วันที่ พุธ ตุลาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้ต้องการรับราชการและข้าราชการโปรดอ่านสักนิด


ผู้ต้องการรับราชการและข้าราชการโปรดอ่านสักนิด

ระยะนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหลายอย่าง ผู้ที่ต้องการจะเป็นข้าราชการในอนาคตหรือข้าราชการในปัจจุบันอาจมีส่วนร่วมอยู่บ้างไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม 

ดังนั้น ก่อนการกระทำหรือร่วมในกิจกรรมใดๆ หากศึกษากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนไว้บ้างก็ไม่เสียหลายและไม่เสียประโยชน์ในอนาคต

อ้อ กฎหมายว่าด้วยข้าราชการประเภทอื่นนอกเหนือจากข้าราชการพลเรือน ก็ได้นำบทบัญญัติของกฏหมายดังกล่าวไปใช้ด้วยเช่นกันครับ

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนเข้ารับราชการนั้น มาตรา ๓๖ (๓) ได้บัญญัติไว้ว่า “เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ”

ดังนั้น หากมีหลักฐานตรวจสอบพบว่าผู้ใดไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ (๓) ก็ขาดคุณสมบัติในการเป็นข้าราชการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อห้ามใดๆ นะครับในการไปประกอบอาชีพอื่น

แล้วหากว่าตอนนี้เป็นข้าราชการโดยสมบูรณ์

 

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

มาตรา ๘๑ ได้บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ” และ

มาตรา ๘๔ ได้บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ .... ผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดทางวินัย”

ดังนั้น แม้ว่าข้าราชการคือประชาชนคนหนึ่งซึ่งมีสิทธิในการแสดงความเห็นได้ แต่การแสดงความคิดเห็นนั้นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วยนะครับ

หากเกิดกรณีที่ข้าราชการได้กระทำหรือร่วมกระทำในกิจกรรมบางอย่างซึ่งไม่เป็นไปตามกับบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ก็เสี่ยงที่อาจถูกสอบสวนและถูกลงโทษทางวินัยได้

ที่สำคัญมาตรา ๑๑๐ (๓) ได้บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ (๓) ได้

ในฐานะที่ผู้เขียนเคยเป็นข้าราชการมาก่อนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ส่วนจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี

โดย พุธทรัพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net