*/
  • praputtamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2015-03-17
  • จำนวนเรื่อง : 261
  • จำนวนผู้ชม : 201344
  • จำนวนผู้โหวต : 36
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 2578 , 06:58:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน สมชัย , นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

การละเมิดศีลข้อที่ ๕ ดื่มสุรา เบียร์ และเมรัย

ผู้ที่ละเมิดศีลข้อที่ดื่มสุรา เบียร์ และเมรัย สำหรับฆราวาส สามเณร และพระภิกษุ มีสภาพที่เบาและหนักต่างกัน สำหรับฆราวาส เป็นอุบาสกอุบาสิกาละเมิดศีลข้อที่ดื่มสุรา เบียร์ และเมรัย ก็เป็น ๑ ในศีล ๕  ศีล ๘ และ ศีล ๙ เป็นต้น ถ้าอุบาสกอุบาสิกาคนใด ดื่มสุรา เบียร์ และเมรัย  ศีล ๕ ศีล ๘ และ ศีล ๙ ของอุบาสกอุบาสิกานั้นขาด ต้องสมาทานใหม่ เมื่อสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๙ ใหม่แล้ว จะกลายเป็นผู้มีศีลอย่างเดิม

สำหรับสามเณรที่ละเมิดศีลข้อดื่มสุรา เบียร์ และเมรัย ซึ่งเป็นศีลข้อหนึ่งในศีลของสามเณร       ก็สามเณรองค์นั้นย่อมหมดความเป็นสามเณร แม้ภายนอกจะห่มจีวรอยู่ก็ตาม แต่ภายในความเป็นสามเณรนั้นไม่มี  เมื่อสามเณรรู้ว่าตัวเองละเมิดศีล หมดสภาพความเป็นสามเณรแล้ว  สามเณรนั้นต้องไปหาครูบาอาจารย์หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ที่เข้าใจเรื่องวินัย เข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี ให้สามเณรนั้นถึงไตรสรณคมน์ใหม่ แล้วให้สมาทานศีล ๑๐ ใหม่ หลังจากถึงไตรสรณคมน์ที่ถูกต้อง ตามวินัย  กล่าวบาลีให้ถูกต้อง ตามฐาน กรณ์ ปยตนะ  และพยัญชนพุทธิ ๑๐ อย่าง

สุรา เบียร์ และเมรัย ก็เป็นหนึ่งในศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุ ถ้าพระภิกษุนั้นรู้ว่าตนเอง ว่าต้องอาบัติปาจิตตีย์แล้ว พระภิกษุนั้นจะรู้ว่าเป็นสุราหรือไม่ก็ตาม ถ้าได้ดื่มสุราล่วงลำคอ ย่อมต้องอาบัติ   ภิกษุผู้ที่ต้องอาบัติแล้วนั้น  ต้องเข้าไปหาภิกษุองค์หนึ่ง ซึ่งไม่มีสภาคาบัติเหมือนกับตน แล้วปลงอาบัติตามวินัย ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ หลังจากปลงอาบัติแล้ว ภิกษุนั้นก็จะมีศีลอย่างเดิม

บุคคลที่ดื่มสุรา เบียร์ และเมรัยทุกวันๆ กินบ่อยๆ จนติด  ยากจะทิ้งได้ ถ้าไม่ได้ดื่มแล้ว ก็กระวนกระวาย กินเท่าไหร่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่ม ดังในอติตตสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรม ๓ อย่าง ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ  คือ  ๑.การนอนหลับ ๒. การดื่มสุรา เบียร์ และเมรัยต่างๆ ๓. ในการเสพเมถุน

จริงอยู่ ธรรมทั้งสามอย่างนั้น เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติ    การดื่มสุรา เบียร์ และเมรัย ยังเป็นเหตุให้เกิดโรคที่รักษายากในปัจจุบัน  ผู้ที่เป็นบัณฑิตมีศีล มีเจตนาที่งดเว้น จากการดื่มสุรา เบียร์ และเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย  ย่อมพ้นจากจากโรคร้ายเหล่านั้นได้ 

ถามว่า ดื่มสุราเมรัยเป็นอกุศลกรรมบถข้อไหน ในอกุศลกรรมบถ ๑๐?

ตอบว่า อกุศลกรรม ๑๐ เกิดขึ้น เพราะอาศัย กายทวาร เรียกว่า กายทุจริต มีอกุศล ๓ อย่าง คือ อกุศลที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ อกุศลที่เกิดจากการลักทรัพย์ อกุศลที่เกิดจากประพฤติผิดในกาม

อาศัยวจีทวาร เรียกว่า วจีทุจริต ก็มีอกุศล ๔ อย่าง คือ อกุศลที่เกิดจากการพูดเท็จ อกุศลที่เกิดจากการพูดคำหยาบ อกุศลที่เกิดจากการพูดส่อเสียด อกุศลที่เกิดจากการพูดเพ้อเจ้อ

มโนทุจริต มีอกุศล ๓ อย่าง คือ อกุศลที่เกิดจากการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น อกุศลที่เกิดจากพยาบาทปองร้ายผู้อื่น อกุศลที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากความเป็นจริง

การดื่มสุราเมรัย เป็นศีลข้อหนึ่ง ในศีล ๕ ศีล ๘ ในศีล ๙ เป็นต้น แต่ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ ดื่มสุราเมรัย จึงไม่มีชื่อเรียก อกุศลต่างหาก เหมือนอกุศลกรรมอื่น เพราะเหตุอะไร?

จริงอยู่ การดื่มสุราเมรัยจัดเป็นอกุศลกรรม แต่อกุศลกรรมนี้มีสภาพไม่แน่นอน จึงไม่มีชื่อเรียกอกุศลต่างหากในอกุศลกรรม ๑๐  อกุศลที่เกิดจากดื่มสุราเมรัยนี้ เป็นเหตุให้เกิดการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น เพราะฉะนั้น การดื่มสุราเมรัยจึงเกี่ยวข้องกับอกุศลกรรมทั้งหมด

 

พิจารณาตามกรณี ดังนี้คือ

กรณีที่ ๑ บุคคลที่ดื่มสุราเมรัย เพื่อสนองความอยาก เมื่อดื่มรสของสุราเมรัยแล้ว ไม่รู้สึกตัว นอนหลับ ไม่ได้ไปทำอกุศลกรรมต่างๆ มีฆ่าสัตว์เป็นต้น  จนถึงเวลาก็หายเมา   บุคคลนั้นจึงละเมิดศีลข้อดื่มสุราเมรัย ก็ได้เพียงอกุศลกรรมคือการดื่มสุราเมรัย    แต่ถึงอย่างนั้น การดื่มสุราเมรัยนั้น  ก็สงเคราะห์เข้าในศีลข้อประพฤติผิดในกาม

ในศีลข้อที่ประพฤติผิดในกาม มีศัพท์ว่า กาเม-
สุมิจฉาจาร ผู้ที่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือ การเสพเมถุนกับบุคคลที่ไม่ใช่ภรรยาและสามีของตน ความจริง กามในที่นี้ หมายถึง กามคุณ ๕ อย่าง   คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ คนที่ละเมิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารนี้ ก็เพื่อเสวยความสุขในกามคุณ ๕ ของฝ่ายตรงกันข้าม เหมือนกัน การดื่มสุราก็เพื่อเสวยความสุขในกามคุณ ๕ เพราะฉะนั้นจึงสงเคราะห์การดื่มสุราเข้ามาในกาเมสุมิจฉาจารด้วย

 

กรณีที่ ๒ บุคคลที่มีนิสัยไม่กล้า รู้ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป ไม่กล้าทำอกุศลทั้งหลาย แต่เมื่อบุคคลนั้นได้ดื่มสุราเมรัยแล้ว สามารถทำให้เขากล้าทำบาป สุรานี้ทำให้กระตุ้นความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดขึ้น คนนั้น
ไม่เป็นตัวของตัวเอง กลายเป็นคนที่ดุร้าย ไม่ละอายต่อบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาป กล้าทำอกุศลทั้งหลาย  ดังนั้น ถ้าบุคคลนั้นดื่มสุราเมรัยแล้ว ไปสร้างข้ออกุศลกรรมใด ก็สุราเมรัยสงเคราะห์เข้ากับอกุศลกรรมข้อนั้น

ถ้าบุคคลผู้ดื่มสุราเมรัยนั้น ไปสร้างอกุศลกรรม
ข้อฆ่าสัตว์ ผู้ที่ดื่มสุราเมรัยนั้น ก็สงเคราะห์ว่าสร้างอกุศลข้อฆ่าสัตว์, ถ้าบุคคลผู้ดื่มสุราเมรัยนั้น   ไปสร้างอกุศลกรรมข้อลักทรัพย์ ผู้ที่ดื่มสุราเมรัยนั้น     ก็สงเคราะห์ว่าสร้างอกุศลข้อลักทรัพย์ ... ประพฤติผิดในกาม ...   พูดเท็จ ... พูดคำหยาบ ... พูดส่อเสียด ... พูดเพ้อเจ้อ ... โลภอยากได้ของเขา ... พยาบาทปองร้าย ... ถ้าบุคคลผู้ดื่มสุราเมรัยนั้น ไปสร้างอกุศลกรรมข้อมิจฉาทิฏฐิ ผู้ดื่มสุรานั้น ก็สงเคราะห์ว่าสร้างอกุศลข้อมิจฉาทิฏฐิ

ดังนั้น การดื่มสุราเมรัย จึงเป็นเหตุให้เกิดอกุศล-กรรมบถ ๑๐ เพราะเหตุที่การดื่มสุราเมรัย เป็นการสร้างอกุศลกรรมที่ไม่แน่นอน ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้บัญญัติเป็นข้อหนึ่งไว้ต่างหาก

จริงอยู่ พระอานันทเถระผู้แต่มูลฎีกา ได้อธิบายไว้ว่า บุคคลผู้ละเมิดศีลข้อดื่มสุราเมรัย ได้สร้างอกุศล    และอกุศลนั้นได้สงเคราะห์เข้าในอกุศลข้อประพฤติผิดในกาม เพราะว่าศีลข้อนี้มีอารมณ์เหมือนข้อประพฤติผิดในกาม ฉะนั้นศีลข้อที่ดื่มสุราเมรัยนั้นจึงสงเคราะห์เข้ามาในอกุศลกรรมบถ ๑๐  เพราะการดื่มสุราเมรัยนั้นเป็นเหตุให้สร้างอกุศลกรรมบถ ๑๐

ตสฺส สภาคตฺเตน มิจฺฉาจาเร อุปการกตฺเตน
ทสสุปิ กมฺมปเถสุ อนุปเวโส โหติ

แปลความว่า การดื่มสุรานี้ อนุโลมเข้ากับกาเมสุมิจฉาจาร เพราะมีความเหมือนกับกาเมสุมิจฉาจาร และอนุโลมเข้าในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ด้วย เพราะเป็นการช่วยอุปการะให้อกุศลกรรมบถ ๑๐ สำเร็จลงได้


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สมชัย วันที่ : 11/08/2017 เวลา : 11.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political1

การสำรวมระวัง เป็นสิ่งที่อริยชนพึงกระทำ ถ้าเป็นแค่ไปละเมิดสิกขาบท แล้วก็ไปสารภาพ เพื่อคิดว่าตนเอง จะได้มีศีลบริสุทธิ์ แบบนี้ละเมิดครั้งหนึ่งสารภาพครั้งหนึ่ง ย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไร
ศีลคือความปกติ ที่เกิดในจิตใจ จนไม่คิดก้าวล่วง ซึ่งก็มาจากบทฝึก ที่เรียกว่า สิกขาบททั้งหลาย ที่ต้องพยายามข่มกลั้น จนเป็นปกติ ไม่ต้องข่มกลั้น เมื่อนั้นจึงเป็นศีลที่แท้จริง

สุรา เบียร์ ก็คือ อาหารที่ล่วงเข้าสู่กาย ตัวมันเองก็เหมือนอาหารอื่นๆทั้งหลาย ที่มีฤทธิ์ตามแต่ธาตุที่มาประกอบ อาหารหวานมากๆก็ก่อให้เกิดโรคภัย สุรา เบียร์ก็กดสมอง ทำให้สันดานที่ยังไม่ได้ชำระ ปรากฏออกมา ซึ่งเป็นเหตุในการทำอกุศลกรรมบททั้งหลาย
อาหารบางอย่าง ยาบางตัว ก็มีฤทธิ์ดังกล่าว

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สมชัย วันที่ : 11/08/2017 เวลา : 11.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political1

http://oknation.nationtv.tv/blog/movie-som/2016/08/06/entry-1
ลองอ่านดูเรื่องนี้อีกมุมหนึ่งนะครับ ตัวผมเองไม่ทานเหล้าเบียร์

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 11/08/2017 เวลา : 10.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

สาธุครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน