วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2565

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“สามย่าน โค-ออป” ผนึก “กสิกรไทย” สานต่อโคเลิร์นนิ่งสเปซ แบ่งปันพื้นที่ฯ


 

“สามย่าน โค-ออป” ผนึก “ธนาคารกสิกรไทย”

สานต่อโคเลิร์นนิ่งสเปซ แบ่งปันพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ในสามย่านมิตรทาวน์

ตอบแทนสังคมด้วยบริการพื้นที่ฟรีให้แก่สมาชิกกว่า 600,000 คนต่อปี

สร้างคุณค่า 5 มิติการันตีด้วยเกณฑ์ SROI โดย “สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย”

 

(ซ้ายไปขวา) สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย, 

ปิยะวัลย์ สร้อยน้อย ผู้อำนวยการ สามย่านโค-ออป ภายใต้การบริหารของ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย), ฐิติภร สิริศรีสกุลชัย 

ผู้อำนวยการอาวุโส Business Solution Integration Chapter ธนาคารกสิกรไทย

 

“สามย่าน โค-ออป (Samyan CO-OP)” ร่วมกับพันธมิตร ธนาคารกสิกรไทย 

และ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย เปิดเผยความสำเร็จของสามย่าน โค-ออป 

พื้นที่แห่งการแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้ของทุกคน พร้อมยืนหยัดให้บริการพื้นที่ส่งเสริม

การเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุนตลอดการดำเนินการกว่า 3 ปี ซึ่งมีผลการดำเนิน

งานที่สำคัญ (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2565) ได้แก่

· ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้พื้นที่รวมกว่า 120,000 คน แบ่งเป็นนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา 60% และเป็นบุคคลทั่วไป 40%

· ผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 50,000 คน (ช่วงเวลาปกติที่ไม่ต้องปิดให้บริการ

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19)

· จัดงานเวิร์คช็อป ติวเข้มด้านวิชาการ เทรนนิ่งด้านวิชาชีพ มากกว่า 250 งาน 

และมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 12,000 คน

· เกิดชุมชน (Community) ของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ต้องการทำ

ประโยชน์เพื่อสังคมที่แข็งแรง

ในด้านการตอบแทนคืนสู่สังคม สามย่าน โค-ออป ได้เข้าร่วมการประเมินผลตอบแทน

ทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประเมิน

มูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand Association) องค์กรระดับสากล

ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างคุณค่าสังคมผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงาน

ทุกภาคส่วนในประเทศไทย ตามกรอบมาตรฐานดัชนีชี้วัดทางสังคม (ESG Index) 

ซึ่งครอบคลุมในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยสมาคมผู้ประเมินมูลค่า

ทางสังคมไทยได้ประเมิน สามย่าน โค-ออป ไว้ว่าทุกการลงทุน 1 บาท 

ใน สามย่านโค-ออป จะก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคม 3.5 บาท สามารถแบ่งออก

เป็นผลตอบแทนด้านสังคมที่สำคัญ 5 มิติ ดังนี้

· คุณค่าทางสังคมต่อผู้ใช้บริการ (User Value)

ผู้ใช้บริการ สามย่าน โค-ออป มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจ

เพิ่มมากขึ้น มีความสะดวกในการนัดพบ มีประสิทธิภาพในการนัดพบ 

มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น มีพื้นที่ทางสังคม และสุขภาพจิตดีขึ้น

· คุณค่าทางสังคมต่อชุมชน (Community Value)

สร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้างด้วยการเพิ่มพื้นที่

ความสะดวกสบาย และปลอดภัยที่เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับคนทุกวัย

และพัฒนาให้เป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง

· คุณค่าทางสังคมต่อพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner Value)

ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ใช้บริการ รวมถึงทำให้

เข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าผ่านแอปพลิเคชั่นของ สามย่าน โค-ออป 

ทำให้แบรนด์ของพันธมิตรเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

· คุณค่าทางสังคมต่อพันธมิตรคอนเทนต์ (Content Partner Value)

สามารถจัดงานเทรนนิ่ง เวิร์คช็อป และทอล์ค ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มีสถานที่

ที่เปิดกว้างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่เนื้อหา 

หรือคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วม

· คุณค่าทางสังคมต่อ สามย่าน โค-ออป (Space Value)

สร้างคุณค่าการรับรู้แบรนด์ สามย่าน โค-ออป ผ่านการสื่อสาร และกิจกรรม 

โดยขยายฐานผู้ใช้บริการไปยังชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ

 

 

คุณปิยะวัลย์ สร้อยน้อย ผู้อำนวยการ สามย่านโค-ออป ภายใต้การบริหารของ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)

 

คุณปิยะวัลย์ สร้อยน้อย  กล่าวว่า “สามย่าน โค-ออป เชื่อว่าการมีพื้นที่โคเลิร์นนิ่งสเปซ 

จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ใช้บริการตั้งแต่เยาวชนตลอดจนคนวัยทำงาน โดยยังได้รับการสนับสนุนอย่างดี

จากธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์และแนวคิดในเรื่องการตอบแทนสู่สังคม

สอดคล้องกับกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ทำให้โคเลิร์นนิ่งสเปซแห่งนี้ประสบความสำเร็จ

ในการเข้าร่วมการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) 

ที่จัดโดยสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand Association)

ตอกย้ำถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและผลักดันพื้นที่ สามย่าน โค – ออป ให้เป็นสเปซเพื่อ

การเรียนรู้อย่างยั่งยืนของทุกคนในชุมชน”

คุณฐิติภร สิริศรีสกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส 

Business Solution Integration Chapter ธนาคารกสิกรไทย

คุณฐิติภร สิริศรีสกุลชัย กล่าวว่า “ความร่วมมือกับศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

ในการสนับสนุน สามย่าน โค-ออป เป็นความมุ่งมั่นของธนาคารที่ต้องการมีบทบาท

สำคัญในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล โดยการผลักดันให้เกิด

พื้นที่สาธารณะ (Public Space)  สำหรับทุกๆ คนให้ได้มาเรียนรู้ ทำกิจกรรมต่อยอด

แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้ สามย่าน โค-ออป

เป็นสถานที่พบปะ เรียนรู้ที่ครบวงจรแห่งใหม่ใจกลางเมือง ตอบรับกับโจทย์ทักษะแห่ง

โลกอนาคตที่ต้องมี ซึ่งสามารถใช้ในโลกของการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต

เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี เป็นต้น”

คุณสกุลทิพย์  กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย 

ในด้านการสร้างผลตอบแทนต่อสังคม :  

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์  กล่าวว่า “ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการวัดคุณค่า

ทางสังคม ด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return 

on Investment : SROI)  เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานกิจกรรม

เม็ดเงินการลงทุนที่ไม่เพียงสะท้อนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ แต่ยังประโยชน์

และคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

โดยสำหรับประเทศไทย นับเป็นช่วงเริ่มต้นในการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ

ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมในการนำเครื่องมือ และกรอบแนวคิดมาสู่

การพัฒนายกระดับ Impact Performance ขององค์กรต่อสังคม สมาคมฯ เชื่อว่าการ

ริเริ่มของสามย่านโค-ออป จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและการนำ

ไปสู่การขยายผลสัมฤทธิ์วงกว้างในสังคมไทยต่อไป”


ชื่อ: สามย่าน โค-ออป  (Samyan CO-OP)

ผู้พัฒนา: บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ที่ตั้ง: ชั้น 2-3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

วันเปิดทำการ: กันยายน 2562

พื้นที่รวม: 1,400 ตร.ม.

จำนวนที่นั่งรวม: 500 ที่นั่ง

 

ประกอบด้วย โซน Open Reading 180 ที่นั่ง

 

 

โซน Focused Area 146 ที่นั่ง โซน Private Area 119 ที่นั่ง

และโซน Amphitheater 55 ที่นั่ง

 สิ่งอำนวยความสะดวก: เชื่อมต่อ MRT สถานีสามย่าน

พื้นที่ออกแบบให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีโซนสำหรับพูดคุย และโซนใช้สมาธิ

จำนวนปลั๊กไฟ และสัญญาณ Wi-Fi เพียงพอต่อการใช้งาน

ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ด้วยระบบสแกนคิวอาร์โค้ดยืนยันตัวตน

ติดตั้งกล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่ คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งอยู่ในสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งมีโซนรีเทลที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

 

🌸•*¨*•.¸¸✧ Joy'Gangster •*¨*•.¸¸✧

 

  

โดย JoyGangster

 

กลับไปที่ www.oknation.net