วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร


     ขอเชิญเฝ้าฯ ทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกับการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และ ๙๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ ศาลาพระเกี้ยว เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยมีพิธีสงฆ์ การแสดงนาฏยศิลป์สมโภช โดยภาควิชานาฎยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และชมรมล้านนา อบจ. นอกจากนี้ยังได้เชิญอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาร่วมในพิธีด้วย

      วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเทพ ศิรินทราบรมราชินี และสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๔๐๐ ได้อาราธนานิมนต์พระภิกษุฝ่ายธรรมยุตจากวัดบวรนิเวศวิหารมาเป็นเจ้าอธิการ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงสมณศักดิ์เป็น “พระครูปทุมธรรมธาดา” และได้อัญเชิญ “พระแสน” และ “พระไส” จากวัดเขมาภิรตาราม มาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ และมี “พระเสริม” ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองลานช้างไล่เลี่ยกันกับ“พระแก้วมรกต” พระเสริมประดิษฐาน ณ พระวิหาร

      วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มีอดีตเจ้าอาวาสปกครองมา ๗ รูป ปัจจุบันมีพระเทพปัญญามุนี (อมร ญาโณทโย) เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๖๙ รูป สามเณร ๓๙ รูป

     img187/9539/watpathum2at1.jpg

      วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเป็นวัดที่มีประวัติแรกสร้างที่สำคัญมาก และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ พระราชสรีรางคาร และพระอัฐิของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์หลายพระองค์ มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาทิ นอกจากศาสนสถานที่ปรากฏอยู่ตามธรรมเนียมในพระอารามทั่วไปแล้ว ภายในบริเวณวัดยังมีสถานที่สำคัญอันควรสนใจอีกหลายแห่ง เช่น เรือนพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น

      วัดปทุมวนารามราชวรวิหารมีความสัมพันธ์อันดีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายด้าน อาทิ การประกอบกิจทางศาสนาในงานพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และการธำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ๒๕๔๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำเงินจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อการบูรณะเรือนพระศรีมหาโพธิ์ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะนำเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบถวายเพื่อการบำรุงพระอารามโดยเสด็จพระราชกุศล ด้วยการสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ หลัง ในเขตพุทธาวาส ณ บริเวณใกล้เคียงเรือนพระศรีมหาโพธิ์ ได้แก่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และขอพระราชทานพระอนุญาตอัญเชิญตราอักษรย่อประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประดิษฐานที่หน้าบันของศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นสิริมงคลสูงสุด

      ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๔๕-๕๐๔๘๑๘-๒ ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานปี ๒๕๕๐ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร” หรือ โอนเงินเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๗๒๓๖๗ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงินทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๒๑๘ ๐๑๗๗, ๐๒-๒๑๘ ๐๑๗๑

      สำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญสมทบตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

วัดใกล้วัง

      img291/5788/watkaiwangwe2.jpg

      ตามโบราณราชประเพณี พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายไว้ในพระพุทธศาสนา พระอารามที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นดังกล่าวเรียกว่าพระอารามหลวง พระอารามของวัดปทุมวนารามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ พระราชทานเป็นพระอารามในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ซึ่งมีพระราชโอรสคือสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ ต่อมาได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อมีการปฏิสังขรณ์    

      วัดปทุมวนารามฯในช่วงรัชสมัยของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องไม้เก่า กระเบื้อง และสิ่งปลูกสร้างจากวังสระปทุมวันมาร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ อีกทั้งยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าอาวาสจำหน่ายอิฐหัก ปูนที่รื้อลงจากพลับพลาและตำหนักเก๋งที่วังสระปทุมวัน เพื่อนำเงินไปร่วมในการปฏิสังขรณ์วัดด้วย

      นอกจากนี้ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม พระสนมเอกในรัชกาลที่ ๔) ได้ทรงบริจาคทรัพย์สร้างศาลาจตุรมุขถวายไว้แก่วัดปทุมวนารามฯ  ต่อมาศาลาหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมลงมาก สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา ซึ่งทรงผูกพันกับวัดนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ทรงสร้างศาลาขึ้นใหม่ โดยย้ายไปอยู่แนวคลองอรชร เพื่อใช้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่หน้ามุขด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนแห่งนี้ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ยังได้ทรงสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพระสรีรางคารของผู้ที่สืบสายตรงของพระองค์ดังนี้...

     ๑. พระบรมราชสรีรางคารส่วนหนึ่งของสมเด็จพระบรมราชชนก บรรจุเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๒ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ก่อนเสด็จสวรรคตสมเด็จพระบรมราชชนกได้กราบบังคมทูลพระราชมารดา ให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคารส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้ ณ พระสถูปเจดีย์ของวัดปทุมวนารามฯ เพื่อ “สังวาลย์และลูกๆ จะได้มาหาโดยสะดวก”) 

     ๒. พระทนต์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสสาอัยยิกาเจ้า บรรจุเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒

      ๓.พระทนต์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร บรรจุเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑

     ๔. หนังส่วนพระเศียรของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล บรรจุเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๘

     ๕. พระอัฐิส่วนหนึ่งของพระโสณี (สะโพก) ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บรรจุเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘

      พระสถูปเจดีย์แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ส่วนพระองค์ของพระประยูรญาติที่สืบสายตรงในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายตลอดมา

      คณะสงฆ์วัดปทุมวนารามฯ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง “มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ขึ้นที่วัดปทุมวนารามฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระบรมราชชนกสืบไป ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙ และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนกเป็นตราประจำมูลนิธิด้วย

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือกำเนิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวย่อมมีความรู้สึกผูกพันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงเห็นสมควรจัดสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดี อันมิมีวันเสื่อม

 จุฬาฯ จัดพิมพ์หนังสือทรงคุณค่า ๒ เล่ม ที่ระลึกกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๐

      .ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๐ เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๐ ขึ้น ๒ เล่ม คือ การจัดพิมพ์หนังสือทรงคุณค่า ซึ่งเป็นหนังสือเก่าหายาก เนื้อหาเป็นละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามเดินดง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นการต่ออายุหนังสือ กล่าวคือ ทำให้มีหนังสือทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้คนไทยได้อ่านกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดปทุมวนารามราชวรวิหารขึ้น เมื่อปี ๒๔๐๐ ส่วนอีกเล่มจะเป็นหนังสือสูจิบัตรงานกฐินพระราชทาน ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจอย่างยิ่ง ได้แก่ ประวัติวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร พุทธศิลป์ในวัด และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ เช่น การปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม รอยพระพุทธบาทที่ได้มาจากประเทศศรีลังกา บริเวณที่ประดิษฐานพระโกศ ตำนานพระไสหรือพระสายน์ พระพุทธรูปสำคัญของวัดปทุมวนารามฯ เป็นต้น

*****

     จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมงานในครั้งนี้ และร่วมทำบุญสร้างศาลาทั้งสองหลังโดยพร้อมเพรียงกัน 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐๒-๒๑๘ ๐๑๗๐-๑

     ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมทำบุญในการทอดกฐินพระราชทาน ครั้งนี้จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ อายุ สุขะ พละ ตลอดไป.

จาก http://www.chula.ac.th/chula/th/news/news180750.html

ขออนุโมทนา ...

โดย forgive

 

กลับไปที่ www.oknation.net