีการใช้น้ำเป็นปริมาณมากลัว ยังมีเทคนิคการใช้สารเคมีเพื่อกัดกร่อน เร่งอัตราการแตกตัวและการขยายตัวของชั้นหิน โดยเฉพาะสารเคมีประเภทกรดหรือเรียกว่า Acidizing Chemical เช่น กรด ไฮโดรคลอริก กรดไฮโดรฟลูออริก (หรือ กรดกัดแก้ว) เป็นต้น วิธีการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความต้องการใช้น้ำเป็นปริมาณมาก ซึ่งจะทำให้เกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำและการแย่งใช้น้ำกับภาคเกษตรกรรม และปศุสัตว์ได้อีกด้วย

โดยการทำเคมีคอลแฟรกกิ้ง (Chemical Fracking ) หรือ Fracking สามารถที่จะทำได้ที่ทุกประเภทของชั้นหินไม่จำกัดเพียงแต่หิน shale เท่านั้น แต่ยังสามารถที่จะทำได้ที่บริเวณ Cap Rock , Reservoir Rock และตามแนวขอบของแอ่งกักเก็บ และทุกระดับความลึก (เปิดเผยโดยกรมพลังงานเชื้อเพลิงฯ ) และยังสามารถทำได้ทั้งในแหล่งบนบกและแหล่งในทะเลและได้รับการยืนยันว่า สามารถที่จะใช้การแฟรกกิ้งนี้ได้ทั้งในระหว่างการขุดเจาะสำรวจและการผลิต ขึ้นอยู่กับความต้องการและความคุ้มทุนของผู้ลงทุน

ชนิดและปริมาณของสารเคมี

โดยปริมาณสารเคมีที่ใช้สำหรับการทำ เคมีคอลแฟรกกิ้งนั้น มีจำนวนไม่น้อยกว่า 600 ชนิด โดยการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสภาพธรณีวิทยาตามที่กล่าวแล้ว และแต่ละหลุมเจาะจะใช้ปริมาณสารเคมีไม่น้อยกว่า 160,000 กิโลกรัม (160 ตัน) (อ้างอิงจากรายงาน EIA ของโครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล-บี (DM-B) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวักกาฬสินธุ์) แม้นว่าจะระบุว่าใช้สารเคมีในระดับความเข้มข้นที่ต่ำมากก็ตาม

สารเคมีที่อัดลง แม้จะมีกระบวนการในการนำกลับขึ้นมาบางส่วน แต่ก็จะมีสารเคมีอีกปริมาณมากที่จะยังถูกฝังอยู่ในชั้นใต้ดิน โดยได้รับคำอธิบายว่า “เป็นชั้นหินที่ลึกมาก เกินกว่าที่สารเคมีเหล่านั้นจะซึมผ่านชั้นหินขึ้นมาได้” ในขณะที่การขุดเจาะก๊าซในบางแหล่งสามารถพบแหล่งกาซได้ที่ระดับความลึกเพียง 500 – 600 เมตรเท่านั้น จึงจะยิ่งมีความเสี่ยงที่สารเคมีเหล่านี้จะปนเปื้อนเข้ากับน้ำใต้ดินที่ใช้สำหรับการเกษตรกรรมและกระบวนการผลิตน้ำดื่มน้ำใช้

ผลกระทบจากการทำแฟรกกิ้งนี้ ยังทำให้โครงสร้างของชั้นหินอ่อนแอลง ทำให้มี “ก๊าซมีเทน” ซึ่งเป็นก๊าซตัวหลักในก๊าซธรรมชาติ สามารถที่จะซึมขึ้นมาตามรอยแตกของชั้นหินและละลายเข้าไปผสมกับน้ำใต้ดินในสภาวะที่มีความดันและแยกตัวออกจากน้ำเมื่อเปิดออกสู่บรรยากาศและสามารถติดไฟได้

ผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ระบบนี้ใช้น้ำอย่างมหาศาล  ทำให้เกิดการแย่งใช้น้ำจากชุมชนได้  

รวมถึงสารเคมีที่ผสมกับน้ำในการแฟรก อาจจะตกค้างในดิน หรือ หลุดลอดไปในแหล่งน้ำของชุมชนได้ 

สารเคมีแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากน้อยและระยะเวลาแสดงผลรวดเร็วแตกต่างกัน แต่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต สัตว์และมนุษย์ในที่สุด โดยจะมีผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกายตั้งแต่ระบบผิวหนัง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร กระดูกและไปกระทั่งเป็นสารก่อมะเร็ง

และหากการทำการแฟรกกิ้งใกล้กับชุมชน ก็ยิ่งจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น และหากผู้ดำเนินการขุดเจาะขาดสามัญสำนึกที่จะปฏิบัติตามมาตรการในทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวัง และไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนก็จะยิ่งทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง

การต่อต้านการทำ Fracking ของประเทศต่างๆ

เนื่องจากการขุดเจาะสำรวจและผลิตด้วยวิธีการ เคมีคอลแฟรกกิ้ง ในหลายประเทศและที่ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนาน จนได้พบเห็นคนเริ่มเจ็บป่วย ปศุสัตว์ล้มตาย น้ำใต้ดินปนเปื้อนสารเคมีและก๊าซมีเทนจนสามารถจุดไฟติด จึงทำให้เกิดกระบวนการต่อต้าน Fracking ในหลายประเทศ จนสามารถผลักดันให้ออกเป็นกฏหมายห้ามใช้ระบบแฟรกกิ้งนี้ในการขุดเจาะปิโตรเลียมในหลายประเทศแล้ว
ปัจจุบันมีผลการศึกษา การทำ Fracking เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวถี่ขึ้น

รายชื่อประเทศที่ออกกฎหมายห้ามทำ Fracking

ฝรั่งเศส บัลแกเรีย สวิตเซอร์แลนด์ แอฟริกา เยอรมัน อาร์เจนติน่า อิตาลี นิวซีแลนด์ แคนาดา สเปน และไอร์แลนด์

รายชื่อประเทศที่ให้ระงับชั่วคราว
สก๊อตแลนด์ โรมาเนีย เซส ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในบางมลรัฐได้มีการออกกฏหมายห้ามทำ fracking เนื่องจากเกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายอย่างเห็นได้ชัด

รายชื่อรัฐที่สั่งห้ามทำ Fracking ได้แก่ The State of Vermont, New Jersey,  Pittsburgh, Morgantown, New York State, Pennsylvania และ West Virginia

รายชื่อรัฐยังอยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมายเพื่อขอให้หยุดดำเนินการ ได้แก่ North Carolina, Ohio, Texas, Arkansas, Maryland และ Virginia

การทำ Fracking ในประเทศไทย

การทำแฟร็คกิ้งบนบกมากกว่า 9 หลุม

● (หลาย)หลุมในแหล่งน้ำพอง
● หลุมดงมูล1
เปิดเผยโดย ธงชัย จันทร์เครื่อง นักธรณีวิทยาชำนาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
http://youtu.be/DtP9b8V2Grw นาที 27.30

● หลุม YPT-3 ของแปลงสัมปทาน L 31/50 บุรีรัมย์
เปิดเผยโดยนายศุภฤกษ์ สิตะหิรัญ ที่ปรึกษาอาวุโส บ.หยานฉางปิโตรเลียม
http://youtu.be/DtP9b8V2Grw นาที 12.30

● หลุม FA-BT-45-05 ฝาง
เปิดเผยโดยกรมพลังงานทหาร
http://npdc.mod.go.th/Leader/พลเอก-สนธศกด-วทยาเอนกนนท-รองปลดกระทรวงกลาโหม-ไดเดน.aspx

● หลุมรัตนะ 2 โครงสร้างชนบท ขอนแก่น
● หลุมยางเมือง A01
● หลุมยางเมือง A02 ในแอ่งพิษณุโลก S1 พื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เปิดเผยโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในรายงานต่อกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2556 และเปิดเผยในรายงานประจำปี 2556 กระทรวงพลังงาน หน้า 47
https://m.youtube.com/watch?v=9q6Gp6Mhjug&list=LLh7AfVr4HMH3YZPMkOfERpA

http://www.dmf.go.th/resources/annualReport/ebook/annual2013/files/mobile/index.html#1

● หลุมภูเค็ง-1
เปิดเผยในรายงานประจำปี 2556 กระทรวงพลังงาน หน้า 47
http://www.dmf.go.th/resources/annualReport/ebook/annual2013/files/mobile/index.html#1

ในแปลงสำรวจ L31/50 มีการเจาะสำรวจ 3 หลุมเจาะ ได้แก่หลุม YPT1 บ.หนองไทร ต.หนองขมาร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์, หลุม YPT 2 บ.โคกกลาง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และ หลุม YPT 3 บ.หนองสรวง ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ข้อกังวลต่อการทำแฟร็คกิ้งคือ หากบ.หยานฉางทำแฟร็คกิ้งที่ YPT 3 ก็ย่อมทำที่ YPT 1 และYPT 2 ด้วย โดยเฉพาะ YPT 2 อ.ชุมพลบุรีที่เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้แหล่งปลูกข้าวสำคัญของโลก

การทำแฟร็คกิ้งในทะเลมากกว่า 10 หลุม

● หลุม A-01 แหล่งบัวบานใต้
● หลุม A-03ST#1 แหล่งบัวบานใต้
เปิดเผยในรายงานประจำปี 2554 หน้า 8 ของบริษัทคอสตอลเอเนอร์จี
http://www.coastalenergy.com/fileadmin/user_upload/pdf/financial_stmt/2012_Annual_Report_Final.pdf
"Bua Ban South began producing late Q1 2013 from the Miocene interval and from two wells drilled into the Oligocene and Eocene intervals which have been stimulated with hydraulic fracturing technology.The Company plans to continue developing the large resources at Bua Ban Main and South with hydraulic fracturing technology"

●● หลายหลุมที่แปลง G5/50 แหล่งเบญจรงค์
เปิดเผยในรายงานประจำปี 2554 หน้า 16 ของบริษัทคอสตอลเอเนอร์จี
http://www.coastalenergy.com/fileadmin/user_upload/pdf/financial_stmt/2012_Annual_Report_Final.pdf
"The full year 2011 charge relates to a write down of costs associated with the fracture jobs on Benjarong, the results of which did not lead to commercially acceptable performance, and relinquishment of some acreage at G5/50."

●● 4 หลุมในแหล่งบัวบาน
●● หลายหลุมในแหล่งสงขลา
เปิดเผยในรายงานประจำQ3 ปี 2555 หน้า 3 ของบริษัทคอสตอลเอเนอร์จี
http://www.coastalenergy.com/fileadmin/user_upload/pdf/financial_stmt/Q3_2013_Financial_Statements_v5.pdf
"In our latest campaign at Bua Ban Main, the first two wells, which fracced much deeper into the Eocene, have been disappointing. However, the early results of the third and fourth wells in the Eocene and Lower Oligocene sandstone are encouraging. We are still early on the learning curve and are applying multiple fracture technologies to the various prospective reservoirs in the Bua Ban and Songkhla Main fields."

 

อ้างอิง

Facebook: Khonthai Thai

เอกสารการยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยุติการทำการแฟรกกิ้งด้วยสารเคมีในประเทศไทย Download ได้ที่ http://stopfrackingthailand.com

ติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหว เครือข่ายประชาชนไทยหยุดยั้งแฟรกกิ้ง (StopfrackingThailand)    

ติดต่อ; [email protected]  

เวบไซต์; http://stopfrackingthailand.com/  

เฟสบุค Stop Fracking Thailand ; https://www.facebook.com/pages/Stop-Fracking-Thailand

อ่านต่อ เมื่อข้าพเจ้าไปเยือน ภูฝอยลม ( แฟรกกิ้ง ตอนที่ 2 )

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
INDYLOVE วันที่ : 30/04/2015 เวลา : 15.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

เริ่มเอาพลังงานธรรมชาติในอนาคตมาใช้อีกแล้ว
อีกหน่อยอนาคาตคงจะไม่เหลืออะไรนอกจากเศษซากที่ตายแล้ว

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
chailasalle วันที่ : 30/04/2015 เวลา : 00.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

เป็นบทความดีมากครับ คนเราจะทำลายโลกกันไปถึงไหนกันหนอ ..

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ปวิภา วันที่ : 29/04/2015 เวลา : 20.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน[email protected] บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...ติดตามตอนที่ ๒...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
rattiya วันที่ : 29/04/2015 เวลา : 15.08 น.

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ ดูข่าวที่เยอรมนี ชาวเยอรมันออกมาเดินขบวนต่อต้านเรื่องนี้อย่างมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 rattiya ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ภาษาหลากสี วันที่ : 29/04/2015 เวลา : 14.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

wullopp : เรื่องน้ำต้องใช้น้ำจืดคะ ในภาคอีสานที่แห้งแล้ง น้ำไม่พอใช้อยู่แล้ว อนาคตต้องเกิดการแย่งน้ำกันขึ้นแน่นอน ในต่างประเทศมีการฟ้องร้องกันเรื่องน้ำมากมาย เพราะแฟรกกิ้งมีการใช้น้ำมหาศาล

BlueHill : ความมั่นคงทางพลังงานเป็นข้ออ้างที่มีมาเสมอ แม้ว่าจะขุดในเมืองไทย ผลกระทคนไทยรับเต็มๆ แต่ราคาที่ขายคนไทยก็ยังเป็นราคาตลาดโลก แถมผู้ได้รับสัมปทานคือ บริษัทต่างชาติแทบทั้งสิ้น

ทางแก้ว : คนไทยจำนวนมากยังไม่รู้จักมหันตภัยของวิธีการเจาะแบบแฟรกกิ้ง หรือเพิ่งรู้จักก็ไม่นานมานี้ จำเป็นที่จะต้องบอกให้คนไทยรู้ค่ะ เพราะทั่วโลกมีการประท้วงเรื่องนี้กันอย่ามากมายแล้ว

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 29/04/2015 เวลา : 07.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

มันถูกปกปิด

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
BlueHill วันที่ : 28/04/2015 เวลา : 21.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เพราะคำว่าความมั่นคงทางพลังงาน ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรม

แต่ไม่รู้ว่าเป็นความมั่นคงทางพลังงานของคนไทย หรือคนบางคน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 28/04/2015 เวลา : 21.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

แฟรกกิ้ง ดูจะมีขีดจำกัดหลายอย่าง
เช่น
ใช้น้ำมาก (ไม่ทราบว่า เป็นน้ำจืดหรือเค็ม)
อัดฉีดลงไป

ถ้าใช้น้ำบาดาล น่าจะไม่คุ้ม
เพราะ น้ำบาดาล หมดแล้วหมดเลย
ทำให้ คนรุ่นต่อไป ไม่มีน้ำสำรอง

โอกาสสารเคมีปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดิน
มีทีเดียว

โอกาสเกิด แผ่นดินไหว
น่าจะเพิ่มขึ้น เช่นกัน.....

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

80'y Long Live the King

ความทรงจำฉลอง 60 ปีครองราชย์

View All
<< เมษายน 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]