วันที่ อังคาร กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนล่องแพวิทยา


วิสัยทัศน์โรงเรียนล่องแพวิทยา

           โรงเรียนล่องแพวิทยา มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นคุณธรรมนำความรู้  มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง

2.พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.จัดการศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้

4.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะงานอาชีพตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ ดำรงชีวิต

6.ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

4. ผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา

5. ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

6. นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง โดยใช้มาตรการเชิงรุก

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้

4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียนตามความถนัด  ความสนใจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้อยู่ดี  มีสุข

 

 

 

 

   

โดย ผ.อ.สยามเรืองสุกใสย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net