วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2565

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเห็นต่างกับข้อเสนอไม่ให้ใช้เลขไทยและไม่ให้ใช้ พ.ศ.


ขอเห็นต่างกับข้อเสนอไม่ให้ใช้เลขไทยและไม่ให้ใช้ พ.ศ. 

เมื่อได้ทราบว่ามีผู้เสนอให้ใช้เลขอารบิคแทนเลขไทยและให้ใช้ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) แทนพุทธศักราช ( พ.ศ.) แล้วก็งง

เมื่อเห็นว่าการใช้เลขไทยไม่สะดวกในการทำบัญชีหรือใช้ในระบบดิจิทัล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วก็อาจใช้เลขอารบิคแทนได้ ไม่น่าลามไปถึงหนังสือราชการ รวมถึงพุทธศักราชด้วย

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ผู้ใดก็อาจเสนอความเห็นใดๆ ก็ได้

แต่สำหรับผู้เขียนนั้น เป็นคนไทย ปู่ย่าตายายเป็นคนไทย รากเหง่าของความเป็นไทยจึงหยั่งลึกมาก มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีเลขไทยให้ได้ใช้อยู่ในโลกใบนี้

ขอย้ำให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่า “มีไม่กี่ชาติในโลกนี้หรอกครับ ที่มีตัวอักษรและตัวเลขใช้เช่นเดียวกับประเทศไทย” ดังนั้น คนไทยจึงควรรักษาสิ่งนี้ไว้

สำหรับคนไทยที่มีรากเหง้าหยั่งลึกเหมือนผู้เขียน ก็จงมีความภูมิใจเหมือนผู้เขียนเถิดครับ ที่ได้ใช้เลขไทยและพุทธศักราช สำหรับผู้เขียนนั้นยังมีความภาคภูมิใจและจะใช้เลขไทยและพุทธศักราชตลอดไป

เหตุผลก็ดังที่ได้เขียนในหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ ซึ่งข้อความเดิมทุกประการเพียงแต่เพิ่มภาพประกอบเท่านั้น รายละเอียดข้างล่างนี้ครับ


พุธทรัพย์ มณีศรี

 

เลขไทยหายไปไหน ? 

เพื่อนของผู้เขียนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ได้เล่าให้ฟังว่า มหาวิทยาลัยแห่งนั้นได้กำหนดให้ใช้ตัวเลขอารบิคหรือเลขฝรั่งในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

 

ฟังแล้วก็แปลก และไม่เคยทราบมาก่อน และด้วยความรู้ที่ผู้เขียนเป็นคนไทยและเห็นคุณค่าของเลขไทย จึงรีบค้นคว้าในเรื่องนี้ทันที

ปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยที่เพื่อนสอนหรอกครับ ยังมีมหาวิทยาลัยที่กำหนดของรัฐที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งกี่กำหนดให้ใช้เลขอารบิคในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

เท่าที่ทราบมีมหาวิทยาลัยเดียวที่กำหนดให้ใช้เลขไทยในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดมหาวิทยาลัยของไทยจึงกำหนดให้ใช้เลขอารบิคในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

ถ้าประเทศไทยไม่มีเลขไทยใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

หากกำหนดให้ใช้เลขอารบิคในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ก็ใช่ เพราะผรั่งอ่านวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ จะได้ค้นคว้าหาเลขหน้าได้ถูก

แต่ฝรั่งที่ค้นคว้าวิทยานิพนธ์ภาษาไทย แน่นอนต้องเป็นผู้ที่รู้ภาษาไทยเท่านั้น และเมื่อรู้ภาษาไทย ก็ย่อมรู้เลขไทยด้วย

ขณะที่ฝรั่งได้กลืนความเป็นไทยของเรามาหลายเรื่องแล้ว มหาวิทยาลัยของไทยยังช่วยให้ฝรั่งกลืนเลขไทยไปอีกด้วยหรือ

กลับมาดูการใช้เลขไทยในสังคมไทยกันบ้าง

พระสงฆ์ ก็ใช้เลขไทยในการสอบบาลีสนามหลวง หรือสอบตามหลักสูตรเปรียญธรรม

หมอดูที่ดูดวง ก็ใช้เลขไทย

 

ผู้เขียนเองก็ใช้เลขไทยมาโดยตลอด เมื่อเขียนบทความลงตีพิมพ์ ไม่ว่าจะในคอลัมน์ใด ในหนังสือหรือหรือหนังสือพิมพ์ฉบับใด ก็ได้ใช้เลขไทยมาโดยตลอด

มาดูในทางราชการบ้าง

แม้ว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ ไม่ได้กำหนดให้ใช้เลขไทยในหนังสือราชการไทย

ไม่ว่าจะเป็นฉบับที่ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘

แต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานราชการทุกแห่ง ใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งขอให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งส่งเสริมการใช้เลขไทยด้วย

และยังย้ำชัดเจนมากขึ้น เมื่อ ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยใช้ฟอนด์สารบรรณและฟอนด์อื่นๆ ของสำนักงานส่งสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พร้อมทั้งย้ำให้ใช้เลขไทยตามมติ ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ดูรายละเอียดในหนังสือสำนักเลขาธืการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖ /ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓

แล้วมหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้เลขอารบิคในวิทยานิพนธ์ภาษาไทย จะตอบสนองมติ ครม. นี้ได้อย่างไร

ก็คงต้องฝากให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

สำหรับห้างร้านหรือบริษัทเอกชนนั้น

หากพิจารณาเห็นว่าส่วนใดที่สามารถใช้เลขไทยได้ โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดน้อยถอยลง ก็ขอให้ช่วยกันใช้เลขไทยกันเถิดนะครับ

เลขไทยเป็นตัวเลขที่สวยงาม อ่อนช้อย เข้ากับลักษณะของคนไทย


โดยเฉพาะการใช้เลขไทย จะช่วยเชิดชูเกียรติภูมิของคนไทยต่อชาวโลก เพราะมีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของเราเอง

มีไม่กี่ชาติหรอกครับ ที่มีตัวอักษรและตัวเลขใช้เช่นเดียวกับประเทศไทย

 

พุธทรัพย์ มณีศรี

โดย พุธทรัพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net