• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 590
  • จำนวนผู้ชม : 4224991
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/phaen
วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2555
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 37036 , 06:47:22 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน BlueHill , ฅนสยาม โหวตเรื่องนี้

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา “วันสำคัญสากลของโลก” เป็นงานที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมหลักในวันแรกคือการประกวดบรรยายธรรม และประกวดวาดภาพที่วัดมะนาว ซึ่งผมได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเช่นกันครับ

ในปีนี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถือเป็นอภิลักขิตมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี โดยประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ต่างกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชาในวาระนี้อย่างยิ่งใหญ่ เรียกว่า “งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ อปท. และพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน จึงจัดงานฉลองขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ๕๕ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

สำหรับกิจกรรมในวันแรก คือ การประกวดบรรยายธรรม และประกวดวาดภาพนั้น ใช้สถานที่ของอาคารหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่อยู่ติดกับศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อากาศวันนี้ลมพัดเย็นสบายมากเลยครับเริ่มให้เด็ก ๆ ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนรายงานตัวกันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. จึงเป็นพิธีเปิดงานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อจากนั้นท่านเจ้าอาวาสวัดมะนาว รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้กล่าวถึงความหมายของพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น“พุทธชยันตี” หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาเมื่อ ๒,๖๐๐ ปีล่วงแล้ว ทำให้พระนาม “สัมมาสัมพุทธะ” ปรากฏขึ้นในโลก เป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนในพระพุทธศาสนา อันเกิดจากปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีพระธรรมเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิต

วันฉลองที่สำคัญนี้ เรียกเป็นสากลว่า
Sambuddha Jayanti 2,600 ตรงกับภาษาไทยว่า “สัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี” เฉพาะประเทศไทย มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้เรียกงานฉลองนี้ว่า “พุทธชยันตี” ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคม ณ ตำหนักสมเด็จฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการจัดงาน

ให้การจัดงานแบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ ด้านการปฏิบัติบูชา มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ระดับครอบครัวและชุมชน ด้านวิชาการ เน้นการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมทั้งหมด มุ่งเน้นให้เกิดการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติบูชา และการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนของประชาชนสำหรับกิจกรรมการประกวดวาดภาพ แบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้นการศึกษา คือ ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) และช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑-๓)เริ่มการประกวดตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ไปจนถึง ๑๔.๐๐ น. พร้อมกันทุกช่วงชั้น ในการแบ่งระดับการประกวดของช่วงชั้นที่ ๑ - ๓ นั้น ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไร แต่ผมได้รับข้อเสนอแนะ ท้วงติง จากครูที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันในช่วงชั้นที่ ๔ ว่าจะเป็นการได้เปรียบ เสียเปรียบ กันหรือไม่ที่รวมเอา ม.๔-๖ กับ ปวช.๑-๓ ไว้ด้วยกัน

จากประสบการณ์การตัดสินการประกวดในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา พบว่าเกือบทุกปีนักเรียนระดับ ม.๔-๖ ก็จะมีผลงานที่โดดเด่นและคว้ารางวัลได้พอ ๆ กับนักเรียนระดับ ปวช.๑-๓ ในอัตราส่วนที่มากบ้าง น้อยบ้าง สอดแทรกสลับกันไปทุกปี กรรมการได้ยึดตามเกณฑ์การตัดสินและคุณภาพของงานที่ปรากฏ แต่จะเป็นยอมรับของทุกฝ่ายได้หรือไม่นั้น นับเป็นเรื่องธรรมดาของที่ครูผู้ส่งเด็กเข้าแข่งขันก็ย่อมต้องการชัยชนะกันทุกคน

ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้ว หากจะแยกการแข่งขันในช่วงชั้นที่ ๔ ม.๔-๖ กับ ปวช.๑-๓ ที่มุ่งเน้นต่อผลของการแข่งขันแล้ว ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่ง เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาที่ต่างกันใน สายสามัญ กับ สายอาชีพ แต่ถ้าหากต้องการให้เด็กสายสามัญซึ่งสนใจในศิลปะและมีความสามารถทางด้านนี้ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และมีเวทีในการแสดงออกอย่างเป็นสากล ก็ไม่ควรที่จะแยก

ทักษะฝีมือ
สร้างได้ไม่ยากหากฝึกฝนเป็นประจำ แต่แนวคิด มุมมอง และจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่แม้แต่เด็กสายอาชีพก็ใช่ว่าจะสร้างได้ หรือมีกันได้ทุกคน ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการทำงานศิลปะ จากการเข้าร่วมการแข่งขันหรือการชมภาพผลงานในนิทรรศการทางศิลปะ ก็จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่พัฒนาการของตนเอง และประเทศชาติอย่างไม่สิ้นสุด ผมคิดเช่นนั้นครับ...ภาพบางส่วนที่ตัดสินในการประกวดวาดภาพของช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) หัวข้อ “วันวิสาขบูชา”ภาพบางส่วนที่ตัดสินในการประกวดวาดภาพของช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-๖) หัวข้อ “ทำบุญวันพระ”ภาพบางส่วนที่ตัดสินในการประกวดวาดภาพของช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓) หัวข้อ “ปฏิบัติบูชา”ภาพบางส่วนที่ตัดสินในการประกวดวาดภาพของช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖), (ปวช.๑-๓) หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ ป.๑-๓ หัวข้อ “วันวิสาขบูชา” เทคนิค สีดินสอ ขนาดกระดาษ Aรางวัลชนะเลิศ ป.๔-๖ หัวข้อ “ทำบุญวันพระ” เทคนิค สีชอล์กน้ำมัน ขนาดกระดาษ Aรางวัลชนะเลิศ ม.๑-๓ หัวข้อ “ปฏิบัติบูชา” เทคนิค สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ ขนาดกระดาษ Aรางวัลชนะเลิศ ม.๔-๖, ปวช.๑-๓ หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” เทคนิค สีและเทคนิคตามความถนัด ขนาดกระดาษ Aคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพครับ...

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
5cats วันที่ : 01/06/2012 เวลา : 16.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/5cats

เยี่ยมไปเลย

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 30/05/2012 เวลา : 23.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

ชื่นชมกับผลงานวาดภาพของเยาวชนครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 30/05/2012 เวลา : 10.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


@ คห.๓ >>> ขอบคุณมากครับพี่ชบาตานี

@ คห.๔ >>> อีกกิจกรรมเป็นการประกวดบรรยายธรรมตามหัวข้อพุทธสุภาษิต ดังนี้ครับ...

ป.๑-๓ ททมาโน ปิโย โหติ
ป.๔-๖ สีลํ โลเก อนุตฺตรํ
ม.๑-๓ สติมโต สทา ภทฺทํ
ม.๔-๖ หรือ ปวช.๑-๓ ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

ขอบคุณมากครับคุณอินทรีย์ภูเขา...

@ คห.๕ >>> สวัสดีครับพี่ชาลี ขอบคุณมากครับ...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
BlueHill วันที่ : 30/05/2012 เวลา : 09.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สวัสดีครับครูแผน
ชอบทัศนคติตรงนี้มากครับ

"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการทำงานศิลปะ จากการเข้าร่วมการแข่งขันหรือการชมภาพผลงานในนิทรรศการทางศิลปะ ก็จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่พัฒนาการของตนเอง และประเทศชาติอย่างไม่สิ้นสุด"

ผมคิดว่า นำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาวิชานะครับ
คิด ไอเดีย เขียนหรือวาด ลงมือทำ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
อินทรีย์ภูเขา วันที่ : 30/05/2012 เวลา : 08.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nun2504
ธรรมทั้งหลาย ล้วนไม่เที่ยง

ผมว่าการจัดกิจกรรมวาดภาพก็ดีครับ..
แต่ถ้ามีกิจกรรม ท่องมรรค 8 และอธิบายได้ถูกต้อง จะดีที่สุดครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ชบาตานี วันที่ : 30/05/2012 เวลา : 07.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

โครงการดีๆ มีประโยชน์ ชื่นชมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 30/05/2012 เวลา : 07.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


สวัสดีครับพี่ฅนสยาม

ผมหายจากบล็อกไปนานเกือบ ๒ เดือน พี่สบายดีนะครับ...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 30/05/2012 เวลา : 06.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

โหวต 1 คน โหวตเรียบร้อยแล้ว...

สวัสดียามเช้าครับ..ครูแผน...


เป็นกิจกรรมทางศิลปะที่ดีมากๆครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< พฤษภาคม 2012 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]