*/
  • praputtamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2015-03-17
  • จำนวนเรื่อง : 261
  • จำนวนผู้ชม : 207780
  • จำนวนผู้โหวต : 36
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 676 , 07:07:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ตัวอย่างเรื่องบุคคลที่รักษาศีล๕ เรื่องพระปัญจสมาทานียะเป็นอุทาหรณ์ ในอานิสงส์ของบุคคลผู้ที่รักษาศีล ๕ ดังมีเรื่องเล่าว่า ในสมัยที่พระพุทธเจ้าชื่ออโนมทัสสี อุบัติขึ้นในโลก เวลานั้น เราเป็นคนทำงานรับจ้างอยู่ในนครจันทวดี เรามัวประกอบในการงานของผู้อื่น จึงไม่ได้บวช โลกทั้งหลายถูกความมืดใหญ่หลวงปิดบังแล้ว ย่อมถูกไฟ ๓ กอง เผา เราควรจะปลีกตัวออกไปด้วยอุบายอะไรหนอ ไทยธรรมของเราไม่มี และเราเป็นคนยากไร้ ทำงาน....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 672 , 06:52:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จำแนกคนพาลและบัณฑิตในโลกนี้ พระพุทธเจ้าแสดงจำแนกคนพาลและบัณฑิตในโลกนี้ ไว้ใน สิกขาปทสูตร ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตจักแสดง คนพาล คนพาลยิ่งกว่าคนพาล  บัณฑิต และบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิต แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเงี่ยโสตฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว    พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า    คนพาล – คนพาลยิ่งกว่าคนพาล พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัส....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 897 , 06:55:54 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

พิจารณาศีลแต่ละข้อ จริงอยู่ ผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด พิจารณาศีลแต่ละข้อ จะได้มีการตัดสินที่ถูกต้องและยุติธรรม ดังนี้ ๑.งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ คือการทำลายชีวิตสัตว์ ผู้เป็นบัณฑิต มีปัญญา มีเจตนาเจตสิกที่เกิดพร้อมกับมหากุศล งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ รักษาศีลข้อที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ให้ทำลายชีวิตของสัตว์นั้น ก็ได้สร้างมหากุศลที่ไม่ฆ่าสัตว์ ส่วนคนพาลมีเจตนาเจตสิกที่เกิดพร้อมกับอกุศลจิต พยายามหาทุกวิธีเพื่....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 761 , 08:22:51 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

มนุษย์กับศีล๕ บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ แน่นอนว่าชาติก่อนบุคคลนั้นต้องเคยรักษาศีล ๕ เป็นอย่างน้อย ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ถ้าชาติก่อนบุคคลนั้นละเมิดศีล ไม่มีศีล ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่บัดนี้ก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เพราะชาติก่อนบุคคลนั้นรักษาศีล ๕ ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ถ้าบุคคลใดไม่ละอายต่อบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาป ไม่เคารพตนเอง ถูกกิเลสครอบงำแล้ว จึงละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งในศีล ๕ ข้อ สร้างอกุศลกรรม ทำให้เสื่อ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 699 , 06:52:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

สภาพของศีล ๕ ในโลกนี้ บุคคลที่มีภัยเวรทำให้กายและใจเป็นทุกข์   (กายทุกข์-ใจทุกข์) เพราะเหตุที่ละเมิดศีล ๕ เป็นคนไม่มีศีล     และบุคคลที่ไม่มีภัยเวร ทำให้สบายกายสบายใจ เพราะเหตุที่รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์   ดังในเวรสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีดังนี้ คือ ครั้งนั้น ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้งนั้น พระผู....

อ่านต่อ


/4